Elasticiteti

67 %
33 %
Information about Elasticiteti
Education

Published on December 11, 2008

Author: guest2514d3

Source: slideshare.net

Description

LEXONEEE

Elasticiteti: Një matës i reagimit Besnik Krasniqi

Elasticiteti: Një matës i reagimit Elasticiteti i kërkesës ndaj cmimit: Një matës I reagimit të sasisë së kërkuar ndaj ndryshimit në cmim; llogaritet duke pjesëtar ndryshimin në përqindje të sasisë së kërkuar me ndryshimin në përqindje të cmimit.

Elasticiteti i kërkesës ndaj cmimit: Një matës I reagimit të sasisë së kërkuar ndaj ndryshimit në cmim; llogaritet duke pjesëtar ndryshimin në përqindje të sasisë së kërkuar me ndryshimin në përqindje të cmimit.

Elasticiteti: Një matës i reagimit Elasticiteti i ofertës ndaj cmimit : Një matës i reagimit të sasisë së ofruar ndaj ndryshimit në cmim; llogaritet duke pjesëtar ndryshimin në përqindje të sasisë së ofruar me ndryshimin në përqindje të cmimit.

Elasticiteti i ofertës ndaj cmimit : Një matës i reagimit të sasisë së ofruar ndaj ndryshimit në cmim; llogaritet duke pjesëtar ndryshimin në përqindje të sasisë së ofruar me ndryshimin në përqindje të cmimit.

Elastciteti I kërkesës ndaj cmimit Ed= përqindja e ndryshimit të sasisë së kërkuar / përqindja e ndryshimit në cmim

Lakorja e kërkesës dhe elasticiteti I kërkesës ndaj cmimit Një rritje prej 10% në cmimin e qumështit (nga 2 në $2.20) zvogëlon sasinë e kërkuar për 15% (nga 100 në 85), atëherë elasticiteti I kërkesës ndaj cmimit është 1.50 = 15%/10%. Ed= përqindja e ndryshimit të sasisë së kërkuar / përqindja e ndryshimit në cmim = 15%/10%=1.5

Një rritje prej 10% në cmimin e qumështit (nga 2 në $2.20) zvogëlon sasinë e kërkuar për 15% (nga 100 në 85), atëherë elasticiteti I kërkesës ndaj cmimit është 1.50 = 15%/10%.

Elasticiteti I kërkesës ndaj cmimit Kërkesa elastike: elasticiteti I kërkesës ndaj cmimit është më I madh se një. Kërkesa joelastike: elasticiteti I kërkesës ndaj cmimit është më I vogël se një. Elasticiteti unitar: elasticiteti I kërkesës ndaj cmimit është më I barabartë me një.

Kërkesa elastike: elasticiteti I kërkesës ndaj cmimit është më I madh se një.

Kërkesa joelastike: elasticiteti I kërkesës ndaj cmimit është më I vogël se një.

Elasticiteti unitar: elasticiteti I kërkesës ndaj cmimit është më I barabartë me një.

Elasticiteti i zëvendësuesit Ed= përqindja e ndryshimit të sasisë së ujit të kërkuar / përqindja e ndryshimit në cmim = 2%/10%=0.20

Elasticiteti I kërkesës ndaj cmimit për produkte të caktuara 5.6 Firmat e caktuara të kafesë 3.7 Filmat 2.4 Fluturimet 2.3 Ushqimet në restaurante 1.8 Udhëtimet e jashtme 1.2 Automobilat 1.0 Zbukurime 0.7 Këpucë 0.3 Cigare 0.3 Kafe 0.2 Ujë 0.1 Kripë Elasticiteti I kërkesës ndaj cmimit Produkti

Përcaktuesit tjerë të elasticitetit Koha. Rëndësia e buxhetit Produktet e nevojshme versus produktet luksoze.

Koha.

Rëndësia e buxhetit

Produktet e nevojshme versus produktet luksoze.

Elasticiteti përgjatë lakores së kërkesës Elasticiteti i kërkesës ndaj cmimit zvogëlohet kur lëvizim poshtë përgjatë një lakore lineare të kërksës. Kërkesa është elastike në gjysmën e sipërme të lakores së kërkesës dhe joelastike në gjysmën e poshtme. 5%/20% = 0.25 2/40 = 5% 4/20 = 20% Pika v në pikën ë 20%/5% = 4.0 2/10 = 20% 4/80 = 5% Pika r në pikën s Elasticiteti Përqindja e ndryshimit në sasi Përqindja në ndryshimin e cmimit

Elasticiteti i kërkesës ndaj cmimit zvogëlohet kur lëvizim poshtë përgjatë një lakore lineare të kërksës. Kërkesa është elastike në gjysmën e sipërme të lakores së kërkesës dhe joelastike në gjysmën e poshtme.

Rastet ekstreme: kërkesa me elasticitet të plotë dhe kërkesa me joelasticitet të plotë Kur kërkesa është me joelasticitet të plotë, sasia e kërkuar është e njëjtë në secilin nivel të cmimit, kështu që elsticiteti I kërkesës ndaj cmimit është zero.

Kur kërkesa është me joelasticitet të plotë, sasia e kërkuar është e njëjtë në secilin nivel të cmimit, kështu që elsticiteti I kërkesës ndaj cmimit është zero.

Rastet ekstreme: kërkesa me elasticitet të plotë dhe kërkesa me joelasticitet të plotë Kur kërkesa është me elasticitet të plotë, sasia e kërkuar është e ndjeshme deri në pakufi ndaj ndryshimeve në cmim, kështu që elsticiteti i kërkesës ndaj cmimit ëshët i pakufi.

Kur kërkesa është me elasticitet të plotë, sasia e kërkuar është e ndjeshme deri në pakufi ndaj ndryshimeve në cmim, kështu që elsticiteti i kërkesës ndaj cmimit ëshët i pakufi.

Përdorimi I formulës për llogaritjen e elasticitetit zonal Përqindja në ndryshimin e cmimit është e barabartë me (0.20) pjesëtuar me mesataren e cmimit ($2.10), ose 9.52%: Përqindja në ndryshimin e cmimit = ndryshimi/vlera mesatare = 0.20/ {(2.0+2.20)/2}=9.52%

Përqindja në ndryshimin e cmimit është e barabartë me (0.20) pjesëtuar me mesataren e cmimit ($2.10), ose 9.52%:

Përqindja në ndryshimin e cmimit = ndryshimi/vlera mesatare = 0.20/ {(2.0+2.20)/2}=9.52%

Përdorimi I formulës për llogaritjen e elasticitetit zonal Përqindja në ndryshimin e sasisë është e barabartë me (-15) pjesëtuar me mesataren e sasisë (92.5), ose -16.22%: Përqindja në ndryshimin e sasisë = ndryshimi/vlera mesatare = -15/ {(100+85)/2}=16.22%

Përqindja në ndryshimin e sasisë është e barabartë me (-15) pjesëtuar me mesataren e sasisë (92.5), ose -16.22%:

Përqindja në ndryshimin e sasisë = ndryshimi/vlera mesatare = -15/ {(100+85)/2}=16.22%

Përdorimi I formulës për llogaritjen e elasticitetit zonal Nëse i zëvendësojmë këto përqindje në ndryshime në formulën për llogaritjen e elasticitetit të kërkesës ndaj cmimit, elasticiteti ndaj cmimit është 1.70: Ed= përqindja e ndryshimit të kërkesës / përqindja e ndryshimit në cmim = 16.22%/9.52%=1.70

Nëse i zëvendësojmë këto përqindje në ndryshime në formulën për llogaritjen e elasticitetit të kërkesës ndaj cmimit, elasticiteti ndaj cmimit është 1.70:

Parashikimi i ndryshimeve në sasinë e kërkuar Formula për llogaritjen e elsticitetit përmbanë tre variabla: Nëse i kemi të njohura dy prej tre variablave në formulë, ne mund të llogarisim të tretën. Nëse elsticiteti i kërkesës është 2.0, një rritje në cmim prej 15% do të zvogëlojë sasinë e kërkuar për 30%: Ed= përqindja e ndryshimit të sasisë së kërkuar /15% = 30%/15%

Formula për llogaritjen e elsticitetit përmbanë tre variabla:

Nëse i kemi të njohura dy prej tre variablave në formulë, ne mund të llogarisim të tretën.

Nëse elsticiteti i kërkesës është 2.0, një rritje në cmim prej 15% do të zvogëlojë sasinë e kërkuar për 30%:

Parashikimi i ndryshimeve në të hyrat e përgjithshme $352 80 4.40 $400 100 4.00 Të hyrat e përgjithshme Sasia e biletave të shitura Cmimi Cmimi dhe të hyrat e përgjithshme me kërkesë elastike

Elasticiteti dhe të hyrat e përgjithshme Nuk ndryshon Nuk ndryshon Përqindje të njëjta të ndryshimit në sasi dhe cmim 1.0 Elasticiteti unitar Zvogëlohet Rritet Përqindje më e vogël e ndryshimit në sasi Më I vogël sesa 1.0 Joelastike Rritet Zvogëlohet Përqindje më e madhe e ndryshimit në sasi Më I madh sesa 1.0 Elastike Efektet e cmimit më të ulët në të hyrat e përgjithshme Efektet e cmimit më të lartë në të hyrat e përgjithshme Ndryshimi në sasi Versus Ndryshimi në cmim Vlera e elasticitetit të kërkesës ndaj cmimit Lloji i kërkesës

Elasticiteti dhe të hyrat e përgjithshme Kërkesa është elastike përgjatë pjesës së lartë të lakores lineare të kërkesës, kështu që zvogëlimi i cmimit rritë të hyrat e përgjithshme.

Kërkesa është elastike përgjatë pjesës së lartë të lakores lineare të kërkesës, kështu që zvogëlimi i cmimit rritë të hyrat e përgjithshme.

Elasticiteti dhe të hyrat e përgjithshme Kërkesa është joelastike përgjatë gjysmës së poshtme të lakores lineare të kërkesës, kështu që një zvogëlim në cmim zvogëlon të hyrat e përgjithshme. Të hyrat e përgjithshme arrijnë maksimumin në pikën e mesme të kurbës së kërkesës, ku kërkesa është me elasticitet unitar.

Kërkesa është joelastike përgjatë gjysmës së poshtme të lakores lineare të kërkesës, kështu që një zvogëlim në cmim zvogëlon të hyrat e përgjithshme.

Të hyrat e përgjithshme arrijnë maksimumin në pikën e mesme të kurbës së kërkesës, ku kërkesa është me elasticitet unitar.

Elasticitetet tjera të kërkesës Elasticiteti i kërkesës ndaj të ardhurave: Një matës i reagimit të sasisë së kërkuar ndaj ndryshimit në të ardhurat e konsumatorëve. Ei= përqindja e ndryshimit të sasisë së kërkuar / përqindja e ndryshimit në të ardhura

Elasticiteti i kërkesës ndaj të ardhurave: Një matës i reagimit të sasisë së kërkuar ndaj ndryshimit në të ardhurat e konsumatorëve.

Elasticitetet tjera të kërkesës Elasticiteti i tërthortë i kërkesës: Një matës i reagimit të sasisë së kërkuar ndaj ndryshimit në cmimin e një produkti të lidhur. Exy= përqindja e ndryshimit të sasisë së kërkuar të X / përqindja e ndryshimit në cmimin e Y

Elasticiteti i tërthortë i kërkesës: Një matës i reagimit të sasisë së kërkuar ndaj ndryshimit në cmimin e një produkti të lidhur.

Elasticiteti i ofertës ndaj cmimit Es= përqindja e ndryshimit të sasisë së ofruar / përqindja e ndryshimit në cmim

Lakorja e ofertës së tregut dhe elasticiteti i ofertës ndaj cmimit Një rritje prej 10% në cmimin e qumështit (nga $2 në $2.20) rrit sasinë e ofruar për 20% (nga 100 milion galonë në 120 milion), kështu që elasticiteti i ofertës është 2.0 = 20%/10%. Es= përqindja e ndryshimit të sasisë së ofruar / përqindja e ndryshimit në cmim = 20%/10%=2.0

Një rritje prej 10% në cmimin e qumështit (nga $2 në $2.20) rrit sasinë e ofruar për 20% (nga 100 milion galonë në 120 milion), kështu që elasticiteti i ofertës është 2.0 = 20%/10%.

Rastet ekstreme: oferta me elasticitet të plotë dhe oferta me joelasticitet të plotë Kur oferta është me joelasticitet të plotë, sasia e ofruar është e njëjtë në secilin nivel të cmimit, kështu që elasticiteti i ofertës ndaj cmimit është zero.

Kur oferta është me joelasticitet të plotë, sasia e ofruar është e njëjtë në secilin nivel të cmimit, kështu që elasticiteti i ofertës ndaj cmimit është zero.

Rastet ekstreme: oferta me elasticitet të plotë dhe oferta me joelasticitet të plotë Kur oferta është me elasticitet të plotë, sasia e ofruar e është e ndjeshme ndaj ndryshimeve në cmim deri në pakufi, kështu që elasticiteti i ofertës ndaj cmimit është i pakufi.

Kur oferta është me elasticitet të plotë, sasia e ofruar e është e ndjeshme ndaj ndryshimeve në cmim deri në pakufi, kështu që elasticiteti i ofertës ndaj cmimit është i pakufi.

Parashikimi i ndryshimeve në cmim duke përdorur elasticitetin ndaj cmimit Formula e ndryshimit të cmimit : një formulë që tregon përqindjen e ndryshimit të cmimit ekuilibrues që rrjedhë si pasojë e ndryshimit në kërkesë apo ofertë, duke marrë parasysh vlerat e elasticitetit të kërkesës apo ofertës ndaj cmimit. Përqindja në ndryshimin e cmimit ekuilibrues = përqindja në ndryshimin e kërkesës/ (Es + Ed)

Formula e ndryshimit të cmimit : një formulë që tregon përqindjen e ndryshimit të cmimit ekuilibrues që rrjedhë si pasojë e ndryshimit në kërkesë apo ofertë, duke marrë parasysh vlerat e elasticitetit të kërkesës apo ofertës ndaj cmimit.

Rritja në kërkesë rrit cmimin ekuilibrues Një rritje në kërkesë zhvendosë lakoren e kërkesës djathtas, duke rritur kështu cmimin ekuilibrues. Në këtë rast, një rritje prej 35% në kërkesë rrit cmimin për 10%. Përqindja në ndryshimin e cmimit ekuilibrues = përqindja në ndryshimin e kërkesës / (Es+Ed) = 35% / (2+1.5) = 10%

Një rritje në kërkesë zhvendosë lakoren e kërkesës djathtas, duke rritur kështu cmimin ekuilibrues. Në këtë rast, një rritje prej 35% në kërkesë rrit cmimin për 10%.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Elasticiteti i Kerkeses Dhe Ofertes - scribd.com

Elasticiteti i kërkesës dhe ofertës. Mentor Qorrolli Elasticiteti · Elasticiteti është koncept I marrur nga fizik · Elasticiteti matë se sa është ...
Read more

elasticiteti i kerkeses dhe ofertes - VALMIR NUREDINI

punuar nga: valmir nuredini punim seminarik nga lËnda e ekonomisË tema:”elasticiteti i kËrkesËs dhe ...
Read more

04 Elasticiteti i Kerkeses Dhe Ofertes - scribd.com

UNIVERSITETI AAB-RIINVEST. MIKROEKONOMI 1 ELASTICITETI I KERKESES DHE OFERTES Fisnik Reçica, PhD Kandidat 1 Përmbajtja e ligjëratës ...
Read more

TEMA: Elasticiteti i kerkesese dhe ofertes | DETYRA IME - 2012

PUNIM SEMINARIK NGA LËNDA E EKONOMISË. TEMA: ”ELASTICITETI I KËRKESËS DHE OFERSTËS” Elasticiteti i kërkesës. Është fakt i pamohueshëm se ne ...
Read more

elasticiteti Archive - femra.net

A është e sigurtë veshja e shtrënguesve gjatë shtatzënisë? Si të arrini një lëkurë të përsosur; Katër punët e shtëpisë që duhet t’i ...
Read more

Elasticiteti i ofertes dhe kerkeses - besarth.weebly.com

•Elasticiteti i kerkeses, llogaritet duke pjesëtar ndryshimin në përqindje të sasisë së kërkuar me ndryshimin në përqindje të cmimit.
Read more

Copy of Fizika dhe Sporti by sabina sabbina on Prezi

... dhe kohë është fizik. P.sh : forcat në një makinë garë duke shkuar rreth një kthesë, ngjeshmerise dhe elasticiteti i ...
Read more