èå

50 %
50 %
Information about èå
Education

Published on May 2, 2008

Author: Viola

Source: authorstream.com

Slide2:  The Olympic Games Zhou Yuning No.1 Senior School Slide3:  Gong Fu RUNNING SKIING MARATHON WRESTLING Slide4:  What does the Olympic flag mean? Background color: white Shapes: 5 rings joined together Symbolic(象征) of peace throughout the games the friendship of the 5 continents Slide5:  time place athletes kinds of games The Olympic Games Slide6:  The old Olympic Games: Around the year 776 BC, … Women … Some of the games were… After about the year 393 AD, … For centuries,... the old Olympic Games, began in Greece not allowed to take part in the games running, jumping and wrestling the Olympic Games stopped no Olympic games Slide7:  The old Olympic games Time: Place: Athletes: Sports games: Slide8:  The modern Olympic Games Time: Place: Athletes: Sports games: Slide9:  The modern Olympic Games Greece; only 311; from 13 countries Carl Lewis; new China; took part in Barcelona; over 8000… from more than 150… Sydney;China; 28 gold medals Beijing; hold the 29th…  In 1896,...  In 1984,...  In 2000,...  In 2008,...  In 1992,... Slide10:  The founder of the modern Olympic Games and Olympic Movements Pierre de Coubertin The Panathenian Stadium Slide13:  The Sydney Opera House Slide14:  New Beijing Great Olympics Green Olympics Cultural Olympics Scientific & technical Olympics Slide15:  the Olympic motto Swifter Higher Stronger Slide16:  What does the Olympic motto mean to a middle school student? Key words: learn from, follow the rules study hard, get on well with have sports, build our bodies Slide17:  What’s the importance of the Olympic Games? popular fair(公平) peace challenge(挑战) Slide18:  popular Slide19:  fair Slide20:  peace Slide21:  challenge Slide22:  challenge

Add a comment

Related presentations

Related pages

Èå - Free definitions by Babylon

Èå - Free definition results from over 1700 online dictionaries. Cart (0) Products. Special Offers. Support. Babylon Translator; Premium Dictionaries ...
Read more

Wahlen zum Abgeordnetenhaus von Berlin und zu den ...

²b ·ë mlPX«]ðÊ` ÑÆè > ¸LB³ ÀàFø ³'è+êĸ7vµ ¿øD û(Ù£ñ 6 è(cd´ ¶ èå Ì t ÍB Created Date:
Read more

Èå äåÇæäÏ ÎæÔ ÂãÏíÏ - nahavand22.blogspot.com

ÍæÇÏË ÑÇääÏ í ÏÑ äåÇæäÏ Ïæ ßÔÊå æ íß ãÌÑæÍ ÈÑÌÇí ÐÇÔÊ . Èå ÒÇÑÔ ÑÆíÓ ãÑßÒ ÇØáÇÚ ...
Read more

Schadenfreiheitsrabatt-Übertragung für die ...

Zum AZ½Òû èå 9 |É:& Iûx ¡$ ©ë +@ 4 hÕ ¼U ËFäã i Xl õ 7ð ¿%< ° ' ¨¯äY É ÿÏwpèYy¤Ë%eb ð9V H AÃ; ...
Read more

Ö tW³ ¯ « ÁGa©Õ G³à= èå« ãt®µïÎJ¦þxmL

Title: Ö tW³ ¯ _« ÁGa©Õ G³à= èå« ãt®µïÎJ¦þxmL Author: Ö oW¦ ¯ _¦ Created Date: 3/26/2013 6:06:47 PM
Read more

Kartenausschnitt Gemarkung Grabenstetten

art lupf; TherÈña/Èå@ Beuren lie .46?A-Erke breçhts- Q Klingenteic auerloct? Schahze Q: Hoch ,bergh le holz Q hþerg 6;n.d ei g i brech Lämrnlese.
Read more

W¯Ùþ]»b òf Û èÅ L - phantastik-couch.de

Intensity Dean Koontz Originalausgabe erschienen 1996 unter dem Titel "Intensity", deutsche Ausgabe erstmals erschienen 1997, 478 Seiten.ISBN: 3404141849.
Read more

²¾ ¸à ïÛzã Êx ZÍbO °2 ¶Üö¢{ Ä'Þ þ=èå I¿»{®Ee glà Ð;m?

Title: ²¾ ¸à ïÛzã Êx ZÍbO °2 ¶Üö¢{ Ä"Þ þ=èå I¿»{®Ee glà Ð;m? Author: ²¾ à þÛ}é Êr N Created Date
Read more

LiveTV - LiveTV Forum

Ãîðÿ÷èå îáñóæäåíèÿ! òåìà / ðàçäåë Antworten Zugriffe Hoeneß,der Verbrecher will zurück.FCB ist ...
Read more

راهنمای بارداری هفته به هفته

بارداری, بارداری هفته به هفته, در هفته سوم بارداری, سه ماه اول بارداري, شش ماه اول ...
Read more