EY Noul Cod de Procedura Fiscala - 28 ian 2016

50 %
50 %
Information about EY Noul Cod de Procedura Fiscala - 28 ian 2016

Published on January 30, 2016

Author: EYRomania20

Source: slideshare.net

1. „Noul” Cod de Procedură Fiscală Seminar susținut în cadrul conferinței anuale de fiscalitate a EY Romania București, 28 ianuarie 2016

2. Pagina 2 ► Principii şi dispoziţii generale ► Soluționarea cererilor ► Redeschiderea rezervei ► Prescripţia ► Nulitatea actelor administrative ► Inspecţia fiscală ► Colectarea creanţelor fiscale ► Litigiile fiscale ► Facilități fiscale

3. Page 3 In dubio contra fiscum – ruda săraca a interpretării legii fiscale ► Scopul legii in funcție de voința reala a legiuitorului așa cum reiese aceasta din documentele publice emise pe parcursul procesului de elaborare, dezbatere si aprobare ► Prin coroborarea cu alte acte normative (unele prin altele, dând fiecărei prevederi înțelesul ce rezultă din ansamblul legii) ► Prevederi susceptibile de mai multe înțelesuri – sensul care corespunde cel mai bine obiectului și scopului legii ► Sensul în care pot produce efecte, iar nu în acela în care nu ar putea produce niciunul

4. Page 4 Principii și dispoziții generale ► Art. 14 alin. 3 NCPF – “Organul fiscal stabilește tratamentul fiscal al unei operațiuni având în vedere doar prevederile legislației fiscale, tratamentul fiscal nefiind influențat de faptul că operațiunea respectivă îndeplinește sau nu cerințele altor prevederi legale.” ► “Situațiile de fapt relevante din punct de vedere fiscal se apreciază de fisc în concordanță cu realitatea lor economică, determinată în baza probelor administrate” (art. 14 alin. 2) ► Drepturile trebuie exercitate potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege (art. 12 alin. 2 lit. b)

5. Page 5 Principii și dispoziții generale ► Comunicarea prin publicitate – în termen de 15 zile de la data afișării concomitente (pe pagina de internet și la sediul fiscului) ► Prevedere nou introdusă – anunțul se menține afișat timp de cel puțin 60 de zile; Sancțiune? (art. 47 alin. 6) ► Actul administrativ fiscal trebuie comunicat în cel mult 10 zile de la data emiterii (art. 47 alin. 10); Consecințe? ► Vechiul art. 47 alin. 3 – Abrogat prin noul art. 50; prevedere introdusă chiar de fisc – “Se anulează ori se desfiinţează, total sau parţial, chiar dacă împotriva acestora s-au exercitat sau nu căi de atac, actele administrative fiscale prin care s-au stabilit, în mod eronat , creanţe fiscale accesorii aferente creanţelor fiscale principale prin orice modalitate”

6. Page 6 Principii și dispoziții generale ► Noi cazuri de declarare a inactivității contribuabililor: - Inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerțului; - expirarea duratei de funcționare a societății; - societatea nu mai are organe statutare; - expirarea duratei de deținere a sediului social. ► Organul fiscal poate emite o decizie de impunere chiar în baza unei verificări documentare chiar dacă nu a fost începută o inspecție fiscală, în situația în care nu se prezintă în termen de 30 de zile documentele solicitate ► O astfel de decizie de impunere este una emisă sub rezerva verificării ulterioare

7. Page 7 Termenul de soluționare a cererilor Regula generală – 45 de zile Excepții: 90 de zile când soluţionarea cererii presupune o inspecţie fiscală Excepție: prelungirea termenului cu: 2 luni 3 luni 6 luni

8. Page 8 Termenul de soluționare a cererilor Aspecte problematice Termenul de 90 de zile curge de la înregistrarea cererii Rezultă că analiza de risc trebuie efectuată înăuntrul termenului inițial de 45 de zile; notificare 5 zile de la finalizarea analizei de risc Inspecţie fiscală: 90 de zile + extindere + suspendare vs. 90 de zile + extindere sau suspendare

9. Page 9 Rambursarea TVA ► Adio rambursare la 45 de zile ► Majorarea termenului de rambursare de la 45 de zile la 90 zile în situația soluționării decontului cu control fiscal anticipat (art. 77 alin. 5), cu posibilitatea prelungirii legale la 9 luni ► Termenul de 90 de zile poate fi prelungit cu 2, 3 sau 6 luni; ► Termenul poate fi fie suspendat cel mult 6 luni fie prelungit ► Temei pentru inițierea procedurii întrebărilor preliminare în fața Curții Europene de Justiție ► Propunere nepreluată în Noul Cod - cenzurarea măsurii modificării gradului de risc

10. Page 10 Redeschiderea rezervei verificării ulterioare Pentru elementele bazei de impozitare care fac obiectul corecţiei, dacă rezerva s-a anulat ca urmare a inspecţiei Pentru toate elementele bazei de impozitare dacă rezerva s-a anulat ca urmare a prescripţiei Corectarea declarațiilor – redeschidere rezervă Întrebare: Redeschiderea rezervei are loc pentru toate taxele aferente elementelor bazei de impozitare sau doar pentru taxa supusă corecţiei?

11. Page 11 Prescripția Începutul termenului 1 iulie al anului următor celui pentru care se datorează obligația Suspendarea termenului între data începerii inspecţiei fiscale şi data emiterii deciziei de impunere dar cu respectarea duratei legale de efectuare a acestora Aplicarea legii în timp Taxe și impozite din 2014 și 2015? sau Doar taxe și impozite începând cu 2016? PRESCRIPȚIE

12. Page 12 Nulitatea actelor administrative - Nulitate expresă în cazul încălcării normelor de competenţă - De asemenea, în cazul în care actul este afectat de o gravă şi evidentă eroare sau nu este precizat organul fiscal emitent Nulitatea actului administrativ-fiscal Constatarea nulităţii Prin decizie de organul fiscal emitent al actului administrativ Efectele anulării actului  Se reglementează dreptul organului fiscal de a emite unui alt act administrativ, dacă acest lucru mai este posibil în condiţiile legii;  Emiterea unui nou act nu mai este posibilă când s-a împlinit termenul de prescripţie  Viciile care au condus la anularea actului privesc fondul acestuia

13. Page 13 Controlul fiscal Durata inspecției fiscale Regula: 180 zile Marii contribuabili și cei cu sedii secundare Excepția: suspendare (maxim 6 luni) Regula: 90 zile Contribuabilii mijlocii Excepția: suspendare (maxim 6 luni) Regula: 45 zile Ceilalți contribuabili Excepția: suspendare (maxim 6 luni)

14. Page 14 Controlul fiscal Durata inspecției fiscale  Consecințele depășirii duratei inspecției fiscale Dacă inspecţia nu se finalizează într-o perioadă reprezentând dublul duratei legale inspecţia fiscală încetează fără a se emite RIF şi decizie de impunere; Se poate relua în perioada de prescripţie şi doar cu aprobarea organului ierarhic superior; Efectul suspensiv al inspecţiei iniţiale cu privire la prescripţie dispare.

15. Page 15 Controlul fiscal Suspendarea inspecției fiscale Cazurile de suspendare sunt menţionate în cod Durata suspendării nu poate fi mai mare de 6 luni Se emite decizie de suspendare ce se comunică contribuabilului

16. Page 16 Controlul fiscal Alte aspecte Refacerea inspecției  Se emite doar la cererea contribuabilului;  Sumele din decizia provizorie se preiau şi se regularizează în decizia finală;  Nu constituie titlu executoriu decât la data la care devine executorie decizia finală; Discuția finală Decizia de impunere provizorie  Nu se poate îngreuna situaţia contribuabilului;  Poate avea loc şi dacă s-a anulat rezerva verificării ulterioare prin prescripție;  Întrebare: se aplică aceeași sancțiune dacă refacerea inspecției depășește durata legală?  Obligaţia autorităţii de a înmâna proiectul de RIF înainte de discuţia finală;  Punctul de vedere se depune în 5 zile lucrătoare respectiv 7 zile lucrătoare (mari contribuabili);

17. Page 17 Controlul fiscal Controlul inopinat 1 • Durata controlului inopinat este de maxim 30 de zile 2 • Nu se poate derula concomitent cu o inspecţie fiscală la acelaşi contribuabil 3 • Procesul-verbal emis în urma controlului inopinat reprezintă un mijloc de probă; • Se pot dispune măsuri în sarcina contribuabilului;

18. Page 18 Colectarea creanțelor fiscale • Prevedere inclusă deja în Codul de procedură fiscală actual • Creanțele fiscale stabilite prin decizii de impunere sunt considerate ca fiind restante, chiar înainte de a fi scadente Creanțe nescadente dar restante • Plata efectuată într-un cont bugetar eronat – valabilă dacă s-a creditat un cont bugetar; • Plata efectuată într-un alt buget – valabilă dacă: • bugetul este administrat de acelaşi organ fiscal; • plata nu a stins creanţe aferente bugetului în care s-a încasat; • Plata efectuată pe bază de CIF eronat – posibilitatea corectării erorii Erori în documentele de plată • Posibilitatea de a compensa sumele de restituit şi cu alte sume datorate de bugetul de stat Compensare taxelor şi impozitelor cu sume de plată de la buget

19. Page 19 Colectarea creanțelor fiscale • Regularizarea în cazul reconsiderării unor tranzacții • Plăţile efectuate de contribuabil sau plătitor aferente tranzacţiei se vor lua în considerare; • Procedura de regularizare va fi adoptată de ANAF; • Înlesnirile la plată • Incluse în Noul Cod de Procedură Fiscală • Măsurile asiguratorii • Termen maxim de 6 luni sau 1 an în cazuri excepționale (stabilite prin decizie); • Dacă au fost sesizate organele penale măsurile asiguratorii încetează la data la care au fost luate măsuri asiguratorii de către organele penale; • Se atacă direct la instanţa de contencios administrativ (fără contestaţie fiscală)

20. Page 20 Colectarea creanțelor fiscale Nivelul accesoriilor Dobânzi fiscale = 0,02% pe zi Penalitate de întârziere = 0,01 % pe zi Majorare de întârziere = 1 % pe lună

21. Page 21 Penalitatea de nedeclarare 0,08% pe zi de întârziere Justificare – încurajarea declarării și penalizarea suplimentară a celor care nu depun declarații fiscale Se aplică atât obligaţiilor fiscale nedeclarate cât și celor declarate incorect (sub-declarate) de contribuabil şi stabilite ulterior de organul fiscal prin decizie de impunere Ipoteză legală criticabilă – nu se face nici un fel de distincție între nedeclarare și sub-declarare (intenționată sau din eroare datorată prevederilor legale neclare) Excepţii: dacă nedeclararea sau declararea incorectă rezultă din aplicarea legislaţiei fiscale potrivit interpretării organului fiscal cuprinse în norme, instrucţiuni, circulare sau opinii Rectificarea declarațiilor de impunere neutralizează aplicarea acestei sancțiuni. Planificarea inspecției fiscale capătă o importanță deosebită în acest context. Este vizată fiecare creanță fiscală ce trebuie individualizată printr-o declarație de impunere

22. Page 22 Penalitatea de nedeclarare ► Pentru obligații fiscale rezultate in urma unor fapte de evaziune – penalitate 100% ► Reducere cu 75% in caz de achitare sau eșalonare a debitului principal Prevedere aparent favorabilă, totuși: - factor de presiune pentru a determina contribuabilul să achite anticipat (înainte de o soluție irevocabilă a instanței) chiar dacă contestă; - plata duce la imposibilitatea solicitării suspendării deciziei de impunere ► Cuantum penalități și accesorii – 36% pe an ► Limitare totuși la nivelul creanţei fiscale principale (pentru dobânzi nu există)

23. Page 23 Executarea silită Scrisoarea de garanție bancară / polița de asigurare Avantaj • Suspendarea executării pe întreaga perioadă a desfășurării procedurilor administrative și judiciare • Evitarea popririi şi sechestrului prin înlocuirea lor cu alte garanții Avantaj • Securizarea unei perioade de timp în vederea obținerii unei suspendări judiciare • Posibilitatea obținerii suspendării judiciare în temeiul Legii nr. 554/2004 Dezavantaj • Obligațiile fiscale accesorii vor continua să fie calculate pe toată perioada suspendării

24. Page 24 Executarea silită Scrisoarea de garanție bancară / polița de asigurare Emiterea de noi decizii de impunere - accesorii suspendare SGB / poliță de asigurare acțiune judiciară plată

25. Page 25 Contestarea actelor administrativ fiscale Organ administrativ de soluționare a Contestației Primul grad de jurisdicție Tribunal sau Curte de Apel Ultimul grad de jurisdicție Curte de Apel sau ICCJ 45 zile 6 luni 15 zile Act administrativ fiscal/ lipsa actului? Procedura de contestare

26. Page 26 Contestarea actelor administrativ fiscale Procedura de soluționare. Termen 2 luni • Probe de la contribuabil 3 luni • Probe de la autorități sau terți din România 6 luni • Probe de la autorități sau terți din alte state 45 de zile

27. Page 27 Contestarea actelor administrativ fiscale Competența de soluționare Structura specializată din cadrul DGRFP/DGAMC • Creanțe mai mici de 5 milioane lei • Măsura de diminuare a pierderii fiscale și decizii de reverificare (nu si pentru mari contribuabili) • Contestațiile nerezidenților fără sediu permanent dacă suma este inferioară pragului de 5 milioane lei DGSC • Creanțe mai mari sau egale cu 5 milioane lei • Măsura de diminuare a pierderii fiscale mai mare de 5 milioane lei • Decizia de reverificare pentru marii contribuabili • Contestațiile împotriva actelor emise de aparatul central al ANAF Organe fiscale locale • Contestațiile împotriva actelor emise de aceste organe

28. Page 28 Contestarea actelor administrativ fiscale Procedura de soluționare Contestatorul poate solicita susținerea orală a contestației Solicitare în maxim 30 de zile de la depunerea contestației Se convoacă organul emitent și contestatorul Pot fi depuse probe noi în susținerea cauzei Nu se poate crea o situație mai grea contestatorului Pentru lămurirea cauzei, organul de soluționare poate Solicita punctul de vedere al MFP, ANAF sau alte autorități; Efectuarea unei cercetări la fața locului

29. Page 29 Suspendarea judecătorească a actelor administrativ fiscale Sumă fixă, determinabilă potrivit pragurilor exprese menţionate: ►de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depăşeşte 100.000 lei; ►de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depăşeşte 1.000.000 lei. Obligațiile fiscale pentru care s-a obținut suspendarea nu se înscriu în certificatul de atestare fiscală; Nu se datorează: - penalități de întârziere pentru obligații stabilite de organul central ► Cauțiune ► Efecte

30. Page 30 Contestarea actelor administrativ fiscale Căi de atac Acțiune în contencios împotriva deciziei de soluționare a contestației • În 6 luni de la comunicarea deciziei • Dacă se atacă în instanță decizia de soluționare prin care s-a desființat actul contestat cu obligarea încheierii unui nou act, emiterea noului act va avea loc în 30 de zile, urmând ca instanța să se pronunțe și asupra noului act emis • Dacă s-a respins contestația fără a se intra în fond, instanța, anulând decizia de soluționare, se va pronunța și pe fondul cauzei Acțiunea în contencios în situația nesoluționării contestației în 6 luni de la înregistrare • Nu se iau în calcul perioadele de suspendare a soluționării • Instanța se va pronunța pe fond

31. Page 31 Litigiu fiscal vs. Litigiu penal Vechea reglementare Suspendarea procesului fiscal până la soluționarea cauzei penale • Decizie de impunere • Plângere penală evaziune fiscală (identitate de obiect) Organele de control • Contestație împotriva Deciziei de impunere Contribuabil • Decizie de suspendare a soluționării contestației până la finalizarea cauzei penale Organul de soluționare a contestației

32. Page 32 Contestarea actelor administrativ fiscale Suspendarea procedurii de soluționare Cazuri Organul de control a sesizat autoritățile penale cu privire la existența indiciilor săvârșirii unei infracțiuni în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare, a cărei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluției din contestație Când soluționarea cauzei depinde de existența sau inexistența unei drept care face obiectul altei judecăți La solicitarea contestatorului, pentru maxim 6 luni.

33. Page 33 Litigiu fiscal vs. Litigiu penal Sesizarea organelor penale este obligatorie pentru inspectorii fiscali efect probabil - creşterea numărului de sesizări penale Procesele verbale prin care se evaluează prejudiciul la solicitarea organelor de urmărire penală nu sunt acte administrativ fiscale și nu pot fi contestate Contribuabilul poate să plătească sumele înscrise în procesele-verbale ce stabilesc prejudicii Contestaţia fiscală nu mai poate fi suspendată pentru simpla sesizare a organelor de urmărire penală ci doar pentru infracțiuni în legătură cu mijloacele de probă

34. Page 34 Aplicarea în timp a noii legi procedurale NCPF Inspecțiilor fiscale începute după 1.01.2016; Executărilor silite în curs la data de 1.01.2016; Cererilor contribuabililor care necesită o inspecţie fiscală? Penalitatea de nedeclarare se aplică creanţelor fiscale născute după data de 1 ianuarie 2016; Termenele începute să curgă pe vechiul cod rămân suspuse acestuia;

35. Page 35 Aplicarea în timp a noii legi procedurale NCPF Contestaţiilor introduse după data de 1.01.2016 sau doar deciziilor comunicate după această dată? Se aplică numai procedurilor de administrare începute după data de 1 ianuarie 2016; Art. 3 din Ordinul nr. 3741/2015 - Dispoziţiile prezentului ordin se aplică contestaţiilor depuse începând cu data de 1 ianuarie 2016. Art. 4 din Ordinul nr. 3741/2015 - Procedura începută înainte de [1 ianuarie 2016 – s.n.] data intrării în vigoare a prezentului ordin rămâne supusă legii vechi.

36. Page 36 ► În ce constau facilitățile fiscale acordate de stat? ► Cine sunt beneficiarii facilităților fiscale? ► Care sunt toate ipotezele legale eligibile pentru acordarea de facilități fiscale? ► Care sunt condițiile care trebuie îndeplinite pentru acordarea acestui stimul fiscal? ► Care sunt pașii procedurali ce trebuie urmați pentru a beneficia de aceste facilități fiscale? ► Care sunt contribuabilii posibil neeligibili pentru acordarea respectivelor facilități? Facilități fiscale – Ordonanța nr. 44/2015

37. Page 37 An Perioadă Dobânzi pe zi de întârziere Penalități Majorări pe zi de întârziere 2007 1 ianuarie – 30 iulie 0,1% - 2007 31 iulie – 31 decembrie - 0,1% 2008 1 ianuarie – 31 decembrie - 0,1% 2009 1 ianuarie – 31 decembrie - 0,1% 2010 1 ianuarie – 02 iulie - 0,1% 3 iulie – 30 septembrie 0,05% 5% (30 -60 zile) 15% (peste 60 zile) 1 octombrie – 31 decembrie 0,04% 5% - 15% 2011 1 ianuarie – 31 decembrie 0,04% 5% - 15% 2012 1 ianuarie – 31 decembrie 0,04% 5% - 15% 2013 1 ianuarie – 30 iunie 0,04% 5% - 15% 1 iulie – 31 decembrie 0,04% 0,02% 2014 1 ianuarie – 28 februarie 0,04% 0,02% 1 martie – 31 decembrie 0,03% 0,02% 2015 1 ianuarie – 30 septembrie 0,03% 0,02% Obiectul facilităților fiscale

38. Page 38 ACCESORII ELIGIBILE: ► Penalitățile de întârziere; ► O cotă de 54,2% din dobânzile de întârziere; ► O cotă de 77,1% din majorările de întârziere; ACCESORIILE NEELIGIBILE ► O cotă de 45,8% din dobânzile de întârziere; ► O cotă de 22,9% din majorările de întârziere; FACILITĂȚI FISCALE: ► Amânarea la plată a Accesoriilor Eligibile, până la data soluționării cererii de anulare (cel târziu 30 iunie 2016); ► Anularea obligațiilor de plată accesorii după îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute de Ordonanță; DATĂ DE REFERINȚĂ: 30 septembrie 2015 Obiectul facilităților fiscale

39. Page 39 Beneficiarii facilităților fiscale. Șase ipoteze eligibile ► Contribuabilul care nu a declarat obligații fiscale cu termen de plată la 30 septembrie 2015; (art. 1) ► Contribuabilul inspectat anterior datei de 30 septembrie 2015, căruia i s-a comunicat decizia de impunere anterior acestei date; (art. 1) ► Contribuabilul care a declarat dar nu a plătit obligațiile fiscale până la data de referință; (art.1) ► Contribuabilul care depune declarație rectificativă ulterior datei de referință dar nu mai târziu de 31 martie 2016, respectiv nu mai târziu de 2 noiembrie 2015 dacă anterior datei de referință a fost emis aviz de inspecție (art. 2)

40. Page 40 Beneficiarii facilităților fiscale. Șase ipoteze eligibile (cont) ► Contribuabilul care a declarat și a plătit cu întârziere obligațiile principale până la data de referință dar nu a achitat obligațiile accesorii; (art.3) ► Contribuabilul aflat în inspecție fiscală la 21 octombrie 2015, indiferent de data finalizării inspecției și comunicării deciziei de impunere (art. 4)

41. Page 41 Ipotezele reglementate de art. 1 și 2. Condiții de acordare ► Existența unei decizii/declarații de impunere la data de referință, respectiv depunerea unei declarații de impunere/rectificative până la 31 martie 2016 (excepție: 2 noiembrie 2015)  Ipoteza de la art. 2 – Declarație Rectificativă: ►Nu există o inspecție fiscală în desfășurare în intervalul 22 octombrie 2015 – 31 martie 2016; ► Toate obligațiile principale scadente la 30 septembrie 2015 sunt stinse până la 31 martie 2016; ► Accesoriile Neeligibile (stabilite prin acte de impunere comunicate până la 31 martie 2016) sunt stinse până la 30 iunie 2016;

42. Page 42 Ipotezele reglementate de art. 1 și 2. Condiții de acordare (cont) ► Accesoriile Neeligibile (stabilite prin acte de impunere comunicate după 31 martie 2016) sunt stinse în termenul prevăzut de art. 156 alin. 1 NCPF (fostul art. 111 alin. 2); ► Toate obligațiile de plată principale cu termene de plată aferente perioadei 1 octombrie 2015 – 31 martie 2016 sunt stinse până la data depunerii cererii de anulare (i.e. cel târziu 30 iunie 2016); ► Cererea de anularea a fost depusă până la 30 iunie 2016 iar toate declarațiile fiscale au fost depuse până la data depunerii respectivei cereri;

43. Page 43 Ipoteza prevăzută de art. 3. Condiții de acordare  Obligațiile fiscale principale s-au plătit cu întârziere până la Data de referință dar nu s-au achitat obligațiile fiscale accesorii; ► Existența unei declarații de impunere cu privire la obligațiile fiscale principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2016; ► Obligațiile fiscale principale au fost stinse în totalitate până la Data de referință; ► Accesoriile Eligibile sunt datorate dar nestinse la 30 septembrie 2015; ► Accesoriile Neeligibile sunt stinse până la 31 martie 2016; ► Cererea de anulare a fost introdusă până la 30 iunie 2016, sub sancțiunea decăderii;

44. Page 44 Ipoteza prevăzută de art. 4. Condiții de acordare  Contribuabilul aflat în inspecție fiscală, indiferent de data finalizării inspecției și comunicării deciziei de impunere; ► Existența unei inspecții fiscale în curs la 21 octombrie 2015; ► Diferențele de obligații de plată individualizate prin actul de impunere sunt stinse în termenul prevăzut de art. 156 alin. 1 NCPF (fostul art. 111 alin. 2 ); ► Accesoriile Neeligibile (stabilite prin acte de impunere) sunt stinse în termenul prevăzut de art. 156 alin. 1 NCPF (fostul art. 111 alin. 2); ► Cererea de anulare a fost introdusă în termen de 90 de zile de la data comunicării actului de impunere, sub sancțiunea decăderii;

45. Page 45 Pașii procedurali ► Notificare = intenția de a beneficia de facilități; Efect - suspendă executarea silită a accesoriilor eligibile până la soluționarea sa; ► Notificare Decizie de amânare (5 zile lucrătoare); Efect – sunt cuantificate Accesoriile Eligibile iar suspendarea se prelungește până la soluționarea cererii de amânare (30 iunie 2016); ► Dacă pe perioada amânării se emite o decizie de accesorii se emite și Decizie de modificare a Deciziei de amânare; ► Decizia de amânare își pierde valabilitatea dacă nu se depune cererea de anulare până la 30 iunie 2016; ► Se îndeplinesc cumulativ toate condițiile prevăzute pentru fiecare ipoteză în parte

46. Page 46 Pașii procedurali (cont) ► Cerere de anulare Decizie de accesorii până la data stingerii principalului (condiție pentru depunerea cererii); ► Accesoriilor Neeligibile din noua Decizie de accesorii trebuie stinse în termenul prevăzut de art. 156 alin. 1 NCPF (fostul art. 111 alin. 2 ); ► Cererea de anulare se soluționează în termen de 5 zile lucrătoare de la achitarea tuturor Accesoriilor Neeligibile raportat la data plății principalului; ► Pentru emiterea unei Decizii de respingere este obligatorie audierea contribuabilului; se poate face contestație fiscală ► Dacă sunt îndeplinite toate condițiile DECIZIE DE ANULARE

47. Page 47 Contribuabili neeligibili. Situații neclare. ► Obligații de plată pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată la 30 septembrie 2015 și care nu încetează/ se finalizează până la 31 martie 2016; ► Obligațiile fiscale stabilite prin acte administrative ale căror efecte au fost suspendate în condițiile legii contenciosului administrativ iar suspendarea nu își pierde efectul; ► Contribuabilii cărora li se comunică decizii de impunere după 1 octombrie și au inspecția fiscală finalizată înainte de 25 octombrie 2015; ► Cazurile de desființare a deciziilor de impunere cu reverificare;

48. Page 48 Sesiune de întrebări şi răspunsuri

49. Vă mulţumim! Emanuel Băncilă Director Executiv, Litigii şi Dispute fiscale emanuel.bancila@ro.ey.com Corina Mureșan Avocat senior, Litigii şi Dispute fiscale corina.muresan@ro.ey.com

Add a comment

Related pages

Noile modificari aduse Codului de procedura fiscala ...

Noul Cod de Procedura Fiscala ce urmeaza sa intre in vigoare la 1 ianuarie 2016 aduce modificari substantiale pentru contribuabili. Expertii in
Read more

Noile Coduri Fiscale 2016 - Revista CFNET - Consultanță ...

EY: Noul Cod de Procedură fiscală ... LEGEA-207-2015-noul-cod-procedura-fiscala LEGEA nr. 207/2015 privind Codul de procedură ... Ian 2016 /2015: -2,13%
Read more

EY: Noul Cod de Procedură fiscală aduce provocări ...

... Noul Cod de procedură fiscală nu a mai ... intitulat “Vechi și Nou în procedura fiscală” organizat de EY România în ... Ian 2016 /2015: -2 ...
Read more

Noile modificari aduse Codului Fiscal, incepand cu 1 ian. 2016

Noul Cod de Procedura Fiscala ce urmeaza sa intre in vigoare la 1 ianuarie 2016 ... incepand cu 1 ian. 2016. ... casa de avocatura asociata EY in ...
Read more

Noul Cod fiscal si noul Cod de procedura fiscala 2016

... (28) octombrie 2014 ... Noul Cod fiscal si noul Cod de procedura fiscala 2016 prezinta textele ... noul Cod de procedura fiscala adoptat prin ...
Read more

NOUL COD FISCAL DE LA 1 IANUARIE 2016 - WTIB - World Trade ...

NOUL COD FISCAL DE LA 1 IANUARIE 2016 ... nelamuririle dumneavoastra legate de Noul Cod Fiscal si Noul Cod de Procedura Fiscala! ... OG 28/2013, HG 77/2014 ...
Read more

Codul civil conventii civile 2016

... Noul Cod de Procedura ... inclusiv cele incheiate de 02/28/2016 · Comments ... ( HOTARARE Nr. 22 Ian 2016 Intrarea în vigoare a noului Cod ...
Read more

Noul” Cod de Procedură Fiscală - eyromania.ro

“Noul” Cod de Procedură Fiscal ... ianuarie 2016. ... olga.biziitu@ro.ey.com Termen: 28 septembrie 2015.
Read more