EHRs and PHRs (October 16, 2016)

50 %
50 %
Information about EHRs and PHRs (October 16, 2016)

Published on October 19, 2016

Author: nawanan

Source: slideshare.net

1. Electronic Health Records & Personal Health Records นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 16 ตุลาคม 2559 http://www.slideshare.net/nawanan

2. ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Health Records) หรือ เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Records)

3. เวชระเบียนผู้ป่วย (Medical Records)

4. เวชระเบียนคืออะไร? • เอกสารที่บันทึกข้อมูลประวัติการเจ็บป่วยของผู้ป่วย การตรวจร่างกาย และการให้การรักษาของสถานพยาบาล • เวชระเบียน (Medical Records) vs. ระเบียนสุขภาพ (Health Records) – มีความหมายเหมือนหรือคล้ายกันมาก – Health Records ครอบคลุมข้อมูลสุขภาพที่ไม่ใช่การแพทย์ด้วย

5. Class Discussion #1 • ทาไมเราจึงต้องมีเวชระเบียนผู้ป่วย? • กล่าวคือ ทาไมเราจึงต้องมีการบันทึกประวัติผู้ป่วยและการให้ การรักษาของบุคลากรทางการแพทย์?

6. การใช้ประโยชน์จากเวชระเบียน • เพื่อความต่อเนื่องในการดูแลรักษา (Continuity of Care) – บันทึกข้อมูลสาคัญสาหรับการดูแลรักษาในอนาคต – สาคัญมากสาหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (chronic diseases) เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือกรณีนัดตรวจติดตามผล (follow-up) เช่น หลัง ผ่าตัด • เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย – ป้องกันอันตรายที่ผู้ป่วยอาจได้รับเพราะไม่ทราบประวัติผู้ป่วย – เช่น ประวัติแพ้ยา (drug allergies), list of current medications, problem list

7. • เพื่อการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ด้วยกัน – ส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์เฉพาะทางหรือบุคลากรทางการแพทย์คนอื่น – การส่งปรึกษา (Consultation) ระหว่างแพทย์ – การสื่อสารระหว่างแพทย์กับพยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบาบัด เป็นต้น – ส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหนึ่งไปโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง • เพื่อประโยชน์ทางกฎหมาย (Medico-legal purposes) – เป็นหลักฐานในศาล กรณีมีการฟ้องร้อง – บันทึกสิ่งที่ได้ทาหรือให้การรักษากับผู้ป่วย เหตุผลในสิ่งที่ทา ทาโดยใคร เมื่อใด – ให้ข้อมูลเพื่อตอบคาถามว่า การดูแลรักษา ได้มาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ การใช้ประโยชน์จากเวชระเบียน

8. • เพื่อการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Claims & Reimbursements) – ได้ให้บริการอะไรให้กับผู้ป่วย – โรงพยาบาลจะได้รับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนเท่าใดและอย่างไร – การตรวจสอบ (Audit) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการขอเบิกจ่ายค่า รักษาพยาบาล • เพื่อการใช้ประโยชน์ของผู้ป่วยเอง – เพื่อการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันของผู้ป่วย – เพื่อการเรียนรู้ของตนเอง หรือการดูแลตนเอง • เพื่อการวิจัย – เพื่อค้นหาความรู้ใหม่จากประวัติการรักษาผู้ป่วย ผ่านการทาวิจัย การใช้ประโยชน์จากเวชระเบียน

9. เวชระเบียน “อิเล็กทรอนิกส์” “Electronic” Medical Records • Electronic documentation of health care provided to patients, as recorded by providers • Ideally longitudinal (e.g., life-long) records • Electronic Medical Records vs. Electronic Health Records • ความหมายเหมือนหรือต่างกัน แล้วแต่มุมมอง • บางคนมองว่า EMRs เป็นเพียง snapshot ของข้อมูลผู้ป่วยในการ รักษา 1 ครั้ง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่ EHRs เป็นข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประวัติสุขภาพของผู้ป่วยในระยะยาว (longitudinal records)

10. Example of a Longitudinal Record

11. EHRs vs. EMRs • สรุป – นิยามของ 2 คานี้ ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน – ในไทย มักใช้ EMRs แต่มีความหมายเหมือนกันกับ EHRs – อาจรวมทั้งเวชระเบียนสแกน (Scanned Medical Records) และข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ คอมพิวเตอร์โดยตรง (Fully-Electronic or Structured EHRs)

12. คุณประโยชน์ของ EHRs

13. Class Exercise #2 • ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ มี ประโยชน์อย่างไรเมื่อเทียบกับเอกสาร เวชระเบียนในกระดาษ?

14. ประโยชน์ของการใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EHRs) • ข้อมูลที่เข้าถึงได้ทุกที่ (anytime, anywhere, everyone ที่มีสิทธิเข้าถึง) • เข้าถึงข้อมูลพร้อมกันได้หลายคน • หมดยุคของ “เล่มเวชระเบียนผู้ป่วยหายไปไหน!!!!!” • สามารถควบคุมผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลได้ดีกว่าการเข้าถึงเล่มเวชระเบียน • สามารถบังคับให้บันทึกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน ได้มาตรฐานได้ • ความสามารถในการแสดงผลข้อมูลที่เข้าใจง่าย เช่น กราฟ • การป้อนข้อมูลเข้าที่รวดเร็วขึ้น (แต่บางครั้งก็อาจช้าลงได้เหมือนกัน) • การปรับปรุงกระบวนการทางาน หรือ workflow เรียกว่า Process improvement หรือ business process reengineering/redesign • ไม่มีลายมือแพทย์!!!!!

15. • Are they just electronic documentation? • Or do they have some other values? Diag- nosis History & PE Treat- ments ... EHR Systems

16. Functions that Should be Part of EHR Systems • Computerized Medication Order Entry (IOM, 2003; Blumenthal et al, 2006) • Computerized Laboratory Order Entry (IOM, 2003) • Computerized Laboratory Results (IOM, 2003) • Physician Notes (IOM, 2003) • Patient Demographics (Blumenthal et al, 2006) • Problem Lists (Blumenthal et al, 2006) • Medication Lists (Blumenthal et al, 2006) • Discharge Summaries (Blumenthal et al, 2006) • Diagnostic Test Results (Blumenthal et al, 2006) • Radiologic Reports (Blumenthal et al, 2006)

17. EHR Systems • สรุป – EHR system อาจมีความหมายกว้าง คือ ไม่ได้เป็นเพียง การบันทึกประวัติผู้ป่วย แต่รวม function ที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยใช้ระบบสารสนเทศ เช่น สั่งการรักษา ดูผลการตรวจต่างๆ ด้วย – ดังนั้น ในความหมายนี้ EHR system จึงใกล้เคียงกับคาว่า Clinical Information System หรือ Hospital Information System

18. ระบบระเบียนสุขภาพส่วนบุคคล (Personal Health Records) และสาขา Consumer Health Informatics

19. Consumer Health Informatics (CHI) • “The field devoted to informatics from a consumer view.” (Hersh, 2009)

20. M/B/H Informatics As A Field (Hersh, 2009)

21. Examples of Areas within Consumer Health Informatics Image Source: http://www.webmd.com/

22. Image Source: http://nutrition.about.com/od/recipesmenus/ss/learnlabels.htm Examples of Areas within Consumer Health Informatics: Health Literacy

23. Examples of Areas within Consumer Health Informatics: Health Literacy Image Source: http://www.hon.ch/, http://socialmarketing.blogs.com/r_craiig_lefebvres_social/2007/02/health_literacy.html

24. Examples of Areas within Consumer Health Informatics: Social Media & Social Networking Sites Image Source: http://michaelcarusi.com/2012/01/01/when-you-should-not-become-a-social-media-manager/

25. Examples of Areas within Consumer Health Informatics: Consumer-oriented m-Health Image Source: http://ucedtech.wikispaces.com/Welcome

26. mHealth http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241564250_eng.pdf

27. AS A HEALTHCARE CONSUMER, WHAT WOULD YOU WANT FROM ICT? EXAMPLES? Class Exercise

28. Roles of ICT in Consumer Health Informatics • Access to information • Networking opportunities • Education/Self-study • Personalization • Effective & efficient communications • Empowerment • “User Experience”

29. Issues in Consumer Health Informatics • Health literacy & IT literacy • Cultural diversity & sensitivity • Usability, information presentation • Impact of ICT on behavioral modifications • Integration with provider’s systems • Information exchange & interoperability • Business model • Privacy & security

30. ระบบระเบียนสุขภาพส่วนบุคคล (Personal Health Records)

31. Personal Health Records (PHRs) • “An electronic application through which individuals can access, manage and share their health information, and that of others for whom they are authorized, in a private, secure, and confidential environment.” (Markle Foundation, 2003) • “A PHR includes health information managed by the individual... This can be contrasted with the clinician’s record of patient encounter–related information [a paperchart or EHR], which is managed by the clinician and/or health care institution.” (Tang et al., 2006)

32. Types of PHRs • Patient portal from a provider’s EHRs (“tethered” PHRs) • Online PHRs – Stand-alone – Can be integrated with EHRs from multiple providers (unidirectional/bidirectional data sharing) • Stand-alone PHRs – PC-based applications – USB Drive – CD-ROM or other data storage devices – Paper

33. PHRs and Other Systems (Tang et al., 2006)

34. Ideal PHRs • Integrated • Accessible • Secure • Comprehensive • Accurate & current • Patient able to manage sharing & update information • Engaging & educational • User-friendly, culturally & literacy appropriate The “Hub and Spoke” Model (Kaelber et al., 2008)

35. Use Cases of PHRs • Data entry/update by patients • Data retrieval by providers – With patient’s consent – “Break-the-glass” emergency access • Data update from EHRs • Privacy settings • Personalized patient education • Communications with providers

36. Data in PHRs (Tang et al., 2006)

37. Other IT for Consumer Health Traditional Web • MedlinePlus • Other sites Social Media • The Usuals: MySpace, Facebook, Twitter • Blogs, forums • PatientsLikeMe Telemedicine & Telehealth • Home monitoring/recording devices • Tele-consultations, virtual visits • http://media.nstda.or.th/video/viewVideo.php?video_id=1273

38. The Future Microsoft Health: Future Vision http://www.microsoft.com/showcase/en/us/details/b112da1c-c918-41ee- bb45-d6a553496168

39. Next: “Meaningful Use” of EHRs

40. References • Blumenthal D, DesRoches C, Donelan K, Ferris T, Jha A, Kaushal R, Rao S, Rosenbaum S. Health information technology in the United States: the information base for progress [Internet]. Princeton (NJ): Robert Wood Johnson Foundation; 2006 [cited 2010 Oct 14]. 81 p. Available from: http://www.rwjf.org/files/publications/other/EHRReport0609.pdf • Hersh W. A stimulus to define informatics and health information technology. BMC Med Inform Decis Mak. 2009;9:24. • Institute of Medicine, Board on Health Care Services, Committee on Data Standards for Patient Safety. Key Capabilities of an electronic health record system: letter report [Internet]. Washington, DC: National Academy of Sciences; 2003 [cited 2010 Oct 14]. 31 p. Available from: http://www.nap.edu/catalog/10781.html

Add a comment