ECOMM Yalta 2004

45 %
55 %
Information about ECOMM Yalta 2004
Entertainment

Published on October 4, 2007

Author: Eagle

Source: authorstream.com

Slide1:  ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ INFORMATIONAL SUPPORT OF INSURANCE BUSINESS IN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE Доповідач: аналітик проекту М.Кобець, к.б.н. Presented by M.Kobets, Project Analyst Програма розвитку ООН Проект ПРООН “Аграрна політика для людського розвитку” VII Міжнародна конференція “ГІС у регінальному розвитку” Ялта, 24-27 травня 2004 року VII International Conference “GIS and Regional Development Yalta, 24-27 May, 2004 Slide2:  Навіщо страховому бізнесу потрібні інформаційні технології ? Why insurance business needs informational technologies ? Досягнення актуарної сбалансованості Actuarial Equilibration Необхідність перестрахування різиків Necessity of Risk Reinsurance Асиметричність інформації Information asymmetry Підвищення надійності страхової системи Necessity of system reliability increase Недосконалість методів оцінки збитків Imperfection of damage evaluation methodology Slide3:  Основні характеристики інформаційно-довідкової системи Brief description of information-reference system Реалізація на платформі ГІС ArcView 3.1 Realization on GIS ArcView 3.1 platform Возможность обновления и расширения Data actualization and update availability Тематично структурована база даних Thematically structured database Вихідні дані двох рівнів (область, район) Two-level data output (Oblast/Rayon) Slide4:  Дані про втрати озимої пшениці Джерело: Державний комітет статистики України Winter wheat losses data Data source: State Statistics Committee of Ukraine Система містить наступні блоки інформації System includes: Дані про структуру землекористування (2004) Джерело: Державний комітет України по земельних ресурсах Land use structure (2001) Data source: State Committee on Land Resources of Ukraine Дані про врожайність основних с/г культур Джерело: Державний комітет статистики України Main crop yield data Data source: State Statistics Committee of Ukraine Дані гідрометеорологічний спостережень Джерело: Украинский гидрометеорологический центр Hydrometeorological data Data source: Ukrainian Hydrometeorological Center Slide5:  Глибина снігового покриву на полях Snow depth on agricultural fields Глибина промерзання грунту Depth of soil frost penetration Мінімальна температура грунту на глибині вузла кущення Minimum soil temperature at the depth of growth point Сума негативних температур Sum of negative temperatures Тривалість безморозного періоду Duration of no-frost period Кількість сильних дощів (> 30 мм) Number of heavy rains Повторюваність сильного граду (> 20 мм) Repeatability of heavy hail Сума ефективних температур (> 5, 10 и 15 C) Sum of effective temperatures (> 5, 10 и 15 C) Кількість опадів Precipitation Гідротермічний коефіціент Hydrotermal coefficient Гиідрометеорологічні дані (середньобагаторічні помісячно та подекадно) Hydrometeorological data (mean annual data decadal and monthly) Slide6:  Приклади вихідних даних що забезпечує інформаційно-довідкова система Samples of output data provided by information-reference system Slide7:  Дані про суму негативних температур для трьох областей України Sum of negative temperatures for three selected oblasts of Ukraine Slide8:  Дані про структуру землекористування в Україні (2004) Land use structure in Ukraine (2004) Slide9:  Дані про врожайність основних с/г культур (1980-2004) Main crop yield data (1980-2004) Озима пшениця Winter Wheat Середньобаторічні дані: Mean annual data: Slide10:  ДАНІ ПРО ВТРАТИ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ WINTER WHEAT LOSSES DATA МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ТА ВИЗНАЧЕННЯ: APPROACH AND DEFINITIONS: AS - ПЛОЩА, ЗАСІЯНА ОЗИМОЮ ПШЕНИЦЕЮ В (Х-1) РОЦІ AS - AREA SOWN WITH WINTER WHEAT IN (X-1) YEAR AR - ПЛОЩА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В (Х) РОЦІ, ЩО ЗБЕРІГЛАСЬ ПІСЛЯ ПЕРЕЗИМІВЛІ AR - AREA UNDER WINTER WHEAT IN (X) YEAR REMAINED AFTER WINTER AH - ПЛОЩА, З ЯКОЮ ЗІБРАЛИ ВРОЖАЙ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В (Х) РОЦІ AH - WINTER WHEAT AREA HARVESTED IN (X) YEAR Slide11:  Оцінка просторового розподілу втрат озимої пшениці по роках Evaluation of spatial distribution of winter wheat losses by years Slide12:  Динаміка втрат озимої пшениці по роках (для областей та районів) Temporal dynamics of wheat losses (oblast and rayon level) Slide13:  Відхилення втрат в окремому році від середньобагаторічного значення Comparison of losses in specific year with mean annual value Slide14:  Визначення районів, що є ризиковими для проведення індексного страхування Selection of risky rayons for introduction of index based winter wheat crop insurance Загальні втрати > 20% Total Losses > 20% Slide15:  Оцінка структури втрат озимої пшениці по районах окремої області Evaluation of total losses structure by rayons within selected oblast Slide16:  ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ PROSPECTS OF FURTHER DEVELOPMENT OF THE SYSTEM ПерехІд вІд інформаційно-довідкової до інформаційно-аналітичної системи Conversion of the System from information-reference to information-analytical one Розробка різноманітних тематичних аплікацій Creation of Different Thematic Application Kits Інтеграція системи з даними дистанційного зондування Землі Integration of the System with the Remote Sensing Data Використання удалених баз даних та технологій інтерактивного картування Utilization of GeoDataBase, SQL-Server and Interactive Mapping Technologies Slide17:  ДЯКУЮ ЗА УВАГУ THANK YOU FOR THE ATTENTION

Add a comment

Related presentations