E-Urzad Wojewodzki

50 %
50 %
Information about E-Urzad Wojewodzki

Published on August 7, 2008

Author: infotrendy

Source: slideshare.net

Description

www.infotrendy.pl
Szczecińskie Dni Informatyki - InfoTrendy 2008 -
konferencja e-city
24 kwietnia 2008

Projekt: Zintegrowana platforma obsługi przedsiębiorców przez urzędy wojewódzkie „e-Urząd Wojewódzki” „ Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

e-Urząd Wojewódzki jest platformą internetową, która ułatwi i usprawni kontakt Przedsiębiorców z Urzędem Wojewódzkim, rozwiązanie to jest bezpiecznym i najszybszym sposobem załatwienia spraw Przedsiębiorców w urzędzie „ Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

„ Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa Maj 2005 – opracowanie koncepcji i założeń projektu przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Czerwiec 2005 – podpisanie porozumień Dyrektorów Generalnych Urzędów Wojewódzkich (13 spośród 16 urzędów wojewódzkich) Czerwiec, lipiec 2005 – prace nad opracowaniem wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności projektu i innych dokumentów stanowiących załączniki do wniosku (WOI-TBD Szczecin) Geneza powstania projektu

„ Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa Geneza powstania projektu Termin złożenia wniosku – 1.07.2005 Przedłużenie przez MNiI terminu na złożenie wniosku do dnia 15.07.2005 15.07.2005 - złożenie wniosku w MNiI 19.07.2005 – potwierdzenie przez MNiI rejestracji wniosku nr WKP_1/1.5.0/2/2005/13/29/270 12.08.2005 – przygotowanie i złożenie wymaganych uzupełnień i korekt

„ Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa Geneza powstania projektu 19.08.2005 – wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne i zostaje skierowany do oceny techniczno-ekonomicznej i następnie do oceny merytorycznej. 12.12.2005 – podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

„ Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa Jednostką realizującą projekt jest Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie wspólnie z: Kujawsko - Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy, Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie, Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi, Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie, Opolskim Urzędem Wojewódzkim w Opolu, Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie, Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku, Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach, Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu, Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu.

Jednostką realizującą projekt jest Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie wspólnie z:

Kujawsko - Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy,

Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie,

Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim,

Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi,

Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie,

Opolskim Urzędem Wojewódzkim w Opolu,

Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie,

Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku,

Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku,

Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach,

Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu,

Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu.

„ Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa Założenia projektu W ramach projektu zakłada się realizację spraw on-line skierowanych do przedsiębiorców a będących w kompetencji urzędów wojewódzkich. Będą to sprawy załatwiane w sposób elektroniczny za pośrednictwem formularzy elektronicznych i podpisu elektronicznego. Usługi te będą po zakończeniu projektu dostosowywane do obowiązujących przepisów prawa i rozwijane. Ponadto w ramach portalu będą świadczone usługi informacyjne, w tym informacje dedykowane dla przedsiębiorców.

„ Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa Schemat koncepcji

„ Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa Schemat koncepcji

„ Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa Procesy z zakresu ochrony środowiska. Procesy w ramach zamówień publicznych. Procesy w ramach majątku skarbu państwa i przedsiębiorstw państwowych. Procesy dotyczące informacji zawartych w rejestrach prowadzonych przez urzędy wojewódzkie. Procesy dotyczące funkcjonowania urzędu wojewódzkiego.

Procesy z zakresu ochrony środowiska.

Procesy w ramach zamówień publicznych.

Procesy w ramach majątku skarbu państwa i przedsiębiorstw państwowych.

Procesy dotyczące informacji zawartych w rejestrach prowadzonych przez urzędy wojewódzkie.

Procesy dotyczące funkcjonowania urzędu wojewódzkiego.

Powstały portal ma być narzędziem, powszechnie wykorzystywanym, które ułatwi i usprawni kontakt Przedsiębiorców z Urzędem Wojewódzkim. W końcu to z myślą o nich realizowany jest ten projekt. Będzie to także najszybszy sposób załatwiania spraw w Urzędzie Wojewódzkim. Dodatkowo ma on także za zadanie nie tylko ułatwić pracę urzędników, a także w dobie XXI wieku upowszechnianie i załatwianie spraw drogą elektroniczną. „ Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

Nazwa Procesu: Składanie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu Wojewódzkiego Numer Procesu: 01 „ Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

„ Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa Lata 2005 2006 2007 Razem Środki krajowe 25 % kosztów kwalifikowanych 115,8 1 479,8 4 338,8 5 934,3 Budżet EFRR 75 % kosztów kwalifikowanych 347,3 4 439,3 13 016,5 17 803,0 Środki Urzędów Wojewódzkich 100 % kosztów niekwalifikowanych 0 0 312 312 Razem 100 % kosztów projektu 463,0 5 919,0 17 667,3 24 049,3

„ Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa Zadania: Nadzór nad realizacją harmonogramów rzeczowych i finansowych. Nadzór nad dostosowaniem założeń projektu do wymagań ustawowych i przepisów. Współpraca z Dyrektorami Generalnymi Urzędów Wojewódzkich i koordynatorami projektu w poszczególnych urzędach. Współpraca z komórkami odpowiedzialnymi za realizację projektu „E-Urząd Wojewódzki” w pozostałych urzędach które przystąpiły do projektu. Współpraca z przedstawicielami Ministerstw nadzorujących wydatkowanie środków w ramach SPO - WKP 1.5. Opracowanie wspólnie z Inżynierem Projektu technicznych założeń projektu. Dostosowanie wymogów technicznych do bieżących zmian w zakresie rzeczowym i prawnym. Biuro Projektu

„ Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa Współpraca z Inżynierem projektu przy przygotowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Koordynacja zadań realizowanych przy współpracy z Inżynierem Projektu. Koordynacja pracy Informatyków Wojewódzkich. Nadzór nad techniczną realizacją projektu w poszczególnych województwach. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej. Techniczna realizacja postępowań przetargowych. Przygotowywanie raportów i sprawozdań rzeczowo – finansowych. Promocja projektu. Ocena merytoryczna i finansowa faktur i rachunków realizowanych w ramach projektu. Realizacja zadań audytowych. Bieżąca obsługa Biura Projektu „E – Urząd Wojewódzki”. Biuro Projektu

„ Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa W ramach projektu realizowane będą następujące zadania i etapy: ZADANIE: PORTAL - Zintegrowany system obsługi przedsiębiorców e-Urząd Wojewódzki Etap 1: Portal - centralny system wejścia/wyjścia formularzy elektronicznych Etap 2: Zintegrowany system elektronicznego obiegu dokumentów Etap 3: Zintegrowane repozytorium dokumentów elektronicznych Etap 4: System digitalizacji dokumentów ZADANIE: Bezpieczeństwo infrastruktury informacyjnej Etap 1: Zabezpieczenie sieci teleinformacyjnej Etap 2: Oprogramowanie antywirusowe stacji roboczych Etap 3: Infrastruktura PKI ZADANIE: Infrastruktura zaplecza technicznego Etap 1: Serwery, pamięci masowe, urządzenia backupu Etap 2: Urządzenia aktywne sieci Etap 3: Stacje robocze, skanery, urządzenia fotokopiujące i drukujące Etap 4: Oprogramowanie - systemy bazodanowe, systemy operacyjne serwerów, oprogramowanie biurowe ZADANIE: Łącza szerokopasmowe ZADANIE: Modernizacje serwerowni

„ Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa Obszar, w którym będzie realizowany projekt, pozwala na zaprojektowanie następujących spodziewanych efektów: - zwiększenie liczby usług publicznych w pełni dostępnych on-line, - wzrost liczby przedsiębiorców korzystających z usług publicznych świadczonych przez Internet, - wzrost liczby zintegrowanych referencyjnych rejestrów firm, poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, - obniżenie kosztów działania przedsiębiorstw, świadczenie nowych usług przez przedsiębiorców na bazie informacji publicznej, - wzrost liczby przedsiębiorstw korzystających z Internetu.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Na czele województwa stoi wojewoda, który reprezentuje w danym regionie rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest głównym reprezentantem administracji ...
Read more

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Strona Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ... W Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbył się wczoraj pierwszy w tym roku Konwent Samorządowy ...
Read more

Gdańsk - Biuletyn Informacji Publicznej - www.gdansk.pl

wszystko o gdańsku, noclegi, kalendarz imprez, atrakcje turystyczne, plan miasta, rozkłady jazdy, filmy, kamery on-line, galeria zdjęć, historia miasta ...
Read more

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi - Serwis www ...

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. Oficjalna strona Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i Wojewody Łódzkiego. Administracja rządowa i ...
Read more

Dyrektor Generalny - Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Dyrektor Generalny Urzędu: - zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Urzędu, warunki jego działania, a także organizację pracy w szczególności ...
Read more

Urzad Wojewodzki - Szczecin - Grupa Marketingowa TAI ...

Urzad Wojewodzki - Szczecin . Zachodniopomorski Urzad Wojewodzki ul. Waly Boleslawa Chrobrego 4 70-502 Szczecin tel. (0-91) 430-30-11 fax. (091) 430-30-11
Read more

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi - Serwis Paszportowy ...

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
Read more

Bezpieczeństwo w regionie i e-urząd: kolegium wojewody ...

Bezpieczeństwo w regionie i e-urząd: kolegium wojewody - Inne wiadomości - Bezpieczeństwo na terenie województwa mazowieckiego w 2011 r. oraz ...
Read more

E-urząd – WITD Poznań

E-urząd. Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu zapraszamy do odwiedzenia strony.
Read more