Enginyeries de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

50 %
50 %
Information about Enginyeries de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Education

Published on February 24, 2014

Author: estudisgrau

Source: slideshare.net

Description

Presentació de les Enginyeries de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) - curs 2014/2015

Graus en Enginyeria

Per què enginyeries? Enginyeria (coneixements + experiències) × (dissenys + models + tècniques) = resoldre problemes que afecten la humanitat Els enginyers fan realitat els seus somnis Formació integral com a persona: ciència, tecnologia, economia, gestió de recursos humans, gestió de projectes, regulació... Enginyeria: professió que aplica coneixements i experiències perquè, mitjançant dissenys, models i tècniques, es resolguin problemes que afecten la humanitat

Les enginyeries de la UPF □ TIC: tecnologies de la informació i la comunicació □ Telecomunicacions i aplicacions informàtiques □ Segles XIX i XX: mobilitzats per l’enginyeria industrial □ Segle XXI: les TIC articulen el desenvolupament de la societat: empreses, relacions socials, cultura, economia...; fins i tot, conflictes □ Reptes: Internet, ubiqüitat de les comunicacions, biomedicina, TIC i política, relacions socials...

Perfil de l’estudiant □ CURIOSITAT! □ Alta dedicació a l’estudi □ Estar interessat per les TIC □ Tenir voluntat d’integrar-se en un sector molt dinàmic, en renovació constant i molt bones perspectives d’ocupació □ Interès especial per assolir una bona formació tècnica

Els graus en enginyeria de la UPF □ Grau en Enginyeria Biomèdica □ Grau en Enginyeria en Informàtica □ Gran en Enginyeria Telemàtica □ Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Característiques de la docència □ Formació sòlida, pràctica i multidisciplinària -Específicament orientada al món dels mitjans audiovisuals (informàtica) -Integrant tecnologies convergents en telemàtica i informàtica (telemàtica) -Orientació específica als sistemes audiovisuals i continguts multimèdia (audiovisuals) □ Formar els millors enginyers en un context de R+D+I -Els millors desenvolupadors i innovadors per a empreses del sector TIC -Els millors emprenedors i tecnòlegs per donar suport a la creació d’empreses innovadores de base tecnològica -Graduats amb la base fonamental necessària per fer recerca

Característiques de la docència □ Multidisciplinària i en sectors emergents -Xarxes i serveis TIC -Indústria i tecnologia audiovisual -Ciències computacionals en biomedicina -Gestió de la innovació i direcció estratègica d'empreses □ Personalitzada, pública i de qualitat □ Amb projecció internacional -Anglès als últims cursos □ Moderna i innovadora -En la metodologia -En el professorat -En el pla d’estudis

Accés als graus □ Des de Batxillerat + PAU: des de totes les opcions □ Des de COU + PAU: des de totes les opcions □ Des de CFGS i FP de segon grau □ Prova per a majors de 25 o 45 anys □ Accés majors de 40 anys amb experiència Notes de tall del curs 2013-2014 Informàtica: 6,235 Telemàtica: 5,000 Sistemes Audiovisuals: 6,996

Informàtica i telecomunicacions □ Grau en Enginyeria en Informàtica □ Grau en Enginyeria Telemàtica □ Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Grau en Enginyeria en Informàtica □ Durada: 4 anys acadèmics □ Nombre de places: 75 □ Estades a l’estranger: Erasmus □ Horaris: primer curs, matí; segon curs, tarda; i tercer i quart curs, matí i tarda □ Idiomes: català, castellà i anglès □ Pràctiques: pràcticum professional en empreses □ Treball de fi de grau: obligatori (20 crèdits ECTS)

Grau en Enginyeria en Informàtica – Matèries del pla d’estudis □ Càlcul i Mètodes Numèrics □ Àlgebra Lineal i Matemàtica Discreta □ Llenguatges Audiovisuals i Narrativa Interactiva □ Introducció a les TIC □ Computació Intel·ligent i Llenguatge Natural □ Bases de Dades □ Gestió Tècnica de Projectes □ Fonaments de la Programació □ Enginyeria d'Interacció □ Ones i Electromagnetisme □ Estructures de Dades i Algorismes □ Lògica Digital i Computadors □ Enginyeria del Software □ Probabilitat i Processos Estocàstics □ Infografia □ Senyals i Sistemes □ Sistemes Operatius □ Xarxes i Serveis □ Programació Orientada a Objectes □ Comunicació en Anglès Tècnic □ Organització d’Empreses TIC □ …

Grau en Enginyeria en Informàtica – Estructura del grau □ Distribució trimestral de les assignatures □ El grau té 240 crèdits ECTS □ 60 crèdits ECTS de matèries de formació bàsica □ 100 crèdits ECTS d’assignatures obligatòries □ 60 crèdits ECTS d’assignatures optatives □ Fins a 20 crèdits ECTS de pràctiques externes en empreses □ Fins a 20 crèdits ECTS en mobilitat □ Fins a 6 crèdits ECTS en activitats extraacadèmiques □ 20 crèdits ECTS del treball de fi de grau

Grau en Enginyeria en Informàtica – Blocs formatius □ Gestió d’Empresa i Innovació □ Programació □ Informació Gràfica □ Interactivitat □ Sistemes Intel·ligents

Què fa un informàtic UPF? □ Dissenyar aplicacions informàtiques □ Desenvolupar algorismes i processament de dades □ Definir interfícies d’usuari □ Organitzar procediments de control i tractament de dades □ Dirigir projectes informàtics □ Avaluar solucions tècniques per a l’empresa Les enginyeries de la UPF posen èmfasi en la interrelació entre les xarxes, les dades i els usuaris.

Sortides professionals □ Empreses d’enginyeria dedicades a la direcció, el disseny i el desenvolupament de projectes TIC □ Empreses de gestió, explotació i avaluació de comunicacions, xarxes i serveis TIC □ Consultores, centres de recerca, institucions especialitzades, organismes internacionals… del món TIC □ Departament d’informàtica d’empreses de qualsevol sector amb implantació de TIC □ Creació de continguts multimèdia i audiovisuals, productes interactius persona-ordinador i sistemes intel·ligents

Graus en Telecomunicacions (Telemàtica i Sistemes Audiovisuals) □ Durada: 4 anys acadèmics □ Nombre de places: 75 Telemàtica + 75 Sistemes Audiovisuals □ Estades a l’estranger: Erasmus □ Horaris: primer curs, matí; segon curs, tarda; i tercer i quart curs, matí i tarda □ Idiomes: català, castellà i anglès □ Pràctiques: pràcticum professional en empreses □ Treball de fi de grau: obligatori (20 crèdits ECTS)

Graus en Telecomunicacions (Telemàtica i Sistemes Audiovisuals) Matèries del pla d’estudis □ Càlcul i Mètodes Numèrics □ Gestió Tècnica de Projectes □ Àlgebra Lineal i Matemàtica Discreta □ Aplicacions Telemàtiques (T) □ Xarxes i Serveis □ Comunicacions de Banda Ampla (T) □ Introducció a les TIC □ Enginyeria de Trànsit (T) □ Bases de Dades □ Arquitectura i Senyalització (T) □ Fonaments de la Programació □ Comunicacions Mòbils (T) □ Ones i Electromagnetisme □ Enginyeria Acústica (AV) □ Lògica Digital i Computadors □ Enginyeria Òptica (AV) □ Probabilitat i Processos Estocàstics □ Percepció i Cognició Audiovisual (AV) □ Senyals i Sistemes □ Acústica Arquitectònica (AV) □ Programació Orientada a Objectes □ … □ Comunicació en Anglès Tècnic □ Organització d’Empreses TIC

Estructura del grau □ Distribució trimestral de les assignatures □ El grau té 240 crèdits ECTS □ 60 crèdits ECTS de matèries de formació bàsica □ 112 crèdits ECTS d’assignatures obligatòries □ 48 crèdits ECTS d’assignatures optatives □ Fins a 20 crèdits ECTS de pràctiques externes en empreses □ Fins a 20 crèdits ECTS en mobilitat □ Fins a 6 crèdits ECTS en activitats extraacadèmiques □ 20 crèdits ECTS del treball de fi de grau

Blocs formatius de Telemàtica □ Gestió d’Empresa i Innovació □ Gestió de Xarxes i Serveis □ Xarxes Multimèdia □ Xarxes i Protocols Sense Fils

Blocs formatius de Sistemes Audiovisuals □ Gestió d’Empresa i Innovació □ Sistemes Avançats □ So i Música □ Imatge i Vídeo

Què fa un enginyer de telecomunicacions UPF? □ Especialitat en Telemàtica – – – – Xarxes i serveis distribuïts Tecnologies de xarxes de comunicació Internet Multimèdia □ Especialitat en Sistemes Audiovisuals –Cinema digital –Televisió interactiva –Videojocs –Aplicacions per a la web –Tractament d’imatges (efectes especials) –Processament de la parla i de la música

Sortides professionals □ Empreses de telecomunicacions – Que ofereixin serveis en l’àmbit de les telecomunicacions o d’Internet – Que desenvolupin aplicacions de la societat de la informació – Que fabriquin equips de telecomunicacions □ Empreses que fan un ús intensiu de les TIC –Que necessitin gestionar la seva pròpia xarxa i serveis de telecomunicacions i/o la dels seus clients – Que desenvolupin serveis i aplicacions per a tercers – Que assessorin empreses sobre el millor ús de les TIC □ Empreses relacionades amb l’audiovisual – Emissores de ràdio, productores de vídeo – Indústria cinematogràfica o de videojocs... □ Institucions relacionades amb les telecomunicacions -Organismes internacionals de telecomunicació -Centres de recerca en tecnologies de telecomunicació

Programes d’estudis simultanis Sis programes diferents – – – – – – Informàtica + Telemàtica Telemàtica + Informàtica Informàtica + Audiovisuals Audiovisuals + Informàtica Telemàtica + Audiovisuals Audiovisuals + Informàtica 320 crèdits ECTS 5 anys

Biomedicina Grau en Enginyeria Biomèdica

Grau en Enginyeria Biomèdica □ Durada: 4 anys acadèmics □ Nombre de places: 40 □ Estades a l’estranger: convenis Erasmus amb universitats □ Idiomes: català + castellà + anglès □ Pràctiques: pràcticum professional en empreses □ Treball de fi de grau: obligatori (18 crèdits ECTS) □ Grau conjunt de l’Escola Superior Universitària Politècnica i la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

On s’imparteix

On s’imparteix

Matèries del pla d’estudis □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Biomodelat Matemàtic I Bioelectromagnetisme Introducció a la Universitat i a l’Enginyeria Biomèdica Biomecànica Biologia Molecular de la Cèl·lula Principis del Disseny Biològic Teoria de Senyals i Sistemes Biosenyals i Biosistemes Biomodelat Matemàtic II Algoritmes Evolutius Biocomputació Anàlisi d’Imatges Biomèdiques Gestió de Projectes i Innovació en Enginyeria Biomèdica Introducció al Disseny de Biofàrmacs, etc.

Estructura del grau □ Distribució trimestral de les assignatures □ El grau té 240 crèdits ECTS □ □ □ □ □ □ □ 60 crèdits ECTS de matèries de formació bàsica 112 crèdits ECTS d’assignatures obligatòries 44 crèdits ECTS d’assignatures optatives Fins a 6 crèdits ECTS de pràctiques externes en empreses Fins a 20 crèdits ECTS en mobilitat Fins a 6 crèdits ECTS en activitats extraacadèmiques 18 crèdits ECTS del treball de fi de grau

Blocs formatius de Biomedicina □ Biologia Sintètica i de Sistemes □ Neurociència □ Ciència Cardiovascular □ Ciència Esquelètico-muscular □ Tecnologies Computacionals Transversals

Què fa un professional biomèdic UPF? □ Implementar eines per estudiar sistemes biològics de manera integrada □ Fer servir eines bioinformàtiques per a l’estudi de l’evolució molecular □ Dissenyar cèl·lules i biocomputadors sintètics □ Utilitzar tècniques computacionals per al diagnòstic de les malalties □ Crear models virtuals de la fisiologia humana per a la planificació dels tractaments □ …

Sortides professionals □ Empreses fabricants de dispositius biomèdics □ Empreses fabricants d’instrumentació biomèdica □ Laboratoris de recerca biomèdica □ Empreses farmacèutiques □ Centres hospitalaris □…

El professorat □ Equip de professors teòrics dedicats a la docència permanent i a la recerca □ Nombre elevat de professors associats que, des del seu vessant professional i creatiu, transmeten a través de tallers i seminaris els seus coneixements pràctics □ Això permet aprofundir en el coneixement global de les tecnologies i en els reptes específics de l’activitat creativa

Premis per a estudiants de secundària Presenta’t al Premi UPF al treball de recerca de Batxillerat en Enginyeria i Matemàtica Aplicada Consulta les bases del premi a www.upf.edu/grau/

Més informació □ www.upf.edu/grau/ □ Punt d’Informació a l’Estudiant : 93 542 22 28 □ Escola Superior Politècnica Roc Boronat, 138. 08018 Barcelona 93 542 25 18 www.upf.edu/esup/

Jo, la Pompeu Segueix-nos a: L’Hora del Pati, el butlletí de la UPF per a estudiants de secundària: www.upf.edu/horadelpati Universitari per fi! Un blog d’estudiants de la UPF per a estudiants de secundària: http://universitariperfi.wordpress.com Jo, la Pompeu – Pàgina oficial @JolaPompeu @jolapompeu

Add a comment

Related presentations

Related pages

Enginyeries - Estudis de grau - ( UPF ) - Universitat ...

ESTUDIAR A LA UPF; Graus. ... Dret; Economia i Empresa; Humanitats; Enginyeries; ... © Universitat Pompeu Fabra | Plaça de la Mercè, ...
Read more

Universitat Pompeu Fabra - ( UPF )

UNIVERSITAT. Campus d'Excel ... El 90% dels graduats tornaria a triar la UPF per fer els seus estudis ... © Universitat Pompeu Fabra | Plaça de la Mercè
Read more

Enginyeries TIC @ La Pompeu - YouTube

L'Escola Superior Politècnica de la UPF està formant els directius, tecnòlegs, emprenedors i recercadors que transformaran la societat de la ...
Read more

Grau - Seu electrònica de la Universitat Pompeu Fabra ...

Relació de segells electrònics utilitzats per la Universitat Pompeu Fabra; ... Inici > Normativa UPF > Estatuts i normes ... enginyeries , diplomatures ...
Read more

Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les ...

by Universitat Pompeu Fabra; 44 videos; ... Projectes d'aprenentage servei i responsabilitat social a la UPF ... Enginyeries TIC @ La Pompeu
Read more

Ajuts UPF - Universitat Pompeu Fabra

... la UPF assumeix provisionalment l ... La Universitat Pompeu Fabra et permet ... amb condicions especials per als estudiants d'enginyeries. ...
Read more

Altres indicadors principals - Sobre la Universitat Pompeu ...

Sobre la Universitat Pompeu Fabra Espai del rector. Salutació del rector ... Història de la UPF; Figura i obra de Pompeu Fabra; Càtedra Pompeu Fabra;
Read more

Open Data UPF - UPF en Xifres 2.0 - Universitat Pompeu Fabra

Open Data UPF is an effort to support the linked open data movement across Universities, improving the transparency system and innovation process
Read more

Grau Obert - Universitat Pompeu Fabra

Grau Obert UPF. Un model innovador ... Graus impartits pels centres adscrits de la UPF; ... © Universitat Pompeu Fabra | Plaça de la Mercè, ...
Read more

Universitat Pompeu Fabra - UPF | LinkedIn

La UPF és una universitat jove, pública i moderna, creada el 1990 amb voluntat d'esdevenir una universitat de referència a Europa. Distingida pel ...
Read more