Examenvoorlichting havo vwo 30 sept

40 %
60 %
Information about Examenvoorlichting havo vwo 30 sept
Education

Published on October 1, 2014

Author: gdouma

Source: slideshare.net

Description

Examenvoorlichting havo vwo 30 sept

HAVO/VWO EXAMENJAAR

WWaatt ttee ddooeenn ddiitt jjaaaarr ?? FFllyyeerr vvaann hheett ddeeccaannaaaatt OOnnddeerrwwiijjssbbeeuurrss OOppeenn ddaaggeenn wwwwww..ssttuuddiieekkeeuuzzee 112233..nnll//ooppeenn__ddaaggeenn AAaannmmeellddiinngg bbiijj:: wwwwww..ddiiggiidd..nnll wwwwww..ssttuuddiieelliinnkk..nnll wwwwww..dduuoo..nnll

MMooggeelliijjkkhheeddeenn WWeetteennsscchhaappppeelliijjkk oonnddeerrwwiijjss RRUUGG WWaaggeenniinnggeenn // DDeellfftt HHooggeerr BBeerrooeeppss OOnnddeerrwwiijjss HHaannzzeehhooggeesscchhooooll NNHHLL,, SStteennddeenn,, vvaann HHaallll//LLaarreennsstteeiinn AAtthheenneeuumm sspprriinntt ((vvoooorr HHaavvoo llllnn..)) BBuuiitteennllaanndd View slide

OOppeenn ddaaggeenn RRUUGG WWaannnneeeerr:: vvrriijjddaagg 77 nnoovveemmbbeerr 22001144 99.0000 -- 1177.1155 uuuurr vvrriijjddaagg 3300 jjaannuuaarrii 22001155 99.0000 -- 1177.1155 uuuurr zzaatteerrddaagg 1111 aapprriill 22001155 99.0000 -- 1177.1155 uuuurr zzaatteerrddaagg 44 ookkttoobbeerr 22001144 vvoooorr oouuddeerrss 1100.3300 -- 1166.0000 uuuurr IInnffoorrmmaattiiee eenn aaaannmmeellddiinngg:: wwwwww.rruugg.nnll View slide

EEEENN DDAAGG SSTTUUDDEENNTT RRUUGG EEEENN DDAAGG SSTTUUDDEENNTT RRUUGG EEeenn ddaagg ssttuuddeenntt iiss eeeenn iinntteennssiieevvee kkeennnniissmmaakkiinngg mmeett eeeenn oopplleeiiddiinngg. HHeett iiss bbeeddooeelldd vvoooorr ‘‘ggeevvoorrddeerrddee’’ kkiieezzeerrss. JJee kkrruuiipptt eeeenn ddaagg iinn ddee hhuuiidd vvaann eeeenn ssttuuddeenntt. EEnn ddaatt bbeetteekkeenntt hhoooorrccoolllleeggeess vvoollggeenn,, mmeeeeddooeenn aaaann oonnddeerrzzooeekksspprraaccttiiccaa ooff wweerrkkccoolllleeggeess,, kkeennnniissmmaakkeenn mmeett ssttuuddeenntteenn eenn ddoocceenntteenn eenn mmiisssscchhiieenn ooookk wweell eevveenn rruuiikkeenn aaaann hheett ssttuuddeenntteennlleevveenn. NNBB:: nniieett aallllee oopplleeiiddiinnggeenn oorrggaanniisseerreenn eeeenn ““EEeenn ddaagg ssttuuddeenntt-- pprrooggrraammmmaa””. WWaannnneeeerr:: nnoovveemmbbeerr//ddeecceemmbbeerr 22001144 mmaaaarrtt//aapprriill 22001155 IInnffoorrmmaattiiee eenn aaaannmmeellddiinngg:: wwwwww.rruugg.nnll

LOTING EN DECENTRALE SELECTIE Voor sommige opleidingen moet er geloot worden. Deze opleidingen worden opleidingen met een ‘numerus fixus’ genoemd. Loting en plaatsing worden uitgevoerd door DUO. Resultaat procedure zichtbaar in Studielink. Toelating tot numerus fixus-opleidingen kan als volgt: - Rechtstreekse toelating met een cijfergemiddelde van een 8 of hoger op de eindlijst (wordt afgeschaft); - Door landelijke- of instellingslotingprocedure waarvoor je je vóór 15 mei aan moet melden via Studielink. - Door een decentrale selectieprocedure bij de instelling van je voorkeur, meestal vóór 15 januari.

RRUUGG lloottiinnggssssttuuddiieess Voor (decentrale) selectie bij de RUG gelden verschillende aanmeldingsdata: Geneeskunde & Tandheelkunde(15 januari), Bedrijfskunde, Econometrics & Operations Research, Economics & Business Economics, International Relations & International Organization & International Business (15 april), Psychologie(1 mei). Mogelijk gaat loting ook gelden voor Biologie en Life Science. ((cchheecckk ddee wweebbssiittee aallttiijjdd))

HHaannzzeehhooggeesscchhooooll 2222 sscchhoooollss,, rruuiimm 7700 oopplleeiiddiinnggeenn MMeett 255..000000 ssttuuddeenntteenn iiss ddee HHaannzzeehhooggeesscchhooooll GGrroonniinnggeenn ddee ggrroooottssttee hhooggeesscchhooooll vvaann NNoooorrdd-- NNeeddeerrllaanndd.. WWee hheebbbbeenn oopplleeiiddiinnggeenn vvoooorr vvrriijjwweell aallllee vvaakkggeebbiieeddeenn.. DDee zzeevveennttiigg oopplleeiiddiinnggeenn zziijjnn ggeecclluusstteerrdd iinn nneeggeennttiieenn oovveerrzziicchhtteelliijjkkee sscchhoooollss.. VVoooorr jjoouu bbeetteekkeenntt ddaatt mmeeeerr kkeeuuzzeevvrriijjhheeiidd,, ppeerrssoooonnlliijjkk ccoonnttaacctt,, eeeenn lliinnkk nnaaaarr ddee bbeerrooeeppsspprraakkttiijjkk eenn eeeenn iinntteerrnnaattiioonnaallee oorriiëënnttaattiiee..

HHAANNZZEEHHOOGGEESSCCHHOOOOLL OOppeennddaaggeenn: 88 nnoovveemmbbeerr 22001144;; 1100..0000 –– 1166..0000 uuuurr 77 mmaaaarrtt 22001155;; 1100..0000 –– 1166..0000 uuuurr 1177 aapprriill 22001155;; 1166..0000 –– 1199..0000 uuuurr MMeeeellooooppddaaggeenn:: vvoooorr eeeenn mmeeeellooooppddaagg iiss hheett nnooddiigg vvoooorraaff aaaann ttee mmeellddeenn bbiijj ddee oopplleeiiddiinngg.. DDee mmeeeellooooppddaaggeenn vviinnddeenn hheett hheellee jjaaaarr ddoooorr ppllaaaattss.. IInnffoorrmmaattiiee eenn aaaannmmeellddiinngg vviiaa:: wwwwww..hhaannzzee..nnll

MMeeeellooooppddaaggeenn HHaannzzeehhooggeesscchhooooll VVoooorr eeeenn mmeeeellooooppddaagg iiss hheett nnooddiigg jjee vvoooorraaff aaaann ttee mmeellddeenn bbiijj ddee oopplleeiiddiinngg.. HHeett aaaannttaall ppllaaaattsseenn iiss bbeeppeerrkktt.. DDee mmeeeellooooppddaaggeenn zziijjnn ddaaaarroomm eexxcclluussiieeff vvoooorr eeiinnddeexxaammeennlleeeerrlliinnggeenn eenn vviinnddeenn mmeeeerrddeerree kkeerreenn ppeerr jjaaaarr ppllaaaattss.. IInnffoorrmmaattiiee eenn aaaannmmeellddiinngg vviiaa:: wwwwww..hhaannzzee..nnll

HHvvGG lloottiinnggssssttuuddiieess Op de Hanzehogeschool is vanaf 1 december definitief bekend welke studies loting hanteren. Zeer waarschijnlijk geldt dit sowieso voor: Fysiotherapie & HBO-V (vóór 1 februari), Mondzorgkunde (vóór 15 maart) Toegepaste Psychologie & MBRT(vóór 15 april), SPH & MWD (vóór 1 mei), Voeding & Diëtetiek , Sport Gezondheid & Management (datum nog onbekend) ((cchheecckk ddee wweebbssiittee aallttiijjdd))

ddee SSttuuddiieekkeeuuzzeecchheecckk BBiijj ttiijjddiiggee aaaannmmeellddiinngg ((vvóóóórr 11 mmeeii 22001155)) vviinnddtt eerr eeeenn ‘‘ssttuuddiieekkeeuuzzeecchheecckk’’ ppllaaaattss.. DDee vvoorrmm vveerrsscchhiilltt ppeerr hhooggeesscchhooooll ooff uunniivveerrssiitteeiitt eenn ddeezzee aaccttiivviitteeiitteenn zziijjnn vveerrpplliicchhtt.. WWiill jjee ddaaaarrnnaa ttoocchh eeeenn aannddeerree ssttuuddiiee kkiieezzeenn?? DDaatt kkaann ttoott 11 sseepptteemmbbeerr.. DDiitt ttooeellaattiinnggssrreecchhtt ggeellddtt nniieett wwaannnneeeerr jjee jjee nnaa 11 mmeeii vvoooorr hheett eeeerrsstt hheebbtt aaaannggeemmeelldd,, ddaann bbeesslliisstt ddee oopplleeiiddiinngg oovveerr ttooeellaattiinngg..

HHaannzzeehhooggeesscchhooooll WWaarrmmee oovveerrddrraacchhtt HHeett ggaaaatt ddaann oomm:: aallllee ‘‘rruuggzzaakk’’lleeeerrlliinnggeenn aallllee lleeeerrlliinnggeenn mmeett eeeenn ggeeddiiaaggnnoossttiicceeeerrddee ssttoooorrnniiss,, zzooaallss bbvv.. AADDHHDD,, PPDDDD-NNOOSS,, aauuttiissmmee,, ddyyssccaallccuulliiee,, ddyysslleexxiiee nniieett ggeeddiiaaggnnoossttiicceeeerrddee lleeeerrlliinnggeenn wwaaaarrbbiijj jjee jjee vveeeell zzoorrggeenn oovveerr mmaaaakktt oovveerr ddee aaaannsslluuiittiinngg..

NNoogg ggeeeenn kkeeuuzzee ggeemmaaaakktt ???? OOpp sscchhooooll:: Test (Icares test) Terugkomdag (5 december 2014) Gesprek met mentor Gesprek met iemand van het decanaat

Nog geen keuze gemaakt ?? Buiten school: Beroepenvoor lichting Aug. College 17, 19 & 20 november 2014 Open dag RUG vrijdag 7 november 2014 Aanmelden vanaf 1 oktober 2014 online Open dag Hanzehogeschool: zaterdag 8 november 2014

Studieuitval in het eerste jaar hbo en wo Nog steeds stopt één op de drie nieuwe studenten in het hoger onderwijs al in het eerste jaar met zijn of haar opleiding. Met het landelijke onderzoek de Startmonitor brengt ResearchNed de entree van nieuwe studenten in hbo en wo ieder jaar uitgebreid in kaart om na te gaan waarom studenten uitvallen en hoe vroege uitval kan worden voorkomen. Ruim de helft van de studenten die in het eerste jaar uitvallen, geeft hiervoor als reden dat zij de verkeerde studie hebben gekozen. Ook geven uitvallers vaak aan dat hun verwachtingen over de opleiding niet zijn uitgekomen en dat zij niet voldoende gemotiveerd zijn voor hun opleiding. Dat gebrek aan motivatie blijkt in drie kwart van die gevallen weer te komen doordat zij een verkeerd beeld van de opleiding hadden toen zij eraan begonnen.

GGeevvoollggeenn lleeeennsstteellsseell • BBaassiissbbeeuurrss vveerrvvaalltt • AAaannvvuulllleennddee bbeeuurrss wwoorrddtt vveerrhhooooggdd,, ddeezzee iiss aaffhhaannkkeelliijjkk vvaann iinnkkoommeenn oouuddeerr((ss)),, mmaaxxiimmaaaall 335500 ppeerr mmaaaanndd iinnddiieenn vveerrzzaammeelliinnkkoommeenn oouuddeerrss << 3300..000000.. TToott 4466..000000 lloooopptt ddiitt bbeeddrraagg aaff,, nnaaaarrmmaattee oouuddeerrss mmeeeerr vveerrddiieenneenn.. BBoovveenn 4466..000000 ggeeeenn aaaannvvuulllleennddee bbeeuurrss.. • GGeeeenn vveerrsscchhiill ttuusssseenn tthhuuiiss-- ooff uuiittwwoonneenndd • SSttuuddeenntteennrreeiisspprroodduucctt ((OOVV)) bblliijjfftt bbeessttaaaann

RReeggeellss vvoooorr aafflloosssseenn ssttuuddiieesscchhuulldd • JJee hhooeefftt jjee sscchhuulldd ppaass ttee ggaaaann aafflloosssseenn aallss jjee hheett mmiinniimmuummlloooonn vveerrddiieenntt ((11..448855 eeuurroo)) • OOvveerr hheett aafflloosssseenn vvaann jjee sscchhuulldd mmaagg jjee 3355 jjaaaarr ddooeenn • RReennttee bbeeddrraaaaggtt oonnggeevveeeerr 11%%

Vragen??????? decanaat@zernike.wwwwww..zzeerrnniikkee.. nnll

Add a comment

Related presentations

Related pages

Examenvoorlichting havo-vwo 30-03-2015 by Lennart Janssen ...

Transcript of Examenvoorlichting havo-vwo 30-03-2015. Belangrijke data tot Centraal Examen ... Zak- slaagregeling Havo en VWO Doorstroomregeling
Read more

Examenvoorlichting havo-vwo 2015 by Lennart Janssen on Prezi

Copy of Examenvoorlichting havo-vwo 30-0... More prezis by author Popular presentations. See more popular or the latest prezis.
Read more

OCG vwo bovenbouw 30 sept 2014 - Udens College

OCG vwo bovenbouw 30 sept 2014. Terug naar overzicht; 2016-01-15 ... Sector HAVO/VWO Schepenhoek 101 5403 GA Uden 0413 - 283 000 (keuze 1) havo.vwo@ ...
Read more

Hartelijk welkom Voorlichtingsavond HAVO 3 en VWO 3 ...

Examenvoorlichting havo vwo 30 sept Examenvoorlichting havo vwo 30 sept Prinsjesdag Docentenhandleiding Vmbo Havo Vwo ...
Read more

Examenvoorlichting 2013-2014 havo-5 en vwo-6. Overzicht ...

Examenvoorlichting 2013-2014 havo-5 en vwo-6. ... 30 oktober - 7 november ... onderzoeksvraag en werkplan sept, okt: ...
Read more

PARIS 2010 PART 2/7 Kennemer College VWO 4+5 HAVO 4 (Read ...

PARIS 2010 PART 2/7 Kennemer College VWO 4+5 HAVO 4 ... Wendy VWO After Sept 2012 ... Diploma-uitreiking vwo Kennemer Lyceum op 30 juni ...
Read more

Terra klas 1 havo H 2 § 1 KLIMAATGRAFIEK - YouTube

Terra klas 1 havo H 2 § 1 KLIMAATGRAFIEK ... Aardrijkskunde HAVO/VWO Domein Aarde: ... 30. H Hemeltjen 404 views. 7:30
Read more

Instroom VWO 5 na HAVO 5 - Hoeksch Lyceum

Instroom in Vwo 5 na de Havo sept. 2011 *Aan de lesgevende docenten wordt gevraagd te rapporteren in welke mate de leerling ... 9/30/2011 1:33:58 PM ...
Read more