Expectation From Our Leaders (Marathi)

75 %
25 %
Information about Expectation From Our Leaders (Marathi)
Social Media

Published on March 7, 2014

Author: s_tacs

Source: slideshare.net

Description

Expectation From Our Leaders (Marathi)

2014 laaoksaBaocyaa ]maodvaaraMkDUna Apoxaa ¹ ‘jaagaRt matdar’ …………… Santosh Takale. laoKacao iSaYa-k pahta¸ Asao vaaTNao saahijak Aaho kI¸ kdaicat ‘jaagaRt matdar’ hI matdaraMkDUna ikMvaa doSaacyaa naagairkaMkDUna maaJaI AsalaolaI Apoxaa Aaho. prMtu¸ ‘jaagaRt matdar’ inamaa-Na krNaara¸ GaDvaNaara naota hI yaa laoKamaagacaI Baavanaa va Apoxaa Aaho. laaokSaahI Saasanap`NaalaI hI iktIhI AadSa- va pirNaamakark AsalaI trI¸ itcaa p`BaavaIpNaa pUNa-tÁ Saasanak%yaa- ¹ nao%yaaMcyaa AadSa-pNaavar AvalaMbaUna Asatao. iSastip`yata ho AadSa-pNaacao ek mah<vaacao AMga¸ jao Aajacyaa samaajaat ABaavaanaoca AaZLto. mhNaUnaca Aaja Aaplyaa samaajaalaa (Baartalaa) svatÁ iSastbaw AsaNaaáyaa va samaajaalaa iSast laavaNaaáyaa ivavaokI va vaO&ainak dRYTIkaona jaaopasaNaaáyaa nao%yaaMcaI garja Aaho. Aaja BaartIya samaajaat imaMQaopNaa BarBa$na idsat Aaho. kt-vya par paDNyaat hvaI AsalaolaI naOitkta va ivavaokIpNaa AaOYaQaasaazIsauwa saapDt naahI. ha…jaI¸ ha…jaI krNyaacaI pwt SaOxaiNak¸ saamaaijak¸ AQyaai%mak va rajakIya xao~at AaosaMDUna vaaht Aaho. pirNaamasva$p laaoksaM#yaavaaZ¸ Ba`YTacaar¸ p`dUYaNa¸ Qaaima-k va jaatIya dUhI yaaMsaar#yaa maulaBaUt samasyaa svaatM~yaacyaa saaz vaYaa-MnaMtrhI jaaor Qa$na Aahot. ASaa pirisqatIt sauwa eKaVa doSap`omaI¸ iva&anainaYz¸ samajaUtdar vya>Isa Aqavaa samaudayaasa rajakIya p`itinaQaI<va krNyaacaI Aqavaa rajakIya xao~at pdap-Na krNyaacaI [cCa haot naahI¸ karNa BaartIya janasaamaanya Aqaa-tca matdar jaagaRt naahIt. mhNaUnaca 2014 cyaa inavaDNaUkIt malaa ASaa nao%yaalaa mat Vayalaa AavaDola,¸ ¹ 1´ jaI vya>I rajakarNaat¸ samaajakarNa Aqavaa samaajasaovaosaazI kaya-rt Asaola. 2´ Asaa naota jyaalaa BaartatIla saV saamaaijak pirisqatIcao ]<ama &ana Asaola. 3´ ASaa nao%yaamaQyao¸ ek rajakIya p`itinaQaI mhNaUna svatÁcaI jabaabadarI samajaNyaacaI SaOxaiNak va baaOiwk xamata À pa~ta Asaola. 4´ Baartacao saava-BaaOma<va iTkvaNyaasaazI¸ rajakIya vya>Ima<vaanao Qama-¸ jaat¸ BaaYaa yaaMcyaa pilakDo jaa}na ivacaar krNao ka garjaocao Aaho yaacaI jaaNaIva ASaa nao%yaalaa AsalaI paihjao. 5´ naOitkta¸ ivavaok¸ inaÁsvaaqaI-pNaa¸ p`amaaiNakpNaa va maohnatIvaR<aI yaaMsaar#yaa gauNaaMcyaa ]ccaarasaaobatca AacarNahI ASaa nao%yaanao kolao paihjao. 6´ AaMtrraYT/Iya patLIvar Baart va BaartIyaaMcaI p`itYza vaaZivaNaaáyaa rajakarNaacaI samaja %yaalaa AsaavaI.

varIla ApoxaaMcaI pUt-ta qaaoDyaafar frkanao jarI haoNaar Asaola tr¸ ASaa nao%yaalaa Aaplao AmaUlya mat Vayalaa kahIca hrkt nasaavaI. kaLacyaa AaoGaat Asaa naota BaartIya samaajaacaI ivaskTlaolaI GaDI na@kIca sauvyavaisqat krola. tao janasaamaanya matdaraMmaQyao jaagaRtIcaa ha ivacaar na@kI $javaola kI¸ laaoksaBaotIla saaDopacaSao p`itinaQaIMpoxaa 121 kaoTI janasaamaanya¸ jaovha BaartIya GaTnaotIla kt-vyaaMcao tMtaotMt palana krtIla¸ Aqaa-tca¸ jaovha ‘Aama AadmaI’ svaaqa-¸ svakuTuMba¸ jaat¸ Qama-¸ BaaYaa yaaMcyaa pilakDo jaa}na doSa va maanavajaatIcaa ivacaar krola¸ vaO&ainak dRYTIkaona baaLgaola va %yaacaI jaaopasanaa krola tovha ha ivaivaQatonao naTlaolaa Baart doSa KrMca saujalaama sauflaama hao[-la va Káyaa Aqaa-nao ivakisat raYT/Macyaa pM@tIt jaa}na basaola. tovha yao%yaa laaoksaBaocyaa inavaDNaUkIt Aaplaa matdanaacaa h@k¸ kt-vya samajaUna par paDa hIca nama` ivanaMtI. Regards. Santosh Takale, Scientific Officer, BARC Ph - 0-9967584554. santoshatbarc@gmail.com Print only if essential.......SAVE TREES " Go GREEN, Save Earth "

Add a comment

Related presentations

Papantla

Papantla

November 11, 2014

monografia de papantla

Small deck used during Use Case roundtable at JiveWorld 2014. On each on the 14 ta...

This 30 minute presentation was given at the 2014 Rochester Young Professionals En...

Related pages

Expectation from Our Leaders (Marathi) | Santosh Takale ...

Expectation_from_Our_L... www.scribd.com/doc/211... ... READ PAPER. Expectation from Our Leaders (Marathi) Download. Expectation from Our Leaders (Marathi ...
Read more

7 Things You Should Expect From Your Leaders In 2014

7 Things You Should Expect From Your Leaders ... you should have great expectations for your workplace leaders and play a more ... Join our ...
Read more

Expectations of Our Leaders - BASF Online Report 2015

Expectations of Our Leaders. Compensation ... Our leaders serve as role models in implementing our ... Compare to last year This page in our Online Report 2014
Read more

The New Expectations of Leaders - John Callos

The guide is filled with timeless leadership principles from all walks of leaders and our own ... The New Expectations of Leaders • Copyright ...
Read more

Chapter 14 Management Expectations - Restoring Trust

Chapter 14 Management Expectations. ... Our leaders must set high expectations for performance, communicate those expectations, empower their people ...
Read more

Expectations on Our Leaders - BASF Online Report 2014

Expectations on Our Leaders. Compensation and Benefits. Dialog. Labor and Social Standards. ... It forms the foundation of our employee and leadership ...
Read more

Snakes Myths & Facts in Marathi by Santosh Takale

Keep less expectation : ... Expectation From Our Leaders (Marathi) ... Snakes Myths & Facts in Marathi by Santosh Takale.
Read more

Expectations of our Leaders

Expectations of our Leaders; FAS Forms; FAS Organizational Chart; Partners in Campus Business Operations (PCBO) ... Expectations of Leaders ...
Read more