Eines d\'avaluació i exemple

55 %
45 %
Information about Eines d\'avaluació i exemple
Education

Published on December 4, 2008

Author: artpqpi

Source: slideshare.net

Description

Eines d\'avaluació i exemple

MÈTODES / EINES D’AVALUACIÓ

Estructura PQPI : MÒDULS PER A L’OBTENCIÓ DEL GESO Competències professionals Competències professionals MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL MÒDULS OBLIGATORIS MÒDULS VOLUNTARIS MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL MÒDULS A MÒDULS B MÒDULS C 800 - 1100 hores Mínim: 175 hores Competències bàsiques: Àmbit comunicació Àmbit social Àmbit científico- tecnològic (Aspectes bàsics del currículum de l’ESO)

Competències professionals

Competències professionals

Competències bàsiques:

Àmbit comunicació

Àmbit social

Àmbit científico- tecnològic

(Aspectes bàsics del currículum de l’ESO)

Situacions d’aplicació Competències Situacions d’aprenentatge activitats Mòduls A Identificació de les competències vinculades Evidències (exemples) de les competències Imaginar Informes d’avaluació Mòduls B Dissenyar Docent/monitor Certificació acadèmica Certificació laboral Currículum FIAP Sistemes per avaluar / Criteris d’avaluació

MÈTODES / EINES D’AVALUACIÓ Per Escrit Intervencions orals Procediments globalitzats

Procediment d’avaluació: PROVA OBJECTIVA Què avalua? Avantatges Inconvenients Record És fàcil d’aplicar quan tens grans grups No permet avaluar competències Tipus d’aprenentatge Reconeixement Associació Comprensió Avalua diversos temes alhora És fàcil de corregir Les preguntes poden ser ambigües o ser interpretades incorrectament Els alumnes poden respondre correctament per atzar Escrit

Record

És fàcil d’aplicar quan tens grans grups

No permet avaluar competències

Reconeixement

Associació

Comprensió

Avalua diversos temes alhora

És fàcil de corregir

Les preguntes poden ser ambigües o ser interpretades

incorrectament

Els alumnes poden respondre correctament per atzar

Ofereixen a l'alumne un enunciat i una sèrie de respostes entre les que es troba la correcta (o les correctes). Les opcions també poden ser de vertader - fals, Es presenten dues columnes d'elements que han de relacionar-se entre elles. Cada element d'una columna ha de tenir una sola correspondència amb un altre de l'altra columna. L'alumne ha d'ordenar o jerarquitzar diferents elements basant-se en algun criteri Preguntes de resposta múltiple Preguntes de relacionar Preguntes d’ordenació

Procediment d’avaluació: PROVA DE DESENVOLUPAMENT Què avalua? Avantatges Inconvenients Adquisició de coneixements Ofereix llibertat a l’alumne/a per exposar les seves idees La correcció necessita temps Tipus d’aprenentatge Comprensió Aplicació Anàlisi Elaboració i aplicació relativament fàcils Permet analitzar aspectes com: capacitat d’argumentació coherència en la redacció, ortografia,... Les preguntes poden ser ambigües o ser interpretades incorrectament Possible influència de la subjectivitat de l’avaluador en la correcció Síntesi Avaluació Escrit

Adquisició de coneixements

Ofereix llibertat a l’alumne/a per exposar les seves idees

La correcció necessita temps

Comprensió

Aplicació

Anàlisi

Elaboració i aplicació relativament fàcils

Permet analitzar aspectes com: capacitat d’argumentació

coherència en la redacció, ortografia,...

Les preguntes poden ser ambigües o ser interpretades

incorrectament

Possible influència de la subjectivitat de l’avaluador en

la correcció

Síntesi

Avaluació

Procediment d’avaluació: RESOLUCIÓ D’EXERCICIS Què avalua? Avantatges Inconvenients Adquisició de coneixements Permet analitzar el procediment seguit i el tipus d’error comesos Tipus d’aprenentatge Adquisició de procediments Comprensió Fàcil aplicació i correcció Cal graduar el nivell de dificultat dels exercicis, per tal que s’adeqüi al que s’ha treballat en el període avaluat Escrit Aplicació Anàlisi La participació dels alumnes en la correcció pot constituir una situació d’aprenentatge mitjançant l’error

Adquisició de coneixements

Permet analitzar el procediment seguit i el tipus d’error

comesos

Adquisició de procediments

Comprensió

Fàcil aplicació i correcció

Cal graduar el nivell de dificultat dels exercicis, per tal que

s’adeqüi al que s’ha treballat en el període avaluat

Aplicació

Anàlisi

La participació dels alumnes en la correcció pot constituir

una situació d’aprenentatge mitjançant l’error

Errors típics Suggeriments Estimular que visualitzin la situació mitjançant dibuixos. Comentar les estratègies que poden utilitzar per arribar al resultat. Fomentar que, mitjançant dibuixos, s’arribi a trobar la resposta. Reflexionar sobre conceptes de geometria. No saben el concepte de cub. El confonen amb un quadrat. No dominen el concepte de “volum” No visualizan la caixa en perspectiva. No dominen l’algoritme de la multiplicació. Fan càlculs sense reflexionar.

Estimular que visualitzin la situació mitjançant dibuixos.

Comentar les estratègies que poden utilitzar per arribar al resultat.

Fomentar que, mitjançant dibuixos, s’arribi a trobar la resposta.

Reflexionar sobre conceptes de geometria.

No saben el concepte de cub. El confonen amb un quadrat.

No dominen el concepte de “volum”

No visualizan la caixa en perspectiva.

No dominen l’algoritme de la multiplicació.

Fan càlculs sense reflexionar.

Procediment d’avaluació: PROVA AMB INFORMACIÓ I MATERIALS Què avalua? Avantatges Inconvenients Comprensió de nivell mig-alt Mostra el grau de domini que ha assolit un alumne en un aprenentatge determinat Tipus d’aprenentatge Anàlisi Serveix per saber quin ús pot fer l’estudiant amb la informació: coneixement, organització continguts, reflexió, connexió amb altres continguts Requereix saber bé què es demana als alumnes Escrit Síntesi Avaluació Cal elaborar un mètode el més objectiu possible per puntuar Requereix haver fet algun exercici semblant abans

Comprensió de nivell mig-alt

Mostra el grau de domini que ha assolit un alumne en un

aprenentatge determinat

Anàlisi

Serveix per saber quin ús pot fer l’estudiant amb la

informació: coneixement, organització continguts, reflexió,

connexió amb altres continguts

Requereix saber bé què es demana als alumnes

Síntesi

Avaluació

Cal elaborar un mètode el més objectiu possible per puntuar

Requereix haver fet algun exercici semblant abans

Procediment d’avaluació: DISCUSSIÓ EN GRUP/PROVA ORAL Què avalua? Avantatges Inconvenients Adquisició de coneixements Permet la interacció personal i el feedback immediat Tipus d’aprenentatge Comprensió Permet avaluar diversos participants alhora Requereix tècniques d’observació i registre adequats Oral Aplicació Anàlisi Participants més actius o dominants poden frenar els altres És necessari tenir una certa pràctica en el seu ús Síntesi Avaluació Permet avaluar l’habilitat comunicativa i d’argumentació

Adquisició de coneixements

Permet la interacció personal i el feedback immediat

Comprensió

Permet avaluar diversos participants alhora

Requereix tècniques d’observació i registre adequats

Aplicació

Anàlisi

Participants més actius o dominants poden frenar els altres

És necessari tenir una certa pràctica en el seu ús

Síntesi

Avaluació

Permet avaluar l’habilitat comunicativa i d’argumentació

Donar un problema i mitjançant el debat discutir les possibles solucions i arribar a una conclusió o resultat Donar un problema i una o vàries solucions al respecte; mitjançant el debat comentar i discutir les conseqüències que pot tenir la solució presentada

Procediment d’avaluació: ENTREVISTA Què avalua? Avantatges Inconvenients Adquisició de coneixements Permet el feedback immediat Tipus d’aprenentatge Comprensió Afavoreix la interacció alumne - docent/formador Requereix tècniques d’observació i registre adequats Oral Aplicació Anàlisi Cal tenir previstes les qüestions més rellevants És necessari saber bé què es vol avaluar Síntesi Avaluació Permet conèixer més la persona

Adquisició de coneixements

Permet el feedback immediat

Comprensió

Afavoreix la interacció alumne - docent/formador

Requereix tècniques d’observació i registre adequats

Aplicació

Anàlisi

Cal tenir previstes les qüestions més rellevants

És necessari saber bé què es vol avaluar

Síntesi

Avaluació

Permet conèixer més la persona

Ha mantingut una postura corporal i uns gestos correctes? Ha pronunciat clarament i amb ritme adequat? Per què? Sí/no Ha mirat als ulls del seu interlocutor? Ha saludat adequadament, amb el registre apropiat? Per què? Sí/no Per què? Sí/no Per què? Sí/no Per què? Sí/no S’ha presentat? Ha sabut respondre les preguntes que li han fet amb agilitat? Per què? Sí/no Ha organitzat bé les diferents idees que ha exposat? Ha sabut raonar els seus arguments i opinions? Per què? Sí/no Ha utilitzat un vocabulari adequat a la situació? Per què? Sí/no Per què? Sí/no S’ha acomiadat adequadament? Per què? Sí/no

Procediment d’avaluació: TREBALLS COOPERATIUS Què avalua? Avantatges Inconvenients Adquisició de coneixements Tipus d’aprenentatge Comprensió Ajuda als estudiants a desenvolupar habilitats interpersonals Pot ser complex verificar la participació de cada persona global Aplicació Anàlisi Poden confondre cooperació amb complicitat per diluir les seves responsabilitats. Requereix maduresa És necessari saber bé què es vol avaluar i un seguiment constant per part del docent/monitor Síntesi Avaluació

Adquisició de coneixements

Comprensió

Ajuda als estudiants a desenvolupar habilitats interpersonals

Pot ser complex verificar la participació de cada persona

Aplicació

Anàlisi

Poden confondre cooperació amb complicitat per diluir

les seves responsabilitats. Requereix maduresa

És necessari saber bé què es vol avaluar i un seguiment

constant per part del docent/monitor

Síntesi

Avaluació

Procediment d’avaluació: PORTFOLI Què avalua? Avantatges Inconvenients Adquisició de coneixements Ajuda a l’estudiant a prendre consciència de la seva tasca Tipus d’aprenentatge Comprensió Permet a l’estudiant presentar les seves activitats perquè puguin ser avaluades de manera global, integrada i consensuada Requereix temps de correcció (compartida) Aplicació Anàlisi Cal dedicar temps a preparar-lo Cal esmerçar dedicació en promoure actituds madures entre l’alumnat Síntesi Avaluació És el mateix alumne qui reflexiona sobre el seu procés d’aprenentatge global

Adquisició de coneixements

Ajuda a l’estudiant a prendre consciència de la seva tasca

Comprensió

Permet a l’estudiant presentar les seves activitats perquè

puguin ser avaluades de manera global, integrada

i consensuada

Requereix temps de correcció (compartida)

Aplicació

Anàlisi

Cal dedicar temps a preparar-lo

Cal esmerçar dedicació en promoure actituds madures

entre l’alumnat

Síntesi

Avaluació

És el mateix alumne qui reflexiona sobre el seu procés

d’aprenentatge

Procediment d’avaluació: DIARI DE CAMP Què avalua? Avantatges Inconvenients Ajuda a l’estudiant a prendre consciència del benefici personal de la seva utilització com a part del seu procés Tipus d’aprenentatge Fomenta el procés de reflexió i desenvolupament d’habilitats metacognitives Anàlisi Requereix temps de correcció Cal esmerçar dedicació en promoure actituds madures entre l’alumnat Síntesi Avaluació (autoavaluació) global Resistència a dur-lo a terme, ja que implica una autoavaluació

Ajuda a l’estudiant a prendre consciència del benefici

personal de la seva utilització com a part del seu procés

Fomenta el procés de reflexió i desenvolupament

d’habilitats metacognitives

Anàlisi

Requereix temps de correcció

Cal esmerçar dedicació en promoure actituds madures

entre l’alumnat

Síntesi

Avaluació (autoavaluació)

Resistència a dur-lo a terme, ja que implica una

autoavaluació

Ens cal disposar de tècniques d’observació i registre adequats Hi ha mètòdes que no permeten avaluar competències Cal saber bé què es demana als alumnes Cal elaborar un mètode al més objectiu possible per puntuar És necessari saber bé què es vol avaluar i un seguiment constant CONCLUSIONS

Ens cal disposar de tècniques d’observació i registre adequats

Hi ha mètòdes que no permeten avaluar competències

Cal saber bé què es demana als alumnes

Cal elaborar un mètode al més objectiu possible per puntuar

És necessari saber bé què es vol avaluar i un seguiment constant

 

Add a comment

Related presentations

Related pages

Eines psicopedagògiques - Inici. XTEC - Xarxa Telemàtica ...

Proposta de pauta d'avaluació psicopedagògica dels escenaris de ... Eines i recomenacions per a la detecció de les necessitats ...
Read more

Eines d’avaluació psicopedagògica - Inici. XTEC

Eines d’avaluació psicopedagògica ... Tot seguit a tall d’exemple es descriuen algunes activitats tipus, per desenvolupar els objectius proposats.
Read more

Exemples de rúbriques - AVALUACIÓ: Rúbriques i Portfolis

"Eines" per avaluar‎ > ... Exemples de rúbriques. UN BON EXEMPLE:http://www.xtec.cat/~lbartron/WQCiutadania/avaluacio.htm; UN ALTRA BON EXEMPLE ...
Read more

Recull d'eines bibliomètriques i d'avaluació de les ...

RECULL D'EINES BIBLIOMÈTRIQUES I D'AVALUACIÓ DE LES PUBLICACIONS Índex. En ... No és una eina d'avaluació dels articles individualment ... Exemple: la ...
Read more

Guia per a l’avaluació de competències dels càrrecs de ...

... com per exemple ... Elecció del sistema d’avaluació. Les proves situacionals .....15 ... lecció “Eines per als recursos humans” va ser el ...
Read more

Què és una rúbrica - AVALUACIÓ: Rúbriques i Portfolis

"Eines" per avaluar‎ > ... creeu la rúbrica corresponent o matriu d’avaluació. Exemple de graella buida d'una rúbrica. Atenció: ...
Read more

GUIA PER A LÕAVALUACIî DE COMPETéNCIES ALS LABORATORIS EN ...

Exemples de bones pràctiques metodològiques i d’avaluació en els ... Exemple de planificació d ... evidències i de les eines d’avaluació més ...
Read more

EINES I RECURSOS D’APRENENTATGE - uoc.edu

F. Eines d’avaluació ... de recursos i eines necessaris per a desenvolupar les activitats proposades, més ... exemple, els materials ...
Read more

-Introduccióa les eines d’avaluació. - eic.cat

-Introduccióa les eines d’avaluació.-DGNB. German sutainable building Council ... • Esdevenir exemple • Ajuda en el disseny i la construcci ...
Read more