Ecosistemes

33 %
67 %
Information about Ecosistemes
Education

Published on February 21, 2014

Author: Lauriitaa_gp

Source: slideshare.net

Description

Power point sobre els ecosistemes .

Els escosistemes de la Terra

Continguts Què és un ecosistema? Alimentació en els ecosistemes. Característiques dels ecosistemes. Ecosistemes terrestres. Ecosistemes aquàtics. El sòl com un ecosistema. Biodiversitat.

Què és un ecosistema ? • Un ecosistema és un sistema natural que està format per un conjunt d'organismes vius (biocenosi) i el medi físic on es relacionen (biòtop) . Les relacions que s’extablexen entre aquestos, el lloc on viuen i les característiques de aquest i les relacions del medi i els organismes. • Unitat composta d'organismes interdependents que compart ixen el mateix hàbitat. Formen una sèrie de cadenes que mostren la interdependència dels organismes dins del sistema.

Alimentació en els ecosistemes 1. Productors: són els que poden fabricar els seus propis aliments, com les plantes ,es a dir són autòtrofs , fabriquen la seua matèria orgànica a partir de subtàncies inorgàniques . 2. Consumidors: inclouen tots els animals, que per ser incapaços d'elaborar el seu propi aliment, han d'aconseguir-ho en el medi ambient. Depenent del tipus d'aliment que consumisquen, els consumidors poden ser: • Primaris: inclou els herbívors • Secundaris: carnívors que s'alimenten dels herbívors. • Terciaris: mengen tant a herbívors com carnívors. 3. Descomponedors: són aquells organismes que aprofiten la matèria orgànica morta .

Característiques dels ecosistemes • L'ecologia es dedica a estudiar les relacions dels organismes amb el medi ambient en què habiten. • Els factors biòtics sorgeixen en els éssers vius i aquestos es donen per la presència d’altres éssers en l’ecosistma. Als inerts els coneixem com abiòtics , són l'aigua, l'aire, el sòl i el Sol; el conjunt de factors abiòtics origina el clima dels ecosistemes. • Els materials es troben de forma natural en els ecosistemes i constantment es renoven , donant lloc als cicles naturals dels ecosistemes. Els principals cicles naturals són: - Cicle del carbony i oxígen - Cicle de l’aigua - Cicle del nitrògen - Cicle artificial

• Els materials es troben de forma natural en els ecosistemes i constantment es renoven , donant lloc als cicles naturals dels ecosistemes. Els principals cicles naturals són: • Cicle del carbony i oxígen • Cicle de l’aigua • Cicle del nitrògen • Cicle artificial

Ecosistemes terrestres • • • • Són tots aquells que es troben sobre el subsòl." Tipus : Deserts Erms Sabanes Boscos

Deserts • Els ecosistemes d'esta classe es caracteritzen per presentar: elevades temperatures en el dia i baixes en la nit, factors determinants com la humitat relativament reduïda i escassa precipitació. • Els vegetals propis d'estos ecositemas poden classificar-se principalment en dos tipus: - Els representats per arbustos amb fulls escassos i dures com l'àrtemis. - Els formats per vegetals amb fulls carnosos com els cactus • Allí es poden trobar reptils, auss, alguns mamífers , papallones .

Erms • Són equivalents a les tundres d'altres països. Es caracteritzen per presentar aire fred, sòls àrids, neus i boirines la major part de l'any . • La vegetació està constituïda per vegetals perennes, arbustos i arbres nanos, plantes herbàcies, líquens, molses, i alguns pastos. • Entre els animals es poden trobar cérvols, óssos, coloms, ànecs, rèptils, amfibis, rosegadors i aus. • Les plantes i animals que habiten este tipus d'ecosistema, presenten adaptacions per a protegir-se del fred . • Estos ecositemes presenten baixa producció i escassa activitat humana.

Sabanes • Formats per grans praderies amb escàs arbratge, on predominen les gramínies, pastius i plantes de consistència herbàcia. • Entre els animals es poden trobar guanyats, mamífers, rosegadors, aus i rèptils. • Sobreïx la ramaderia • Es presenten dos èpoques de pluges, les quals vénen a ser subsidis energètics. • Les sabanes estan sent amenaçades pel creixement accelerat i no planificat de la ciutat amb els seus múltiples sectors industrials i residencials, els quals estan ocupant àrees corresponent a l'ecosistema sabanero útil en la producció d'aliments.

Boscos Formats per denses àrees superbobladas d'arbustos, arbres i matolls, caracteritzats per ser humits i amb temperatures de 24ºC. • Els organismes existents són molt variats i exòtics tant en fauna com en flora. Tipus de boscos : • Bosc Tropical plujós . Presenten arbres amb fulls molt amples i verds amb pluges durant tota l'època de l'any, alta humitat i temperatures, freqüents inundacions i incendis. La vegetació és molt exuberant i exótica i es troben animals i gran varietat de rèptils, amfibis i insectes • Bosc andí: Estan formats per cinturons de boscos en la regió andina, amb climes temperats o freds.

Factors abiòtics en medis terrestres • Temperatura. En un mateix lloc por presentar grans varicacions climàtiques i estacionals. • Llum . Té gran nfluència sobre les plantes , gràcies a ella poden dur a terme la fotosíntesi. • Humitat . Quantitat d’aigua present en l’aire. És fonamental en els organismos terrestres per a realizar les funcions vitals. • Segons les condicions climàtiques , es diferèncien tres grans zones en cada hemisferi : la zona freda , la temperada i la càlida.

Ecosistemes aquàtics Són els que es desenrotllen en l'aigua; i els quals poden ser de dos tipus: marins, si es presenten en les aigües oceàniques, i dulceacuícolas si pertanyen a les aigües continentals; és a dir, les que són d'aigua dolça i es troben dins dels continents, com a rierols, rius o llacs. • Ecosistemes d'aigua dolça • Ecosistemes marins • Ecosistemes salobres

Ecosistemes d'aigua dolça Estos ecosistemes es caracteritzen perquè l'aigua que els forma té un davall contingut de sals, és a dir, és aigua dolça, d'ací que se'ls cride dulceacuícolas. Alguns d'estos ecosistemes es desenrotllen en aigües quietes, com en els llacs o preses, i altres en aigües corrents, com la dels rius o rierols. • Se poden distinguir dos tipus: • Aigües corrents . Rius i torrents . • Aigües estancades. Llacs tolls i pantans . - Zona litoral . Pròxima a la vora i poc profunda. - Zona d’aigües lliures . Allunyada de la vora i il.luminada - Zona profunda . Allunyada de la vora , amb poca llum i baixa concentració d’oxigen. •

Ecosistemes marins Es desenrotllen en el mar i en els oceans; es caracteritzen per tindre una gran quantitat de sals dissoltes en l'aigua. La quantitat de sals en el mar es coneix com a salinitat de l'aigua; la salinitat mitjana en l'aigua és d'aproximadament 35 g de sal per litre d'aigua. • Es poden distinguir dues zones : • Zona pelágica . Comprén les masses d’aigua nerític i de l’ambient oceànic. -Ambient nerìtic .Correspon a les masses d’aigua. -Ambient oceànic . Engloba les masses d’aigua de l’oceà obert , lluny de la plataforma continental i del fons oceànic. • Zona abissal . Situada per davall dels 4000m de profundital i es caracteritza per l’absència de la llum. •

Ecosistemes salobres Es presenten on s'unixen els rius d'aigua dolça amb l'aigua del mar, originant les llacunes costaneres i les estorades. Estos ecosistemes són molt importants perquè a ells acudixen moltes espècies a reproduir-se, per exemple, les gambetes. En algunes llacunes costaneres es desenrotlla un ecosistema cridat manglar, on el més excel·lent és la presència dels mangles; les arrels d'estos arbres poden absorbir l'aigua de mar i utilitzar-la per a desenrotllar les seues funcions.

Factors abiòtics en medis aquàtics • La llum . Condiciona la presencia d’organismos fotosintètics . Disminueix la profunditat i hi ha una zona fòtica il.luminada i altra afòtica on a penes ariba la llum. • La temperatura . Menys variable que en els ecosistemes terrestres. • La pressió . A mesura que augmenta la profunditat , també ho fa la pressió hidrostática que condiciona algunes característiques dels éssers vius . • La salinitat . Les aigües marines tenen un contingut en sals molt estable. • La quantitat d’oxigen . Tenen menys quantitat d’oxigen que els terrestres .

La vida en les aigües Plàncton Organismes diminuts que viuen flotant en les aigües , són immòbils o realitzen xicotets moviments. Nècton . Animals que poden nadar i es desplacen amb facilitat. Bentos. Organismes que viuen sobre el fons , fixos o desplaçan-se.

El sòl com a ecosistema. • Biòtop del sòl. Entre els components inorgànics es poden trovar sòlids i gasosos . Destaca la temperatura i la humitat. • Biocenosi del sòl. Sobre el sòl creixen plantes , que produeixen matèria orgánica i contribueixen a l’erosió de les roques . Entre els animals destaquen els mamífers menuts i anèl.lids , insectes , aràcnids… . Els fongs i bacteria descomponen la matèria orgánica i originen humus.

La biodiversitat És la varietat de la vida . Inclou diversos nivells de l'organització biològica. Comprén a la diversitat d'espècies de plantes, animals, fongs i microorganismes que viuen en un espai determinat, a la seua variabilitat genètica, als ecosistemes dels quals formen part estes espècies i als paisatges o regions on s'ubiquen els ecosistemes. També inclou els processos ecològics i evolutius que es donen a nivell de gens, espècies, ecosistemes i paisatges.

Laura Andrea Gantiva Polo

Add a comment

Related presentations

Related pages

Ecosistema - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Estructura. Normalment, se'n diu que les parts són les diferents classes de components, és a dir, el biòtop i la biocenosi i els diferents tipus ...
Read more

Els ecosistemes - YouTube

Un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos vivos (biocenosis) y el medio físico donde se relacionan ...
Read more

Els ecosistemes - xtec.cat

Què són els ecosistemes? El biòtop: Un ecosistema és una unitat formada per una comunitat d'éssers vius (la biocenosi) i el lloc ...
Read more

Els ecosistemes

3. Copia aquesta xarxa tròfica i contesta les preguntes relacionades: a.- Digues a quin nivell tròfic correspon cada organisme de l'esquema adjunt.
Read more

ECOSISTEMES - blocs.xtec.cat

ECOSISTEMES | 2 CIÈNCIES DE LA NATURALESA | ECOSISTEMES | Quadern d’exercicis 3.** Indiqueu quin nivell tròfic ocupen cada un dels següents organismes.
Read more

Impactes sobre els ecosistemes aquàtics Resum Impactes ...

Impactes sobre els ecosistemes aquàtics Resum Narcís Prat, Universitat de Barcelona Antoni Munné, Agència Catalana de l’Aigua Els escenaris ...
Read more

La protecció del Medi Ambient - blocs.xtec.cat

ÍND EX 1 – Els ecosistemes 2 – La nutrició en els ecosistemes 3 – El medi ambient 4 – La protecció del medi ambie nt
Read more

What is an Ecosystem? - Aula365 - YouTube

QUÉ ES UN ECOSISTEMA- GUADALUPE - Duration: 9:01. Giuliana Churano 109,900 views. 9:01 Calentamiento Global - Salvemos al Globo del Cambio ...
Read more

Definición de ecosistema - Qué es, Significado y Concepto

Es importante subrayar que existen varias formas de llevar a cabo el estudio de un ecosistema, más concretamente tres son los métodos habituales.
Read more