Exemple d'informe financer

67 %
33 %
Information about Exemple d'informe financer
Finance

Published on March 20, 2014

Author: melanie23

Source: slideshare.net

Informe Financer 1 AGRO VIC SOL SL INFORME FINANCER DESCRIPCIÓ SOBRE L’ESTAT FINANCER DE L’EMPRESA García Molano, Sergi Líndez Ciurana, Paula Nogué Fructuoso, Melanie 6/06/2013, Sabadell

Informe Financer 2 Índex Introducció pàg. 3 Anàlisi patrimonial pàg. 4-6 Ràtios de solvència a curt termini pàg. 6 i 7 Ràtios de solvència a llarg termini pàg. 8 i 9 Anàlisi de rendibilitats pàg. 9 i 10 Conclusions pàg. 10 i 11 Bibliografia pàg. 12

Informe Financer 3 Introducció En aquest informe financer es plasmarà l’estudi i anàlisi de la situació actual de l’empresa Agro Vic Sol SL, la qual es dedica a l’obtenció de carn mitjançant l’esquarterament de bestiar boví, porcí, oví i cabrum. A més ven a l’engròs els productes càrnics processant-los i envasant-los per la seva venda. Com es veurà a continuació, ens hem servit de les dades obtingudes de tres exercicis comptables que són el del 2009, 2010 i 2011 i fins i tot usant les del 2008 per poder oferir millors comparacions, ja que l’empresa es troba inactiva actualment i per tant el volum de xifres d’algunes partides en l’últim exercici són nul·les. Cal afegir que, encara que sigui una empresa petita i no activa a dia d’avui, és un repte considerable el fet d’analitzar-la per a que qui llegeixi aquest informe pugui elaborar les seves conclusions i que aquestes estiguin encaminades a les correctes, ja que si més no, no deixa de ser un exercici comptable amb el qual, i sobre tot pels que estem en el món de l’empresa, ens pot servir per aprendre i reflexionar. Així doncs, l’estructura d’aquest informe estarà composada per cinc parts, començant per un anàlisi bàsic del balanç de l’any 2011 i comparant-lo amb el del 2010 i 2009. A continuació afegirem informació emprant percentatges horitzontals i verticals per a concloure amb les tendències de les diferents partides i per últim analitzarem la solvència a curt i llarg termini a més d’analitzar les rendibilitats més importants. Per acabar l’informe inclourem les nostres conclusions i un annex on es podran consultar tots els càlculs usats per l’elaboració d’aquest redactat. Sense més dilació procedim a iniciar l’informe.

Informe Financer 4 Anàlisi patrimonial En primer lloc, procedirem a fer un anàlisis de l’estat d’equilibri de l’últim balanç disponible de l’empresa Agro Vic Sol, el qual és del 2011 que presenta una situació normal d’equilibri ja que l’Actiu i el Passiu més el Patrimoni Net són iguals. El mateix succeeix amb els dos anys anteriors, el 2010 i el 2009. Parlant del balanç del 2011 (annex I), la corporació té una inversió total de 597.959 euros dels quals un 2,47% són a llarg termini i un 97,53% a curt termini. Cal destacar que al retrocedir dos anys, la inversió a llarg termini no arribava a l’1%, mentre que el 99% restant provenia de l’actiu circulant destacant les partides d’existències i drets de cobrament, donant un total d’actiu de 8.774.016€. És a dir, la inversió total s’ha vist reduïda en un 93,20% en el transcurs de dos exercicis. El mateix esdevé amb el finançament que, en el 2011 presenta uns recursos propis de 201.992 euros, una vuitena part aproximadament del què disposaven dos anys enrere (2009) donant un total de 1.470.694€. Una altra disminució que cal emfatitzar és l’escurçament de les obligacions a curt termini que té l’empresa en aquest any vers a l’altre, dos exercicis més antic amb el que estem comparant, el qual és d’un 96,70%. L’empresa no obté finançament ni a llarg ni a curt termini provinent d’entitats bancàries, sinó que el patrimoni net forma un 33,78% del total de l’estructura financera i un 37,41% que prové sobre tot dels deutes que té amb empreses del grup i associades a curt termini. El compte de resultats en l’últim any està composat de poques partides, essent l’any on l’import net de la xifra de negocis és nul, obtenint en el compte un únic saldo positiu que prové d’altres resultats. No així però en els exercicis anteriors, on l’empresa tenia saldo en la xifra neta de negocis contrarestada pels aprovisionaments i altres despeses. Fons de maniobra Tenint en compte les masses patrimonials esmentades anteriorment, hem procedit a calcular el fons de maniobra. El fons de maniobra (FM d’ara en endavant) el que calcula és quina és la quantitat d’actiu circulant pot mantenir l’empresa en la seva activitat mitjançant recursos financers permanents (formats pel patrimoni net i el passiu no corrent). Aleshores trobem que en el 2011 Agro Vic Sol disposava de

Informe Financer 5 359.489 euros de FM, suposant un 60,12% del total de l’actiu. Aquesta quantia s’ha reduït un 78,64% vers l’any 2009, la qual era de 1.683.408 euros (un 20% de l’actiu). Com es pot veure, la quantitat en valor absolut té tendència a la baixa, encara que en aplicar el pes total sobre l’actiu, es pot veure que s’ha multiplicat per tres, amb la qual cosa l’empresa el que sembla que ha buscat, a priori, és ser més líquida any rere any. Anàlisi del compte de pèrdues i guanys Es pot observar a través dels resultats d’explotació que la societat en el 2011, de cada 100€ (en base imposable) d’ingrés d’explotació, l’empresa obté 93,2€ de benefici. No obstant, en l’exercici del 2010 el benefici era de -9€ i en el 2009 era de 0,03€. Aquesta diferència de benefici és per la inexistència de vendes relacionades amb l’activitat de l’empresa en el 2011 i com a conseqüència per la nul·litat de les compres i deutes amb creditors comercials. Això indica que l’empresa obté beneficis si no es dedica a la seva activitat. En descompondre els 100€ d’ingrés d’explotació, en el 2011 la totalitat prové d’altres resultats, mentre que un any anterior provenia de la xifra neta de negocis i en el 2009 de les variacions d’existències. Si seguim en el 2009, veiem que els ingressos d’explotació es veuen contrarestats pels aprovisionaments. És a dir, la societat va produir més del que va vendre, fet que li va suposar suportar existències d’un exercici a un altre. A continuació es pot veure més detalladament el que hem analitzat del compte de pèrdues i guanys en la taula: Concepte 2009 % 2010 % 2011 % Ingressos d’explotació 8.170.510 100,00 20.498.957 100,00 31.790 100,00 Import net de la xifra de negocis 1.880.806 23,02 20.304.347 99,05 0 0,00 Var. Existències Productes acabats 6.289.853 76,95 0 0,00 0 0,00 Excés de provisions 0 0,00 55.217 0,27 0 0,00

Informe Financer 6 Altres resultats 2.851 0,03 139.393 0,68 31.790 100,00 Despeses d’explotació -8.168.133 -99,97 -22.286.611 -109,00 -2.160 -6,79 Var. Existències Productes acabats 0 0,00 -6.286.853 28,21 0 0,00 Aprovisiona- ments -8.167.659 99,99 -15.984.611 71,72 0 0,00 Altres despeses -474 0,01 -15.147 0,07 -2.160 100,00 Resultat d’explotació 2.376 0,03 -1.787.654 -8,72 29.630 93,21 Ingressos financers 17.677 0,22 2.793 0,014 0 0,00 Despeses financeres -16 0,00 -66.684 -0,33 -15.923 -50,09 Resultat financer 17.661 0,22 -63.891 -0,31 -15.923 -50,09 BAT 20.037 0,25 -1.851.545 -9,03 13.707 43,12 Impostos (30%) -6.011 -0,074 573.248 2,80 -4.112 -12,93 Benefici net 14.026 0,172 -1.278.297 -6.24 9.595 30,18 Ràtios de solvència a curt termini Amb aquestes relacions el que mostrarem és la capacitat de resposta que té l’empresa vers les seves obligacions a curt termini. El que mesuren sobre tot les ràtios d’aquest apartat és quan líquida pot arribar a ser l’empresa si hagués d’assumir les

Informe Financer 7 seves obligacions a complir en un termini breu emprant els actius destinats a aquests passius. Per això les anirem anomenant una per una amb les seves respectives comparacions en anys anteriors. Recordem que l’any que comparem és el 2011 amb el 2010 i el 2009. Ràtio de solvència – circulant Aquesta és la relació entre l’actiu circulant entre el passiu circulant. El resultat és el que detalla la magnitud de cobertura que l’empresa té en l’actiu circulant per poder pagar els passius a curt termini. En el 2011 aquesta té un valor de 2,61, el qual vol dir que disposa de 2,61€ d’actiu per cada euro de passiu (tot en termes de curt termini). Ara bé, aquesta ràtio ha augmentat un 36% respecte a l’any anterior i un 110% respecte a l’any 2009. Això es tradueix en que la societat disposa de més liquiditat. Ràtio de liquiditat o àcid-test Mesura la capacitat de l’empresa per sufragar les obligacions a curt termini sense haver de veure’s en la situació de vendre ràpidament les existències ja que aquestes són els actius menys líquids de l’actiu circulant. El valor de la ràtio oscil·la el 2,61, el mateix valor que per la ràtio anterior. Això és degut a que l’empresa en aquest any no disposa d’existències. El mateix passa amb l’any anterior, ja que el saldo de les mercaderies és molt baix vers el total de l’actiu circulant. No obstant, en el 2009 la ràtio té un valor de 0,35. Ràtio d’efectiu o tresoreria És la que mesura de manera més estricte la capacitat de la corporació en respondre pels seus deutes a curt termini de la forma més immediata. Agro Vic Sol no disposa d’efectius rellevants en la partida de tresoreria però sí en inversions en empreses del grup i associades a un any vista, donant valor a les ràtios dels tres anys esmentats de 2’41, 1’43 i 0,00 en el 2011, 2010 i 2009 respectivament.

Informe Financer 8 Ràtios de solvència a llarg termini Aquestes correlacions mesuren la capacitat de resposta que té l’empresa per fer front als pagament a llarg termini. És a dir, els indicadors estan relacionats més amb la solvència i no pas amb la liquiditat com ho eren els anteriors. Ràtio d’endeutament És un indicador que mostra quant del total de l’estructura financera quina és la quantitat exacte d’endeutament. L’empresa mostra un endeutament en el 2011 de 0,66, on la tendència ha sigut a la baixa, exactament un 25,75% menys que en 2009. Hi ha una altra ràtio en aquest apartat, la qual s’anomena “d’endeutament total”, i el que indica és que per a cada unitat monetària de recursos financers propis, l’empresa deu el què doni la ràtio, en aquest cas és de 1,96€, sent un 60% menor que en 2009. Ràtio de garantia També anomenat “ràtio de distància de la fallida” i representa la quantitat de l’estructura financera servirà per a solucionar els deutes a curt i llarg termini, és a dir el passiu corrent i no corrent respectivament. Agro Vic Sol presenta una ràtio de garantia de 1,51 en l’any analitzat. La tendència d’aquest ha sigut anar augmentant anualment un 12%. En un principi, al ésser major d’1 no presenta cap problema Ràtio de consistència o fermesa Indica el grau de consistència o seguretat que l’empresa pot oferir als seus creditors en un futur. Dóna a conèixer la quantitat d’aplicacions a llarg termini estan finançades amb orígens a llarg termini. La societat obté una ràtio de fermesa de 0,09 en el 2011, igualment en un any anterior i de 0,06 en el 2009. Aquests valors indiquen (per ser menors d’1) la poca seguretat financera que dóna l’empresa en un futur, ja que vol dir que les obligacions a llarg termini estan finançant els actius a curt termini.

Informe Financer 9 Ràtio d’estabilitat El valor de la ràtio per a la societat és de 0,04 en el 2011. Com que el valor és inferior a 1, vol dir que l’actiu corrent d’Agro Vic Sol està sent finançat amb orígens a llarg termini. Això és així perquè els recursos propis suposen un 33,70% del total de l’estructura financera. Anàlisi de rendibilitats Fins ara s’ha analitzat l’estructura financera i econòmica de l’empresa així com la seguretat o solvència a curt i llarg termini. Ara bé, és important com els altres la rendibilitat, la qual mostra el rendiment que donen les inversions en un moment determinat, en el nostre cas en un període de tres anys. A més, distingirem entre dues rendibilitats: l’econòmica i la financera. Rendibilitat econòmica La societat té un rendiment econòmic en el 2011 d’un 4,96%, és a dir, de cada 100€ d’inversió, obté un resultat d’explotació de 4,96€. A més, el cicle d’explotació de l’empresa és del 93,21% com hem mencionat abans, amb la qual cosa de cada 100€ d’ingrés, 93,21€ són ingressats com a benefici abans d’impostos. Cal destacar el rendiment dels dos anys anteriors; el del 2010 fou de -240,25%, que si ho traduïm diu que de cada 100€ invertits en actiu funcional, Agro Vic Sol en va perdre 240,25€ donant lloc a un rendiment negatiu. En canvi, però no gaire positiu va ser el 2009, el qual rendia a un 0,03%. La tendència és borrosa pel fet que l’any 2010 va ser un any complicat patrimonialment per a l’empresa. Si descomponem la ROA en marge i explotació obtenim que en el 2011 no es pot calcular ja que les vendes són nul·les, però cal destacar l’exercici d’un any enrere, el qual dóna un marge de -0,08. Això es tradueix en què no va ser capaç de generar beneficis a partir de les seves vendes i a més va generar pèrdues. En canvi, la rotació va ser 27,28 amb la qual cosa sí que era capaç de generar vendes a partir dels actius

Informe Financer 10 vigents. Per tant, la rendibilitat s’hagués suavitzat amb el BAIT més estable, fent que el marge no anés per sota del zero. Rendibilitat financera El propietaris, mitjançant les seves fons d’inversió en el 2011, van obtenir un rendiment financer de 4,75%. És a dir, de cada 100€ de fons propis n’obtenen 4,75 nets. Cal subratllar que un any abans, la rendibilitat financera fou del -664,41%, traduint-ho a unitats monetàries, de cada 100€ del patrimoni net en perdien íntegrament 664,41€. Conclusions Iniciem la nostra visió respecte a l’anàlisi fet en aquest informe recordant que l’empresa Agro Vic Sol a dia d’avui, any 2013 es troba inactiva. En fer l’estudi, hi ha indicadors que donen lloc a entendre la seva situació actual. Per tant els anirem analitzant progressivament i tots ells es poden contrastar amb les taules que es troben en els annexes al final del document. En un primer moment, al veure el balanç de situació dels tres anys veiem que l’empresa ha anat reduint dràsticament la seva inversió i finançament pel fet que no obtenia la suficient rendibilitat econòmica i molt menys financera. És a dir, els ingressos que provenien de les vendes es veien minorats per les grans despeses; excés de producció sense obtenir-ne els ingressos desitjats i per tant venent a preus més baixos o simplement pel fet que la seva activitat es desenvolupa amb aliments càrnics i aquests en passar el temps es fan mal bé. A més, es veu que hi ha una reducció dràstica de l’estructura financera ja que la societat ha anat reduint tots els deutes amb els creditors comercials de manera que complia les obligacions realitzades amb aquests i no en contreia de noves ja que tenia clar que en breu volia finalitzar l’activitat. Tot això dóna lloc a que en el 2011 la xifra de negocis neta és nul·la, és a dir que no va realitzar la seva activitat normal econòmica. Ara bé, s’observa un augment molt rellevant d’aquesta xifra en el 2010 el qual l’interpretem com que la societat volia vendre l’excés d’existències per a obtenir liquiditat. Això va comportar que el resultat del compte de pèrdues i guanys fos negatiu ja que va reduir el màxim possible les obligacions i per tant els drets.

Informe Financer 11 A través dels percentatges verticals observem que any rere any el pes de les quantitats d’actiu circulant disminuïen i com a conseqüència el pes de l’actiu fix augmentava. El mateix succeïa amb el passiu corrent i no corrent. Això és un clar indicador de que la societat buscava temps. El suficient per anar acabant amb la seva activitat econòmica i amb les seves obligacions a curt termini a priori i a llarg termini en els anys posteriors. Tot això dóna lloc a les observacions de les ràtios i és que les calculades en la solvència a curt termini són elevades, si més no superiors als valors orientatius. Això indica que buscava liquiditat i no rendibilitat ja que les ràtios de solvència a llarg termini són pràcticament nul·les. Per tant, el que podem concloure és que des de l’any 2009 l’empresa ja tenia plantejat la finalització de la seva activitat econòmica i el que volia era acabar amb els deutes a curt i llarg termini.

Informe Financer 12 Bibliografia Webs  http://www.camaragipuzkoa.com/banco_datos/pdf/informefinanciero.pdf  http://e-ducativa.catedu.es  http://www.areadepymes.com  http://personal.us.es/jrueda/Temas%20CF/Tema5CF.pdf  http://www.ujcm.edu.pe/bv/links/cur_comercial/AnaliEstaFinan-03.pdf Llibre  Rivero Torre, Pedro (2002): “Análisis de balances y estados complementarios”. Capítol 7

Informe Financer 13

Add a comment

Related presentations

Les changements sur le marché du distressed aux Etats-Unis et en Europe

Main Sections of the Report 1) Nifty Technical View 2) 4 Large Cap Trade Ide...

This presentation consits the yearly results of Kinepolis Group

Related pages

Informer : Définition du verbe simple et facile du ...

Finance; Homme; Loisirs; Copains d'avant; Linternaute.com. Cinéma. Actualités; Dossiers; ... Voir un exemple Abonnement newsletters. L'Internaute ...
Read more

Informe : Définition Simple et Facile du Dictionnaire

Finance; Homme; Loisirs; Copains d'avant; Linternaute.com. Cinéma. Actualités; Dossiers; ... Voir un exemple Abonnement newsletters. L'Internaute ...
Read more

Lettre de démission d’un CDI - Modèle gratuit de lettre

Finances personnelles; Immobilier; Annuaires et Guides. Agences média; Budget des villes; Chiffres clé de l'Internet; Fonds d'investissements; Hotspots ...
Read more

Projet de création d'entreprise - ComprendreChoisir

Accueil Le projet Financer Formalités de création Gérer Difficultés. Télécharger Plus. ... par exemple dans les salons professionnels.
Read more

Informes de fiscalització - Sindicatura de Comptes

Els projectes d'informe i les al·legacions; Obligacions de les entitats subjectes a fiscalitzaci ... industrial i financer o anàleg; ...
Read more

Consommation — Wikipédia

Exemple : La levure et la farine sont des biens intermédiaires utilisés dans la fabrication du pain. consommation de capital fixe, qui est égale à la ...
Read more