Endurance

67 %
33 %
Information about Endurance
Spiritual

Published on February 16, 2014

Author: chreezmd

Source: slideshare.net

ENDURANCE Matthew 24:13

Matthew 24: 13 ENDURANCE Datapuwa’t ang magtitiis hanggang Matthew 24:13 sa wakas ay siyang maliligtas.

Hebrew 12: 1-2 1 Kaya’t yamang nakukubkob ENDURANCE tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang 24:13 liwag ang Matthew walang bawa’t pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhang inilagay sa harapan natin.

2 Na masdan natin si Jesus na ENDURANCE gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa Matthew 24:13 kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios.

James 5:11 Narito, tinatawag nating mapapalad ENDURANCE ang nangagtiis: inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job, at inyong nakita ang Matthew 24:13 pinapangyari ng Panginoon, kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon.

James 1:2-3 1 Mga kapatid ko, ariin ninyong ENDURANCE buong kagalakan, kung kayo’y nangahuhulog sa sarisaring tukso; Matthew 24:13 2 Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis.

Daniel 3:1 Si Nebucodonosor na hari ay ENDURANCE gumawa ng isang larawang ginto na ang taas Matthew 24:13 siko, at ang ay anim na pung luwang niyao’y anim na siko; kanyang itinayo sa kapatagan ng Dura, sa lalawigan ng Babilonia.

Daniel 3:4-6 Nang magkagayo’y ang ENDURANCE tagapagtanyag ay sumigaw ng malakas,Matthew iniuutos, Oh mga Sa inyo’y 24:13 bayan, mga bansa, at mga wika,

5 Na sa anomang oras na inyong ENDURANCE marinig ang tunog ng korneta,ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng Matthew 24:13 salterio, ng gaita, at ng lahat na sarisaring panugtog, kayo’y mangagpatirapa at magsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nabucodonosor na hari.

6 At sinoman na hindi magpatirapa ENDURANCE at sumamba sa oras na yaon ay ihahagis Matthew 24:13 sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas.

Daniel 3: 12-30 May ilang Judio na iyong inihalal sa ENDURANCE mga gawain sa lalawigan ng BabiloniaMatthew 24:13 Mesach, na si Sadrach, si at si Abed-nego: ang mga lalaking ito, Oh hari,ay hindi ka pinakundanganan; sila’y hindi nangaglilingkod sa iyong mga dios, ni nagsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo.

13 Nang magkagayo’y sa poot at ENDURANCE pusok ni Nabucodonosor, ay nagutos na dalhinMatthew 24:13 si Sadrach, si Mesach, at si Abed-nego. Kanila ngang dinala ang mga lalaking ito sa harap ng hari.

14 Si Nabucodonosor ay sumagot, at ENDURANCE nagsabi sa kanila, Sinasadya nga ba ninyo, Oh Sadrach, 24:13 at AbedMatthew Mesach, nego, na kayo’y hindi mangaglilingkod sa aking dios, ni magsisissamba man sa larawang ginto na aking itinayo?

15 Kung kayo nga’y magsihanda sa panahong ENDURANCE ang tunog inyong marinig ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng Matthew 24:13 sambuko, ng salterio, ng gaita at ng lahat na sarisaring panugtog, na mangagpatirapa at magsisamba sa larawan na aking ginawa, mabuti: nguni’t kung kayo’y hindi >

magsisamba, kayo’y ihahagis sa oras ENDURANCE ding yaon sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas; at sinong dios Matthew 24:13 ang magliligtas sa inyo sa aking kamay?

16 Si Sadrach, Mesach, at si AbedENDURANCE nego, ay nagsisagot, at nangagsabi sa hari, Oh Nabucodonosor, kami ay Matthew 24:13 walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay na ito

17 Narito, ang aming Dios na aming ENDURANCE pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hurnong Matthew 24:13 nagniningas, at ililigtas niya kami sa iyong kamay, Oh hari.

18 Nguni’t kung hindi, talastasin mo, Oh hari naENDURANCE hindi kami mangaglilingkod sa 24:13mga dios, ni Matthew iyong magsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo.

19 Nang magkagayo’y napuspos ng ENDURANCE kapusukan si Nabucodonosor, at ang anyo ng kaniyang mukha ay nagbago Matthew 24:13 laban kay Sadrach, Mesach, at kay Abed-nego; kaya’t siya’y nagsalita, at nagutos na kanilang paiinitin ang hurno ng makapitona higit kay sa dating pagiinit.

20 At kaniyang inutusan ang ilang ENDURANCE malakas na lalake na nangasa kaniyangMatthew gapusin si hukbo na 24:13 Sadrach, Mesach, at si Abed-nego, at sila’y ihagis sa mabangis na hurnong nagniningas

21 Nang magkagayo’y ang mga ENDURANCE lalaking ito’y tinalian na may mga suot, may tunika, at 24:13 Matthew may balabal, at may kanilang ibang kasuutan, at sila’y inihagis sa gitna ng mabangis na hurnongnagniningas.

22 Sapagka’t ang utos ng hari ay ENDURANCE madalian, at ang hurno ay totoong mainit, napatay ng liyab ng apoy ang Matthew 24:13 mga lalaking yaon na nagsibuhat kay Sadrach, kay Mesach, at kay Abednego.

23 At ang tatlong lalaking ito, si ENDURANCE Sadrach, Mesach, at si Abed-nego, ay nagsibagsak na nagagapos sa Matthew 24:13 gitna ng mabangis na hurnong nagniningas.

24 Nang magkagayo’y si ENDURANCE Nabucodonosor na hari ay nagtaka at tumindig Matthew 24:13 nagsalita at na madali; siya’y nagsabi sa kaniyang mga kasangguni, Di baga ang ating inihagis ay tatlong gapos na lalake sa gitna ng apoy? Sila’y nagsisagot, at nangagsabi sa hari, Totoo, Oh hari.

25 He answered and said, lo I see ENDURANCE four men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt; and Matthew 24:13 the form of the fourth is like the Son of God.

26 Nang magkagayo’y lumapit si ENDURANCE Nabucodonosor sa bunganga ng mabangis na hurnong nagniningas: Matthew 24:13 siya’y nagsalita, at nagsabi, Sadrach, Mesach, at Abed-nego, kayong mga lingkod ng Kataastaasang Dios, kayo’y magsilabas at magsiparito. >

Nang magkagayo’y si Sadrach, Mesach atENDURANCE nagsilabas Abed-nego, ay mula sa gitna ng apoy. Matthew 24:13

27 At ang mga satrapa, ang mga kinatawan,ENDURANCE at ang mga gobernador, at ang mga Matthew 24:13 na kasangguni ng hari nangagpipisan ay nakakita sa mga lalaking ito, na ang apoy ay hindi tumalab sa kanilang mga katawan, ni ang mga buhok man ng kanilang mga ulo ay nasunog, >

ni ang kanila mang mga suot ay nabago, niENDURANCE man sila. nagamoy apoy Matthew 24:13

28 Si Nabucodonosor ay nagsalita at ENDURANCE nagsabi, Purihin ang Dios ni Sadrach, Mesach at ni Abed-nego, na nagsugo Matthew 24:13 ng kaniyang angel, at nagligtas sa kaniyang mga lingkod na nagsitiwala sa kaniya, at binago ang salita ng hari, at ibinigay ang kanilang katawan, >

upang sila’y maglingkod ni sumamba ENDURANCE sa kanino mang dios, liban sa kanilang Matthew 24:13 sariling Dios.

29 Kaya’t nagpapasiya ako, na bawa’t ENDURANCE bayan, bansa, at wika, na magsalita ng anomang kapulaan laban sa Dios Matthew 24:13 ni Sadrach, Mesach at ni Abed-nego, pagpuputolputulin, at ang kanilang bahay ay gagawing dumihan; sapagka’t walang ibang dios na makakapagligtas ng ganitong paraan.

30 Nang magkayo’y pinaginhawa ng ENDURANCE hari si Sadrach, Mesach, at si Abednego, sa Matthewng Babilonia. lalawigan 24:13

ENDURANCE Matthew 24:13 GOD BLESS US!

Add a comment

Related presentations

Related pages

dict.cc Wörterbuch :: endurance :: Deutsch-Englisch ...

Englisch-Deutsch-Übersetzung für endurance im Online-Wörterbuch dict.cc (Deutschwörterbuch).
Read more

dict.cc | endurance | Wörterbuch Englisch-Deutsch

Übersetzung für endurance im Englisch-Deutsch-Wörterbuch dict.cc.
Read more

Endurance – Wikipedia

Die vom Eis eingeschlossene Endurance im Jahr 1915. Foto: Frank Hurley
Read more

endurance-capital – endurance-capital

Endurance Capital ist eine Mittelstandsholding. Wir investieren unser Eigenkapital in mittelständische Unternehmen in Sondersituationen. Als private ...
Read more

Endurance (Begriffsklärung) – Wikipedia

Endurance (französisch und englisch „Ausdauer“) steht für: Endurance, ein Schiff der Endurance-Expedition; die HMS Endurance (1967), ein ...
Read more

Endurance - Wikipedia

Endurance (also related to sufferance, resilience, constitution, fortitude, and hardiness) is the ability of an organism to exert itself and remain active ...
Read more

Endurance | Define Endurance at Dictionary.com

Endurance definition, the fact or power of enduring or bearing pain, hardships, etc. See more.
Read more

Endurancer 24

…was Sie für ein befriedigendes Sexleben brauchen. Die rein natürliche Wirkformel von Endurancer 24 steigert im Gegensatz zu chemischen Präparaten ...
Read more

Endurance - definition of endurance by The Free Dictionary

en·dur·ance (ĕn-do͝or′əns, -dyo͝or′-) n. 1. The act, quality, or power of withstanding hardship or stress: A marathon tests a runner's endurance ...
Read more

Endurance International Group | Global Technology and ...

Endurance International empowers the spirit of the entrepreneur with better web solutions for better success. Learn the latest >
Read more