Electronic Commerce Ec Sites In Iran

50 %
50 %
Information about Electronic Commerce Ec Sites In Iran
Business & Mgmt

Published on December 16, 2008

Author: canopusoheil

Source: slideshare.net

Description

Electronic Commerce Ec Sites In Iran

‫به نام خدا‬ ‫تحقيق كلسي مربوط به درس مباني و مديريت فناوري اطلعات‬ ‫رشته ي مهندسي فناوري اطلعات دانشگاه پيام نور گنبد كاووس‬ ‫ورودي 5831‬ ‫عنوان تحقيق: تجارت الكترونيك و معرفي چند فروشگاه الكترونيك ايراني‬ ‫استاد مربوطه: جناب مهندس بايلري‬ ‫دانشجو: سهيل اكبرزاده‬ ‫ايميل: ‪canopusoheil@gmail.com‬‬ ‫پاييز 6831‬

‫● تجارت الكترونيك‬ ‫تجارت الكترونيكي چندي است كه با پيدايش شبكه هاي رايانه اي در سراسر دنيا مورد بحث قرار گرفته است. از‬ ‫مدت ها پيش سازندگان رايانه ها در فكر روشي براي اتصال رايانه ها به يكديگر بودند. يكي از عواملي كه اين امر‬ ‫را از اهميت زيادي برخوردار مي كرد توانايي انتقال اطلعات از يك رايانه به رايانه ديگري بود.‬ ‫بها گسهترش فهن آوري روز و افزايهش سرعت رايانهه هها و طراحهي قطعات واسهطه اي، طرح پياده سازي شبكهه هها‬ ‫ابتدا بهه صهورت محلي بهه اجرا درآمهد و سهپس شبكهه هاي وسهيع تهر همچون شبكهه هاي ‪ WAN‬بهه انجام رسهيد و در‬ ‫نهايت گسترش فن آوري به ايجاد شبكه اينترنت ختم شد.‬ ‫تقريبها از اواسهط دههه 09 بود كهه ايهن شبكهه گسهترش چشهم گيري پيدا كرد. گسهترشي كهه مديون قرار گرفتهن فهن‬ ‫آوري جديد و ارزان، در نزد هر يك از كاربران رايانه در سراسر دنيا بود. در اين زمان بود كه تجارت الكترونيك‬ ‫پا به عرصه نهاد. مدت ها بود كه بازارهاي سنتي و محلي براي صاحبان صنايع جهت عرضه كال مكان سودآوري‬ ‫به شمار نمي رفت. چرا كه به علت رقابت شديد جهت كسب مشتري بيشتر هر روزه سود خالص صنايع كمتر مي‬ ‫گرديههد. حضور در بازارهاي جهانههي نيههز مسههتلزم تلش فراوان و سههرمايه گذاري كلنههي بود كههه از عهده همههه‬ ‫توليدكنندگان برنمي آمد.‬ ‫حضور رسانه اينترنت در اين زمان در اصل راه حل بزرگي براي اين بن بست بود. رسانه اي كه به شما امكان‬ ‫مي داد در سريع ترين حالت ممكن مكاتبات تجاري خود را به سراسر دنيا انجام دهيد و به راحتي توليدات خود را‬ ‫در سراسر دنيا بازاريابي نمائيد. با قوي شدن اين شبكه و پيوستن شركتهاي متعدد و بانكهاي گوناگون زمينه خريد و‬ ‫فروش اينترنتي به نحوي كه هم اكنون در دنيا رايج است گسترش يافت.‬ ‫2‬

‫● معرفي چند فروشگاه الكترونيك ايراني‬ ‫‪ ‬فروشگاه الكترونيكي بردكو‬ ‫‪http://www.birdco.ir‬‬ ‫آدرس سايت:‬ ‫شركت « بسهتان رايانه دانش » از سال 6831 بها هدف فروش كال - و در درجه اول كتاب و ‪ - CD‬از طريق‬ ‫اينترنت و در بستر قانون تجارت الكترونيك شروع به فعاليت كرد.‬ ‫محصولت ارايه شده در سايت اين شركت با پكيج مخصوص ‪ IRIran‬در موتورهاي جستجو شناخته مي شوند‬ ‫كه شامل چهار شاخهي اصلي در محصولت است:‬ ‫1. نرم افزار‬ ‫2. كمك درسي‬ ‫3. آموزش زبان‬ ‫4. ادبيات‬ ‫‪‬بازي‬ ‫‪‬دبستان‬ ‫‪‬اسپانيايي‬ ‫‪‬رمان‬ ‫‪‬آموزش‬ ‫‪‬راهنمايي‬ ‫‪‬انگليسي‬ ‫دروس‬ ‫‪‬دبيرستان‬ ‫‪‬ايتاليايي‬ ‫‪‬آموزشي‬ ‫‪‬پيسسسسسسسسش‬ ‫‪‬روسي‬ ‫‪‬عمومي‬ ‫دانشگاهسس‬ ‫‪‬آلماني‬ ‫‪‬سسسسسيستم‬ ‫ي‬ ‫‪‬عربي‬ ‫عامل‬ ‫‪‬المپيادها‬ ‫‪‬تركي‬ ‫‪‬مجموعسسه‬ ‫س‬ ‫‪‬كتاب‬ ‫‪‬فرانسه‬ ‫برنامه‬ ‫محوري‬ ‫مجموعه ا‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬مهندسي‬ ‫‪‬كتاب‬ ‫ي‬ ‫‪‬موبايل‬ ‫موضوعي‬ ‫كتاب كار‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬كنكور‬ ‫در صههفحهي اصههلي ايههن سههايت محصههولت برگزيده در سههه گروه محصههولت جديههد، محصههولت پربازديههد و‬ ‫محصولت پرفروش نمايش داده شده و آمادهي فروش قرار ميگيرند.‬ ‫3‬

‫‪http://www.birdco.ir‬‬ ‫آدرس سايت:‬ ‫‪ ‬فروشگاه الكترونيكي شاپر‬ ‫‪http://shoper.ir‬‬ ‫آدرس سايت:‬ ‫فروشگاه الكترونيكي شاپر يكي از سايتهاي برتر در زمينهي فروش نرم افزار و سخت افزارهاي كامپيوتري در‬ ‫ايران است. اين سايت با ارائهي تخفيفات ويژه و فروش به صورت تلفني و تحويل در 42 ساعت سعي در جلب هر‬ ‫چه بيشتر بازديد كنندگان كرده و ظاهرا موفق بوده است. چرا كه به گفتهي مسئولين فروشگاه، شاپر با استفاده از‬ ‫نسخهي جديد وب سايت خود بر اساس مديريت جومل براي آسان نمودن خريد و نمايش كالها تلش مي كند.‬ ‫محصولت ارائه شده در اين سايت شامل گروه هاي زير ميباشد:‬ ‫‪‬هندزفري بلوتوث‬ ‫‪‬حافظه موبايل‬ ‫‪‬مودم و تجهيزات شبكه‬ ‫‪‬كيبورد‬ ‫‪‬اسپيكر‬ ‫‪‬ماوس‬ ‫‪‬نرم افزار‬ ‫‪‬نرم افزارهاي آموزشي‬ ‫4‬

‫در صفحهي اصلي اين سايت همواره تعدادي از كالها به صورت تصادفي در حال نمايش هستند و در كنار آنها‬ ‫تعدادي كالهاي ويژه از نظر قيمت و كاربرد قرار دارد.‬ ‫‪http://shoper.ir‬‬ ‫آدرس سايت:‬ ‫‪ ‬خانه كتاب ايران‬ ‫‪http://www.iranbookhouse.com‬‬ ‫آدرس سايت:‬ ‫فروشگاه و كتابخانهي الكترونيك خانهي كتاب ايران در نگاه اول داراي طراحي ساده ايست، اما شما با طبقه‬ ‫بندي ويژهاي كه در سايت موجود است به راحتي به موضوع و كتاب مورد نياز خود دست خواهيد يافت.‬ ‫موضوعات اين سايت عموما در زمينهي علوم انساني، زبان شناسي، هنر و رياضيات نظري است. همچنين در‬ ‫ساير طبقه بندي ها كتب مفيد ديگر به راحتي يافت ميشود.‬ ‫با امكاناتي كه اين سايت در اختيار شما گذاشته شما مي توانيد كتاب مورد نظر خود را به راحتي سفارش دهيد و‬ ‫ناشران نيز ميتوانند كتب منتشرهي خود را در اين كتابخانهي پيشرو قرار دهند.‬ ‫5‬

‫در صفحهي اصلي اين سايت تعدادي كتاب جديد و منتخب قرار گرفته كه باعث افزايش سرعت بارگذاري صفحهي‬ ‫اول سايت شده.‬ ‫‪http://www.iranbookhouse.com‬‬ ‫آدرس سايت:‬ ‫‪ ‬فروشگاه الكترونيكي ‪30D‬‬ ‫‪http://30d.ir‬‬ ‫آدرس سايت:‬ ‫فروشگاه الكترونيك ‪ 30D‬يا ‪ CD‬با فعاليت تحت پوشش شركت پست جمهوري اسلمي ايران سعي در ارائهي‬ ‫انواع محصولت مورد نياز و مبتني بر بورس را دارد تا مخاطبان و بازديدكنندگان خود را جذب كند.‬ ‫اين سايت بي هيچ لينك مزاحم و غير ضروري بازديدكننده را به آساني در سايت هدايت مي كند تا محصول‬ ‫عمدتا الكترونيك خود را در سبد خريد قرار دهد.‬ ‫همچنين توضيحات كامل سايت در كنار هر محصول موتورهاي جستجو و بازديدكنندگان را به راحتي به اين‬ ‫سايت هدايت مي كند.‬ ‫6‬

‫محصولت اين سايت شامل موارد زير ميباشد:‬ ‫‪ ‬فيلم‬ ‫‪ ‬کيف و کوله پشتی‬ ‫‪ ‬موبايل‬ ‫‪ ‬کارتون‬ ‫‪ ‬آموزشی‬ ‫‪ ‬موزيک‬ ‫‪ ‬بازی‬ ‫‪ ‬گرافيک‬ ‫‪ ‬نرم افزار‬ ‫در صفحهي اصلي اين فروشگاه الكترونيك در سمت چپ، لينك محصولت برتر قرار دارد و تعدادي از آنها با‬ ‫توضيحات در صفحه معرفي شده.‬ ‫‪http://30d.ir‬‬ ‫آدرس سايت:‬ ‫7‬

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Iran's WTO bid requires expansion of electronic commerce

Iran's WTO bid requires expansion of electronic commerce. ... willing to cooperate with Iran in EC, ... | Web Sites | Bookstore ...
Read more

E-Commerce | Statista

... or electronic commerce, ... E-commerce also makes use of regular technological maintenance to ensure the smooth functioning of online store sites, ...
Read more

What is Ecommerce and the Importance of Ecommerce ...

What is Ecommerce and the Importance of Ecommerce. Electronic commerce, ... Ecommerce is much more cost effective compared to traditional commerce method.
Read more

Journal of Electronic Commerce in Organizations (JECO ...

The Journal of Electronic Commerce in ... JECO discusses the influence of electronic commerce on organizational ... Iran, Islamic Republic Of ...
Read more

EC-Council - Certified Ethical Hacker - InfoSec Cyber ...

EC-Council is a global leader in InfoSec Cyber ... Global Sites; Accreditations; EC-Council ... The International Council of E-Commerce ...
Read more

UK | Legal Notices | Shearman & Sterling LLP

Information pursuant to Electronic Commerce (EC ... details of which can be found on its site at www.legalombudsman.org.uk. ... Related Sites; RSS; Remote ...
Read more