Exportacions Espanyoles d'Armament 1998-2007

50 %
50 %
Information about Exportacions Espanyoles d'Armament 1998-2007

Published on February 24, 2009

Author: miquimel

Source: slideshare.net

Description

Exportacions Espanyoles d'Armament 1998-2007. Estudi realitzat pel Centre d'Estudis per la Pau J.M.Delàs

INFORME 2008 EXPORTACIONS ESPANYOLES D’ARMAMENT 1998-2007

INFORME 2008 EXPORTACIONS ESPANYOLES D’ARMAMENT 1998-2007

INFORME EXPORTACIONS ESPANYOLES DE MATERIAL DE DEFENSA 1998-2007 2008 Tica Font · Vicepresidenta Justícia i Pau i investigadora del Centre Delàs Gràfic 1. Exportacions de Material de Defensa, 1998-2007 1 .0 00 9 00 8 00 Milions € corrents 7 00 6 00 5 00 4 00 3 00 2 00 1 00 0 1998 199 9 200 0 200 1 200 2 2 003 2004 2. 00 5 200 6 20 07 Font: Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso. Elaboració pròpia 1. INTRODUCCIÓ 2. EXPORTACIONS ESPANYOLES DE MATERIAL DE DEFENSA 1997 - 2006 Aquest capítol pretén identificar les principals tendències de les exportacions d’armes i material Tendència de doble ús espanyoles, recollir els canvis més significatius del mercat espanyol i de la política exporta- El gràfic 1 mostra que la tendència dora del nostre govern. de les exportacions de material de defensa ha anat en augment La font principal d’informació des de l’any 2000 i que aquesta en que es basa aquest estudi és tendència es manté l’any 2007. A la publicació anual del Ministeri finals de la dècada dels 90 es va d’Indústria, Turisme i Comerç, ela- produir una lleugera baixada de borat per la Secretaria d’Estat de les exportacions; aquesta tendèn- Turisme i Comerç: «Estadístiques cia es va trencar l’any 2000, any a espanyoles d’exportació de mate- partir del qual s’inicia un període rial de defensa, d’altre material i de de creixement pausat i continu productes i tecnologies de doble de les exportacions. Les exporta- ús». En el cas d’armes curtes i lleu- cions del 2007 s’han incrementat geres s’ha utilitzat la base de dades en un 10% respecte de l’any 2006 ESTACOM de l’Institut Espanyol de i han estat un 573% superiors a Comerç Exterior. les de l’any 2000. INFORME 2008 Exportacions espanyolas d’armament 1998-2007 

Les exportacions del Valor econòmic De l’any 2007 cal destacar que la 2007 s’eleven a 933 principal exportació es va pro- milions d’euros, les més Les exportacions espanyoles de duir per la categoria de vaixells elevades de la historia material de defensa entre 1998 i de guerra, una fragata a la marina d’Espanya, representen 2007 representen de mitjana uns Noruega i per valor de 258 milions el 2% de les exportacions 39 milions d’euros anuals; les ex- d’euros (el 28 % del total de les ex- mundials i el 0,5 % del portacions del 2007 han estat de portacions). total de la balança 933 milions d’euros. comercial espanyola. En el 2007 España va Destinació de les exportacions Segons el SIPRI Yearbook 2008, Es- ocupar la vuitena posició panya ocupa, en el 2007, la posició en el rànquing mundial vuitena en el rànquing mundial El 36% de les exportacions espan- de països exportadors d’exportadors d’armes, aques- yoles de material de defensa del ta posició és molt elevada, per al 2007, tenen com a destinació la UE nostre país, no s’havia ocupat una i el 35% té com a destinació països posició tan significativa des de en desenvolupament. 1997, any que ocupàrem la sisena El 32% de les posició en el rànquing mundial Les exportacions a la UE han su- exportacions del període d’exportadors. Malgrat que en el posat 338 milions d’euros, dels 1998-2007 corresponen a 2007 la posició espanyola en el quals el 76% ha tingut com a des- aeronaus militars, el 29% rànquing mundial és inferior a la tinació Anglaterra, Alemanya, Itàlia vaixells de guerra, el 11% de 1997, el volum d’exportacions Finlàndia i Polònia. El 9% de les a equips de formació de del 2007 és superior a les expor- exportacions a la UE obeeixen a imatge, radars... tacions realitzades el 1997, és a dir, exportacions de parts i peces dels i el 10% a combustibles que les exportacions del 2007 han programes de desenvolupament i explosius estat les més elevades de la his- d’armament europeu, l’Eurofighter tòria i han representat el 2,19% del representa el 13% de les exporta- total de les exportacions mundials cions amb 119 milions d’euros, el d’armes i el 0,51% de la balança carro de combat Leopard el 3% comercial espanyola. amb 30 milions d’euros, el míssil El 36% de les Iris-T el 1% amb 9 milions d’euros, exportacions tenen Productes exportats i amb menor quantia les exporta- com a destinació la cions associades al míssil Taurus, al UE i el 35%, països en Per productes, el material més ve- sistema de comunicacions MIDS, desenvolupament nut en el període 1998-2007 (veure l’avió de transport A00M, el míssil taula 5) correspon a aeronaus mili- Meteor i el míssil Mistral. tars i representa el 32%, 970 milio- ns d’euros; li segueixen els vaixells Del llistat general de països com- de guerra amb el 29% de les expor- pradors d’armes espanyoles, des- A partir del 2001 tacions, 855 milions d’euros, dels tacar Colòmbia i Israel, que man- les estadístiques quals 09 corresponen a l’any 2007; tenen un conflicte armat intern. recullen la cada cop més en tercer lloc estan els equips de Les vendes d’armes a Colòmbia estreta col·laboració formació d’imatge o de contrame- resulten preocupants per diverses i cooperació de les sura, que inclouen cameres, equips raons: la primera per sistemàtiques, empreses d’armament de formació d’imatge d’infrarojos tots els anys excepte 1999 i 2006 espanyoles en els o tèrmics, equips de sensors per ha estat receptor de material de programes de radar… que representen el 11% defensa espanyol; la segona per la desenvolupament de les exportacions, 318 milions seva quantia, com es pot observar de noves armes d’euros; en quart lloc destaquen els (veure taula ), Colòmbia ocupa la europees combustibles i explosius militars posició 18 en el rànquing general amb un 10%, 292 milions d’euros; de compradors; en tercer lloc, per- en cinquè lloc es troben les expor- què es tracta d’un país immers en tacions de bombes, bombes in- un conflicte armat on la població cendiàries, torpedes, coets, puntes civil és víctima de foc creuat entre S’exporta a països en d’ogiva, míssils, càrregues de pro- guerrillers, paramilitars i exercit, conflicte com Colòmbia o funditat… que representen el 7% es tracta d’un país on la població Israel, o a països en de les exportacions, 198 milions pateix la sistemàtica violació dels un context de tensió d’euros i en sisè lloc destaquen les drets humans i del dret internacio- com Filipines, Indonèsia exportacions de vehicles militars nal humanitari; i en quart lloc per- i Sri Lanka. amb un 6%, 186 milions d’euros. què aquestes exportacions ignoren INFORME 2008 Exportacions espanyoles d’armament 1998-2007 5

També s’exporta la Proposició No de Llei sobre el per la manca de respecte als drets a països que intervenen condicionament de l’ajuda al des- humans; Veneçuela per la seva si- en conflictes, com es envolupament respecte els drets tuació de tensió interna i les seves el cas d’Estats Units humans, adoptada en el Congrés relacions inestables amb els països i Anglaterra que dels Diputats al juny del 200. veïns, especialment Colòmbia; i mantenen tropes Angola, que és un país en rehabi- d’ocupació il·legal Respecte a Israel destacar la reite- litació postbèl·lica i amb una situa- en Iraq i Afganistan ració de les exportacions espanyo- ció interna delicada. les de material de defensa, tots els La nova llei de control anys es produeixen exportacions, En el llistat també podem trobar d’exportacions d’armes fent que Israel ocupi el 2 lloc en a Índia i Pakistan, tots dos amb un estableix que no s’han el rànquing de clients receptors cert grau d’inestabilitat i insurrec- de vendre armes a d’armes espanyoles. A tot això, cal cions en el seu interior; amb acu- països sancionats, destacar la sistemàtica actitud vio- sacions mútues d’orquestrar atacs inestables, en conflicte lenta del govern israelià contra el terroristes i amb disputa sobre la armat, que vulnerin els poble palestí en els territoris ocu- sobirania de Caxemira. drets humans, que no pats militarment, el bombardeig condemnin el terrorisme d’assentaments civils, les deten- Del llistat de països en desenvolu- o que tinguin un nivell cions arbitràries de milers de per- pament que reben armament es- de benestar delicat. sones, els assassinats «selectius», panyol destacar aquells que estan A la vista d’això Com les tortures, les desaparicions, els immersos en contextos de clara cal interpretar les bombardejos i els atacs duts a ter- tensió i inestabilitat com Filipines, exportacions a Turquia, me l’any 2006 sobre els territoris Indonèsia i Sri Lanka, o països en Aràbia Saudita, Marroc, del sud de Líban. Finalment desta- els quals existeixen serioses pre- Equador, Colòmbia, car que Israel és un dels països més ocupacions cap al respecte dels Índia, Israel, Veneçuela, militaritzats del món. drets humans com Indonèsia, Ken- Unió dels Emirats Àrabs, ya i Tailàndia. Indonèsia, Singapur, Pel que fa a altres països que figu- Tailàndia, Sri Lanka, ren en el llistat cal destacar Turquia El Codi de Conducta de la UE es- Angola, Ghana, per la seva política de repressió tableix que no s’han de vendre ar- Pakistan i Kenya? cap al poble kurd; Aràbia Saudita mes a països sancionats, inestables, en conflicte armat, que vulnerin els drets humans, que no condemnin Taula 1. Principals exportacions del 2007 el terrorisme o que tinguin un ni- vell de benestar delicat. A la vista d’això Com cal interpretar les ex- País Producte Valor (milers portacions a Turquia, Aràbia Sau- d’euros) dita, Marroc, Equador, Colòmbia, Índia, Israel, Veneçuela, Unió dels Noruega 1 Fragata 258.30 Emirats Àrabs, Indonèsia, Tailàndia, Sri Lanka, Angola, Ghana, Pakistan, Malàisia 1 submarí (popa) 150.000 Mauritània i Kenya? Brasil 5 avions de transport 79.120 També cal destacar que Espanya ha exportat armes a alguns dels països Estats Units Combustible i peces 38.300 més pobres del món com Burkina d’avions i carros de combat Faso, Angola, Kenya i Mauritània. Per altra banda alguns dels països que Finlàndia 2 avions de transport 36.080 apareixen en la llista de compradors d’armes tenen un alt grau de milita- Polònia 1 avió 30.760 rització, i segons el PNUD dediquen més recursos a la despesa militar Marroc 20 vehicles 1.800 que al desenvolupament humà (sanitat i educació). Aquests són el Veneçuela 8 vehicles blindats 1.000 cas d’Angola, Aràbia Saudita, Brasil, Equador, Unió dels Emirats Àrabs, Romania  vehicles tot terreny 700 Jordània, Pakistan i Turquia. Final- ment destacar que alguns països Colòmbia 13 obusos 155 mm com Perú, Indonèsia, Marroc, Equa- dor, Turquia, Colòmbia, Veneçuela, Font: Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de doble Uso INFORME 2008 Exportacions espanyoles d’armament 1998-2007 6

S’exporta a països amb Filipines, Egipte o Jordània reben tat Estats Units, Regne Unit, Dina- conflictes o violències quantitats importants del govern marca, Alemanya, França, Irlanda, internes com Filipines, espanyol en concepte d’Ajuda Ofi- Països Baixos, Portugal i Ghana. Indonèsia, Kenya, cial al Desenvolupament (AOD), al Tailàndia... mateix temps que són compradors Pel que fa a les exportacions del importants d’armament espanyol, i 2007 destacar (veure taula 8) la S’exporta a països amb això per si solament comporta re- presència de Ghana en dos sen- poc respecte als drets provació moral. tits: d’una banda, Ghana ocupa el humans com Indonèsia, sisè lloc en el rànquing de recep- Kenya i Tailàndia. tors d’armes curtes i lleugeres (3,6 S’exporta als països més 3. EXPORTACIONS ESPANYOLES milions d’euros), el que representa pobres del món com DE MATERIAL DE DOBLE ÚS que és un bon client espanyol i, Burkina Faso, Angola, per altra banda, destacar que les Kenya i Mauritània Les exportacions realitzades de exportacions a aquest país siste- material de doble ús pel 2007 ha màticament es mouen dintre d’un S’exporta a països que ascendit a 11 milions d’euros, ex- mateix marge de valor. Cal destacar dediquen més recursos perimentant un augment del 5% que mentre les estadístiques de a despesa militar que al respecte de l’any anterior. duanes recullen aquestes expor- desenvolupament humà: tacions, l’informe anual del Minis- Angola, Aràbia Saudita, Els principals destins han estat teri d’Indústria, Turisme i Comerç Brasil, Equador, Unió dels Estats Units, Iran, Xina, Brasil i Ve- (MITC), com en anys anteriors no Emirats Àrabs, Jordània, neçuela. Els principals conceptes recull cap exportació a aquest país. Pakistan i Turquia d’exportació han estat per catego- Finalment, esmentar que Ghana és ria 1: materials, substàncies quími- membre de la Comunitat Econò- ques, microorganismes i toxines; mica d’Estats de l’Africà Occidental categoria 0: materials, instal·lacions (CEDEAO), organització que va de- i equips nuclears; i categoria 2: trac- cretar el 1998 una moratòria sobre tament de materials. importació, exportació, producció Les exportacions de i distribució d’armes petites i lleu- material de doble ús geres i les seves municions. El ma- han estat al 2007 de 4. EXPORTACIONS ESPANYOLES teix informe recull que diferents 114 milions d’euros D’ARMES CURTES organitzacions internacionals han I LLEUGERES alertat sobre la proliferació des- controlada d’armes petites i lleu- Les exportacions espanyoles geres en el país, així com el risc de d’armes curtes i lleugeres al 2007 tràfic il·lícit d’aquestes armes des han estat de 150 milions d’euros. de i cap als països veïns, alguns Les exportacions La mitjana anual del període d’ells immersos en situacions de d’armes curtes i 1999-2007 se situa en 10 milions conflicte o posconflicte armat o en lleugeres del 2007 han d’euros. fortes tensions com Togo, Nigèria estat de 150 milions d’euros o Costa d’Ivori. Segons l’informe de la Subdirecció General de Comerç Exterior (tau- la 2), Espanya ha exportat armes curtes a Dinamarca, Egipte, El Sal- G rà fic 2 . E x p o rta c io n s d 'a rm e s c u rte s i lle u g e re s 1 9 9 9 -2 0 0 7 vador, Emirats Àrabs, Índia, Indo- nèsia, Oman, Països Baixos, Suïssa i 16 0 Sri Lanka. Segons l’informe, aquest 14 0 solament recull les exportacions 12 0 que han tingut com a destinataris Milions € corrents 10 0 les forces armades i els cossos de 80 seguretat públics. Ara bé, si con- 60 sultem la base de dades de dua- 40 nes, les exportacions espanyoles 20 pel capítol 93 del codi aranzelari, 0 podem observar que molts més 19 9 9 20 00 2 00 1 2 00 2 20 03 2 0 04 2 00 5 20 06 2 00 7 països reben armes curtes i lleuge- res de fabricació espanyola (veure taula 8). Del 2007 cal destacar que Font: Base de dades ESTACOM, Instituto de Comercio Exterior. Valors corresponents al els principals compradors han es- codi aranzelari 93. INFORME 2008 Exportacions espanyoles d’armament 1998-2007 7

Ghana és el primer país Les exportacions a Guinea Bissau es comprometia a donar 1 milió pobre receptor d’armes (3.118 euros), Kazakhstan (1.100 d’euros pel període 2006-08 per curtes i lleugeres euros), Mongòlia (1.595 euros), Na- al programa de control d’armes espanyoles, en el 2007 míbia (donació), Senegal (390 euros) petites de l’Àfrica Occidental. Totes van rebre armes curtes i Tanzània (12.000 euros), segons aquestes contribucions són impor- per valor de 3,6 milions l’informe 2007 del ministeri (MITC) tants per a la lluita contra la proli- d’euros. La Comunitat corresponen a armes de caça. feració d’armes lleugeres, però cal Econòmica d’Estats recordar que el valor de les expor- de l’Africà Occidental Durant el 2007 La Unió Europea tacions d’aquestes armes es molt (CEDEAO) va decretar ha contribuït al fons fiduciari de més elevat que els esforços poste- en 1998 una moratòria a «l’Associació per la Pau» de l’OTAN riors en el seu control. Totes aques- Ghana sobre importació, amb 1 milió d’euros per a un pro- tes inversions de la UE i Espanya no exportació, producció jecte de destrucció d’armament i superen els 25 milions d’euros, en i distribució d’armes munició i 1,32 milions d’euros per canvi per Espanya l’exportació en curtes i lleugeres a la destrucció d’armes de foc en armes ha comportat uns ingressos i va alertar sobre Albània. També es van aportar 1,5 de 933 milions d’euros més 150 la proliferació milions d’euros en un projecte de milions d’euros en armes curtes descontrolada desarmament i desmobilització de i lleugeres; en definitiva exportar d’aquestes armes paramilitars a Colòmbia i 5 milio- armes es un bon negoci. Les xifres en el país, així com ns d’euros per a assistència a víc- evidencies les prioritats governa- el risc de tràfic il·lícit times i com a contribució a la pau mentals. Primer vendre, desprès des de Ghana cap a i reconciliació a Colòmbia. Per una atendre (amb ínfims recursos) les països veïns, alguns altra banda la UE ha destinat en conseqüències de les vendes. d’ells en conflicte, en el període 1999-2007 15 milions situació de postconflicte d’euros de fons PESC per a la lluita o de tensió com Togo, 5. ÚS DE LES EXPORTACIONS contra l’acumulació d’armes lleu- Nigèria o Costa d’Ivori geres i petites. L’informe del 2007, continuant Pel que fa a Espanya, el 2005 va amb la iniciativa de l’any anterior, signar un memoràndum amb el recull per país la naturalesa de secretariat de la CEDEAO en el que l’usuari final i el seu ús final, indi- ca si l’usuari final són les forces ar- mades, una empresa privada o un Taula 2. Exportacions d’armes petites i lleugeres 2007 particular i si el seu ús és públic o privat, afegint a més el percentat- ge corresponent de l’exportació. País Producte Donada la importància d’aquesta informació s’escullen les quatre Egipte 100 pistoles categories d’exportació més signi- 1 metralladora ficatives respecte al valor de la pri- vatització: les categories 1 i 2 són Indonèsia 20 pistoles armes (fusells, revòlvers, metralla- dores, rifles, obusos, llença projec- Sri Lanka 1 pistoles tils, morters...); la categoria 3 inclou municions per a les armes de les Oman 338 llença granades categories 1 i 2; i la categoria  in- clou bombes, torpedes, coets, mís- El Salvador 152 llença granades sils, granades... Aquesta informació es creua amb els països on les ar- Índia 6 llença granades mes van a parar, en un percentatge elevat, a empreses privades i per Emirats AU  llença granades usos privats (taula 3). Suïssa  llença granades El més preocupant d’aquesta in- formació és que es pugui vendre Dinamarca 15 morters material de defensa o armes a em- preses privades i per a ús privat. En Països Baixos 1 morter definitiva, quina classe d’empresa adquireix bombes, míssils o grana- Font: Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de doble Uso INFORME 2008 Exportacions espanyoles d’armament 1998-2007 8

L’informe del 2007 des i, a més a més, per a ús privat?. les multinacionals de defensa, emi- recull exportacions de A què es pot dedicar? I sota quines nentment en Estats Units i Anglate- material de defensa a situacions, conceptes o preceptes rra, com Blackwater, ArmorGroup, empreses privades i pot ser legal que una empresa uti- Northbridge Services Group o Ke- per ús privat a EE.UU., litzi aquest material? llog Brown & Roots, tot fa pensar Indonèsia, Canadà, Regne que empreses d’aquest tipus estan Unit, França o Bèlgica. Aquests mateixos fets, d’exportació adquirint armament. Això ens du a Aquestes empreses d’armes espanyoles a empreses formular-nos la pregunta: podrien ser privades, amb uns percentatges multinacionals de d’exportació significatius es pro- Signifiquen aquestes exportacions defensa semblants dueixen a Estats Units, Indonèsia, que Espanya participa en la priva- a Blackwater, Canadà, Regne Unit, França o Bèl- tització de la guerra? ArmorGroup...? gica. Si a aquests fets li sumem l’aparició en la dècada dels 90 de Taula 1. Principals exportacions del 2007 2006 Exportacions per categories (euros) % d’ús privat 1 2 3  67.012 1.031.850 Canadà 99,6 E.U.A. 1.5.377 1.255.609 23.91 3.991.61 82,9 Bèlgica 6.875 1.69.062 35 Regne Unit 28.725 2.208.03 31 2007 Exportacions per categories (euros) % d’ús privat Bèlgica 78.100 100 Filipines 9.820 100 Suècia 36.370 100 França 7.20 3.00 2.031.720 96 Àustria 6.695 8 Portugal 35.188 687 98 83 Israel 163.599 25.7 70 Itàlia 17.550 58 Estats Units A 560.523 126.250 10.989.79 5.08.38 52 Indonèsia 25.000 136.78 3.665.58 51 Canadà 700 1.131.081 5 Suïssa 1.60 121.595 2.07 160.882 3 Font: Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de doble Uso. Elaboració pròpia INFORME 2008 Exportacions espanyoles d’armament 1998-2007 9

Signifiquen 6. CONCLUSIONS l’exportació, i atès que empreses aquestes de vaixells i avions solament hi ha exportacions que La tendència a l’alça de les expor- una a Espanya, de manera indirec- Espanya participa tacions de material de defensa i ta, ens informa de l’empresa pro- en la privatització d’armes curtes i lleugeres conti- ductora. Conèixer les exportacions de la guerra? nua el 2007. L’any 2007 ha estat un d’armament espanyol no suposa any molt significatiu per a les ex- cap risc per la seguretat i defensa portacions d’armes, ha estat l’any de l’Estat. En un Estat democràtic, que la indústria espanyola més ha el Govern no pot utilitzar el secret facturat de la història i ha ocupat el d’Estat per afavorir les exportacio- vuitè lloc en el rànquing mundial ns d’armes ocultant les seves deci- d’exportadors d’armes. Les expor- sions als ciutadans. tacions del 2007 han representat el 2,2% de les exportacions mun- El desembre de 2007 va ser dials d’armament i han suposat el aprovada pel parlament una llei 0,5% del total de la balança comer- de control de les exportacions cial espanyola. d’armes. Malgrat aquesta aprova- ció, l’informe de les exportacions El nivell de transparència informa- espanyoles del 2007 no aporta tiva, per part del nostre govern, un major grau d’informació ni un segueix sent insuficient, el govern canvi en la política exportadora. La sotmet aquestes exportacions a la política que practica el Govern és llei de secrets oficials i no informa una política irresponsable, ja que de les armes que s’han exportat a les armes empitjoren la inestabi- cada país. Això suposa que les ac- litat regional o mundial, afavorint tes de les reunions on es decideix l’augment de conflictes latents i si es concedeix o no a una empre- allarguen els conflictes existents. sa espanyola l’autorització a ex- En definitiva, suposa exportar so- portar armes a un determinat país, friment humà a diferents parts dels són secretes. La llei de secrets ofi- món. Per aquesta raó el secretisme cials únicament permet classificar en la venda d’armes es immoral, ja la informació quan el coneixement que significa fer negoci amb el so- públic d’aquesta pugui danyar o friment de la gent. posar en risc la seguretat i defensa de l’Estat espanyol. L’informe del L’informe del 2007 ens obre un govern segueix aplicant aquesta nou front de recerca, a saber si llei de manera esbiaixada i arbi- empreses multinacionals de de- trària, ja que el propi informe apor- fensa estan adquirint material mi- ta dades sobre alguna exportació, litar espanyol o, si no, quina mena ens diu el país de destinació, l’arma d’empresa privada ho adquireix. exportada, el valor econòmic de INFORME 2008 Exportacions espanyoles d’armament 1998-2007 10

ANNEX I Taula 4. Exportacions espanyoles de material de defensa (en milers d’euros corrents) Països 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1998-2007 Regne Unit 9.750,97 18.626,72 30.01,89 6.701,26 8.550,5 121.09,28 87.733,90 73.268,51 86.811,06 93.157,32 651.691, Noruega 2,21 1,18 09,9 631,25 500,10 2.339,79 57,8 1.228,80 269.901,10 266.367,96 51.982,71 Alemanya 7.138,67 5.75,0 71,53 2.063,98 61.507,7 7.826,89 63.035,83 65.673,93 81.328,51 82.701,92 66.503,13 Itàlia 7.150,3 3.599,23 .50,52 33.783,09 71.639,51 70.819,5 59.75,00 3.02,03 33.500,01 7.08,2 365.993,50 Polònia 21,31 855,26 5,96 23.869,72 97.903,7 8.910,20 68,3 32.520,53 20.155,16 Xile 659,69 8,00 377,89 3,3 1.301,15 650,32 1.586,26 178.592,76 2.308,35 185.87,8 EUA 15.922,72 17.703,9 23.993,59 26.155,28 13.56,6 7.270,31 6.002,09 6.580, 17.126,55 38.33,10 172.6,67 Malàisia 2.553,69 715,68 2.5,0 2.323,81 1.787,65 277,77 27,5 13,09 62,83 152.939,03 163.613,0 Brasil 2.159,38 631,69 319,53 20,65 1.778,61 30,16 1,03 7.051,52 79.913,8 159.306,05 Algèria 110.578,80 110.578,80 Turquia 51.996,98 30.918,57 12.96,9 36,29 56,21 2.520,00 1,99 1,77 1.26,9 0,63 99.797,32 Marroc 5.850,91 5.99,2 8.097,68 28.31,05 6.67,95 33,38 3.637,98 9.229,9 16.82,3 11.133,80 96.190,82 França 1.600,01 21.92,33 1.062,07 12.7,56 5.581,29 1.55,82 3.625,85 1.7,9 10.89,79 16.881,9 89.08,60 Grècia 26,0 1.873,05 3.783,96 233,3 .199,32 21.95,96 3.07,88 20.262,06 22.833,97 5.266,20 83.21,87 Aràbia Saudita 11.78,33 2,31 9.95,11 26.295,02 23.262,26 1.98,98 5.851,11 1.876,66 80.735,79 Equador 273,58 129,27 10,10 ,7 2.030,71 20.153,88 32.25,71 216,63 5,25 55.127,60 Jordània 173,23 2,69 513,70 83,87 20.56,8 20.250,00 600,00 0,35 2.80,32 Colòmbia 12.96,3 361,89 98,0 38,30 11.78,12 961,2 152,00 16.022,5 2.76,92 Finlàndia 1.208,03 5,12 20,00 201,15 1.50,5 36.359,92 39.298,77 Islàndia 3.2,70 7.075,02 13.7,8 23.79,20 Índia .60,25 8.528,61 1.13,87 3.389,81 67,92 1.65,60 261,6 19.61,52 Portugal 560,11 1.20,02 3,38 11.912,80 0,75 .586,82 228,39 261,8 23,57 19.208,32 Bèlgica 2.925,9 3,73 1.02,18 1.18,32 1.15,3 1.879,73 5.787,27 1.700,9 809,60 16.88,12 Israel .97,30 1.533,71 .909,68 87,97 1.597,10 1.005,80 35,26 273,73 1,3 1.515,93 16.297,81 Veneçuela 276,9 102,0 27,51 29,91 3.625,08 2.527,03 1.703,80 3.21,05 .290,13 16.03,39 Països Baixos 7,25 395,91 6.101,0 106,67 73,66 119,2 16,37 689,60 861,75 .660,56 13.899,21 Austràlia 5,73 205,0 23,21 1,67 6,60 1.516,22 10,2 211,92 9.02,3 1.106,9 12.130,10 Kuwait 17,29 2.701,55 2.808,96 1.850,76 3.121,06 3,50 10.660,12 Singapur 1,70 12,97 9,1 338,1 523,99 1.051,09 1.12,33 6.021,92 9.371,81 INFORME 2008 ANNEX I · Exportacions espanyolas d’armament 1998-2007 11

Països 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1998-2007 Surinam 9.287,8 25,0 9.312,88 Indonèsia 13,11 32,82 115,27 2,8 725,0 206,53 1.280,53 820,90 2.08,63 3.827,31 9.112,98 Dinamarca 5,00 109,96 121,77 33,00 0,00 1.38,1 7.125,2 8.792,38 Àustria 263,56 0,60 1.312,51 67,18 1.03,20 .58,03 7.262,08 Canadà 631,69 0,81 6,8 753,82 903,0 661,61 1.21,09 1.098,86 1.131,78 6.2,5 Nova Zelanda 270,12 5.972,5 6.22,65 Botswana 5.973,56 5.973,56 Egipte 320,05 373,1 2,86 1.327,36 1.50,89 29,95 628,7 136,73 168,30 385,59 5.717,60 Paraguai 5,90 5.568,28 5.57,18 Suïssa 285,1 7,9 39,38 1.90,56 20,21 756,19 3,53 11,08 721,15 518,6 .33,39 Qatar 25,60 62,1 20,26 18,8 2.267,01 1.187,72 .331,83 Groenlàndia 2.150,61 2.150,61 .301,22 Bahrain 758,71 702,30 2.323,9 3.78,9 Filipines 711,29 86,03 711,80 1.070,18 207,21 238,20 81,38 9,82 3.555,90 Tailàndia 69,19 23,79 18,81 305,32 17,50 93,61 1.581,30 80,2 671,1 3.18,17 Oman 1.077,33 616,88 69,80 1,23 7,29 65,18 95,01 1.267,68 3.200,39 Irlanda 0,75 0,21 31,19 510,00 2.612,50 3.15,65 Eslovènia 22,68 2,18 2.721,05 2.767,90 Pakistan 35, 308,08 27,00 22,58 1.037,78 971,07 2.621,95 Emirats Àrabs Units 0,72 2,01 52,69 1.980,10 122,80 12,29 7,38 38,2 75,90 2.31,30 Uruguai ,72 19,85 8,65 2.108,60 15,00 2.156,82 Perú 1.1,8 1,57 1,99 87,8 1,16 27,2 15,69 156,70 1.876,32 Sri Lanka 23,57 1.62,8 79,2 0,2 2,00 2,00 1.731,71 Argentina 321,57 201,77 369,5 775,30 9,23 17,66 10,87 1,80 3,20 1.710,95 Suècia 212,51 3,25 1.329,76 63,65 27,88 36,37 1.673,2 Romania 3,76 767,7 726,59 1.97,82 Angola 0,18 30,00 1.161,20 55,7 185,00 1.31,85 Costa Rica 11,97 12,6 50,15 27,80 137,96 2,1 1,77 1.101,92 1.36,17 Bulgària 30,6 855,19 0,73 19,99 1.180,37 República Txeca 33,17 33,79 59,27 8,1 108,00 117,33 970,97 Xipre 885,00 80,00 965,00 INFORME 2008 ANNEX I · Exportacions espanyolas d’armament 1998-2007 12

Països 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1998-2007 Ghana 15,35 888,90 90,25 Mèxic 636,60 195,36 8,0 5,30 1,00 899,30 Camerun 369,92 62,99 0,90 0,90 83,72 República 186,5 31,85 129,6 0,00 78,03 Dominicana Sud-àfrica 131,2 20,08 10,75 0,00 501,50 663,56 Bolívia 197,72 99,23 53,80 300,00 650,75 El Salvador 31,27 2,69 5,7 6,59 5,15 12,15 637,58 Panamà 12,58 52,52 166,50 1,69 633,29 Luxemburg 7,08 2,75 53,0 186,93 17,59 9,21 5,5 56,13 Iran 32,92 51,65 0,35 8,92 Bangla Desh 39,1 39,1 Tunísia 22,5 368,00 390,5 Nicaragua 6,0 33,21 389,61 Burkina Faso 197,72 53,80 251,52 Cuba 37,6 29,20 133,58 3,8 22,78 23,59 250,27 Andorra 3,9 2,27 1,3 7,20 3,3 38,57 30,59 28,68 5,78 20,19 213,08 Kenya 162,88 162,88 Guatemala 22,15 56,77 78,92 Zimbabwe 75,99 1,50 77,9 Servia 75,09 75,09 i Montenegro Líban 6,12 6,12 Moldàvia 63,98 63,98 Corea del Sud 8,3 8,3 Trinitat i Tobago 30,00 30,00 Estònia 29,9 29,9 Hongria 20,2 2,60 0,50 2,3 1,60 27,38 Líbia 25,95 25,95 Turkmenistan 23,30 23,30 Tanzània 0,00 12,00 12,00 Geòrgia 10,56 10,56 INFORME 2008 ANNEX I · Exportacions espanyolas d’armament 1998-2007 13

Països 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1998-2007 Kazakhstan 6,10 1,10 7,20 Maurici ,53 ,53 Síria ,53 ,53 Kirguizistan

Add a comment

Related presentations

Related pages

INFORME 2008 - centredelas.org

INFORME 2008 Exportacions espanyoles d’armament 1998-2007 Valor econòmic ... INFORME 2008 Exportacions espanyoles d’armament 1998-2007 Filipines, ...
Read more

Espanya es consolida com un dels principals exportadors d ...

... va presentar en roda de premsa l’l’Informe 2008 de les exportacions espanyoles d’armament ... exportacions espanyoles del ... exportacions del ...
Read more

Espanya es consolida com un dels principals exportadors d ...

Exportacions; Cercador d'exportacions; Visualització exportacions armes i conflictes; Dades Mundials. Xifres militars OTAN i UE; Exportacions d'armes de ...
Read more

Mapa del lloc Web - cetede.org

Cicle d’activitats del CTD: "Qui mana aquí?" "Cas Millet": control social contra la corrupció (Cicle Crisi) A favor de l’Estat del Benestar: reformes ...
Read more