Elar Neito- Maaettevõtluse büroo juhataja: "Maaelu perspektiivsetest arengusuundadest"

50 %
50 %
Information about Elar Neito- Maaettevõtluse büroo juhataja: "Maaelu perspektiivsetest...
Travel

Published on March 8, 2014

Author: TerjeBrkland

Source: slideshare.net

Maaelu perspektiivsed arengusuunad 7.03.2014 Elar Neito

Maaelu toetused – kellele ja miks? Kellele ? Sotsiaalne mõõde – inimkapital, elukeskkond Majanduslik mõõde – arenguhüpe ettevõtte majandamises, mille tulemusel toetust enam ei vajata Keskkonnaalane mõõde – avalik hüve Põllumajandustootjad Erametsaomanikud Toiduainetööstus Maaettevõtjad Vabaühendused KOV-id Miks ?

MAK 2014-2020 eelarve eesmärkide lõikes 38,713,950 4% 176,320,563 18% 37,300,000 4% Konkurentsivõime 274,533,313 27% 1 007 848 744 377,314,250 37% Teadmussiire 103,666,666 10% Toidutarneahel Keskkond Maaettevõtlus ja kohalik algatus Tehniline abi

100,000,000 50,000,000 176,320,563 103,666,666 37,300,000 150,000,000 49,971,938 200,000,000 14,732,655 Euro 250,000,000 222,495,208 300,000,000 377,314,250 350,000,000 274,533,313 261,848,370 400,000,000 342,708,344 Eelarve 2007-2013 vs 2014-2020 0 Teadmussiire Konkurentsivõime 2007-2013 Toidutarneahel 2014-2020 Keskkond Maaettevõtlus ja kohalik algatus

MAK 2014-2020 meetmed Teadmussiire • Teadmussiire ja teave • Nõuandeteenuste toetamine • Koostöö Konkurentsivõime • Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks • Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid • Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine Toidutarneahel • Kvaliteedikavades osalemine ja kvaliteedikavade raames toodetud toodete promotsioon • Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks • Tootjarühmade loomine Keskkond • Kiviaia taastamise toetus • Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM) • Piirkondlik mullakaitse toetus • Keskkonnasõbraliku aianduse toetus • Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus • Ohustatud tõugu looma pidamise • Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus • Mahepõllumajandus • Natura 2000 toetus põllumajandusmaale • Natura 2000 toetus erametsamaale • Loomade heaolu toetus • Metsa majandusliku ja ökoloogilise elujõulisuse parandamine Maaettevõtlus ja kohalik algatus • Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas • Metsandussaaduste töötlemine ja turustamine • LEADER kohalikuks arenguks Finantsinstrumendid

Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks • Eesmärk: – põllumajandusettevõtjate konkurentsivõime põllumajandustootmise arendamine. parandamine ja keskkonnahoidliku • Sihtgrupp: – põllumajandustootjad. • Toetatavad tegevused: – põllumajanduslike hoonete ja rajatiste (sh kasvuhoonete) ehitamine; – hoonetesse ja rajatistesse paigaldatavate (või nende juurde kuuluvate) statsionaarsete seadmete soetamine; – mobiilsete seadmete soetamine, sh: • mesindus- ja seenekasvatusinventari ja –seadmete soetamine; – biomassi töötlemiseks ja biomassist elektri, soojuse, vedelkütuste või gaasi (edaspidi bioenergia) tootmiseks vajalike seadmete soetamine – viljapuuaedade ja marjaistandike rajamine, sh laiendamiseks vajaliku paljundusmaterjali, istandike piirdeaedade ning konstruktsioonide soetamine; • Toetus: – toetust antakse kuni 40% abikõlbulikust kulust (traktorid 30%); – maksimaalne toetussumma on 500 000 € (mobiilsete masinate ja seadmete korral 150 000 €).

Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine • Eesmärk: – noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise hõlbustamine ja põlvkondade vahetusele kaasaaitamine põllumajanduses ning kaasaegsete teadmistega ja kogemustega põllumajandustootjate jätkusuutliku vanuselise struktuuri kujundamisele kaasaaitamine. • Sihtgrupp: – põllumajandustootmisega alustavad/tegelevad FIEd, kes on nooremad kui 40 aastat või OÜ-d, mille kõik osanikud ja juhatuse liikmed on alla 40-aastased füüsilised isikud. • Tegevused: – Toetatakse erinevaid põllumajandusliku ettevõtte arendamiseks vajalikke tegevusi. • Toetus: – Toetust antakse kaheosalise maksena kokku kuni 40 000 eurot.

Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas • Eesmärk: – maapiirkonnas püsiva majandusliku baasi ning sobivate ning sobivate ja atraktiivsete töökohtade loomiseks maaettevõtluse mitmekesistamine ja arendamine. • Sihtgrupp: – põllumajanduslikud ja muud mikroettevõtted. • Toetatavad tegevused: – hoonete ja rajatiste ehitamine või parendamine; – hoonetesse ja rajatistesse paigaldatavate (või nende juurde kuuluvate) statsionaarsete seadmete, masinate ja muu vajaliku sisseseade soetamine; – rändkaupluse ja selle sisseseade soetamine. • Toetus: – toetust antakse kuni 40% abikõlbulikust kulust; – maksimaalne toetussumma on 150 000 €.

Tootjarühmade loomine • Eesmärk: – põllumajandusega tegelevate ettevõtjate ja erametsaomanike konkurentsivõime tõstmine ja turujõu suurendamine läbi nende ühise majandustegevuse edendamise. • Sihtgrupp: – põllumajandustootjaid ja erametsaomanikke ühendavad tunnustatud tootjarühmad; – tootjarühm ei tohi olla suurem kui keskmise suurusega ettevõtja tingimustele vastav ettevõte. • Tegevused: – toetatakse tegevusi, mis on seotud tootjarühma loomise ja arendamisega. Toetatavad tegevused peavad olema kajastatud tootjarühma äriplaanis. • Toetus: – Iga-aastaste osamaksetena kokku kuni 500 000 eurot.

Peamised maaettevõtlust pärssivad tegurid Tööjõu vähesus Turu kaugus Ettevõtluse sesoonsus Ressursside nappus

Maaelu perspektiivsed arengusuunad Ühistegevus • Parem ressursside jagamine; • Suurem jõud läbirääkimistel (ka välisturul); • Parem toodete või teenuste kvaliteedistabiilsus Uute toodete ja tehnoloogiate kasutuselevõtt • Koostöö teadusasutustega; • Tootearendus; • Keskkonnateadlikkus ja ressursisäästlikus.

Tänan tähelepanu eest!

Add a comment

Related presentations

Related pages

Terje Rattur - HubSlide

Elar Neito- Maaettevõtluse büroo juhataja: "Maaelu perspektiivsetest arengusuundadest" 3 months ago. General . Terje Rattur esitlus "Turism, ...
Read more

MAK 2014-2020 investeeringutoetused - YouTube

Maaettevõtluse büroo juhataja Elar Neito ettekanne põllumajandustoetuste infopäeval 18. novembril 2014 Paide kultuurikeskuses
Read more

Arenguseminar 07.03.14 | Tertur

13:40- 14:00 Põllumajandusministeeriumist maaettevõtluse büroo juhataja Elar Neito: “Maaelu perspektiivsetest arengusuundadest ... Taluturu juhataja ...
Read more

Maa Elu nr 4/2015 by Postimees Grupp (page 6) - issuu

... on kinnitanud Eesti taimekasvatuse instituudi spetsialistid,” selgitas põllumajandusministeeriumi maaettevõtluse büroo juhataja Elar Neito.
Read more

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine - pikk.ee

Maaeluministeerium/ Maaettevõtluse büroo juhataja asendaja 15.03.2016 Waide motell. ... Elar Neito. Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine
Read more

Maaelu Arengukava 2014 - 2020 - pikk.ee

Elar Neito Põllumajandusministeerium/ Maaettevõtluse büroo juhataja 9.10.2014. Ettekande sisu Maapiirkond ja selle ettevõtted
Read more

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine - agri.ee

Elar Neito. Põllumajandusministeerium/ Maaettevõtluse büroo juhataja asendaja. 29.10.2014. Ettekande sisu.
Read more

Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas ...

Elar Neito Põllumajandusministeerium maaettevõtluse büroo juhataja asendaja 03.12.2014. Meetme õiguslik alus
Read more