Energetski zakon, mag. Hinko Šolinc, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

60 %
40 %
Information about Energetski zakon, mag. Hinko Šolinc, Ministrstvo za infrastrukturo in...
Technology

Published on March 3, 2014

Author: ZSFI

Source: slideshare.net

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO INFRASTRUKTURO IN PROSTOR DIREKTORAT ZA ENERGIJO Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije Energetski zakon mag. Hinko Šolinc Zanesljiva EKOenergija, posvet o Energetskem konceptu Slovenije Ljubljana, 28. februar 2014

EZ -1: vsebina 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Splošne določbe Električna energija Zemeljski plin Toplota in drugi energetski plini iz zaključenih distribucijskih sistemov Energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije Agencija za energijo Inšpekcijski nadzor Energetska infrastruktura Druge skupne določbe Transport ogljikovega dioksida Kazenske določbe Prehodne in končne določbe

Splošne določbe • Prenos direktiv • Namen in cilji (konkurenčna, varna, zanesljiva, dostopna oskrba z energijo in energetskimi storitvami) • Uporaba zakona (izvajalci energetskih dejavnosti in drugi) • Načela • Strokovna usposobljenost • Podatki – poročanje izvajalcev energetskih dejavnosti • Tehnični predpisi • Definicije • EZ-1: ukinja licence za izvajalce energetskih dejavnosti

Energetski koncept Slovenije Energetski koncept Slovenije (EKS) je osnovni razvojni dokument, ki predstavlja nacionalni energetski program in ga na predlog Vlade z resolucijo sprejme Državni zbor. Z EKS se na podlagi projekcij gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja države ter na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določijo cilji zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje prihodnjih 20 let in okvirno za 40 let. EKS vlada obnovi vsakih deset let oziroma po potrebi. Za izvajanje ukrepov EKS je odgovorna vlada. Vlada vsake tri leta poroča Državnemu zboru o doseganju ciljev nacionalne energetske politike, izvajanju ukrepov iz EKS ter o izvajanju naložb v infrastrukturne objekte, opredeljene v državnem razvojnem energetskem načrtu..

Državni razvojni energetski načrt Državni razvojni energetski načrt (v nadaljnjem besedilu: DREN) je okvirni načrt naložb v energetsko infrastrukturo za doseganje ciljev iz 5. člena tega zakona za obdobje na katerega se nanaša EKS. V enem letu od sprejema EKS ministrstvo, pristojno za energijo, pripravi predlog DREN in ga predloži v sprejem vladi. Naložbe v energetsko infrastrukturo, zajete v DREN, so v splošnem gospodarskem interesu države. Razvojni načrti operaterjev Na nivoju občin: lokalni energetski koncept

Akcijski načrti Akcijski načrt energetske učinkovitosti Vlada na predlog ministrstva, pristojnega za energijo, vsaka tri leta sprejme akcijski načrt energetske učinkovitosti za obdobje do 2020. Akcijski načrt za obnovljive vire Vlada na predlog ministrstva, pristojnega za energijo, sprejme akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje do leta 2020 in ga posreduje Evropski komisiji. Minister, pristojen za energijo, določi način izračuna nacionalnih in sektorskih ciljev iz tretjega odstavka tega člena in kazalnike za preverjanje izpolnjevanja teh ciljev. Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe Vlada na predlog ministrstva, pristojnega za energijo sprejme in vsaka tri leta obnovi akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe do 2020.

Električna energija I • Bistveno večja pristojnost agencije za energijo (nadzor trga, nadzor neodvisnega operaterja, način nadzora upravičenih stroškov za regulatorni okvir, prekrškovni organ, določanje v postopkih izjem, posebno pooblastilo kot pristojni organ za zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom) • Povečana zaščita gospodinjskih odjemalcev (določbe o vsebini pogodbe, o menjavi dobavitelja, ...) • Zaščita malih poslovnih odjemalcev (do 41 kW priključne moči) glede menjave odjemalca in pogodbenih kazni ob tem (vezava s kaznijo največ za eno leto) • Menjava dobavitelja v 21 dneh • Zaključena gospodarska območja se lahko preoblikujejo v zaprte distribucijske sisteme: na prenosnem omrežji, brez gospodinjskih odjemalcev, soglasje agencije, 10 let.

Električna energija II Črtana so celotna poglavja, členi in izrazi, ki jih ne potrebujemo več: • črtane so nasedle investicije • črtani so tarifni odjemalci in tarifni sistemi, upravičeni odjemalci so le še v definicijah • črtan člen o »obstoječih zaokroženih gospodarskih kompleksih« • splošni pogoji in obratovalna navodila so združena v en akt operaterja sistema • izboljšan del o neposrednem oskrbovalnem vodu • energetsko dovoljenje le še za elektrarne

Zemeljski plin • Bistveno večja pristojnost agencije za energijo (nadzor trga, nadzor neodvisnega operaterja, način nadzora upravičenih stroškov za regulatorni okvir, prekrškovni organ, določanje v postopkih izjem, posebno pooblastilo kot pristojni organ za zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom) • Povečana zaščita gospodinjskih odjemalcev (določbe o vsebini pogodbe, o menjavi dobavitelja, ...) • Zaščita malih poslovnih odjemalcev (do . 10.000 sm3 plina na leto) glede menjave odjemalca in pogodbenih kazni ob tem (vezava s kaznijo največ za eno leto). • Menjava dobavitelja v 21 dneh • Zaključena gospodarska območja se lahko preoblikujejo v zaprte distribucijske sisteme: na prenosnem omrežji, brez gospodinjskih odjemalcev, soglasje agencije, 10 let.

Napredni merilni sistemi • je elektronski sistem, ki lahko meri porabo energije, ob čemer doda več informacij kot običajni števec ter lahko pošilja in prejema podatke z uporabo elektronske komunikacije • El.: Agencija izdela ekonomsko oceno dolgoročnih stroškov in koristi za trg in posamičnega odjemalca (do 2020 najmanj 80 odstotkov odjemalcev) • Plin: Agencija izdela ekonomsko oceno • Vlada z uredbo predpiše ukrepe in postopke, da se zagotovi uvedba in povezljivost naprednih merilnih sistemov na območju Republike Slovenije

Daljinsko ogrevanje I Dejavnost distribucije toplote se lahko opravlja kot: izbirna lokalna gospodarska javna služba ali tržna distribucija. V primerih, če distributer oskrbuje ali namerava oskrbovati več kot sto gospodinjskih odjemalcev, se distribucija toplote opravlja kot GJS. Lokalna skupnost določi pogoje in način opravljanja gospodarske javne službe v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe in javno-zasebno partnerstvo. Cena toplote za daljinsko ogrevanje iz distribucijskih sistemov je regulirana (AE). Poročanje

Daljinsko ogrevanje II Sistemi daljinskega ogrevanja in hlajenja morajo biti učinkoviti: vsaj 50 odstotkov toplote proizvedene iz OVE, vsaj 50 odstotkov odvečne toplote, vsaj 75 odstotkov toplote iz soproizvodnje ali vsaj 75 odstotkov kombinacije toplote iz prvih treh alinej. Preverjanje obveznosti na podlagi poročil izvaja AE. V več omrežjih na območju iste lokalne skupnosti, če tako določa LEK. Končni odjemalci toplote in goriv plačujejo prispevek za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov. Prispevek se ne plačuje za obnovljive vire in za toploto iz učinkovitih sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja.

Energetska učinkovitosti stavb Direktiva 2010/31/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2009 o energetski učinkovitosti stavb (prenovitev): – Minimalne zahteve – stroškovno optimalna raven – Minimalne energetske zahteve za tehnične sisteme – Energetske izkaznice – manjši krog zavezancev (novi najem) – Energetske izkaznice v oglasih – Znižana meja za prikaz energetskih izkaznic v javnih stavbah – Nadzor nad kvaliteto energetskih izkaznic, kazni – Pregledi ogrevanih sistemov nad 20 kW – Obvezne skoraj nič energijske stavbe (po letu 2018 za javni sektor, po 2020 vse)

Sredstva za program Eko sklada Sredstva za izvajanje programa Eko sklada se zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti. Prispevek za energetsko učinkovitost bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trda, tekoča in plinasta goriva. Prispevek za energetsko učinkovitost plačuje vsak končni odjemalec elektrike in zemeljskega plina iz omrežja operaterju, vsak končni odjemalec toplote iz omrežja, ter trdih, tekočih in drugih plinastih goriv pa dobavitelju energije. Operaterji in dobavitelji toplote iz omrežja ter trdih, tekočih in drugih plinastih goriv zbrana sredstva nakazujejo Eko skladu. Vlada določi višino prispevka za energetsko učinkovitost in sicer tako, da je vsa energija, ne glede na vrsto, enakomerno obremenjena. Vlada lahko določi, da nastane obveznost zaračunavanja prispevka za energetsko učinkovitost za goriva tudi, preden se ta dobavijo končnim odjemalcem.

Prihranki energije pri odjemalcih Dobavitelji elektrike, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem so zavezanci za doseganje prihrankov (zavezanci), ki morajo zagotoviti prihranke energije pri končnih odjemalcih. Vlada lahko določi izjeme: prihranek primarne energije, dosežen v sektorjih pretvorbe, distribucije in prenosa energije,. Pri pripravi, izvajanju in vrednotenju ukrepov in programov se upoštevajo metode, ki jih predpiše minister za energijo. Zavezanci Agenciji za energijo do 31. marca pošljejo poročilo o doseganju ciljev za preteklo leto. Vlada z uredbo določi: obdobje in višino prihrankov končne energije; način izračuna višine prihrankov; porazdelitev prihrankov po posameznih letih in; način in roke za izpolnjevanje obveznosti.

Sistem upravljanja z energijo Osebe javnega sektorja vzpostavijo sistem upravljanja z energijo. Vlada z uredbo določi zavezance in minimalne vsebine sistema upravljanja z energijo, ki vključujejo cilje s področja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije, ukrepe za doseganje ciljev, odgovorne osebe in način preverjanja doseganja ciljev. Sistem upravljanja z energijo: – postavitev cilja, – določitev ukrepov, – določitev odgovornih oseb – energetski menedžer – stalno preverjanje izpolnjevanja cilja - energetsko knjigovodstvo Vlada obvezne deleže OVE in zahteve glede energetske učinkovitosti stavb oseb javnega sektorja ter ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti in uporabo OVE v stavbah, ki jih uporabljajo osebe javnega sektorja.

Energetski pregledi Ministrstvo, spodbuja izdelavo in izvajanje energetskih pregledov. Minister, pristojen za energijo, predpiše podrobno metodologijo za izdelavo in obvezno vsebino energetskih pregledov. Velike družbe, kot so določene v predpisih s področja gospodarskih družb, izvedejo energetski pregled na vsaka štiri leta. Šteje se, da je zahteva iz prejšnjega odstavka izpolnjena, če: – podjetje izvaja sistem upravljanja energije ali okolja, ki ga je potrdil neodvisni organ v skladu z evropskimi ali mednarodnimi standardi, – je izvedena širša okoljska presoja, ki vključuje pregled rabe energije. Agencija za energijo: merila, odločba

Lokalne energetske agencije Ena ali več lokalnih skupnosti lahko za izvajanje nalog iz zakona, ki so v pristojnosti lokalnih skupnosti, ustanovi oziroma pooblasti lokalno energetsko organizacijo. Naloge, ki jih lokalne energetske organizacije izvajajo v javnem interesu: – priprava in izvajanje lokalnih energetskih konceptov, – naloge povezane z vzpostavitvijo in izvajanjem sistema upravljanja z energijo, – izvajanje in vodenje mednarodnih projektov s področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Lokalne energetske organizacije vodijo ločene računovodske evidence za sredstva, namenjena opravljanju nalog v javnem interesu iz prejšnjega odstavka.

“Zelena” električna energija Spremembe, ki jih prinaša EZ-1 • Razpisi, ki jih bo pripravila AE • Zmanjšanje moči naprav, ki so upravičene do podpore – OVE 10 MW – veter 50 MW – soproizvodnja 20 MW • Novi viri (prispevek na goriva, podnebni sklad)

Obvezni delež biogoriv Distributerji plinastih in tekočih goriv za promet morajo dati v posameznem letu na trg biogoriva ali druge obnovljive vire energije za promet v deležu, kot je določen v akcijskem načrtu. Vlada z uredbo določi mehanizme in ukrepe za izpolnjevanje in preverjanje izpolnjevanja obveznosti iz prejšnjega odstavka. Za izpolnjevanje obveznosti se štejejo le biogoriva, ki izpolnjujejo trajnostna merila skladno s predpisi s področja varstva okolja, ki urejajo trajnostna merila za biogoriva. Trgovci z gorivi morajo na prodajnih mestih označiti gorivo, ki vsebuje več kot 10-odstotni delež biogoriv v mešanici z mineralnimi gorivi.

Hvala za pozornost! hinko.solinc@gov.si

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

mag. Hinko Šolinc, Energetski zakon - YouTube

mag. Hinko Šolinc, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Energetski zakon, Posvet o Energetskem konceptu Slovenije, 28. februar 2014 ...
Read more

Energetski zakon - YouTube

Mag. Hinko Šolinc, Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Srečanje gradbincev ...
Read more

Ministrstvo za infrastrukturo | Vlada Republike Slovenije

Ministrstvo za infrastrukturo. Langusova ulica 4. 1535 Ljubljana. Slovenija . telefon: 01 478 80 00 ... Nacionalni energetski regulator Agencija za energijo.
Read more

S E M I N A R J U »O NOVEM ENERGETSKEM ZAKONU«

... mag. Hinko ŠOLINC iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor ter ... mag. Hinko ŠOLINC, Ministrstvo za ... za SEMINAR: »NOVI ENERGETSKI ZAKON ...
Read more

Delovna področja | Ministrstvo za infrastrukturo

Ministrstvo za infrastrukturo upravlja naloge na področjih železniškega, ... Nacionalni energetski regulator Agencija za energijo. Uporabne povezave.
Read more

2430 - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor opravlja naloge na podroþjih åelezniãkega, zraþnega, ... Cilj predpisuje Energetski zakon, ...
Read more

DIREKTORAT ZA PROSTOR, GRADITEV IN STANOVANJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, ... MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, ... Energetski zakon 11. Za področje zaščite in reševanja:
Read more

Program 24. posveta Poslovanje z nepremičninami

... Energetski zakon ... Hinko Šolinc, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor; ... Ministrstvo za infrastrukturo in prostor; ...
Read more

ozs > Ponudba > Novice > Novinarsko središče ...

Sekcija za promet; Sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslik. Sekcija steklarjev; Sekcija tekstilcev; Sekcija trgovcev; Sekcija vzdrževalcev tekstilij;
Read more