El espacio geografico español

0 %
100 %
Information about El espacio geografico español
Education

Published on October 15, 2014

Author: salarjorge

Source: slideshare.net

Description

Tema de Geografia de España

1. EELL EESSPPAACCIIOO GGEEOOGGRRAAFFIICCOO EESSPPAAÑÑOOLL.. DDIIVVEERRSSIIDDAADD GGEEOOMMOORRFFOOLLOOGGIICCAA TTEEMMAA 11 JJoorrggee SSaallaarr MMaarrttíínneezz

2. 1. El espacio ggeeooggrrááffiiccoo eessppaaññooll..  II..11..-- FFoorrmmaa MMaacciizzaa  --EEssttrraabbóónn ((ppiieell ddee ttoorroo eexxtteennddiiddaa))  --FFoorrmmaa eessccaassaammeennttee rreeccoorrttaaddaa,, ddoommiinnaannddoo llooss ggrraannddeess óóvvaallooss,, sseeppaarraaddooss ppoorr ppeeqquueeññooss ccaabbooss..  II..22..-- EElleevvaaddaa aallttiittuudd mmeeddiiaa  --666600 mmeettrrooss,, llaa sseegguunnddaa ddee EEuurrooppaa,, ddeessppuuééss ddee SSuuiizzaa..  --DDeebbiiddoo aa llaa iimmppoorrttaanncciiaa qquuee ttiieennee llaa mmeesseettaa eenn eell rreelliieevvee eessppaaññooll..   II..33..-- DDiissppoossiicciióónn ppeerriifféérriiccaa ddeell rreelliieevvee  --TTiieennddee aa llaa ccoommppaarrttiimmeennttaacciióónn yy aaiissllaammiieennttoo..  --EEll eejjee ddeell rreelliieevvee lloo rreepprreesseennttaa llaa mmeesseettaa qquuee eessttaa rrooddeeaaddaa ppoorr uunnaa sseerriiee ddee mmoonnttaaññaass;; llooss rreebboorrddeess mmoonnttaaññoossooss,, ddeessppuuééss ppoorr ddooss ddeepprreessiioonneess eexxtteerriioorreess ((GGuuaaddaallqquuiivviirr yy EEbbrroo)) yy,, ppoosstteerriioorrmmeennttee,, ppoorr oottrraa sseerriiee ddee mmoonnttaaññaass eexxtteerriioorreess aa llaa mmeesseettaa ((PPiirriinneeooss,, BBééttiiccaass yy ccoosstteerroo ccaattaallaannaass))  II..4..-- LLaa mmeeddiitteerrrraanneeiiddaadd --TTaannttoo ddeessddee eell ppuunnttoo ddee vviissttaa cclliimmááttiiccoo ccoommoo ggeeoollóóggiiccoo llaa ppeenníínnssuullaa iibbéérriiccaa ssee ddeebbaattee eennttrree llaa iinnfflluueenncciiaa aattlláánnttiiccaa yy mmeeddiitteerrrráánneeaa   II..55..-- CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN..  -- EEssppaaññaa ppaaííss ddee ccoonnttrraasstteess 

3. 22.. LLIITTOOLLOOGGIIAA..

4.  SSíílliiccee  CCaarraacctteerrííssttiiccaass ggeenneerraalleess  --DDooss ttiippooss ddee rrooccaass:: aa)) llaass ííggnneeaass oo mmaaggmmááttiiccaass ((eell ggrraanniittoo))  bb)) llaass mmeettaammóórrffiiccaass ((ppiizzaarrrraa,, ccuuaarrcciittaa,, ggnneeiiss oo mmáárrmmoolleess))  MMooddeellaaddoo  --FFoorrmmaass pplleeggaaddaass yy ffaallllaaddaass,, ppeerroo ssiieemmpprree mmuuyy eerroossiioonnaaddaass..  --EEssttiillooss tteeccttóónniiccooss pprreeddoommiinnaanntteess ssoonn eell ggeerrmmáánniiccoo yy eell jjuurráássiiccoo..  RReellaacciióónn eerraass ggeeoollóóggiiccaass  --MMaatteerriiaalleess mmuuyy aannttiigguuooss ddeell pprriimmaarriioo oo ppeerriiooddooss aanntteerriioorreess..  AApprroovveecchhaammiieennttooss hhuummaannooss yy uubbiiccaacciióónn  --SSuueellooss ssoonn áácciiddooss yy ppoobbrreess ((ppaassttiizzaalleess nnaattuurraalleess yy mmaassaass aarrbbóórreeaass ((ddeehheessaass))..

5.  Plegamiento  (Materiales blandos)  ESTRUCTURA JURÁSICA  Fracturas  (Materiales duros)  ESTRUCTURA GERMÁNICA  Plegamiento sobre material joven y fracturas sobre el antiguo  ESTRUCTURA SAJÓNICA

6.  CCaalliizzaa  CCaarraacctteerrííssttiiccaass ggeenneerraalleess  --EEll mmaatteerriiaall pprreeddoommiinnaannttee eess eell ccaarrbboonnaattoo ccáállcciiccoo,, qquuee ccoonnssttiittuuyyee rrooccaass sseeddiimmeennttaarriiaass,, pprreeddoommiinnaanntteemmeennttee ddee oorriiggeenn mmaarriinnoo..  MMooddeellaaddoo  --TTeerrrreennooss pplleeggaaddooss,, jjóóvveenneess,, aabbrruuppttooss,, ccoonn ppooccaa ccuubbiieerrttaa vveeggeettaall..  --FFoorrmmaacciioonneess kkáárrssttiiccaass ccuuaannddoo llaa eerroossiióónn eess qquuíímmiiccaa..  RReellaacciióónn eerraass ggeeoollóóggiiccaass  --MMaatteerriiaalleess ddeeppoossiittaaddooss eenn eell sseeccuunnddaarriioo..  AApprroovveecchhaammiieennttooss hhuummaannooss yy uubbiiccaacciióónn  --PPrrooppiiooss ddee zzoonnaass mmoonnttaaññoossooss ((eell ffoorreessttaall,, llaa ttrraaddiicciioonnaall ggaannaaddeerrííaa yy llaa aaccttuuaall aaccttiivviiddaadd ttuurrííssttiiccaa))..  --FFoorrmmaannddoo uunnaa eessppeecciiee ddee zzeettaa iinnvveerrttiiddaa qquuee eemmppeezzaannddoo ppoorr eell CCaabboo ddee CCrreeuuss lllleeggaa aa llaa ""rrooddiillllaa aassttuurriiaannaa"" ccoonnttiinnuuaannddoo eenn ddiirreecccciióónn SSOO ppoorr eell SSiisstteemmaa IIbbéérriiccoo yy ssee uunnee aall SSiisstteemmaa BBééttiiccoo..

7.  AArrcciillllaa  CCaarraacctteerrííssttiiccaass ggeenneerraalleess  --DDoommiinnaa llaa aarrcciillllaa ((ffiinnaall ddee uunn pprroocceessoo ddee eerroossiióónn mmeeccáánniiccaa))..  --PPrreeddoommiinnaann llaass aarrcciillllaass,, llaass mmaarrggaass,, llooss yyeessooss......  MMooddeellaaddoo  --MMooddeellaaddoo ttaabbuullaarr,, nnoo pplleeggaaddoo nnii ffaallllaaddoo,, ddoonnddee eell eelleemmeennttoo mmááss iimmppoorrttaannttee eess llaa eerroossiióónn ddiiffeerreenncciiaall..  --DDiiffeerreenncciiaarr ssii eell mmaatteerriiaall eess ddee oorriiggeenn mmaarriinnoo ((mmááss bbllaannddoo yy ffiinnoo)) oo ccoonnttiinneennttaall ((mmááss ttoossccoo yy ggrruueessoo))..  RReellaacciióónn eerraass ggeeoollóóggiiccaass  --LLaa mmááss mmooddeerrnnaa,, llaa ddee llooss sseeddiimmeennttooss tteerrcciiaarriiooss yy ccuuaatteerrnnaarriiooss..  AApprroovveecchhaammiieennttooss hhuummaannooss yy uubbiiccaacciióónn  --LLaa EEssppaaññaa ddee llaass llllaannuurraass,, ddee uussoo ffuunnddaammeennttaallmmeennttee aaggrrííccoollaa..  --EEnn llaass ccuueennccaass sseeddiimmeennttaarriiaass ddee llaass ddooss ssuubbmmeesseettaass,, eenn llaass ddeepprreessiioonneess ddeell EEbbrroo yy ddeell GGuuaaddaallqquuiivviirr,, aassíí ccoommoo eenn llaass llllaannuurraass lliittoorraalleess..

8.  CCuueennccaa ddeell DDuueerroo

9. 33.. EERRAASS GGEEOOLLOOGGIICCAASS..

10.  PPrriimmaarriioo oo PPaalleeoozzooiiccoo  --OOrrooggeenneessiiss hheerrcciiaannaa..  --MMaatteerriiaalleess ccoommoo ggrraanniittoo,, ppiizzaarrrraa,, ggnneeiiss yy ccuuaarrcciittaa..  --AAll ooeessttee ssee eelleevvóó eell MMaacciizzoo HHeessppéérriiccoo..  --AAll nnoorreessttee aappaarreecciieerroonn llooss mmaacciizzooss ddee AAqquuiittaanniiaa,, CCaattaallaannoo--BBaalleeaarr yy ddeell EEbbrroo..  --AAll ssuurreessttee,, ssuurrggiióó eell MMaacciizzoo BBééttiiccoo--RRiiffeeññoo..  SSeeccuunnddaarriioo oo MMeezzoossooiiccoo  --PPeerrííooddoo ddee ccaallmmaa eenn eell qquuee pprreeddoommiinnaarroonn llaa eerroossiióónn yy llaa sseeddiimmeennttaacciióónn..  --LLaa iinncclliinnaacciióónn ddee llaa MMeesseettaa hhaacciiaa eell MMeeddiitteerrrráánneeoo ppeerrmmiittiióó,, uunnaa pprrooffuunnddaa ppeenneettrraacciióónn ddeell mmaarr,, qquuee ddeeppoossiittóó mmaatteerriiaalleess sseeddiimmeennttaarriiooss pplláássttiiccooss ((ccaalliizzaa,, aarreenniissccaa,, mmaarrggaa))..

11.  TTeerrcciiaarriioo  --OOrrooggéénneessiiss aallppiinnaa..  --HHiizzoo ssuurrggiirr llooss PPiirriinneeooss yy llaass CCoorrddiilllleerraass BBééttiiccaass..  --LLaa MMeesseettaa --PPaassóó aa iinncclliinnaarrssee hhaacciiaa eell AAttlláánnttiiccoo..  --SSee ffoorrmmaarroonn llooss rreebboorrddeess mmoonnttaaññoossooss ddee llaa MMeesseettaa..  --EEll zzóóccaalloo ddee llaa MMeesseettaa,, ffoorrmmaaddoo ppoorr mmaatteerriiaalleess ppaalleeoozzooiiccooss rrííggiiddooss,, eexxppeerriimmeennttóó ffrraaccttuurraass yy ffaallllaass..  CCuuaatteerrnnaarriioo  --PPeerriiooddoo eerroossiivvoo..  --FFeennóómmeennooss mmááss ddeessttaaccaaddooss --GGllaacciiaarriissmmoo..  --FFoorrmmaacciióónn ddee tteerrrraazzaass fflluuvviiaalleess..

12. PPEERRIIOODDOO IINNIICC IIOO DDUURRAACCIIÓÓNN CCuuaatteerrnnaarriioo 11..88 CCeennoozzooiiccoo NNeeóóggeennoo 2255 2233..22 PPaalleeóóggeennoo 6655 4400 MMeessoozzooiiccoo CCrreettáácciiccoo 114411 7766 JJuurráássiiccoo 220000 5599 TTrriiáássiiccoo 223300 3300 PPaalleeoozzooiiccoo PPéérrmmiiccoo 228800 5500 CCaarrbboonnííffeerroo 334455 6655 DDeevvóónniiccoo 339955 5500 SSiillúúrriiccoo 443355 6600 OOrrddoovvíícciiccoo 550000 6655 CCáámmbbrriiccoo 557700 7700 PPrreeccáámmbbrriiccoo 33880000 33223300

13. 4. LAS GGRRAANNDDEESS UUNNIIDDAADDEESS MMOORRFFOOEESSTTRRUUCCTTUURRAALLEESS DDEELL RREELLIIEEVVEE PPEENNIINNSSUULLAARR..  44..11..-- LLaa MMeesseettaa..  44..11..11--CCaarraacctteerrííssttiiccaass ggeenneerraalleess..   --EElleemmeennttoo cceennttrraall yy mmááss iimmppoorrttaannttee ddeell rreelliieevvee eessppaaññooll..  --RReessttoo ddeell aannttiigguuoo MMaacciizzoo HHeessppéérriiccoo,, ssuurrggiiddoo eenn llaa oorrooggéénneessiiss hheerrcciinniiaannaa ddee llaa eerraa pprriimmaarriiaa..  --AArrrraassaaddoo ppoorr llaa eerroossiióónn yy ccoonnvveerrttiiddoo eenn zzóóccaalloo oo mmeesseettaa dduurraannttee eell sseeccuunnddaarriioo..  --EEnn llaa eerraa tteerrcciiaarriiaa,, ffuuee ddeeffoorrmmaaddaa yy ddeessttrruuiiddaa eenn ggrraann ppaarrttee dduurraannttee llaa oorrooggéénneessiiss aallppiinnaa,, aaddeemmááss,, ppoorr bbaassccuullaammiieennttoo ccaammbbiioo llaa iinncclliinnaacciióónn ddee llaa mmeesseettaa ddeell EEssttee aall OOeessttee..  --DDuurraannttee eell ccuuaatteerrnnaarriioo llooss ddooss pprroocceessooss mmááss iimmppoorrttaanntteess ffuueerroonn eell ggllaacciiaarriissmmoo,, ssoobbrree ttooddoo eenn eell SSiisstteemmaa CCeennttrraall,, yy llaa eerroossiióónn fflluuvviiaall..

14. Peñalara

15.  4.1.2.-El Sistema Central yy llooss MMoonntteess ddee TToolleeddoo..   --DDoovveellaass eelleevvaaddaass dduurraannttee llaa oorrooggeenniiaa aallppiinnaa..  --SSuucceessiióónn ddee hhoorrsstt ((mmoonnttaaññaass)) yy ggrraabbeenn ((vvaalllleess)) eenn ddoonnddee pprreeddoommiinnaann llooss mmaatteerriiaalleess ssiillíícceeooss ((ggrraanniittoo,, ppiizzaarrrraa,, ggnneeiiss yy ccuuaarrcciittaa))..  --EEll SSiisstteemmaa CCeennttrraall --DDiivviiddee aa mmeesseettaa eenn ddooss mmiittaaddeess ssiimmééttrriiccaass..  --SSiieerrrraa ddee GGrreeddooss,, llaa ddee GGuuaaddaarrrraammaa,, SSoommoossiieerrrraa,, AAyyllllóónn,, GGaattaa yy PPeeññaa ddee FFrraanncciiaa..  --FFoorrmmaass mmooddeerraaddaass,, llooss ddoommooss yy bbeerrrrooccaalleess ggrraanniittiiccooss,, llaass ppeenniillllaannuurraass yy eell mmooddeellaaddoo ggllaacciiaarr ddee cciirrccoo..  LLooss MMoonntteess ddee TToolleeddoo --DDiivviiddeenn llaa ssuubbmmeesseettaa ssuurr eenn ddooss ccuueennccaass;; llaass ddeell TTaajjoo yy GGuuaaddiiaannaa..  --DDeessttaaccaann llaass SSiieerrrraass ddee CCaassttaaññaarr--YYéébbeenneess,, llaa SSiieerrrraa ddee SSaann PPaabblloo,, llaa SSiieerrrraa ddee GGuuaaddaalluuppee,, llaa SSiieerrrraa ddee JJaarraa......  --MMooddeellaaddoo ssiimmiillaarr aall aanntteerriioorr,, ccoonn llaa ddiiffeerreenncciiaa ddee qquuee ttiieennee mmeennooss aallttuurraa..

16. Pico Almanzor

17. 1. Domo campaniforme. 2. Crestas. 3. Berrocales. 4. Domos cupuliformes. 5. Depresiones de excavación y alteración (navas). 6. Pedrizas y tors. 7. Lanchares y bloques. 8. Dominio pluvio-fluvial de erosión y exhumación.

18.  4.1.3.-CCuueennccaass sseeddiimmeennttaarriiaass..  --SSee ffoorrmmaarroonn eenn llaa eerraa tteerrcciiaarriiaa..  --DDoommiinnaa 11)) EEll rreelliieevvee ttaabbuullaarr..  22)) LLooss ppáárraammooss..  33)) LLaass ccaammppiiññaass..  44)) CCeerrrrooss tteessttiiggoo uu ootteerrooss,, ggllaacciiss,, bbaadd llaanndd,, llaass mmeessaass oo llaass mmuueellaass..  --LLaa ssuubbmmeesseettaa nnoorrttee eess mmááss aallttaa ((880000--885500)) yy uunniiffoorrmmee..  --LLaa ssuubbmmeesseettaa ssuurr eess mmááss bbaajjaa ((550000--770000)),, yy eessttáá ddiivviiddaa ppoorr llooss MMoonntteess ddee TToolleeddoo,, ccoonn ccuueennccaass eennddoorrrreeiiccaass ((TTaabbllaass ddee DDaaiimmiieell oo LLaagguunnaass ddee RRuuiiddeerraa)) yy vvuullccaanniissmmoo eenn llaa ccuueennccaa ddeell GGuuaaddiiaannaa..  44..11..44..--LLaa PPeenniillllaannuurraa OOcccciiddeennttaall  --EEll aannttiigguuoo zzóóccaalloo ppaalleeoozzooiiccoo ssóólloo aafflloorraa hhooyy aall ooeessttee ppeenniinnssuullaarr ((ppeenniillllaannuurraass zzaammoorraannoo--ssaallmmaannttiinnaa yy eexxttrreemmeeññaa))..  --SSoonn ssuuppeerrffiicciieess ddee eerroossiióónn mmuuyy ssuuaavveemmeennttee oonndduullaaddaass..  --LLooss rrííooss qquuee llaa aattrraavviieessaann hhaann ccrreeaaddoo pprrooffuunnddaass ggaarrggaannttaass,, aarrrriibbeess oo ttaajjooss aall eennccaajjaarrssee ssoobbrree mmaatteerriiaalleess dduurrooss..

19. Arribes del Duero

20.  4.2.-Los Rebordes mmoonnttaaññoossooss ddee llaa MMeesseettaa..  44..22..11..--EEll mmaacciizzoo ggaallaaiiccoo--lleeoonneess..  --DDuurraannttee llaa oorrooggéénneessiiss aallppiinnaa ssee ffrraaccttuurróó,, rreejjuuvveenneecciióó yy aabboommbbóó..  --MMaatteerriiaalleess ppaalleeoozzooiiccooss ((ccuuaarrcciittaa,, ppiizzaarrrraa,, ggnneeiiss yy ggrraanniittoo))..  --MMoonnttaaññaass rreeddoonnddeeaaddaass ddee ppooccaa aallttuurraa,, ccoorrttaaddaass ppoorr mmuullttiittuudd ddee ffaallllaass..  --SSiieerrrraass mmááss ddeessttaaccaaddaass ssoonn SSeegguunnddeerraa,, CCaabbeezzaa ddee MMaannzzaanneeddaa,, CCaabbrreerraa yy LLooss AAnnccaarreess..  --EElleemmeennttoo ccaarraacctteerrííssttiiccoo ddee eessttee rreelliieevvee ssoonn llaass rrííaass..  44..22..22..--SSiieerrrraa MMoorreennaa..  --BBrruussccoo eessccaallóónn qquuee sseeppaarraa llaa MMeesseettaa ddeell VVaallllee ddeell GGuuaaddaallqquuiivviirr..  --EEll rrooqquueeddoo eess ppaalleeoozzooiiccoo ((SSíílliiccee)),, ddee ccoolloorr oossccuurroo,, aall iigguuaall qquuee ssuu vveeggeettaacciióónn ((jjaarraa)).. AAmmbbaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass llee ddaann ssuu nnoommbbrree..  --SSuuss ssiieerrrraass mmááss ddeessttaaccaaddaass ssoonn MMaaddrroonnaa,, PPeeddrroocchheess,, AAllmmaaddeenn yy AArraacceennaa..

21. Sierra Madrona Jaras en Cartagena

22.  44..22..33..--SSiisstteemmaa IIbbéérriiccoo..  --MMuuyy hheetteerrooggéénneeoo,, ddiivveerrssoo yy ddee ggrraann eexxtteennssiióónn..  --PPeeqquueeññaa ppaarrttee ddee rrooqquueeddoo ppaalleeoozzooiiccoo aall NNOO ccoonn aallttuurraass ssuuppeerriioorreess aa llooss 22000000 mmeettrrooss..  --FFoorrmmaaddoo pprreeddoommiinnaanntteemmeennttee ppoorr mmaatteerriiaalleess sseeccuunnddaarriiooss..  --CCoorrddiilllleerraa iinntteerrmmeeddiiaa ddee eessttiilloo ssaajjóónniiccoo..  --DDuurraannttee eell ccuuaatteerrnnaarriioo hhaa aaccttuuaaddoo llaa ddiissoolluucciióónn ccáárrssttiiccaa..  --DDooss sseeccttoorreess::  LLaa mmiittaadd nnoorrttee,, ddee ddiirreecccciióónn NNOO--SSEE ((SSiieerrrraass ddeell MMoonnccaayyoo,, PPiiccooss ddee UUrrbbiióónn,, DDeemmaannddaa yy CCeebboolllleerraa))..  LLaa mmiittaadd ssuurr,, ssee bbiiffuurrccaa eenn ddooss rraammaass:: llaa rraammaa iinntteerriioorr oo ccaasstteellllaannaa ((SSiieerrrraa ddee AAllbbaarrrraaccíínn)) yy llaa eexxtteerriioorr oo aarraaggoonneessaa ((MMaaeessttrraazzggoo,, JJaavvaallaammbbrree,, GGúúddaarr))..

23. Moncayo

24.  4.2.4.-LLaa CCoorrddiilllleerraa CCaannttáábbrriiccaa..  --CCoorrddiilllleerraa iinntteerrmmeeddiiaa ccoonn ddoommiinniioo ddeell eessttiilloo ssaajjóónniiccoo..  --TTrreess sseeccttoorreess ccllaarraammeennttee ddiiffeerreenncciiaaddooss::  SSeeccttoorr aall ooeessttee ddee mmaatteerriiaalleess ppaalleeoozzooiiccooss ((ccuueennccaa ccaarrbboonnííffeerraa aassttuurriiaannaa))..  SSeeccttoorr cceennttrraall ddee mmaatteerriiaalleess sseeccuunnddaarriiooss ccaalliizzooss ((mmaayyoorreess aallttuurraass)),, ddeessttaaccaarr llooss mmooddeellaaddooss ccáárrssttiiccooss yy eell ggllaacciiaarriissmmoo.. LLaass mmaayyoorreess aallttuurraass ddee llaa ccoorrddiilllleerraa ssee eennccuueennttrraann eenn eessttee sseeccttoorr,, eenn llooss PPiiccooss ddee EEuurrooppaa ((TToorrrree ddee CCeerrrreeddoo yy NNaarraannjjoo ddee BBuullnneess))  SSeeccttoorr oorriieennttaall ccoorrrreessppoonnddee aa llooss mmoonntteess vvaassccooss,, mmoonntteess ddee eessccaassaa aallttuurraa.. SSuuss mmaayyoorreess cciimmaass ssoonn AArraallaarr yy PPeeññaa GGoorrbbeeaa..

25.  En cuanto a CCoommuunniiddaaddeess AAuuttóónnoommaass,, llaa CCoorrddiilllleerraa CCaannttáábbrriiccaa ssee rreeppaarrttee eenn sseeiiss,, ccoonn llooss ssiigguuiieenntteess ppoorrcceennttaajjeess:: AAssttuurriiaass:: 3333 %% CCaassttiillllaa yy LLeeóónn:: 2266%% PPaaííss VVaassccoo:: 2233%% CCaannttaabbrriiaa:: 1166%% GGaalliicciiaa:: mmeennooss ddeell 11%% NNaavvaarrrraa:: mmeennooss ddeell 11%%

26.  4.3.- Unidades eexxtteerriioorreess aa llaa mmeesseettaa..  44..33..33..-- LLaass ddeepprreessiioonneess eexxtteerriioorreess..  --AAmmbbaass eerraann ccuueennccaass qquuee,, ttrraass llaa oorrooggéénneessiiss tteerrcciiaarriiaa,, qquueeddaarroonn eennttrree llaass ccoorrddiilllleerraass aallppiinnaass yy llooss mmaacciizzooss aannttiigguuooss..  --SSeemmeejjaannzzaass --TTiieenneenn ffoorrmmaa ttrriiaanngguullaarr..  --FFuueerroonn ccoollmmaattaaddaass ppoorr ppootteenntteess eessppeessoorreess ddee sseeddiimmeennttooss tteerrcciiaarriiooss yy ccuuaatteerrnnaarriiooss..  --HHooyy ssoonn rreelliieevveess pprrááccttiiccaammeennttee hhoorriizzoonnttaalleess,, ddoonnddee ddoommiinnaa eell rreelliieevvee ttaabbuullaarr..  --GGrraann ddiiffeerreenncciiaa --LLaa ddeepprreessiióónn ddeell EEbbrroo eessttaabbaa cceerrrraaddaa aall mmaarr ppoorr llaass ccoorrddiilllleerraass ccoosstteerroo--ccaattaallaannaass ((ddoommiinnaann llooss sseeddiimmeennttooss ccoonnttiinneennttaalleess,, mmááss dduurrooss yy ggrruueessooss))..  --LLaa ddeell GGuuaaddaallqquuiivviirr hhaa eessttaaddoo ssiieemmpprree aabbiieerrttaa aall mmaarr,, ddoommiinnaannddoo llooss sseeddiimmeennttooss mmaarriinnooss,, mmaass ffiinnooss yy bbllaannddooss..

27.  -LLaa DDeepprreessiióónn ddeell EEbbrroo  --PPaarraalleellaa aa llooss PPiirriinneeooss yy ssee eennccuueennttrraa lliimmiittaaddaa ppoorr eessttooss,, ppoorr eell SSiisstteemmaa IIbbéérriiccoo yy ppoorr llaa CCoorrddiilllleerraa CCoosstteerroo--CCaattaallaannaa..  --EEssttuuvvoo pprriimmeerroo ooccuuppaaddaa ppoorr eell mmaarr..  --LLuueeggoo ssee cceerrrróó,, ttrraannssffoorrmmáánnddoossee eenn uunn ggrraann llaaggoo hhaassttaa ffiinnaalleess ddee llaa eerraa tteerrcciiaarriiaa..  --MMaass ttaarrddee,, eell EEbbrroo ssee aabbrriióó ppaassoo aa ttrraavvééss ddee llaa CCoorrddiilllleerraa CCoosstteerroo--CCaattaallaannaa hhaassttaa eell mmaarr..   --LLaa DDeepprreessiióónn ddeell GGuuaaddaallqquuiivviirr  --PPaarraalleellaa aa llaass CCoorrddiilllleerraass BBééttiiccaass..  --FFoossaa ttrriiaanngguullaarr,, ccuuyyaa aanncchhuurraa mmááxxiimmaa ssee eennccuueennttrraa eenn llaa bbaahhííaa ddee CCááddiizz yy llaa mmíínniimmaa eenn llaa SSiieerrrraa ddee CCaazzoorrllaa..  --GGrraann ccaarraacctteerrííssttiiccaa --EEssttuuvvoo pprriimmeerroo aabbiieerrttaa aall mmaarr..  --LLuueeggoo ssee ccoonnvviirrttiióó eenn uunn llaaggoo lliittoorraall oo aallbbuuffeerraa..  --MMááss ttaarrddee,, ppoorr ccoollmmaattaacciióónn,, eenn mmaarriissmmaass ppaannttaannoossaass,,

28.  4.3.4.- Las Cordilleras eexxtteerriioorreess aa llaa MMeesseettaa..  44..33..44..11..--LLaass ccoorrddiilllleerraass ccoosstteerroo--ccaattaallaannaass   --CCoorrddiilllleerraass ccoommpplleejjaass,, ccoommoo ttooddaass llaass ccoorrddiilllleerraass iinntteerrmmeeddiiaass,, ddee eessttiilloo ssaajjóónniiccoo..  --MMiittaadd nnoorrttee --MMaatteerriiaalleess ppaalleeoozzooiiccooss ((vviieejjoo mmaacciizzoo hheerrcciinniiaannoo CCaattaallaannoo--BBaalleeaarr))  --MMiittaadd ssuurr --TTeerrrreennooss ccaalliizzooss sseeccuunnddaarriiooss..  --DDooss aalliinneeaacciioonneess::  UUnnaa ppaarraalleellaa aa llaa ccoossttaa,, ddee eessccaassaa aallttuurraa ((AAllttooss ddeell GGaarrrraaff oo eell TTiibbiiddaabboo)),, ddeennoommiinnaaddaa ccoorrddiilllleerraa lliittoorraall..  OOttrraa iinntteerriioorr mmááss aallttaa ((MMoonnttsseennyy,, MMoonnttsseerrrraatt....)) llllaammaaddaa ccoorrddiilllleerraa pprreelliittoorraall..  AAmmbbaass eessttáánn sseeppaarraaddaass ppoorr uunnaa ddeepprreessiióónn lloonnggiittuuddiinnaall oo ffoossaa tteeccttóónniiccaa..

29.  44..33..44..22..--LLooss ppiirriinneeooss..  --PPiirriinneeooss yy BBééttiiccaass --OOrrooggéénneessiiss aallppiinnaa..  --AAll pplleeggaarrssee llooss mmaatteerriiaalleess ddeeppoossiittaaddooss eenn llaass ffoossaass oocceeáánniiccaass eennttrree aannttiigguuooss mmaacciizzooss qquuee aaccttúúaann ccoommoo ttooppeess..  --CCoorrddiilllleerraass jjóóvveenneess,, qquuee ccoonnssiigguueenn llaass ccoottaass mmááss aallttaass ddee llaa ppeenníínnssuullaa..  --DDiiffeerreenncciiaass --LLaass BBééttiiccaass ssoonn mmááss jjóóvveenneess,, ccoommpplleejjaass yy ddiissppeerrssaass..  --LLooss PPiirriinneeooss ttiieenneenn uunn ttrraazzaaddoo lliinneeaall,, ccoommppaaccttoo yy ggllaacciiaarriissmmoo ddee vvaallllee..  --RRaassggooss --BBaarrrreerraa nnaattuurraall eennttrree EEssppaaññaa yy FFrraanncciiaa,, ttrraannssccuurrrriieennddoo ddeessddee eell GGoollffoo ddee VViizzccaayyaa hhaassttaa eell CCaabboo ddee CCrreeuuss..  --DDeebbiiddoo aa ssuu jjuuvveennttuudd,, ssee iimmppoonnee rreelliieevvee eessttrruuccttuurraall..  --GGrraann iimmppoorrttaanncciiaa ddeell mmooddeellaaddoo ccáárrssttiiccoo yy eell ggllaacciiaarr..  --EEll PPiirriinneeoo aaxxiiaall --EEjjee ddee llooss ppiirriinneeooss yy ttrraannssccuurrrree ppoorr llaass ccuummbbrreess ppiirreennááiiccaass..  --MMaatteerriiaalleess ddeell ppaalleeoozzooiiccoo..  --MMááxxiimmaass aallttuurraass:: MMaacciizzoo ddee llaa MMaallaaddeettaa,, eell PPuuiiggmmaall oo eell CCaanniiggóó..  --LLaa mmaayyoorrííaa ddee llaass ddeepprreessiioonneess eexxiisstteenntteess ssoonn lloonnggiittuuddiinnaalleess..  --SSóólloo eexxiissttee uunnaa ddeepprreessiióónn ttrraannssvveerrssaall,, qquuee eess llaa ddeepprreessiióónn ddee llaa CCeerrddaaññaa..

30.  --PPrreeppiirriinneeooss --MMaatteerriiaall ccaalliizzoo,, ffoorrmmaaddoo eenn eell mmeessoozzooiiccoo yy pplleeggaaddoo eenn eell aallppiinnoo..  --TTrreess uunniiddaaddeess:: • LLaass ssiieerrrraass iinntteerriioorreess ccoommoo eenn MMoonnttee PPeerrddiiddoo oo llaa SSiieerrrraa ddeell CCaaddíí,, pprróóxxiimmaass ppiirriinneeoo aaxxiiaall.. • LLaass ssiieerrrraass eexxtteerriioorreess,, pprróóxxiimmaass eessttaass aa llaa ddeepprreessiióónn ddeell EEbbrroo,, yy ccoonn aallttuurraass mmááss mmooddeessttaass.. • EEnn mmeeddiioo ddee aammbbaass,, llaa ddeepprreessiióónn mmeeddiiaa iinnttrraappiirreennaaiiccaa,, qquuee sseeppaarraa llaa ssiieerrrraass eexxtteerriioorreess ee iinntteerriioorreess ddee llooss PPiirriinneeooss..

31.  4.3.4.3.-LLaass CCoorrddiilllleerraass BBééttiiccaass..  --RRaassggooss --GGrraann ccoommpplleejjiiddaadd ggeeoollóóggiiccaa..  --LLaass mmaayyoorreess aallttuurraass ddee llaa PPeenníínnssuullaa..  --SSee eexxttiieennddeenn ddeessddee GGiibbrraallttaarr hhaassttaa AAlliiccaannttee,, ssee ssuummeerrggeenn eenn eell mmeeddiitteerrrráánneeoo yy eemmeerrggeenn eenn llaass IIssllaass BBaalleeaarreess..  --SSee ffoorrmmaarroonn eenn eell ppaarrooxxiissmmoo aallppiinnoo,, ccuuaannddoo eell ggeeoossiinncclliinnaall ssee pplleeggóó ffoorrmmaannddoo llaass ssuubbbbééttiiccaass yy eell vviieejjoo mmaacciizzoo bbééttiiccoo rriiffeeññoo eemmeerrggiióó ccrreeaannddoo llaa ppeenniibbééttiiccaa..  --DDooss ggrraannddeess ccoonnjjuunnttooss::  LLaa CCoorrddiilllleerraa PPeenniibbééttiiccaa --BBoorrddeeaa llaa ccoossttaa..  --MMaatteerriiaalleess ppaalleeoozzooiiccooss..  --SSiieerrrraa NNeevvaaddaa,, ((ccoonn llooss ppiiccooss MMuullhhaaccéénn yy VVeelleettaa)),, eenn llaa SSeerrrraannííaa ddee RRoonnddaa oo llaa SSiieerrrraa ddee FFiillaabbrreess eenn AAllmmeerrííaa..  LLaa CCoorrddiilllleerraa SSuubbbbééttiiccaa --EEnn eell iinntteerriioorr..  --MMaatteerriiaalleess sseeccuunnddaarriiooss..  --SSiieerrrraass ddee GGrraazzaalleemmaa,, UUbbrriiqquuee,, MMáággiinnaa,, SSeegguurraa,, SSaaggrraa yy CCaazzoorrllaa..  DDeepprreessiióónn iinnttrraabbééttiiccaa --EEnnttrree aammbbaass ccoorrddiilllleerraass..  --FFrraaggmmeennttaaddoo eenn vvaarriiaass ddeepprreessiioonneess ppeeqquueeññaass ((hhooyyaass ddee RRoonnddaa,, AAnntteeqquueerraa,, GGuuaaddiixx,, BBaazzaa yy AAllmmaannzzoorraa)),, qquuee ssee rreelllleennaarroonn ccoonn mmaatteerriiaalleess tteerrcciiaarriiooss..

32.  5.-EELL RREELLIIEEVVEE CCOOSSTTEERROO PPEENNIINNSSUULLAARR..  55..11..--LLaass ccoossttaass aattlláánnttiiccaass..  LLaa ccoossttaa ccaannttáábbrriiccaa --EEss rreeccttiillíínneeaa..  --AAccaannttiillaaddooss,, rraassaass yy ppeeqquueeññaass rrííaass..  --EEssccaasseezz ddee ppllaayyaass..  LLaa ccoossttaa ggaalllleeggaa --LLaass rrííaass ggaalllleeggaass ddaann lluuggaarr aa llaa ccoossttaa mmááss aarrttiiccuullaaddaa ddee EEssppaaññaa..  --EEll mmaarr ppeenneettrraa hhaassttaa 2255 yy 3355 kkiillóómmeettrrooss eenn eell iinntteerriioorr..  LLaa ccoossttaa aattlláánnttiiccaa aannddaalluuzzaa --MMaarriissmmaass,, fflleecchhaass lliittoorraalleess yy ccaammppooss ddee dduunnaass..  55..22..--LLaass ccoossttaass mmeeddiitteerrrráánneeaass..  --LLaa ccoossttaa bbééttiiccaa --DDeessddee eell PPeeññóónn ddee GGiibbrraallttaarr,, eenn CCááddiizz,, aall CCaabboo ddee LLaa NNaaoo,, eenn llaa ccoossttaa lleevvaannttiinnaa..  --EEss uunnaa ccoossttaa aaccaannttiillaaddaa..  --LLooss aaccaannttiillaaddooss aalltteerrnnaann ccoonn llaarrggaass sseecccciioonneess ddee ccoossttaa bbaajjaa..  --TTaammbbiiéénn ssoonn ffrreeccuueenntteess llooss ccaammppooss ddee dduunnaass yy llaass aallbbuuffeerraass,, ccoommoo llaa ddeell MMaarr MMeennoorr..  --LLaa ccoossttaa lleevvaannttiinnaa --EEll GGoollffoo ddee VVaalleenncciiaa vvaa ddeessddee eell ccaabboo ddee LLaa NNaaoo aall ddeellttaa ddeell EEbbrroo..  --SSee ccaarraacctteerriizzaa ppoorr ppllaayyaass,, aallbbuuffeerraass,, ppeeqquueeññooss ddeellttaass yy ttóómmbboollooss.. ((ddeeppóóssiittooss mmaarriinnooss yy sseeddiimmeennttooss ddeell SSiisstteemmaa IIbbéérriiccoo))..  --LLaa aallbbuuffeerraa mmááss ddeessttaaccaaddaa eess llaa ddee VVaalleenncciiaa

33.  --LLaa ccoossttaa ccaattaallaannaa --DDeessddee eell ddeellttaa ddeell EEbbrroo aa llaa CCoossttaa BBrraavvaa..  --MMuuyy vvaarriiaaddaa:: --DDeellttaass,, ccoommoo llooss ddeell EEbbrroo yy eell LLlloobbrreeggaatt..  --CCoossttaass aaccaannttiillaaddaass ddoonnddee eell eexxttrreemmoo ddee llaa CCoorrddiilllleerraa CCoosstteerroo--CCaattaallaannaa lllleeggaa hhaassttaa eell mmaarr ((CCoossttaa BBrraavvaa))..  --PPllaayyaass yy ppeeqquueeññaass llllaannuurraass lliittoorraalleess eennttrree llooss pprroommoonnttoorriiooss rrooccoossooss..

34.  66..--EELL RREELLIIEEVVEE IINNSSUULLAARR..  --AArrcchhiippiiééllaaggoo bbaalleeaarr --EEssllaabbóónn eennttrree llaass BBééttiiccaass yy llaa CCoosstteerroo--CCaattaallaannaa..  --MMaalllloorrccaa --SSiieerrrraa ddee TTrraammoonnttaannaa..  --SSiieerrrraa ddee LLeevvaannttee..  --DDeepprreessiióónn cceennttrraall..  --IIbbiizzaa yy FFoorrmmeenntteerraa --rreeppiitteenn eessqquueemmaa MMaalllloorrccaa..  --MMeennoorrccaa --LLiiggaaddaa aa llaa CCoorrdd.. CCoosstteerroo-- CCaattaallaannaa..  --AAll NN..:: aalliinneeaacciióónn ppaalleeoozzooiiccaa ddee bbaajjaa aallttuurraa..  --AAll SS..:: mmaatteerriiaalleess ccaalliizzooss llllaannooss..  --ccoossttaa --AAccaannttiillaaddooss ((zzoonnaass mmoonnttaaññoossaass))..  --PPllaayyaass ((aalltteerrnnaann llaarrggaass yy ccaallaass))  --AArrcchhiippiiééllaaggoo ccaannaarriioo --NNaattuurraalleezzaa vvoollccáánniiccaa..  --OOrrooggéénneessiiss tteerrcciiaarriiaa..  --TTiippooss ddee rreelliieevvee --ccoonnooss vvoollccaanniiccooss..  --ccaallddeerraass..  --mmaallppaaiiss..  --ddiiqquueess yy rrooqquueess..  --bbaarrrraannccooss..  --ggllaacciiss..  --CCoossttaa --GGrraannddeess aaccaannttiillaaddooss..  --PPllaayyaass ((ddiimmeennssiioonneess sseeggúúnn iissllaass))

Add a comment

Related presentations

Related pages

UNIDAD 1 EL ESPACIO GEOGRÁFICO ESPAÑOL: DIVERSIDAD ...

UNIDAD 1 EL ESPACIO GEOGRÁFICO ESPAÑOL: DIVERSIDAD GEOMORFOLÓGICA 1. EL ESPACIO GEOGRÁFICO ESPAÑOL -La extensión es de 505.000 km 2 aproximadamente.
Read more

El espacio geográfico español: estudio del relieve ...

EL ESPACIO GEOGRÁFICO ESPAÑOL. España es un estado europeo de tamaño medio (505.956 km2), situado en la zona templada del hemisferio norte.
Read more

Espacio geográfico español - Apuntes, Tareas, Ensayos ...

TEMA 1: El Espacio Geográfico Español. 1. Los tipos de unidades morfoestructurales. Los Zócalos son mesetas formadas en la era primaria o paleozoico.
Read more

El espacio geográfico - YouTube

... Free sign up at http://www.powtoon.com/youtube/ ... El espacio geografico y sus componentes - Duration: 6:53. Juan Gutierrez 34,048 views.
Read more

El espacio geografico - YouTube

El espacio geografico ricardo garcia lumbreras. ... La Tierra desde el Espacio [NatGeo] pte 1 - Duration: 14:59. hugo espinosa 271,486 views.
Read more

1. EL ESPACIO GEOGRÁFICO ESPAÑOL: DIVERSIDAD GEOMORFOLÓGICA

EL ESPACIO GEOGRÁFICO ESPAÑOL: DIVERSIDAD GEOMORFOLÓGICA Esta primera unidad presenta el espacio geográfico español y se centra en el estudio del ...
Read more

El espacio geográfico español - GeoHistoria.net

El espacio geográfico español - Las grandes unidades físicas. Las regiones naturales. Los problemas ambientales en España. La población española.
Read more

Espacio geográfico - Wikipedia, la enciclopedia libre

El espacio geográfico es un concepto utilizado por la ciencia geográfica para definir al espacio físico organizado por la sociedad o bien a la ...
Read more

¿que es el espacio geográfico? | Yahoo Respuestas

Yahoo En Español Respuestas ... ¿que es fundamental en el espacio geografico con mayor o menor duracion, ningún cambio se podria explicar sin el?
Read more