Elektronické informační zdroje nejen pro filology - se zaměřením na zdroje pro anglistiku a germanistiku

50 %
50 %
Information about Elektronické informační zdroje nejen pro filology - se zaměřením na...
Education

Published on March 12, 2014

Author: rs_knihovnaffmu

Source: slideshare.net

Description

Prezentace je určena všem studentům filologických programů, především však studentům anglistiky a germanistiky. Seznámíte se se základními licencovanými databázemi i volně dostupnými zdroji zaměřenými na tyto jazyky a filologii obecně.

Informační zdroje (nejen) pro filology se zaměřením na anglistiku a germanistiku Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz 11. a 12. března 2014

Obsah dnešní lekce • Obecné informace o elektronických informačních zdrojích (dále jen EIZ) • Portál EIZ MU – služby Portálu - zdroje dostupné na Portálu vhodné pro studium humanitních oborů • Představení konkrétních EIZ – licencované i volně dostupné • Ukázky práce s vybranými zdroji

Druhy EIZ Z hlediska typů: • elektronické katalogy knihoven (např. online katalog Aleph) • profesionální informační databáze (zdroje od předních vydavatelů, e-časopisy, e-knihy…) (např. Science Direct) • oborové portály (např. ART: Umění a architektura) • digitální knihovny (např. Národní digitální knihovna) • další informační zdroje na internetu (např. informační zdroje na internetu) • primární (plnotextové – časopisy, knihy, encyklopedie…) (např. GALE e-books) • sekundární (bibliografické, abstraktové, citační db…) (např. databáze časopisů Ulrich´s) • terciální (databáze databází, soupisy …) (např. soupis českých oborových bibliografií ) Z hlediska tématického a oborového: • multioborové (např. ProQuest Central) • specializované - zdroje zaměřené na konkrétní obor (např. Art Full Text) Z hlediska dostupnosti: • volně dostupné (veřejně přístupné) (např. (např. Directory of open access journals, DOAJ) • licencované (profesionální informační databáze, přístupné na základě licenčních smluv) (např. EBSCO)

Odborné (profesionální) licencované databáze • Druhy databází podle obsahu: • Bibliografické/abstraktové - obsahují bibliografické záznamy + abstrakty; sekundární zdroj, který informuje o existenci primárního zdroje; oborové databáze (např. LISTA, ERIC ) • Faktografické - najdeme v nich konkrétní údaje; mají textový nebo numerický charakter, typickým příkladem jsou online encyklopedie (např. Oxford Art Online, ELIS) • Plnotextové - obsahují plné texty (full text) primárních pramenů (e-časopisy, e-knihy, dizertace, noviny…) (např. JSTOR, Gale e-books) • Citační - jsou důležité pro hodnocení vědy; jsou v nich k dispozici citační ohlasy, impact faktory časopisů (např. Web of Science, SCOPUS)

Obecné zásady při vyhledávání v EIZ • definování tématu - klíčová slova, synonyma, vztahy mezi nimi • volba vhodného zdroje – dle oboru, typu dokumentu… ( Co chci hledat? články, knihy, fakta; v čj, aj, …) • nastudování nápovědy, FAQ, ukázky vyhledávání, tutoriály • využít různé vyhledávací funkce systému – rejstříky x jednoduché či pokročilé vyhledávání… • formulace rešeršního dotazu – nezadávat např. „stop“ slova; využít booleovské operátory, proximitní operátory, vyhledávání frází aj. • zvolit kritéria a omezení pro vyhledávání (časové, jazykové, geografické omezení, podle druhu dokumentu, fulltext, výběr dílčí báze/katalogu atd.) • při větším množství nalezených informací dotaz více zpřesnit, při nedostatku nalezených informací dotaz zobecnit • využít personalizované funkce systému – většinou po přihlášení; možnost ukládání výsledků, odesílání e-mailem, alert, sdílení atp.

Operátory a zástupné znaky pro tvorbu rešeršního dotazu • booleovské (logické) operátory - definují vazby mezi vyhledávacími výrazy (zúžení/rozšíření dotazu) AND – (+ nebo &) současný výskyt obou vyhledávacích termínů, zužuje dotaz OR – alespoň jeden z vyhledávacích termínů, rozšiřuje dotaz NOT – vylučuje dokumenty obsahující zadaný termín • proximitní operátory (distanční, vzdálenostní, poziční operátory) - určují vzájemnou vzdálenost a pořadí vyhledávacích výrazů NEAR – urč. vzdálenost výrazů od sebe nezávisle na pořadí (počet slov, většinou do 10) ADJ (adjacent) – sousedící výrazy, nezávisle na pořadí WITH Pozn. Operátory se mohou v různých databázích lišit, můžete se setkat např. s operátory %n (= s číslem), !n (Aleph); WITHIN, BEFORE, AFTER, FOLLOWED BY…; v některých databázích je u operátorů vzdálenost výrazů nastavena a nemůžete si ji volit. • fráze “ ” - řetězec slov, které se v bibliografickém záznamu či textu dokumentu musí vyskytovat v přesném tvaru a pořadí vedle sebe • truncation * – krácení na slovní kořen (psycholog*) • wild cards ? * – zástupné znaky (filo?ofie)

Elektronické informační zdroje MU Přístup přes: • portál EIZ MU http://ezdroje.muni.cz • web knihovny http://knihovna.phil.muni.cz  Katalogy a databáze  Elektronické informační zdroje  EIZ MU • vzdálený přístup pro studenty a vyučující MU

Služby portálu EIZ MU • seznam databází MU • zdroje podle oborů… • info o zkušebních přístupech • nastavení vzdáleného přístupu • přístup na EBSCO Discovery Service

EBSCO Discovery Service • nástroj pro integraci EIZ • umožňuje jedním dotazem současně prohledávat různé databáze dostupné pro MU - http://discovery.muni.cz • pro přístup k plným textům je nutné být připojen do celouniverzitní počítačové sítě MU (počítače na MU, vzdálený přístup)

Příklad č. 1 • Téma práce: „literární překlad“

Příklad č. 1 - řešení • Do pole „SU Subject terms“ jsme zadali „literary translation*“; zvolili jsme disciplíny „Jazyk a lingvistika“ a „Literatura a literární tvorba“ • Výsledkem je cca 5 000 záznamů. • Náš další postup se bude odvíjet od toho, jak relevantní záznamy jsme tímto dotazem získali – např. můžeme dotaz upravit pomocí k tomu určeného levého sloupce.

Kvalita relevance Systém se řídí následujícími prioritami platnými pro obsah EDS nehledě na poskytovatele obsahu: 1) Shoda předmětového hesla z řízeného hesláře 2) Shoda názvu dokumentu 3) Shoda autorských klíčových slov 4) Shoda klíčových slov v abstraktu 5) Shoda v plném textu

SFX / Link Source služba hledání zdrojů MU • SFX („Special Effects“) / Link Source slouží k propojení bibliografických a abstraktových databází s plnými texty článků dostupných pro MU, online katalogem MU či webovými službami (Google Scholar) – tzv. inteligentní či kontextově citlivé linkování • SFX výhledově zanikne a bude plně nahrazeno nástrojem LinkSource!

Open Access = otevřený přístup • principem je neomezený online přístup k vědeckým informacím – institucionální repozitáře (např. Univerzitní repozitář MU) – OA časopisy (např. DOAJ, Directory of Open Access Journals) • Přínosy otevřeného přístupu: – zrychlení výměny vědeckých informací – rozšíření dostupnosti vědeckých informací – zvýšení viditelnosti vědeckých informací – zvýšení čtenářské základny – zvýšení informačního dopadu zdroj: http://www.openaccess.cz/

Multioborové databáze MU Příklady: • ProQuest Central • EBSCO • SpringerLINK • ScienceDirect • Wiley InterScience • JSTOR

E-knihy pro MU • ebrary Academic Complete • EBSCO eBooks • GALE e-books

Databáze MU zaměřené na lingvistiku a literaturu • FranText - plné texty francouzské literatury • Literature Online (LION) -  literární texty z anglické a americké literatury • Literature Resource Center - plnotextový, biografický a bibliografický zdroj literárních informací • Litterae Ante Portas -  soubor databází řeckých/latinských textů starověku a středověku • Česká elektronická knihovna - plnotextová databáze české poezie 19. a počátku 20. století

Příklad č. 2 • Téma práce: „K některým teoriím humoru“ • Bude třeba ohlídat si různé pravopisné možnosti, synonyma a slova příbuzná.

Příklad č. 2 - řešení • Criticism & Reference • Do pole „Keywords“ jsme zadali „humor AND theory AND irony“. Výsledkem je více než 2 000 záznamů. • Náš další postup se bude odvíjet od toho, jak relevantní záznamy jsme tímto dotazem získali a hlavně v které/ých databázi/ích to bylo.

Příklad č. 3 • literatura o Joycově románu Odysseus

Příklad č. 3 - řešení • Criticism & Reference • Do pole „Keywords“ jsme zadali „Ulysses“. Do pole „Author“ jsme zadali „Joyce, James“. • Výsledkem je více než 2 000 záznamů. • Náš další postup se bude odvíjet od toho, jak relevantní záznamy jsme tímto dotazem získali a hlavně v které/ých databázi/ích to bylo.

Digitální knihovny • Europeana http://www.europeana.eu • Internet Archive http://www.archive.org • Project Gutenberg http://www.gutenberg.org • Manuscriptorium http://www.manuscriptorium.com • Kramerius NK ČR http://kramerius.nkp.cz • Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) http://www.ndltd.org • dissonline.de http://www.dissonline.de/index.htm

Oborové brány, portály, rozcestníky • Jednotná informační brána • Vybrané zahraniční oborové brány  Infomine http://infomine.ucr.edu  Intute http://www.intute.ac.uk  Voice of the Shuttle: web site for humanities research http://vos.ucsb.edu/index.asp • Služby pro online publikování  http://www.scribd.com  http://www.slideshare.com  http://www.issuu.org

Elektronické katalogy knihoven • Souborný katalog = knihovní katalog obsahující částečně nebo v úplnosti záznamy dokumentů více než jedné knihovny nebo informační instituce. Záznamy obsahují sigly knihoven, které identifikují vlastníka dokumentu. [definice dle TDKIV] SK - národní, mezinárodní, institucionální, oborové, pro určitý typ dokumentů, např. seriály… Souborný katalog ČR http://skc.nkp.cz Souborný katalog MU http://aleph.muni.cz - součástí je i katalog ÚK FF MU SKAT (Souborný katalog odborné literatury veřejných knihoven) - http://www.skat.cz • Elektronický katalog jedné knihovny Katalog MZK http://aleph.mzk.cz Katalog Knihovny KKS FLÚ AV ČR http://sd.ruk.cuni.cz/tinweb/kksavcr/tw

• Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Elektronická knihovna časopisů) - kromě informací o titulech časopisů dostupných pro zúčastněné instituce v rámci jejich zakoupených EIZ obsahuje i záznamy volně dostupných časopisů; třídění abecedně, dle oborů + vyhledávání • DOAJ – adresář časopisů s otevřeným přístupem (Open Access) E-časopisy, vyhledávání článků mimo předplatné MU

Anglistika - instituce • Anglická knihovna při Moravské zemské knihovně v Brně • British Council Czech Republic • oddělení anglistiky na českých vysokých školách • Self Acces Center na FF MU • British Library • Library of Congress

Anglický jazyk • Cambridge Dictionaries Online • Longman Dictionary • Britannica • Britský národní korpus • Britské noviny

Americká angličtina • Americký národní korpus • Americké noviny

Anglická a americká literatura • Literature Online • Literature Resource Center • The Times • The Cambridge History of English and America • Brno Studies in English

Germanistika - instituce • Goethe Institut v Praze • Rakouské kulturní fórum v Praze • Österreich Institut Brno • Rakouská knihovna Brno (při MZK) • Německá knihovna Brno (při MZK) • Německá knihovna Univerzity Palackého Olomouc • Rakouská knihovna Olomouc • užitečné odkazy pro germanisty • další rakouské knihovny v ČR • Österreichische Nationalbibliothek • Deutsche Nationalbiblithek

Německý jazyk • Universitätsbibliothek der FU Berlin - odborné informace z germanistiky, knihovny, databáze, projekty, bibliografie Lexikální databáze DWDS • Německé noviny • Rakouské noviny • The Virtual Linguistics Campus • Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik

Německá literatura • Deutsche Digitale Bibliothek beta - celonárodní digitalizační projekt, spolupracuje řada paměťových institucí, nejenom knihovny • Projekt Gutenberg DE – cca 6 000 zdigitalizovaných literárních děl • Bibliothek Digital - recenze a literární časopisy 18. a 19. stol., rukopisy, digitalizované texty od 15. stol. do 20. stol. • Freiburger Anthologie - plné texty básní 1720 - 1900 • Germanistik im Netz – rozcestník: autoři, literatura, časopisy, internetové zdroje; metavyhledávač • Literaturkritik – recenze + čas. Literatur Kritik • Zentralen Verzeichnisses Digitaler Drucke • IASLonline – recenze; odborné statě

Rakouská literatura • Literaturarchiv – specializované literárněvědné pracoviště při Österreichische Nationalbibliothek • Austrian literature online – digitalizované texty od 11. století • Rakouská literatura (i německá literatura) na portálu iliteratura.cz

Weby institucí a další zdroje pro mediteránní studia • Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR http://www.ics.cas.cz/ • Ústav řeckých a latinských studií FF UK http://urls.ff.cuni.cz/ • Ústav románských jazyků a literatura FF MU – užitečné odkazy http://www.phil.muni.cz/wurj/home/Links • Řecká obec Brno http://www.robrno.cz/ • Klub přátel Řecka http://www.dialogos-kpr.cz/index.html • Lyceum Řekyň v České republice http://www.lyceumrekyn.cz/index.html# • FB skupina Přestaňte sekat latinu – naučte se latinsky!

E-časopisy, vyhledávání článků pro mediteránní studia Pro obory klasická studia, novořečtina: • Listy filologické http://lf.clavmon.cz/ • Eirene. Studia Graeca et Latina http://olympos.cz/Antika/Eirene.htm • Seznam časopisů Kabinetu pro klas. studia FÚ AV ČR – kromě časopisů dostupných přes licencované databáze obsahuje i volně dostupné časopisy (Free, Open Access) • Graeco-Latina Brunensia (dříve: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, N, Řada klasická) – v ÚK FF, sign. 807=SPFF/x (+ chystaná digitalizace všech sborníků FF MU) • Greek, Roman and Byzantine studies – recenzovaný časopis zaměřený na dějiny zmíněných oblastí od antiky po renesanci • Neograeca Bohemica – časopis vydávaný Českou společností novořeckých studií o. s.

Děkuji za pozornost Mgr. Dagmar Chytková, Mgr. Tereza Matýsová referenční služby reference@phil.muni.cz ICQ: 362131842 http://www.facebook.com/rs.knihovnaffmu Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz

Add a comment

Related presentations

Related pages

Kde a jak hledat kvalitní zdroje pro vaši diplomku: 2. vydání

... zdroje nejen pro filology - se zaměřením na zdroje ... Elektronické informační zdroje nejen pro ... na zdroje pro anglistiku a germanistiku ...
Read more

K DE NA INTERNETU HLEDAT POLSKÉ ODBORNÉ ČLÁNKY, JAK JE ...

11 P L ELEKTRONICKÉ ZDROJE ... Elektronické informační zdroje nejen pro filology - se zaměřením na zdroje pro anglistiku a germanistiku 19. 3.
Read more

2014 - Ústřední knihovna FF MU

Elektronické informační zdroje ... se zaměřením na zdroje pro anglistiku a germanistiku. ... zdroje nejen pro filology – se zaměřením na zdroje ...
Read more