Dung Cu Phau Thuat

43 %
57 %
Information about Dung Cu Phau Thuat

Published on August 3, 2007

Author: sangbsdk

Source: slideshare.net

Description

Dung Cu Phau Thuat

1. C¸c lo¹i dông cô th«ng th−êng trong phÉu thuËt Môc tiªu: 1. BiÕt ®−îc mét sè dông cô th«ng th−êng trong phÉu thuËt. 2. BiÕt c¸ch sö dông mét sè dông cô th«ng th−êng. 3. HiÓu cÊu tróc c¸c dông cô kim lo¹i. 1. §¹i c−¬ng Dông cô kim lo¹i dïng trong phÉu thuËt ph¶i cã nh÷ng tÝnh chÊt sau: Tr−íc ®©y lµm b»ng s¾t hoÆc thÐp råi m¹ ®Ó tr¸nh rØ, nh−ng nay ®Òu lµm b»ng hîp kim, hîp kim nµy kh«ng rØ, nhÑ, ch¾c, mÆt ngoµi nh½n nh−ng kh«ng bãng ®Ó tr¸nh ph¶n chiÕu ¸nh s¸ng. C¸c ch÷ hay sè trªn dông cô kh«ng cßn ®−îc dËp s©u vµo dông cô mµ thay b»ng ¸p ®iÖn ®Ó dÔ cä röa vµ tiÖt trïng. Nh÷ng dông cô dÔ mßn do cÆp vµo vËt cøng hay dïng th−êng xuyªn ®−îc gia c«ng thªm mét b¶n carbon, rÊt cøng (ThÝ dô: 2 m¸ cña kÐo, k×m cÆp kim...). Nh÷ng dông cô nµy ®−îc m¹ vµng phÝa chu«i ®Ó dÔ ph©n biÖt trong khi dïng (H×nh 1.3-C, 1.4e). Sau khi dïng xong, c¸c dông cô nµy tr−íc ®©y ®−îc ng©m trong n−íc, råi dïng bµn ch¶i cä s¹ch d−íi vßi n−íc. Lµm nh− vËy dÔ lµm háng dông cô (mßn) vµ khã cã thÓ cä ë c¸c khe, m¸u vÉn b¸m vµo, khi tiÖt trïng (lß sÊy) sÏ kÐt l¹i. Nay dïng mét dung dÞch cã tÝnh chÊt lµm tiªu-tan c¸c chÊt b¸m vµo dông cô (mçi h·ng s¶n xuÊt ®Æt mét tªn kh¸c nhau, c¨n b¶n lµ cã enzym), ng©m mét thêi gian, x¶ n−íc s¹ch råi ®−a vµo lß sÊy. §èi víi nh÷ng dông cô mæ vi phÉu, rÊt máng m¶nh vµ rÊt ®¾t nªn l¹i cµng ph¶i hÕt søc thËn träng khi dïng còng nh− khi lau chïi, tiÖt trïng. Nh÷ng dông cô nµy th−êng ®−îc cµi tõng chiÕc lªn mét khay sao cho c¸c dông cô kh«ng va ch¹m, n»m ®Ì lªn nhau sÏ lµm cong hay gÉy nhÊt lµ khi ®ang sÊy ë nhiÖt ®é cao. 2. Nguyªn t¾c sö dông Mçi dông cô lµm ra nh»m thùc hiÖn mét môc ®Ých riªng, do ®ã kh«ng ®−îc tuú tiÖn dïng lµm viÖc kh¸c sÏ háng (ThÝ dô: k×m cÆp kim nhá cho chØ 5-0, 6-0 kh«ng ®−îc dïng ®Ó cÆp kim kh©u c¬ hay kh©u da, chØ cÇn trãt cÆp nhÇm mét lÇn lµ ®· háng ph¶i vøt bá mµ mçi k×m nµy gi¸ vµi triÖu ®ång; kÐo phÉu tÝch kh«ng ®−îc dïng ®Ó c¾t chØ...). Khi cÆp vµo mét t¹ng hoÆc mét m« tinh tÕ (n·o, thµnh m¹ch...) mµ kh«ng ®Þnh c¾t bá th× kh«ng ®−îc dïng c¸c lo¹i kÑp cã r¨ng. Kh«ng bao giê hai ng−êi cÇm mét dông cô: ng−êi phô ®ang cÇm nh−ng nÕu ng−êi mæ cÇn ®Õn (®Ó ®Æt l¹i, ®Ó kh©u...) th× ng−êi phô ph¶i th¶ ngay dông cô ®ã, nÕu kh«ng rÊt dÔ r¸ch phÇn m« ®ang cÆp. Trong khi mæ, kh«ng bao giê nhãm mæ (ng−êi mæ chÝnh vµ ng−êi phô mæ) ®−îc tù m×nh thß tay lªn bµn dông cô ®Ó lÊy mµ ph¶i nãi qua dông cô viªn, chÝnh v× vËy ng−êi mæ còng ph¶i biÕt tªn dông cô mµ gäi. Mét khi ®· lµm viÖc thµnh th¹o, ng−êi mæ chØ viÖc ch×a tay, kh«ng cÇn nãi, dông cô viªn còng tù biÕt ph¶i ®−a dông cô nµo. 2

3. C¸ch sö dông mét sè lo¹i dông cô c¬ b¶n 3.1. KÑp phÉu tÝch (H×nh 1.3) KÑp ®−îc gi÷ b»ng ngãn c¸i vµ ngãn trá nh− kiÓu cÇm bót (H×nh 1.3B). 3.2. KÐo (H×nh 1.4) Luån ngãn c¸i vµo mét vßng, vßng kia lµ ngãn gi÷a hay ngãn nhÉn, ngãn trá ®ì kÐo. 3.3. K×m cÆp kim (H×nh 1.1) CÇm nh− cÇm kÐo ®Ó dÔ dµng më vµ khÐp k×m. Kh«ng ®−îc dïng c¶ bµn tay n¾m lÊy k×m v× nh− vËy mçi khi më hay khÐp l¹i ph¶i chuyÓn tay trë vÒ t− thÕ nh− kiÓu cÇm kÐo, ®éng t¸c nµy kh«ng nh÷ng mÊt thªm th× giê mµ ®iÓm chÝnh lµ g©y r¸ch m« ®ang kh©u nhÊt lµ nh÷ng m« máng, dÔ n¸t mçi khi chuyÓn tay. ChØ trõ khi ph¶i kh©u qua mét m« rÊt cøng, rÊt dai (x−¬ng, m« x¬ dµy...) mµ kim l¹i cïn th× míi n¾m nh− vËy ®Ó cã søc. H×nh 1.1. K×m kÑp kim. Khi mæ do vÞ trÝ ®øng nªn kh«ng ph¶i lu«n lu«n thuËn chiÒu cÇm dông cô, b¾t buéc ng−êi mæ (c¶ ng−êi mæ chÝnh vµ phô mæ) ph¶i sö dông linh ho¹t h¬n. §iÒu chñ yÕu lµ ph¶i sö dông cæ tay, lµm sao bµn tay cã thÓ ë mäi t− thÕ khi sö dông, kh«ng thÓ chØ biÕt sÊp-ngöa. MÆt kh¸c, thÝ dô nh− kÑp Kocher, ph¶i biÕt më kÑp c¶ tay ph¶i lÉn tay tr¸i, c¶ xu«i chiÒu lÉn tr¸i chiÒu (vßng tay sang ®èi diÖn ®Ó më ng−îc trë l¹i). 3.4. Dao mæ (H×nh 1.2) Tr−íc ®©y lµ lo¹i dao mæ c¸n liÒn l−ìi. Lo¹i nµy ph¶i lu«n lu«n mµi cho s¾c. Nay gÇn nh− ®· thay thÕ hoµn toµn b»ng lo¹i c¸n rêi, lo¹i nµy cã lîi lµ c¸c l−ìi dao th¸o l¾p ®¬n gi¶n, dïng mét lÇn vøt l−ìi ®i kh«ng bao giê ph¶i mµi, cã rÊt nhiÒu lo¹i l−ìi kh¸c nhau, tuú theo yªu cÇu mµ sö dông. H×nh 1.2. C¸n dao mæ vµ c¸c lo¹i l−ìi dao. 3

CÇm dao mæ cã hai c¸ch: c¸ch th«ng th−êng lµ cÇm nh− kiÓu cÇm c¸n kÐo khi ch¬i vÜ cÇm ®Ó r¹ch da, nh−ng khi r¹ch da xong th× gÇn nh− ai còng cÇm theo kiÓu cÇm bót. A B C H×nh 1.3. KÑp phÉu tÝch. A. C¸c lo¹i kÑp phÉu tÝch: kh«ng r¨ng, cã r¨ng. B. C¸ch cÇm kÑp phÉu tÝch. C. MiÕng cacbon g¾n vµo ®Çu kÑp ®Ó chèng cïn. 4

a b c d e f g h H×nh 1.4. KÐo. a: KÐo c¾t chØ cho nhãm mæ. b: KÐo c¾t chØ cho dông cô viªn. c: KÐo phÉu tÝch th«ng th−êng cong vµ th¼ng. d: KÐo phÉu tÝch cong. e: KÐo c¾t chØ thÐp. f: KÐo phÉu tÝch th¼ng. g: KÐo c¾t ng−îc chiÒu. h. KÐo c¾t b¨ng. 5

a b c e d H×nh 1.5. Mét sè lo¹i kÑp. a: KÑp ruét (clamp) th¼ng vµ cong. b: KÑp c¸c t¹ng (ruét, tói mËt...). c: KÑp cÇm m¸u (Kocher) cã r¨ng th¼ng vµ cong. d: KÑp cÆp ®¹i trµng th¼ng vµ cong. e: KÑp ®Ó cÆp vµ th¸o agrafe Michel. 6

a d c b e f H×nh 1.6. Mét sè lo¹i banh. a: C¸c lo¹i banh nhá. b: Van bông. c: Banh Farabeuf. d: Banh Hartmann. e: Má vÞt banh hËu m«n. f: Banh tù gi÷. g: Banh 3 chiÒu Gosset. g 7

a b d c H×nh 1.7. Dông cô vi phÉu. a: C¸ch cÇm k×m. b: C¸ch cÇm kÐo. c: C¸c lo¹i k×m cÆp kim. d: KÑp phÉu tÝch. C©u hái l−îng gi¸: 1. H·y nªu nh÷ng nguyªn t¾c khi sö dông dông cô mæ. 2. H·y nªu 5 dông cô c¬ b¶n khi mæ. 8

Add a comment

Related pages

dung cu phau thuat | Bán dung cu phau thuat giá tốt ...

Mua bán dung cu phau thuat chất lượng, dung cu phau thuat giá tốt nhất thị trường, giao hàng toàn quốc tại Vatgia.com. Đặt mua ...
Read more

Rút dụng cụ sau phẫu thuật chấn thương ...

Rút dụng cụ sau phẫu thuật chấn thương chỉnh hình . Bài viết bởi: Lê Hương Giang Tham vấn y khoa bởi: TS.
Read more

Hệ Thống Thiết Bị Và Dụng Cụ Phẫu Thuật ...

- Khử khuẩn dụng cụ nội soi: các dụng cụ nội soi được sát trùng bằng dung dịch cidex và được tráng bằng nước vô trùng.
Read more

Các loại dụng cụ trong phẫu thuật ngoại khoa

Nay dùng một dung dịch có tính chất làm tiêu-tan các chất bám vào dụng cụ (mỗi hãng sản xuất đặt một tên khác nhau, ...
Read more

Cung cấp dụng cụ phẫu thuật - Thông báo mời ...

Nội dung chính: Cung cấp dụng cụ phẫu thuật gồm 09 cộ dụng cụ và 01 thiết bị, chi tiết theo HSMT: Nguồn vốn:
Read more

20090105 huong dan dung cu phau thuat - YouTube

20110318 Kỹ thuật khâu vết thương gan lách (Technique of spleeno-hepatic suture) - Duration: 9:41. Thầy Thuốc Kiêm Thầy Giáo ...
Read more

DỤNG CỤ PHẪU THUẬT | Thiết bị - dụng cụ y ...

Máy Xông Khí Dung; Băng keo dính Co-Flex; Nội Thất Bệnh Viện. Hàng nội địa. Giường bệnh; Bàn - Tủ - K ...
Read more

Phau Thuat Tham My - DỤNG CỤ MỔ NỘI SOI CẮT TÚI ...

Phau Thuat Tham My. Search this site
Read more