Emas Iso 14001

38 %
62 %
Information about Emas Iso 14001

Published on November 26, 2008

Author: stopmalartia

Source: slideshare.net

SGMA: EMAS i ISO 14001 Iago Vázquez Agents Cíviques 2008

Índex EMAS Etapes d’implantació Punts clau Sol·licitud Registres ISO 14001 Etapes d’implantació Diferencies EMAS – ISO 14001 Empreses acreditadores Registres

EMAS

Etapes d’implantació

Punts clau

Sol·licitud

Registres

ISO 14001

Etapes d’implantació

Diferencies EMAS – ISO 14001

Empreses acreditadores

Registres

El sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS) L’EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) és un sistema voluntari de gestió ambiental que permet a les organitzacions avaluar i millorar el seu comportament ambiental i difondre la informació oportuna al públic i a d'altres parts interessades. Aquest comportament és auditat de forma externa i el registre l'emet, en nom de la Unió Europea, el corresponent Organisme Competent que a Catalunya és la Direcció de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge .

L’EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) és un sistema voluntari de gestió ambiental que permet a les organitzacions avaluar i millorar el seu comportament ambiental i difondre la informació oportuna al públic i a d'altres parts interessades.

Aquest comportament és auditat de forma externa i el registre l'emet, en nom de la Unió Europea, el corresponent Organisme Competent que a Catalunya és la Direcció de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge .

EMAS Promou la millora contínua del comportament ambiental de les organitzacions mitjançant: La implantació d'un sistema de gestió ambiental. L'avaluació sistemàtica, periòdica i objectiva d'aquest sistema. Informació al públic i a les parts interessades. Formació i implicació activa dels treballadors. El reglament EMAS accepta que qualsevol organització, o part d'aquesta, a partir del centre com a unitat bàsica pugui adherir-se a aquest sistema de gestió ambiental. El sistema és vàlid tant per a organitzacions públiques com privades, tinguin o no personalitat jurídica.

Promou la millora contínua del comportament ambiental de les organitzacions mitjançant:

La implantació d'un sistema de gestió ambiental.

L'avaluació sistemàtica, periòdica i objectiva d'aquest sistema.

Informació al públic i a les parts interessades.

Formació i implicació activa dels treballadors.

El reglament EMAS accepta que qualsevol organització, o part d'aquesta, a partir del centre com a unitat bàsica pugui adherir-se a aquest sistema de gestió ambiental.

El sistema és vàlid tant per a organitzacions públiques com privades, tinguin o no personalitat jurídica.

Etapes en la implantació de l’EMAS

Etapes en la implantació de l’EMAS Anàlisi ambiental : És l'anàlisi preliminar d'activitats, productes i serveis, per identificar els aspectes ambientals com a base per a l'establiment del sistema de gestió ambiental de l'organització. Política ambiental : És l'eina clau per a la comunicació pública de les prioritats i intencions ambientals de l'empresa, i ha d'ésser posada per escrit i adoptada al màxim nivell directiu.

Anàlisi ambiental :

És l'anàlisi preliminar d'activitats, productes i serveis, per identificar els aspectes ambientals com a base per a l'establiment del sistema de gestió ambiental de l'organització.

Política ambiental :

És l'eina clau per a la comunicació pública de les prioritats i intencions ambientals de l'empresa, i ha d'ésser posada per escrit i adoptada al màxim nivell directiu.

Etapes en la implantació de l’EMAS Sistema de gestió ambiental Planificació Identificació i avaluació d'aspectes Identificació dels requeriments legals Establiment d'objectius i fites Establiment de programes de gestió ambiental

Sistema de gestió ambiental

Planificació

Identificació i avaluació d'aspectes

Identificació dels requeriments legals

Establiment d'objectius i fites

Establiment de programes de gestió ambiental

Etapes en la implantació de l’EMAS Implantació i funcionament Organització i personal (estructura i responsabilitats) Formació, sensibilització i competència professional Comunicació Documentació del SGMA Control de la documentació Control operacional Plans d'emergència i capacitat de resposta

Implantació i funcionament

Organització i personal (estructura i responsabilitats)

Formació, sensibilització i competència professional

Comunicació

Documentació del SGMA

Control de la documentació

Control operacional

Plans d'emergència i capacitat de resposta

Etapes en la implantació de l’EMAS Revisió per la direcció Redefinició d'objectius Modificació de la política, si cal Modificació de la documentació Comprovació i acció correctora Seguiment i mesurament No-conformitat, acció correctora i acció preventiva Auditoria del SGMA

Revisió per la direcció

Redefinició d'objectius

Modificació de la política, si cal

Modificació de la documentació

Comprovació i acció correctora

Seguiment i mesurament

No-conformitat, acció correctora i acció preventiva

Auditoria del SGMA

Etapes en la implantació de l’EMAS Declaració ambiental: document que constitueix un instrument de comunicació i diàleg amb el públic i altres parts interessades sobre el comportament ambiental de l'organització i la seva millora contínua. Continguts: Resum de les activitats, productes i serveis. La política ambiental i una breu descripció del SGMA. Descripció de tots els aspectes ambientals. Descripció dels objectius i les fites ambientals. Resum de les dades que permeti fer una comparació interanual de l'evolució del comportament ambiental. Informació del comportament de l'organització respecte a la legislació ambiental aplicable. Nom, número d'acreditació del verificador i data de validació.

Declaració ambiental: document que constitueix un instrument de comunicació i diàleg amb el públic i altres parts interessades sobre el comportament ambiental de l'organització i la seva millora contínua. Continguts:

Resum de les activitats, productes i serveis.

La política ambiental i una breu descripció del SGMA.

Descripció de tots els aspectes ambientals.

Descripció dels objectius i les fites ambientals.

Resum de les dades que permeti fer una comparació interanual de l'evolució del comportament ambiental.

Informació del comportament de l'organització respecte a la legislació ambiental aplicable.

Nom, número d'acreditació del verificador i data de validació.

EMAS - punts clau Transparència Comunicació Eficiència Legislació Responsabilitat Formació Participació treballadors

EMAS - punts clau DAM verificada L’empresa transforma uns recursos en bens o serveis amb més valor afegit obtenint uns guanys. La societat té dret a conèixer com han tingut lloc aquestes activitats Beneficis Acceptació per l’ENTORN Imatge Lideratge Menor conflictivitat Transparència Comunicació

Beneficis

Acceptació per l’ENTORN

Imatge

Lideratge

Menor conflictivitat

EMAS - punts clau Implicació activa del personal La participació i la formació dels treballadors permet assolir millores ambientals permanents i poder assentar el SGA Beneficis Increment de la motivació Disminució dels impactes ambientals (el coneixement de les conseqüències d’una actuació no acurada és el pas previ per a la seva prevenció) Formació Participació treballadors

Beneficis

Increment de la motivació

Disminució dels impactes ambientals (el coneixement de les conseqüències d’una actuació no acurada és el pas previ per a la seva prevenció)

EMAS - punts clau Rendiment ambiental Disseny de productes i serveis que demandin menys recursos, emprant les tècniques que millor redueixen la generació de no desitjats Beneficis Reducció de costos de producció, especialment dels derivats del tractament de la contaminació. Millor posició en el mercat Eficiència

Beneficis

Reducció de costos de producció, especialment dels derivats del tractament de la contaminació.

Millor posició en el mercat

EMAS - punts clau Coneixement del marc legal Les organitzacions han de saber les implicacions que la normativa sobre medi ambient té sobre les seves activitats Beneficis Reducció dels conflictes amb l’administració Reconeixement de l’EMAS com a instrument que garanteix el compliment de la legislació. Legislació

Beneficis

Reducció dels conflictes amb l’administració

Reconeixement de l’EMAS com a instrument que garanteix el compliment de la legislació.

EMAS - punts clau Concepte ampliat de responsabilitat Els impactes ambientals dels productes o dels serveis que elabora formen part de la responsabilitat del fabricant. Beneficis Millor posició en un mercat on les característiques ambientals de productes i serveis també són valorades pels consumidors i usuaris. Responsabilitat

Beneficis

Millor posició en un mercat on les característiques ambientals de productes i serveis també són valorades pels consumidors i usuaris.

Procediment de sol·licitud EMAS

Evolució a Catalunya registres EMAS 1 0 0 0% 0%

Distribució per sectors i comunitats

La norma ISO 14001 L’ISO 14001 és una norma internacional, d’aplicació voluntària, que pot subscriure qualsevol organització que vulgui implantar mantenir i millorar contínuament un SGMA, i l’objectiu de la qual consisteix en l’estandardització de maneres de produir i prestar els seus serveis de manera que protegeixen el medi ambient.

L’ISO 14001 és una norma internacional, d’aplicació voluntària, que pot subscriure qualsevol organització que vulgui implantar mantenir i millorar contínuament un SGMA, i l’objectiu de la qual consisteix en l’estandardització de maneres de produir i prestar els seus serveis de manera que protegeixen el medi ambient.

Etapes en la implantació de l’ISO 14001 CERTIFICACIÓ EMPRESA CENTRE SGMA Adopció de la política mediambiental Avaluació mediambiental inicial Programa mediambiental Sistema de gestió mediambiental Auditoria mediambiental o cicle d’auditories (màxim cada 3 anys) Objectius mediambientals Sistema d’acreditació de certificadors Certificadors mediambientals acreditats

EMAS - ISO 14001 (I) EMAS S’estableix un (…) per a l’avaluació i millora del comportament mediambiental d’aquestes organitzacions i la difusió de la informació pertinent al públic i d’altres parts interessades. L’ objetiu de l’EMAS serà promoure millores contìnues del comportament mediambiental de les organitzacions. ISO 14001 Tot i que es pot esperar alguna millora en el comportament mediambiental gràcies a l’adopció d’un plantejament sistemàtic, s’hauria d’entendre que el sgma és un instrument que capacita a la organitzacion per a assolir i controlar sistemàticament el nivell de comportament mediambiental que a sí mateixa es proposa. La posada en pràctica i el funcionament d’un sgma no resultarà necessàriament per sí mateixa en una reducció immediata dels impactes medioambientals negatius. Millora del comportament ambiental Millora del sistema de gestió ambiental

EMAS

S’estableix un (…) per a l’avaluació i millora del comportament mediambiental d’aquestes organitzacions i la difusió de la informació pertinent al públic i d’altres parts interessades.

L’ objetiu de l’EMAS serà promoure millores contìnues del comportament mediambiental de les organitzacions.

ISO 14001

Tot i que es pot esperar alguna millora en el comportament mediambiental gràcies a l’adopció d’un plantejament sistemàtic, s’hauria d’entendre que el sgma és un instrument que capacita a la organitzacion per a assolir i controlar sistemàticament el nivell de comportament mediambiental que a sí mateixa es proposa. La posada en pràctica i el funcionament d’un sgma no resultarà necessàriament per sí mateixa en una reducció immediata dels impactes medioambientals negatius.

EMAS - ISO 14001 (I) ISO 14001 No necesari Només exigeix que es faci pública la política ambiental No estableix ni la frequència ni la metodologia a seguir. Comunicar a contractistes i subministradors els procediments rellevants Compromís de millora contínua del sgma més que una demostració de millora contínua en el comportament mediambiental. EMAS Anàlisi inicial verificat Política ambiental, objectius, sistema de gestió ambiental i detalls sobre el comportament ambiental de l’ORG (declaració ambiental) Estableix frequència i metodologia de les auditories del sgma i del comportament ambiental Demana capacitat d’influència Participació dels treballadors, millora contínua del comportament ambiental i cumpliment amb la legislació ambiental. Anàlisi inicial Comunicació externa Auditories Contractistes i subministradors Compromisos i requisits

Qui pot verificar / certificar? Per poder demostrar que l’organització té implantat de manera correcta un SGMA, s’ha de sotmetre a una auditoria per part d’una empresa externa acreditada per l'ENAC (Entidad Nacional de Acreditación).

Per poder demostrar que l’organització té implantat de manera correcta un SGMA, s’ha de sotmetre a una auditoria per part d’una empresa externa acreditada per l'ENAC (Entidad Nacional de Acreditación).

Certificat EMAS

Certificat ISO 14001

Add a comment

Related pages

ISO 14001 / EMAS - Umwelt | TÜV NORD

TÜV NORD CERT zertifiziert nach den Normen DIN EN ISO 14001 (weltweite Akzeptanz) und EMAS (EG-Öko-Audit mit europaweiter Akzeptanz).
Read more

EMAS - Eco-Management and Audit Scheme: Was ist EMAS?

Der Aufbau eines UMS und die Abläufe entsprechen seit 2001 auch bei EMAS der ISO 14001. EMAS geht jedoch über ein reines Managementsystem hinaus:
Read more

Was hat EMAS mit ISO 14001 zu tun?! - 14001news.de

Da sich ISO 14001:1996 und ISO 14001:2004 materiell im Anforderungsniveau nicht unterscheiden, befinden sich nach Interpretation der EU-Kommission sowohl ...
Read more

Mit EMAS Mehrwert schaffen

EMAS – Mehrwert durch Umweltleistung Während sich die ISO 14001 auf die Verbesserung des Managementsystems konzentriert, verpflichten sich EMAS -
Read more

EMAS ISO 14001 - tuv.com

MANAGEMENTSYSTEME – DIE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN EMAS UND ISO 14001 EMAS ISO 14001 Grundlage - Öffentlich-rechtliche Grundlage als europäische Verordnung
Read more

ISO 14001 - Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen ...

Unterschiede ISO 14001 und EMAS . ISO14001. Basis internationale Norm ISO 14001:2004; Geltungsbereich weltweit; Anwendungsbereich organisationsbezogen;
Read more

ISO 14001 – Wikipedia

Die internationale Umweltmanagementnorm ISO 14001 legt weltweit anerkannte Anforderungen an ein ... Umweltzertifikat Emas und ISO 14001 für ...
Read more

EMAS und ISO 14001 ( Startseite LUBW > Themen ...

Neben der europäischen EMAS-Verordnung besteht mit der ISO 14001 ein weiterer Umweltmanagementstandard, den Unternehmen und Organisationen für den Aufbau ...
Read more

Umweltmanagement EMAS | TÜV Rheinland | de - tuv.com

EMAS: Mehrwert durch Kommunikation. Durch eine EMAS Teilnahme erbringen Unternehmen, anders als bei einer ISO 14001 Zertifizierung einen Nachweis über die ...
Read more

Eco Management and Audit Scheme – Wikipedia

EMAS ist die Kurzbezeichnung für Eco- Management and Audit Scheme, auch bekannt als EU-Öko-Audit oder Öko-Audit. EMAS wurde von der Europäischen Union ...
Read more