E ti̇caret sunu

50 %
50 %
Information about E ti̇caret sunu
Books

Published on March 12, 2014

Author: erkanozsarac549

Source: slideshare.net

E-TİCARET NEDİR? İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte Ticaret, birtakım sistemler aracılığıyla internet üzerinden de yapılır hale geldi. Bu yeni ticaret anlayışına elektronik ticaret ya da kısaca e-ticaret denilmektedir.

E- TİCARET GÜVENLİĞİ • Elektronik ticarette alıcı ve satıcı birbirlerini görmeksizin iş yaptıklarından karşılıklı olarak güvenin sağlanması için ek bir takım önlemler almaya ihtiyaç duyarlar. Öncelikle alıcı ve satıcı taraflar birbirlerinin kimliklerinden emin olmak isterler. İşte bu ihtiyaç dijital imza ve dijital sertifikaların geliştirilme nedenidir. Bunlar aracılığıyla iki taraf birbirlerinin kimliğinden emin olabilmektedir. Türkiye'de şu anda dijital sertifikalar ile ilgili yasal altyapı henüz oluşturulmadığı için alıcı tarafında bulunan bireysel kullanıcılar henüz dijital sertifika kullanmaya başlamamışlar, satış yapan siteler de müşterilerine bunu şart koşmamışlardır. Bu nedenle satıcılar alıcıların kimliklerini kontrol edememektedirler. Elektronik ticarette güvenlik konusunda değerlendirilmesi gereken diğer bir konu da alıcıların elektronik ticaret sitelerinden alışveriş yapmak için vermek durumunda kaldıkları kredi kartı vb. bilgilerin Internet üzerinden iletilirken 3. şahısların eline geçmesi riskidir. Bilindiği gibi özellikle telefonla yapılan satışlarda (gazeteye ilan vermek, katalog satışları... vb) kredi kartı numarası ve son kullanma tarihi alışveriş için yeterli olmaktadır. Bu yüzden bu bilgilerin korunması elektronik ticaretin gelişimi için büyük önem taşımaktadır.

• Ancak elektronik ticarette kredi kartı bilgilerinin başkalarının eline geçme riski günlük hayattakine göre çok daha azdır. Günlük hayatta ödeme yaparken kredi kartı bir başkasına verilmekte, bu yüzden kredi kartının üzerindeki bilgilerin gizliliği büyük oranda ortadan kalkmaktadır. Sanal alışveriş hizmeti veren firmalar, kredi kartı bilgilerinin güvenliği ve gizliliğini sağlamak için yaygın olarak SSL ve SET gibi güvenlik standartlarını kullanmaktadırlar. Kullanıcı, işyeri ve banka arasındaki veri akışı sırasında bilgilerin şifrelenerek aktarılması esasına dayanan güvenlik sistemleri sayesinde bilgilerin başka bir kişinin eline geçmesi durumunda çözülebilmesi (yani kullanılabilmesi) önlenir. Böylece kart bilgilerinin gizliliği ve alışverişin güvenliği sağlanmış olur. Ayrıca kredi kartı sahiplerinin Internet üzerinde yapılan alışverişlere de diğer alışverişler gibi her zaman itiraz hakkı vardır.

SSL NEDİR? • SSL network üzerindeki bilgi transferi sırasında güvenlik ve gizliliğin sağlanması amacıyla Netscape tarafından geliştirilmiş bir güvenlik protokolüdür. 1996 yılında 3.0 versiyonunun çıkarılmasıyla hemen bütün Internet tarayıcılarının (Microsoft Explorer, Netscape Navigator vb) desteklediği bir standart haline gelmiş ve çok geniş uygulama alanları bulmuştur. SSL gönderilen bilginin kesinlikle ve sadece doğru adreste deşifre edilebilmesini sağlar. Bilgi gönderilmeden önce otomatik olarak şifrelenir ve sadece doğru alıcı tarafından deşifre edilebilir. Her 2 tarafta da doğrulama yapılarak işlemin ve bilginin gizliliği ve bütünlüğü korunur. Veri akışında kullanılan şifreleme yönteminin gücü kullanılan anahtar uzunluğuna bağlıdır. Anahtar uzunluğu bilginin korunması için çok önemlidir. Örneğin; 8 bit üzerinden bir iletimin çözülmesi son derece kolaydır. Bit, ikilik sayma düzeninde bir rakamı ifade eder. Bir bit, 0 veya 1 olmak üzere 2 farklı değer alabilir. 8 bit ise sadece 28=256 olası farklı anahtar içerir. Bir bilgisayar bu 256 farklı olasılığı sıra ile inceleyerek bir sonuca ulaşabilir. SSL protokolünde 40 bit ve 128 bit şifreleme kullanılmaktadır. 128 bit şifrelemede 2128 değişik anahtar vardır ve bu şifrenin çözülebilmesi çok büyük bir maliyet ve zaman gerektirir. Kötü niyetli bir kişinin 128 bit'lik şifreyi çözebilmesi için 1 milyon dolarlık yatırım yaptıktan sonra 67 yıl gibi bir zaman harcaması gerekir. Bu örnekten anlaşıldığı gibi SSL güvenlik sistemi tam ve kesin bir koruma sağlar.

SET NEDİR? • SET (Secure Electronic Transaction), elektronik ticarette, internet üzerinde güvenli bilgi aktarımını sağlamak amacıyla aralarında VISA, MasterCard ve IBM'in de olduğu kuruluşlar tarafından geliştirilen bir protokoldür. SET, özellikle on-line (gerçek zamanda) kredi kartı bilgileri iletimi için geliştirilmiş bir standarttır. SET, kredi kartı ile yapılan online ödemelerde, bilgilerin internet üzerinden aktarımında gizlilik ve güvenlik entegrasyonunu sağlar. SET protokolü sadece müşteri (ürün siparişi veren kredi kartı sahibi) ile sanal dükkân (e-dükkân) ve kredi kartı şirketi arasındaki ödeme fazını şifreler. SET ile ödeme işlemine taraf olan herkes (müşteri, dükkân sahibi, kredi kartı şirketi), birbirlerini tanırlar (teşhis ederler, authentication) ve bu ispatlanabilir. 'Tanıma' işlemi, SSL'dekine benzer bir dijital sertifikasyon sistemi ile yapılır. Yani, ödeme fazına dahil bütün taraflar kendi kimliklerini belirten dijital bir sertifika kullanır.

Türkiye’de E-Ticaret Konusundaki Gelişmeler • Ülkemizde elektronik ticaretin yaygınlaştırılması amacıyla, başkanlığını Sayın Başbakan’ın yaptığı, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 25 Ağustos 1997 tarihli toplantısında, bir çalışma grubunun oluşturulması kararlaştırılmış ve yapılacak çalışmalarda koordinatörlük görevi Dış Ticaret Müsteşarlığı’na, sekretarya görevi TÜBİTAK BİLTEN’e verilmiştir. Bu Karar uyarınca, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın (DTM) koordinasyonunda ilgili kuruluşların katılımıyla oluşturulan Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu’nun (ETKK) ilk toplantısı 16 Şubat 1998 tarihinde yapılmıştır. Böylece, elektronik ticaretin geliştirilmesine ilişkin geniş katılımlı ve düzenli çalışmalar başlatılmıştır. • ETKK’nın 16 Şubat 1998 tarihli toplantısında alınan Karar gereğince Hukuk, Teknik ve Finans Çalışma Gruplarının Rapor Özeti 2 Haziran 1998 tarihli BTYK Toplantısına sunulmuş ve Kurul tarafından onaylanmıştır. BTYK bu toplantısında, ETKK’ndan beklenen görev çerçevesinde; elektronik ticaretin yaygınlaştırılması amacıyla eylem planının oluşturulmasını kararlaştırmıştır.

DTM koordinatörlüğünde sürdürülen elektronik ticarete ilişkin çalışmaların bundan böyle eylem safhasına geçirilebilmesi için, DTM bünyesinde “Elektronik Ticaret Genel Koordinatörlüğü” oluşturulmuştur. DTM, 1998 Şubat ayından itibaren e-ticaret ağının kurulması konusunda sürdürdüğü koordinasyon çalışmaları sonucunda, ticaretin bilgi ve iletişim teknolojileriyle nasıl kolaylaştırılabileceği konusunda deneyim kazanmıştır. Dış ticaret ile ilgili belge ve işlemlerin bilişim teknolojileriyle basitleştirilmesi ve uyumlaştırılması DTM’nin asli görevidir. Eylem planının oluşturulması her şeyden önce elektronik ticaret ile ilgili bir dizi örnek uygulamaların ve projelerin gerçekleştirilmesine bağlıdır. Bu projeler özel sektörün e- ticarette önünü açan projeler olacaktır. Ülkemizde elektronik ticaretin yaygınlaşması için geliştirilen projelerle teknik ve idari alt yapı eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. Teknik ve idari yapıdan, bilgi güvenliğinin tesisi; kağıtsız ortamda belge, bilgi iletişimi ve paylaşımının asgari maliyet ve yüksek verimlilikle sağlanması anlaşılmaktadır.

• Bu yapıyı oluşturmak üzere, DTM koordinatörlüğünde iç ve dış ticaret örnek uygulamaları başlatılmış; iç ticaret çalışma grubunun sonuç belgesi hazırlanmıştır. Örnek uygulama bankalar, sertifika kurumu, e-noter, firmalar, TOBB gibi firma veri bilgilerini elinde bulunduran kuruluşlar şeklinde geniş bir kitleyi kapsamaktadır. • Teknik yapılanma hukuki düzenlemelerin alt yapısını oluşturacaktır. Yasal yapı oluşturulurken, ulusal politikalarımız gözetilerek uluslararası kurallara uyumlu düzenlemeler yapılmalıdır. Ancak yasal düzenlemelerin fazla geciktirilmemesinde fayda vardır. Özellikle Avrupa ile ticari ilişkileri yoğun olan ülkemizin, AB yönergelerini kendi yasalarına uyarlaması gerekmektedir. Bu amaçla Adalet Bakanlığı’na da yardımcı olmak üzere, Birleşmiş Milletler UNCITRAL E-Ticaret Çerçeve Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından çıkarılan 1999/93/EC ve 2000/31/EC sayılı Direktifleri üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

• Özel sektörün başta KOBİ’ler olmak üzere e-ticaret konusunda desteklenmesi gerekmektedir. Bu da bilgi ve iletişim teknolojisi kullanılarak, kapsamlı veri tabanıyla donatılmış bir yapının kurulması ve bu yapının özel sektöre vereceği eğitim ve her türlü danışmanlık hizmetleri ile mümkündür. • E-ticaret kapsamına giren işlemlerin mahiyeti icabı, DTM dışında pek çok kurum ve kuruluşu ilgilendiren ticari işlemlerin entegre biçimde ele alınması, hukuki ve idari düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi ve yapılandırılması gereğini doğurmuştur. Elektronik veya Online Devlet olarak da nitelendirebileceğimiz söz konusu çalışmaların e-ticaret koordinasyon çalışmalarıyla paralel yürütülmesi gerekmektedir. E-ticarete ilişkin yapılacak düzenlemelerin tek merkezden koordinasyonu, izlenmesi ve yürütülmesi, uluslararası ve bölgesel gelişmelerin takip edilmesi amacıyla bölgesel bir e-ticaret merkezine ihtiyaç duyulmaktadır. DTM’de kamu ve özel sektördeki çalışmalara ivme kazandıracak böyle bir merkezin kurulmasını kolaylaştıracak alt yapı çalışmaları hazırlığı devam ettirilmektedir. • Devletin elektronik ticareti özendirecek önlemleri alması, en başta kurum içi ve kurum dışı eğitim programlarının ve elektronik ticarete yönelik etkinliklerin yurt çapında yaygınlaştırılması ile mümkün olacaktır. Söz konusu merkezin kurulmasıyla bu çalışmalar da kaynakların etkin kullanılması imkanını sağlayacağı gibi, bu konudaki bilgi paylaşımını da sağlayacaktır.

Toplum Değerlendirmesi • İnternet kullanımının yaygınlığı, günlük hayatta ve iş hayatında bilgisayar, telefon, faks, cep telefonu gibi ICT ürünlerinin kullanımı hızla artmaktadır. Şirketler arası işlemlerde bilgisayarlar kullanmaya başlandığı halde hala kağıt üzerindeki işlemlerin geçerliliğini ve resmiyetini koruması da söz konusudur. Ayrıca, Türkçe hazırlanan web sayfalarının adedi ve hacmi, iş ilanlarında bu konuda sık eleman talebinin henüz olmaması da bu konuda gerekli yeterliğe hala ulaşılamadığını göstermektedir.

Ekonomi Değerlendirmesi • Teknik özellikler toplumda aranır olmakta ve rekabet gücünü artırıcı bir etken haline gelmektedir. Bir çok kamu ve özel sektör kuruluşları kendi web sayfalarını oluşturmakta ve internet üzerinde, telefonla ya da faksla sipariş almaktadırlar. Ancak elektronik ortamda ya da telefon aracılığıyla yapılan bu işlemlerin yazılı olarak onaylanması ticarette ve üretimde verimliliği düşürmektedir. Bu nedenle işletme-işletme (B-2-B) işlemlerde istenilen verim elde edilememektedir.

Politikada Değerlendirmesi • Türkiye’de telekomünikasyon hizmetleri Türk Telekom tarafından verilmektedir. Türk Telekom özelleştirme çalışmalarına karşın hala tekel konumunu korumaktadır. Bunun yanında Türk Hava Yollarının özelleştirilmesi de aynı kapsamda değerlendirilmektedir. Bu iki tekelin özelleştirilmesi ile sektörde yeni bir dinamizm yaşanacaktır. 3. GSM ihalesinin de tamamlanıp operasyona başlaması ile birlikte diğer ikisi ile fiyat ve hizmette kalite rekabeti başlamış bu da sektördeki maliyetleri düşürerek toplam verimliliği artırmıştır. 4. GSM ihalesinin iptal edilmesi IT alanındaki gelişmeleri bir süre yavaşlatmış olsa da ülkedeki hızlı gelişmeler Türkiye’nin doğru yolda olduğunu göstermektedir.

Sonuç Olarak • Genel olarak yaptığımız değerlendirmede Türkiye’nin elektronik ticaret ve elektronik devlet konularında 4 üzerinden 2.9 puan aldığı görülmektedir. Ancak, ülkede büyük bir gelişme potansiyeli mevcuttur. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve özelleştirmelerin de tamamlanmasıyla birlikte kısa dönemde 4 üzerinden 3.5’e yaklaşmak mümkündür. Uzun dönemde eğitime yapılacak yatırımların da katkısıyla Türkiye 4 üzerinden 4 puan alabilecektir. • Bunun için gerekli düzenlemelerin yapılması yeterli değildir. Ancak, bu düzenlemelerin diğer ülkelerden daha hızlı ve eksiksiz yapılması Türkiye’ye bir avantaj sağlayabilir.

Add a comment

Related presentations

Related pages

PowerPoint Sunusu - TeknoloG

E-Ticaret Nedir? İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte Ticaret, birtakım sistemler aracılığıyla internet üzerinden de yapılır hale geldi.
Read more

E-Ticaret Dünyası için SEO (Sunum) - Dijital Dünya | Sem ...

E-Ticaret Dünyası için SEO sunumunda siteleri üzerinden ürün ve hizmet satışı yapan kişi ve kurumlar için arama motoru optimizasyonu bilgileri ...
Read more

Pordiva "E-Ticaret ve Sosyal Medya Konferans" Sunum - PART ...

Pordiva CTO`su Ercan Balci "E-ticaret ve Sosyal Medya Konferansi 2011"
Read more

PowerPoint Sunusu - ab.org.tr

E-Ticaret Nedir? Bilgi işlem ağlarıyla gerçekleştirilen ekonomiye. elektronik ticaret, kısaca e-ticaretdenir. E-Ticaret ‘in 3 belirgin özelliği var;
Read more

E-ticaret Sunumu (Şirket yetkilileri için hazırladığım ...

Merhabalar, 10.02.2014 tarihinde şirket yetkilileri için hazırladığım E-ticaret Sunumunu aşağıdan indirebilirsiniz. Ayrıca sunumda değinmeye ...
Read more

Slayt 1 - Dokuz Eylül Üniversitesi | www.deu.edu.tr

E-TİCARET NEDİR? Temel Kavramlar E-TİCARET NEDİR? Internet üzerinde yapılan ticarettir. Bilgisayar, cep telefonu gibi aygıtlar tarafından kullanılır.
Read more

Slayt 1 - fbemoodle.emu.edu.tr

E-Ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasına olanak ...
Read more

"E-Ticaret (Rakamlarla Giriş) Sunu İçerik Kaynağı: İyiler ...

E-Ticaret (Rakamlarla Giriş) Sunu İçerik Kaynağı: İyiler, Z. (2009). Elektronik Ticaret ve Pazarlama, T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret ...
Read more

E-Ticaret semineri sunumu İzmir Ticaret Odası 03 Mayıs ...

Adres: MARTI TOWER Kat:7 D:701 İslam Kerimov Cad. Bayraklı / İzmir - Türkiye | Tel. : +90 232 369 9220 (Pbx) | Fax : +90 232 368 0092
Read more

Sunu Bunu - Microsoft Store

Sunu Bunu Yakup. Sunu Bunu. 3:51 1,99 ... All rights reserved. (C) 2006 EMI - Kent Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. Format MP3 MP3-Download
Read more