E-õppevara mõisted ja hariduspilv

50 %
50 %
Information about E-õppevara mõisted ja hariduspilv
Education

Published on March 4, 2014

Author: martlaa

Source: slideshare.net

E-õppevara ja hariduspilv Mart Laanpere TLÜ informaatika instituudi vanemteadur Haridustehnoloogia keskuse juhataja

Õppevara mõisted Eesti haridusalastes aktides • HTM määrus (2010) “Õpikutele … esitatavad nõuded”: – Õppekirjanduse all mõistetakse õpikut ja töövihikut, erandjuhul ka tööraamatut või töölehtede komplekti – Tööraamat= õpik + töövihik – 1.klassi õpik on aabits – Määrus sätestab kvaliteedi tagamise ainsa süsteemina retsenseerimise kvalifitseeritud retsensentide poolt – Määrus loetleb nii pedagoogilised kui kujunduslikud nõuded õppekirjandusele (nt. fondi suurus ja õpiku kaal) – Määrus ei maini digiõppevara ega muid õppematerjale

E-õppevara mõisted rahvusvaheliste õpitehnoloogia standardite põhjal • Sisuobjekt (asset): taaskasutatav väike tekstilõik, foto, video- või audioklipp, üldjuhul andmebaasis • Õpiobjekt (learning object): terviklik, eri kontekstides taaskasutatav ja metaandmetega varustatud õppeotstarbeline komplekt sisuobjekte, millel on pedagoogiline stsenaarium • Õpiobjekti meta-andmed: Dublin Core (autor, pealkiri, aasta...) + sihtrühm, tüüp, aine, teema... • Õpiobjektide tüübid (üks väli meta-andmetes): esitlus, tööleht, tunnikava, test, simulatsioon, ülesanne, loeng, harjutus, plakat, joonis, mäng... http://edutechwiki.unige.ch/en/Learning_Object_Metadata_Standard

Õpiobjekt: Lego metafoor

Erilised õpiobjektide kogumid • Sisupakett: õpiobjektide kollektsioon, mis vastab teatud standardile (nt SCORM, CP, CC) ja kuhu on võimalik lisada hargnemisi, tingimuslikke sõlmpunkte jms • E-kursus: õpihaldussüsteemi (nt Moodle) jaoks koostatud komplekt õpiobjektidest, sisupakettidest, õpijuhistest jne. • Test: IMS QTI spetsifikatsiooniga ühilduv kogum testiküsimusi, mida saab eksportida ühest süsteemist teise (nt. Blackboard’ist Moodle’isse); QTI testiküsimuste tüübid: üks-mitmest, mitu-mitmest, lühivastus, vaba tekst, ühenda paarid, arvuline vastus, täida lüngad, osuta pildil/kaardil õigele kohale jne (kokku 26 tüüpi)

Õpetajate loodud e-õppevara hetkeseis Eestis • LeMill.net: 3408 eestikeelset, neist 1190 veebilehte, 1288 töölehte, 257 tunnikava... • Koolielu.ee: 4875 eestikeelset, neist 1454 esitlust, 1456 töölehte, 256 hindamisvahendit • Miksike.ee: vähemalt 20 000 • Õpetajate sülearvutite kõvaketastel on kahe suurusjärgu võrra rohkem esitlusi, töölehti, tunnikontrolle, tunnikavasid jms

Hetkel Eestis kasutatav sõnavara

Tehniline sõnavara (standardid)

E-õppevara mõisted täna

Probleemid e-õppevara mõistetega • Kui kavandame e-õppevara andmebaase, tarkvaralahendusi ja seadusandlust, siis peaks see ühelt poolt olema ühilduv rahvusvaheliste standarditega, teisalt aga arusaadav kasutajale • Mõisted “õppekirjandus”, “õpik” ja “töövihik” kaotavad tähenduse LEARNMIX projekti visioonis: vajame uut mõistete süsteemi (metafoorid?) • Uuenduse mõistmiseks on oluline vaadata tuleviku digiõppevara eri perspektiividest: pedagoogilised stsenaariumid, aluseks olev õpikäsitus (arusaam sellest, mis on õppimine), sidusmõisted, tootmisprotsess, kasutajate rollid, rahastus... • Illustreerin seda kolme näitega: 1880, 2014, 2020

Paunvere kool 1880 • Stsenaariumid: päheõppimine, ettelugemine, üheslugemine, etteütlus, ülesannete lahendamine, kodutöö, vastamine • Õpikäsitus: õppimine kui omandamine • Mõisted: õpperaamat, tahvel, krihvel, plakat • Protsess: kirjutamine, disain, kirjastamine, trükkimine, levitamine, rakendamine, taaskasutus, uustrükk • Rollid: autor/kirjastus toodab, õpetaja interpreteerib, õpilane tarbib • Rahastus: õpilase kulul, õpikute järelturg • Õigused: autori ja kirjastuse copyright, aga IPR õiguslik raamistik ja järelvalve puudus

Tüüpiline Eesti kool täna • Stsenaariumid: loeng, individuaalne töö, rühmatöö, kodutöö, vastamine, tunnikontroll, kontrolltöö • Õpikäsitus: õppimine kui omandamine ja ajutreening • Mõisted: õppekirjandus, õppevara, e-õppevara • Protsess (õppekirjandus): kirjutamine, kujundamine, toimetamine, retsenseerimine, trükkimine, levitamine, rakendamine, taaskasutus, uustrükk • Rollid: autor/kirjastus toodab, õpetaja laiendab lismaterjalidega, õpilane tarbib • Rahastus: riigi/omavalitsuse kulul, õpikute korduvkasutus, töövihikud vanema kulul, digivara tasuta ja õpetajate tehtud • Õigused: autori ja kirjastuse copyright, autoriõiguse seadus, õiguskaitsesüsteemi ja BSA järelvalve

Tulevikukool 2020 • Stsenaariumid: flipped, uurimuslik õpe, projektõpe, probleemipõhine, mängupõhine, töötuba, esitlus • Õpikäsitus: õppimine kui osalemine ja teadmusloome • Mõisted: (e)õppevara, õpiobjekt, (e)õpimapp,(e) töölaud, sisupakett, (e)koolikott, (e)päevik, projekt, analüütika • Protsess (prof): kirjutamine, kujundamine, toimetamine, retsenseerimine, trükkimine, levitamine, rakendamine, analüütika, remiksimine, laiendamine, versioonihaldus • Rollid: autor/kirjastus toodab tuuma, õpetaja laiendab lismaterjalidega, õpilane laiendab ja remiksib • Rahastus: riigi/omavalitsuse kulul, CC õppevara, õppevara pidev arennemine (evolutsioon) • Õigused: autori ja kirjastuse copyright ainult tuumal,

3 alternatiivset üleminekumudelit: kust alustada muutustega • Traditsiooniline paberõpik + uuenduslik elisamaterjal (e-töövihik, e-töölehed, esiltused, e-kursus, Avita e-tund) • Traditisooniline aineõpe + uuenduslik e-õpe väljaspool ainetunde (Läbivad teemad, projektid, loov- ja uurimistöö) • Traditsioonilised koolid + uuenduslikud digikoolid (1:1 arvutikasutus, e-õpikud): see oleks meie ettepanek

E-õppevara tootmise ja rakendamisega seonduv tarkvara • Autorsüsteemid (authoring tools): õpiobjektide, sisupakettide ja e-kursuste koostamiseks, nt. EIS, LeMill, eXe, Lectora, myudutu.com • Levitamissüsteemid (brokerage & delivery): nt. eKool (tulevikus) • Õpiobjektide repositooriumid: nt. Koolielu • Õppevara kataloogid: nt. Scientix.eu • Õppesisuhaldussüsteemid (Learning Content Management Systems): nt. YDP.eu • E-õppekeskkonnad e. õpihaldussüsteemid (Learning Management Systems): nt. Moodle

Hariduspilv Kasutaja (õpetaja, õpilane, vanem) Klient: mobiil, tahvel, arvuti KIS EIS DIGAR SIS (eKool) SAIS Õpihaldus -süsteem EHIS Teenuste liidestus Andmebaasid Arendajad: riik, linn/vald, kool, era API, CLI, IDE Õppevara repositoorium Pilveteenus: haldus, turve, kasutajad, SSO, statistika X-tee: teenuste ja registrite andmevahetus Taristu: võrk, serverid, salvestus, varundus

Add a comment

Related presentations

Related pages

E-õppevara mõisted ja hariduspilv - Education

E-õppevara mõisted ja hariduspilv. by . on Oct 19, 2014. Report Category: Education
Read more

Õpiteooriad ja mõisted - Education - documents.tips

E-õppevara mõisted ja hariduspilv Kaido Kikkas "Vaba ja tasuta? Vaba tarkvara mõisted ja olemus." Vaba ja ... Vaba tarkvara mõisted ja olemus.
Read more