Eğiticinin Eğitimi - Part 1

40 %
60 %
Information about Eğiticinin Eğitimi - Part 1
Education

Published on March 7, 2014

Author: referanskariyervebilisimmerkezi

Source: slideshare.net

Description

M.E.B Onaylı 45 Saatlik Eğiticinin Eğitimi Sertifika ve Kariyer Programı

ÖĞRENMENIN OLUŞUMU REFERANS KARĠYER MERKEZĠ/YAĞMUR URAL

HER ÖĞRETMEN BĠR MODELDĠR.

ÖĞRENMENĠN OLUġUMU 1)Nasıl Öğreniyoruz? Öğrenme : yaĢantı sonucunda (biliĢte ya da davranıĢta )meydana gelen nispeten kalıcı izli değiĢmelerdir. Bireyin, baĢkaları ve çevresiyle etkileĢim sonucunda yaĢantıların bireyde oluĢturduğu etkilerdir. Davranış: organizmanın uyarıcılara karĢı gösterdiği her türlü tepkidir. Gözlenebilen ve ölçülebilen her türlü tepkidir. Ör: Yürümek, gülmek, bağırmak , düĢünmek, gibi.

ÖĞRENMEDE TEMEL KAVRAMLAR UYARAN TEPKĠ KARġILIK ÖĞRETMENĠN SORU SORMASI PARMAK KALDIRMA AFERĠN AÇLIK BUZDOLABINA YÖNELME KARNINI DOYURMA

DAVRANıġ Öğrenilmemiş Davranış DOĞUġTAN GELEN GEÇĠCĠ DAVRANIġLAR( OLGUNLAġMAYA BAĞLI DAVRANIġ •İÇGÜDÜSEL DAVRANIŞLAR(Arının bal yapması, kuĢların sıcak yerlere uçması) •REFLEKSĠF DAVRANIġLAR(Karanlıkta göz bebeklerinin büyümesi) •DuyuĢsal : korku, kaygı ,sevgi • Alkol, Ġlaç, Yüksek AteĢ • Hastalık Ġle OluĢan, Geçici DavranıĢlar • büyüme ve olgunlaĢma gibi bireyin geliĢim süreciyel ortaya çıkan davranıĢ değiĢmeler. • ergen sakarlıkları, s esinin kalınlaĢması, yürümek, koĢmak Sonradan Kazanılan (Öğrenilmiş) Davranış ĠSTENDĠK DAVRANIġLAR ĠSTENMEDĠK DAVRANIġLAR PLANLI EĞĠTĠM ÜRÜNÜ DAVRANIġLAR KÖTÜ KÜLTÜREL KOġULLARDA KAZANILAN DAVRANIġLAR GELĠġĠ GÜZEL KÜLTÜRLENME ÜRÜNÜ OLAN DAVRANIġLAR EĞĠTĠMĠN HATALI YAN ÜRÜNÜ OLAN DAVRANIġLAR

ÖĞRENİLMİŞ DAVRANIŞIN OLUŞUMU • Uyaran: Organizmanın duyum eĢiğini aĢarak onu harekete geçiren iç ve dıĢ enerji ya da etkilerdir. Organizmada tepki yaratan her türlü etkendir. Uyaran içsel Susama Ağrı DıĢsal Telefon sesi IĢık

ÖĞRENILMIġ DAVRANıġıN OLUġUMU • Tepki: uyarıcının etkisiyle organizmanın gösterdiği davranıĢtır. • Karşılık: organizmanın herhangi bir uyarana yönelik olarak verdiği tepkiye aldığı cevaptır KarĢılık pekiĢtirme ceza Görmezden gelme

KARġıLıK Pekiştirme • DavranıĢın tekrarlanma olasılığını arttırmak için yapılan her türlü faaliyettir. • PekiĢtireç: davranıĢın yapılma sıklığını arttıran uyarıcılardır. Pekiştirme Olumlu pekiĢtirme HoĢa giden uyarıcı verme Aferin , Övme, Olumsuz pekiĢtirme HoĢa gitmeyen uyarıcının ortamdan çıkarılmasıdır DiĢ çektirme, a spirin, emzi k,

PEKIġTIRME TARIFELERI Sürekli Pekiştirme Tarifesi Sabit Oranlı Pekiştirme • Ġstenen davranıĢın her sergilendiğinde pekiĢtirme yapılmasıdır • Yeni bir davranıĢ kazandırılırken kullanılmalı, sonrasında diğer tarifelere geçilmeli. • Organizma pekiĢtireç alabilmek için belirli sayıda tepkide bulunmak zorundadır. • Belli sayıdaki doğru davranıĢ önemlidir. • Çabalamaya değecek davranıĢ önemlidir. Ör: Okunan her iki kitaptan sonra sinemaya gitmek Ör: Annenin çocuğunu her elini yıkadığında ödüllendirmesi

PEKIġTIRME TARIFELERI Sabit Aralıklı Pekiştirme • PekiĢtirmenin ne zaman Geleceğinin belli olduğu tarifelerdir. Ör: Devlet memurlarının her ayın on beĢinde maaĢ alması Her hafta baĢı yapılan temizlik kontrolleri Değişken Aralıklı Pekiştirme • PekiĢtireçin ne zaman geleceğinin belli olamadığı tarifedir. • MaaĢın bazen ayın beĢinde bazen yirmisinde verilmesi

PEKIġTIRME TARIFELERI Değişken oranlı • DeğiĢken sayıdaki doğru davranıĢın pekiĢtirilmesidir. • En etkili pekiĢtirme tarifesidir. • Kaç davranıĢtan sonra pekiĢtireç geleceği bilinmediği için organizma sürekli aktiftir. Ör: Öğretmenin öğrencileri bazen üç bazen de beĢ doğru cevap sonrası ödüllendirilmesi.

PEKIġTIRME TARIFELERI Premack İlkesi • Yaparsan yaparsın • Kısa süreli davranıĢ değiĢikliği • Yapılma olasılığı yüksek davranıĢ yapılma olasılığı küçük davranıĢlar için pekiĢtireç olarak kullanılır Ör: Ispanak yersen oyun oynarsın. Koşullu Anlaşma • Yaparsan yaparım • Uzun süreli davranıĢ değiĢikliği • Ortak karar söz konusu Ör: Zayıflarsan tatile gönderirim.

CEZA Birincil Tür Ceza İkincil Tür Ceza • HoĢ olmayan uyarıcının ortama sokulmasıdır. • Bireyin istemediği bir durum ya da uyarıcıya maruz kalmasıdır. Ör: Öğrenciye dayak atılmas, Hakaret Ağza biber sürme • HoĢa giden uyarıcının ortamdan çıkarılması • Bireyin istediği nesne ve durumdan mahrum bırakılmasıdır. Ör: Ödevini yapmayan çocuğun telefonunun elinden alınması Trafik kurallarına uymayan Ahmet’in ehliyetinin elinden alınması

CEZA UYGULAMASI DURUMUNDA DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKENLER • • • • • KiĢi Değil, DavranıĢa Dönük Olmalıdır. DavranıĢtan Hemen Sonra Verilmelidir. Cezanın Konusu Açıkça Belirtilmelidir. Tutarlı Olmalıdır. Mümkünse Ġkinci Tür Ceza Uygulanmalıdır. Verilen Bir Görev Üzerinden Ceza Verilmemeli, ‘Bir Sayfa ġu Cümleyi Yaz, 20 Problem Çöz’ gibi Yöntemler Acemi Öğretmenler Yapar.

CEZAYA ALTERNATĠF YÖNTEMLER • BIKTIRMA: Ġstenmeyen DavranıĢın Yoğun Bir ġekilde Yaptırılması • ORTAM DEĞĠġTĠRME: Ġstenmeyen DavranıĢın Ortaya Çıkmasına Neden Olan Uyarıcıların Yerlerinin DeğiĢtirilmesi • GÖRMEZDEN GELME: Ġstenmeyen DavranıĢın PekiĢtirilmemesi, ortamdan Kalkmasını Sağlar • ARA VERME: Bireyin Ġstenmeyen DavranıĢı Hakkında DüĢünmesi Ġçin Bir BaĢka Ortama Bırakma. • SÖNME: Olumsuz DavranıĢ Görmezden Gelinir veya Cezalandırılır. DavranıĢ Sıklığında Azalma Görülür. Zamanla DavranıĢ Ortadan Kalkar

ÖĞRENILMIŞ DAVRANıŞıN OLUŞUMU . DAVRANIġIN SONUCU HoĢ giden uyarıcı Ortama girer ortamdan çıkar Olumlu pekiĢtirme II. tip ceza ortama girer ortamdan çıkar ı. Tip ceza olumsuz pek

ÖĞRENME ILE ILGILI TEMEL KAVRAMLAR Öğrenilmiş Davranışlar • Ağlayan bebeğin annesinin sesini duyunca susması • BaĢı ağrıyan birinin aspirin alması • Yalan söylemek • Çocuğun hemĢire görünce ağlaması Öğrenilmemiş Davranışlar • Parlak bir ıĢıkta göz bebeklerimizin büyümesi • Burnuna karabiber kaçan birinin hapĢırması • Uykusu gelen birinin hapĢırması • Yeni doğan bebeğin ağlaması • Gürültü karĢısında irkilme

Add a comment

Related presentations

Related pages

Eğiticinin Eğitimi - Değerlendirme - YouTube

KPSS YARGI AKADEMİ Ölçme ve Değerlendirme 1 ... PERİHAN CANAN EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ ... EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ ...
Read more

EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ 1 - YouTube

EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ 1 AYDIN BAROSU. ... Eğiticinin Eğitimi - Eğitim Metodları Giriş - Duration: 1:27. LiderlikOkulu 338 views.
Read more

Eğiticinin Eğitimleri - Trainers Challenge (CSF)

Eğiticinin eğitimi Trainers Challenge olarak verilemkte olup eğitim başarıyla tamamlanırsa CSF /Certified Skilfull Facilitator belgesi alınmaktadır.
Read more

Eğiticinin Eğitimi sınavı 1 - Eğiticinin Eğitimi Kursu

Eğiticinin Eğitimi sınavı 1 Yorum Yaz Ad-Soyad *: E-Mail * *: Mesaj *: ... MEB SERTİFİKALI EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ ÜCRET BİLGİSİ: ...
Read more

Eğitim | Eğiticinin Eğitimi - Part 2

Eğitim ihtiyaç analizi, bireysel ve kurumsal ilerlemeyi sağlamak amacıyla, bireylerde ve kurumlarda değişim ihtiyacının tespit edilmesi ve bu ...
Read more

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ KURSU (EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ)

Adana için Eğiticinin Eğitimi Kursu, eğitimcinin eğitimi belgesi MEB onaylı uzaktan eğitim methodu ile; ... Eylül (1) Mart (1) Ocak (6)
Read more

“Eğiticinin Eğitimi” Eğitmeni Olmak

Eğiticilikten, eğitimci olmaktan bahsediyoruz ya… En zoru Eğiticinin Eğitimi eğitmeni olmaktır. ... 1 Yorum. Halil diyor ki: Eylül 21, 2010, 11:34 pm.
Read more

Eğiticinin Eğitimi - aynurakkaya.com

eğitim,yetişkin eğitimi,öğrenme,slayt hazırlama,bedendili,sunum,soru sorma teknikleri,sahne korkusu,eğitim ... Eğiticinin Eğitimi. Ama ...
Read more

INTENT ACADEMY EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

intent academy intent academy ( eĞİtmen İle bİrebİr canli ) online master ÖĞrencİ koÇluĞu sertİfİka programi eĞİtİcİnİn eĞİtİmİ
Read more