آموزش eplan

0 %
100 %
Information about آموزش eplan

Published on June 3, 2019

Author: SaeedTajallaie1

Source: slideshare.net

1. ‫نرم‬ ‫نصب‬ ‫مراحل‬‫در‬ ‫افزار‬windows xp 1‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫نصب‬Microsoft .NET Framework 4 ‫برنامه‬ ‫نصب‬ ‫امکان‬ ‫نشود‬ ‫نصب‬ ‫اول‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬eplan‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ، ‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫وجود‬DVD‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ 2‫اصلی‬ ‫فولدر‬P8 2.1.6‫فایل‬ ‫و‬ ‫میکنیم‬ ‫باز‬ ‫را‬setup‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫وب‬www.barghschool.com‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ویدئویی‬ ‫آموزش‬ ‫تخصصی‬ ‫مرجع‬eplan pro panel، ‫مدار‬ ‫ترسیم‬ ‫در‬ ‫تابلو‬ ‫خروجی‬ ‫گزارشات‬ ‫و‬ ‫جانمایی‬

2. 3‫گزینه‬ ‫انتها‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫میکنیم‬ ‫طی‬ ‫هم‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫را‬ ‫نصب‬ ‫مراحل‬FINISH‫میزنیم‬ ‫را‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ویندوز‬ ‫که‬ ‫درایوی‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫پرسیده‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫محل‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫توجه‬‫شود‬‫ش‬ ،‫محل‬ ‫هم‬ ‫ما‬ ‫ندهید‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬. 4‫رسید‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫نصب‬ ‫مراحل‬. ‫مراحل‬crack‫در‬‫افزار‬‫نرم‬‫کردن‬windowsxp 1‫فولدر‬ ‫وارد‬P8 2.1.6‫پوشه‬ ‫وسپس‬crack‫شویم‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫وب‬www.barghschool.com‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ویدئویی‬ ‫آموزش‬ ‫تخصصی‬ ‫مرجع‬eplan pro panel، ‫مدار‬ ‫ترسیم‬ ‫در‬ ‫تابلو‬ ‫خروجی‬ ‫گزارشات‬ ‫و‬ ‫جانمایی‬

3. 2‫فایل‬SN-U10066.EGF‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کپی‬ ‫زیر‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫را‬ C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataEPLANCommon ‫های‬ ‫فایل‬ ‫که‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫حالتی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ویندوز‬ ‫تنظیمات‬hidden‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫هم‬my computer‫منوی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫باز‬ ‫را‬tools‫وارد‬ folder options‫تب‬ ‫وارد‬ ‫سپس‬ ‫شوید‬view‫گزینه‬ ‫پایین‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫در‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شوید‬hide extensions for known file types‫بزنید‬ ‫تیک‬ ‫را‬ ‫شوید‬ ‫زیر‬ ‫مسیر‬ ‫وارد‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫سپس‬. ‫سایت‬ ‫وب‬www.barghschool.com‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ویدئویی‬ ‫آموزش‬ ‫تخصصی‬ ‫مرجع‬eplan pro panel، ‫مدار‬ ‫ترسیم‬ ‫در‬ ‫تابلو‬ ‫خروجی‬ ‫گزارشات‬ ‫و‬ ‫جانمایی‬

4. 3‫فولدر‬ ‫در‬crack‫فایل‬EPLAN Electric P8 2.0_DONGLES_Emulator‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫وب‬www.barghschool.com‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ویدئویی‬ ‫آموزش‬ ‫تخصصی‬ ‫مرجع‬eplan pro panel، ‫مدار‬ ‫ترسیم‬ ‫در‬ ‫تابلو‬ ‫خروجی‬ ‫گزارشات‬ ‫و‬ ‫جانمایی‬

5. 4‫تب‬ ‫در‬driver‫گزینه‬instal driver‫بنویسد‬ ‫باید‬ ‫پایین‬ ‫کادر‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫میزنیم‬ ‫را‬status : driver is installed ‫سایت‬ ‫وب‬www.barghschool.com‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ویدئویی‬ ‫آموزش‬ ‫تخصصی‬ ‫مرجع‬eplan pro panel، ‫مدار‬ ‫ترسیم‬ ‫در‬ ‫تابلو‬ ‫خروجی‬ ‫گزارشات‬ ‫و‬ ‫جانمایی‬

6. 5‫تب‬ ‫در‬driver‫گزینه‬driver startup options‫روی‬ ‫را‬automatic start‫کلید‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫قرار‬save state‫میزنیم‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫وب‬www.barghschool.com‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ویدئویی‬ ‫آموزش‬ ‫تخصصی‬ ‫مرجع‬eplan pro panel، ‫مدار‬ ‫ترسیم‬ ‫در‬ ‫تابلو‬ ‫خروجی‬ ‫گزارشات‬ ‫و‬ ‫جانمایی‬

7. 6‫تب‬ ‫در‬emulator‫گزینه‬start service‫زنیم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫وب‬www.barghschool.com‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ویدئویی‬ ‫آموزش‬ ‫تخصصی‬ ‫مرجع‬eplan pro panel، ‫مدار‬ ‫ترسیم‬ ‫در‬ ‫تابلو‬ ‫خروجی‬ ‫گزارشات‬ ‫و‬ ‫جانمایی‬

8. 7‫تب‬ ‫در‬dongles‫گزینه‬load dump‫زنیم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫وب‬www.barghschool.com‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ویدئویی‬ ‫آموزش‬ ‫تخصصی‬ ‫مرجع‬eplan pro panel، ‫مدار‬ ‫ترسیم‬ ‫در‬ ‫تابلو‬ ‫خروجی‬ ‫گزارشات‬ ‫و‬ ‫جانمایی‬

9. 8‫فایل‬ ‫شده‬ ‫باز‬ ‫صفحه‬ ‫در‬5189.dng‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬open‫زنیم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫وب‬www.barghschool.com‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ویدئویی‬ ‫آموزش‬ ‫تخصصی‬ ‫مرجع‬eplan pro panel، ‫مدار‬ ‫ترسیم‬ ‫در‬ ‫تابلو‬ ‫خروجی‬ ‫گزارشات‬ ‫و‬ ‫جانمایی‬

10. 9‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫قبل‬ ‫مراحل‬ ‫طی‬ ‫با‬crack‫برنامه‬ ‫آیکون‬ ‫روی‬ ‫باید‬ ‫حال‬ ‫است‬ ‫شده‬eplan‫آیکون‬ ‫روی‬ ‫وقتی‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫بشویم‬ ‫آن‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫کلیک‬ ‫برنامه‬eplan‫شویم‬ ‫می‬ ‫برنامه‬ ‫محیط‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫ندارد‬ ‫رنگ‬ ‫قرمز‬ ‫ضربدر‬ ‫آن‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫گزینه‬ ‫میکنیم‬ ‫کلیک‬. ‫سایت‬ ‫وب‬www.barghschool.com‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ویدئویی‬ ‫آموزش‬ ‫تخصصی‬ ‫مرجع‬eplan pro panel، ‫مدار‬ ‫ترسیم‬ ‫در‬ ‫تابلو‬ ‫خروجی‬ ‫گزارشات‬ ‫و‬ ‫جانمایی‬

11. 1‫مشابه‬ ‫کامال‬ ‫مراحل‬crack‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کردن‬windows xp‫گردد‬ ‫می‬ ‫ذکر‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫فقط‬ ‫است‬ ‫مراحل‬crack‫در‬‫افزار‬‫نرم‬‫کردن‬windows7-32bit 2‫فایل‬ ‫دوم‬ ‫مرحله‬ ‫در‬SN-U10066.EGF‫زیر‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫را‬‫نماییم‬ ‫می‬ ‫کپی‬. C:userpubliceplancommon 3‫شماره‬ ‫مرحله‬ ‫در‬4‫گزینه‬ ‫چنانچه‬ ‫اگر‬install driver‫پیغام‬ ‫پایین‬ ‫کادر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫زدید‬ ‫را‬status : driver is installed‫آیکون‬ ‫روی‬ ‫دیگر‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫نیامد‬ EPLAN Electric P8 2.0_DONGLES_Emulator‫گزینه‬ ‫بار‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫راست‬ ‫کلیک‬run as administator‫تکرار‬ ‫را‬ ‫مراحل‬ ‫و‬ ‫زده‬ ‫را‬ ‫نمایید‬. ‫مهم‬‫نکات‬ 1‫در‬crack‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کردن‬xp‫در‬ ‫چه‬ ‫و‬windows 7-32bit‫درایو‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫به‬ ‫درایوی‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫ویندوز‬ ‫چنانچه‬ ‫اگر‬C‫آدرس‬ ‫ابتدای‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫نصب‬ ‫حرف‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫گفته‬C‫مثال‬ ‫بنویسید‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫درایو‬ ‫آن‬ ‫نام‬ ‫نیز‬ D:Documents and SettingsAll UsersApplication DataEPLANCommon Windows xp D:userpubliceplancommon Windows 7-32bit ‫سایت‬ ‫وب‬www.barghschool.com‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ویدئویی‬ ‫آموزش‬ ‫تخصصی‬ ‫مرجع‬eplan pro panel، ‫مدار‬ ‫ترسیم‬ ‫در‬ ‫تابلو‬ ‫خروجی‬ ‫گزارشات‬ ‫و‬ ‫جانمایی‬

Add a comment