Ds pend islam thn 2

50 %
50 %
Information about Ds pend islam thn 2

Published on February 18, 2014

Author: anisyaliza

Source: slideshare.net

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA 2011

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Cetakan Pertama 2011 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

K ANDUNG AN Tajuk Muka Surat 1. Rukun Negara v 2. Falsafah Pendidikan Kebangsaan vi 3. Matlamat 1 4. Objektif 1 5. Fokus 2 6. Organisasi Kandungan 2 7. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran 4 iii

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung citacita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisitradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagaibagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. vi vi

KURIKULUM STANDARD PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH MATLAMAT Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk menghasilkan insan yang berilmu, beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia dengan menjadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan seharian supaya menjadi hamba Allah yang berjaya di dunia dan di akhirat. OBJEKTIF Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah berkebolehan untuk: i. Membaca al-Quran dengan betul dan bertajwid serta mengamalkan pembacaannya dalam kehidupan seharian; ii. Menghafaz surah-surah terpilih dari juzu’ amma untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian; iii. Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya; iv. Membaca dan memahami hadis-hadis terpilih serta menghayati pengajarannya; v. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan; vi. Memahami dan mengamalkan ibadat-ibadat asas fardu ‘ain dan fardu kifayah sebagai kewajipan umat Islam; vii. Memahami dan mengambil iktibar daripada sirah Rasulullah s.a.w. bagi menanam rasa kecintaan kepada baginda; viii. Memahami dan mengamalkan adab serta menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian; dan ix. Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa; 1

FOKUS Kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah tahap satu memberi penekanan kepada kemahiran membaca alQuran, pemantapan asas-asas akidah, ibadah dan akhlak serta menjadikan sirah Rasulullah s.a.w. sebagai iktibar dalam kehidupan harian. Kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah tahap dua memberi penekanan yang lebih mendalam kepada kemahiran membaca al-Quran, pemantapan akidah, ibadah dan akhlak serta menjadikan sirah Rasulullah s.a.w. sebagai iktibar dalam kehidupan harian. Modul Hadis diperkenalkan pada tahap ini sebagai pendedahan awal kepada murid tentang hadis sebagi salah satu sumber hukum dalam Islam. Pada akhir pembelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, murid mampu memahami, mengamal dan menghayati tuntutan fardu ain dan fardu kifayah. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Pendidikan Islam sekolah rendah dibangunkan dengan memberi penekanan pada standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu diketahui dan boleh dilakukan oleh murid . Standard kandungan Pendidikan Islam Sekolah Rendah dibahagikan kepada enam modul iaitu: Modul al Quran Bidang ini memberi tumpuan kepada membaca al-Quran dengan betul, fasih dan bertajwid, menghafaz dan memahami surah alFatihah dan surah tertentu daripada juzu’ Amma serta menghayati pengajarannya. Modul Hadis Bidang ini memberi tumpuan kepada memahami pengertian secara umum serta menghayati pengajarannya. 2

Modul Akidah Bidang ini memberi tumpuan kepada pembentukan akidah, sikap dan tanggungjawab terhadap Allah s.w.t, pemahaman akidah yang sahih, pengaplikasian tuntutan akidah dalam kehidupan harian . Modul Ibadah Bidang ini memberi tumpuan kepada pemahaman dan penghayatan peraturan ibadah yang ditentukan oleh Allah s.w.t. dan melaksanakannya dalam kehidupan harian. Modul Sirah Bidang ini memberi tumpuan kepada pemahaman dan sirah Rasulullah s.a.w, mengambil iktibar daripadanya serta mengaplikasikan tuntutan sirah dalam kehidupan harian. Modul Adab Bidang ini memberi tumpuan kepada penghayatan peraturan dan tatacara perhubungan manusia dengan Allah, manusia sesama manusia dan manusia dengan alam sekitar. Modul Jawi Bidang ini memberi tumpuan kepada pembacaan dan penulisan jawi serta mempelajari asas seni khat. 3

@ @âýg@åÔí†í†äÏ@…‰†än@âìÛìØí‰ì× @ @aë…@æìçbm @ @ æŠuýjàÏ@…‰†än åËë†ãb×@…‰†än @@@ @@. @æa…@@Þìni@åË…@ ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@ 1.1.1 @@N @æa…@@Þìni@åË…@ ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@@1.1.2@@@@ @@N @æa…@@Þìni@åË…@ ÅÐzÌß@æa…@„bj¾ ÅÐzÌß@æa…@„bj¾ L L ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@1.1 1.1.3 @æa…@@Þìni@åË… æõbbi .1 1.1.4 @@N æa… @@@@ @ @ @ @NòØöýß@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@2.1.1 @ @@NòØöýß@t…ìuë@ðõbíbŠÐ¾@âìØy@å×bmbrß @2.1.2 @ @N@ðõìçbn×…@kuaë@Íí@òØöýß@٢âbã@@êìÛìЍ@pìjrß@@2.1.3 @ @@N@Nðõìçbn×…@kuaë@Íí@òØöýß@@êìÛìЍ@٢™ìm@å×bmbrß@@2.1.4 4 .2 òØöýß@†Ð×@æb¹aŠi ÑîŽãì×@ïmbîzÌß@æa…@ïàè¾ 2.1 @

æŠuýjàÏ@…‰†än åËë†ãb×@…‰†än @ @N@òØöýß@æ…ìuì×@å×a@ïÜÔã@ÝîÛ…@å×bmbrß@@2.1.5 @ @NïŽãõbß@òЕ@åË…@òØöýß@òЕ@a‰bnãa@æõaˆîiŠÏ@å×bmbrß 2.1.6 @ @NòØöýß@†Ð×@æb¹aŠi@åŽ×@åØËŠäß 2.1.7 @ @NÞ썉@´mŠÌÏ@å×bmbrß 2.2.1 @ @N ã@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@2.2.2 @ @@NÞ썉@åìmëaŠÏ@ðõbíbŠÐ¾@âìØy@å×bmbrß 2.2.3 @ @@N@ðõìçbn×…@kuaë@Íí@Þ썉@Ήëa@25@pìjrß@@2.2.4 @ @@N@Þ썉@٢™ìm@å×bmbrß 2.2.5 @ @@N@Þ썉@†Ð×@æb¹aŠi@٢a‰b@pìjrß@@2.2.6 @ @@Z@Þ썉@٢òЕ@pìjrß @ @Nkuaë@òЕ -i @NÝîznŽß@òЕ -ii @ @N@ë‰bç@òЕ 2.2.7 -ŝŝŝ 5 Þ썉@†Ð×@æb¹aŠi ÑîŽãì×@ïmbîzÌß@æa…@ïàè¾@@2.2

æŠuýjàÏ@…‰†än åËë†ãb×@…‰†än @ @NÞ썉@†Ð×@æb¹aŠi@åŽ×@åØËŠäß@@@2.2.8 @ @@N…ìuë@ @ a@´mŠÌÏ@å×bmbrß@ 2.3.1 @ @N…ìuë@òЕŠi@ a@ðõbíbŠÐ¾@âìØy@å×bmbrß@@2.3.2 @ @@H @ @Z@ a@٢òЕ@ïàè¾@@2.3 …ìuë@òЕŠi@ a@@@@@@ a@ñ‰ìI@…ìuë@òЕŠi@ a@ïÜÔã@ÝîÛ…@åØËŠäß@æa…@„bj¾@@2.3.3 @ @N@ a@æ…ìuì×@٢ Óìi@åØËŠäß@@2.3.4 @N@ a@æ…ìuì×@ðõbíbŠÐ¾@åŽ×@åØËŠäß@@2.3.5 @ @@Nâ†Ó@òЕŠi@ a@´mŠÌÏ@å×bmbrß@ 2.4.1 @ @@Nâ†Ó@òЕŠi@ a@ðõbíbŠÐ¾@âìØy 2.4.2 @ @@NH3@òía@†í†§a@ñ‰ìI@â†Ó@òЕŠi@ a@ïÜÔã@ÝîÛ…@åØËŠäß@æa…@„bj¾@@2.4.3 @ @@N@â†Ó@òЕŠi@ a@óÜÔÇ@ÝîÛ…@åØËŠäß@@2.4.4 @ @N@â†Ó@òЕŠi@ a@æb¹aŠi@٢åŽ×@åØËŠäß@@2.4.5 6 @ @@Z@ a@٢òЕ@ïàè¾@2.4 â†Ó@òЕŠi@ a@@@@@

æŠuýjàÏ@…‰†än åËë†ãb×@…‰†än @ @@NáîyŠÛa@æa…@廊Ûa@ a@âbã@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@2.5.1 @ @@NáîyŠÛa@æa…@廊Ûa@ a@âbã@@Ínäm@ïÜÔã@ÝîÛ…@åØËŠäß@æa…@„bj¾@@2.5.2 @ @@Z@ a٢âbã@ïàè¾@@2.5 áîyŠÛa@æa…@廊Ûa@@@@@@ @ @@N@tbjàç@Ò…bçŠm@ a@áîyŠÛa@æa…@廊Ûa@òЕ@٢a†äm@å×bmbrß@@2.5.3 @ N@ê‰ìàÏ@Íí@@Ήëd@ð…bväß@Öìnãëa@ðŠí…@Öìnäj¾@æb¹b™bi@å×bmbrß@@2.5.4 @ @. @ @@. @æa…@ìÐÈÛa@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@2.6.1 @æa…@ìÐÈÛa@ a@@âbã@Ínäm@ïÜÔã@ÝîÛ…@ïàè¾@æa…@„bj¾@@2.6.2 @ @Z@ a٢âbã@ïàè¾ 2.6 @æa…@ìÐÈÛa@@@@@ @ @@N@ a@†Ð×@åãìÐßd×@æìçì¾@a‰b@å×bmbrß@@2.6.3 @ @. @æa…@ìÐÈÛa@òЕ@åË…@æb¹aŠi@@åŽ×@å×bmbrß@@2.6.4 @ @ @ @ @@NáíŠØÛa@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@2.7.1 @ @@NáíŠØÛa@@ a@âbã@@Ínäm@ïÜÔã@ÝîÛ…@åØËŠäß@æa…@„bj¾@@2.7.2 @ @@N@ a@@å×bîÛì¾@٢a‰b@æb¹b™bi@å×bmbrß@@2.7.3 7 @ @Z@ a٢âbã@ïàè¾@@2.7 áíŠØÛa@@@@@@

æŠuýjàÏ@…‰†än åËë†ãb×@…‰†än N@áíŠØÛa@òЕŠi@ a@æb¹aŠi@åŽ×@å×bmbrß@@2.7.4 @ @ @ @. @æa…@´Ç@ @ @N @ @N @ @N N @æa…@´Ç@ @æa…@´Ç@ @æa…@´Ç@ @æa…@´Ç@ @´mŠÌÏ@å×bmbrß@@3.1.1 @ @ñ…bjÇ͘3 @æa…@´Ç@ @٢êìnãì@pìjrß@@3.1.2 ÑîŽãì×@ïmbîzÌß@æa…@ïàè¾@@3.1 @ @@ @ @a‰bnãa@æõaˆîiŠÏ@åØËŠäß@@3.1.3 @ @ @a‰b׊Ï@å×ì×ýß@ê†íõbÏ@å×bmbrß@@3.1.4 @a‰b׊Ï@å×ì×ýß@Ö†îm@òjÓbÇ@å؎Üväß@@3.1.5 @ @N@sßìØy@æa…@ @ñý•@´mŠÌÏ@pìjrß 3.2.1 @ @NtìnÓë@æa… åÌÜîi @ñý•@âbã@å×bmbrß@@3.2.2 @ @Nsîm‰a@æa…@ @ñý•@óÜÔã@ÝîÛ…@åØËŠäß@æa…@„bj¾@@3.2.3 Nñý•@åØíŠí†äß@ õ @åØËŠäß@@3.2.4 8 @ @ @ñý•@åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾@@3.2 @ @ @ @

æŠuýjàÏ@…‰†än åËë†ãb×@…‰†än @ @Nñý•@ a…@æaì×üŠÏ@å×bmbrß@3.3.1 @ @Nñý•@ a…@æaì×üŠÏ@åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾@3.3 @ @Nåmë‰ëa@pìØîÌß@Þìni@åË…@ñý•@ a…@æaì×üŠÏ@å×ì×ýß@3.3.2 @ @NÞìni@åË…@âaŠyþa@ñ jØm@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@3.4.1 @ @NÞìni@åË…@ñý•@òîã@ÅÐÛ@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@3.4.2 @ @NÞìni@åË…@ @æa…@€bnnÏg@bÇ…@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@3.5.1 @ @NÞìni@åË…@…ìv@æa…@Þa†nÇa@LÊì׉@æõbbi@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾ 3.5.2 @ @@@åË…@âý@æa…@…ìv@aë…@a‰bnãa@Öë…ë…@Ùîn×@æõbbi@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@3.5.3 NÞìni@@@@@@@@@@ @ @NÞìni@åË…@Þëa@òî¤@æõbbi@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@3.5.4 NÞìni@åË…@ @òî¤@æõbbi@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾ 3.5.5 HïÜàÇ@a‰b‚@å×bãbŽÔÛ…I ñý•@Ùîn×@Þìni@åË…@ñý•@ a…@æõbbi „bj¾@3.5.6 9 @@@@òîã@ÅÐÛ@æa…@âaŠy⁄a@ñ jØm@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@3.4 @ @Nñý• .@ñý•@ a…@æõbbi@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@3.5

æŠuýjàÏ@…‰†än åËë†ãb×@…‰†än @ @ @ @ê  N4 @ @ Z‰ìàÇ@oØÌíŠÏ@pìØîÌß@Ýî‚×@b @ ã@æõbuŠØÏ@å×bmbrß@@4.1.1 @@âìÜj@ ã@æõbuŠØÏ@†Ï‰…@‰bjnÇa@ÝîjàÌß@æa…@ïàè¾@@4.1 NÍîjà×@Õã äß -i @ NÞ썉@ð…bväß@Õîämü…@@@@@@ @ @@ @NžbîãŠi@a‰a…ëb@Òbi@ìnäj¾ @ @NæõbuŠ×ŠÏ@åØäÛbväß@ ã@Îë‰ë†äß@Íí@ @ @NæõbuŠØÏ@å×bãbŽÔÜß@ a…@ ã@ @ @ - ii @å×bmbrß@@4.1.2 @å×bmbrß@@4.1.3 @ @N@buŠ×Ši@ ã@a‰b@†Ï‰…@Ýîjßa…@éîÛìi@Íí@‰bjnÇa@å؎Üväß@@4.1.4 @@ N @åË…@ ã@åäíìè׊Ï@ê‰bv@å×bmbrß@4.2.1 Nïßaì@Ήëõb@ðb™bj@ ã@ @å×bmbrß@@4.2.2 @ @N ã@ Õãa@âbã@åØía‰bärß . 4.2.3 @@åË…@åäíìè׊Ï@Ð܍@åíõü@Íí@ ã@ð Žía@âbã@Òa i@å×bmbrß@@4.2.4 @ @N @†àª@ ã@åäíìè׊Ï@†Ï‰…@‰bjnÇa@å×bmbrß@@@4.2.5 @ @ 10 @N ã@åäíìè׊Ï@†Ï‰…@‰bjnÇa@ÝîjàÌß@æa…@ïàè¾ 4.2 @@

æŠuýjàÏ@…‰†än åËë†ãb×@…‰†än @ @@ @N…ìþaŠvy@åÜäÌÏ@pìjrß@4.3.1 @@@@@@åØÔnÜß@åmìiŠÏ@tì×üŠi@Ùîn×@lŠÇ@o׉b’ß@æbaì@å×bmbrß 4.3.2 @ @N…ìþaŠvy @ @Z…ìþaŠvy@åØÔnÜß@Ínäm@ @éîŽî܍Ši@Íí@lŠÇ@ÖaìÏ@âbã@pìjrß 4.3.3 @ @N“íŠÓ@ i @@i @ @N @ i @@ii @ @N‰a†Ûa@†jÇ@ i @@iii @ @N @ i @iv @ @Náî×by@ð…bväß@éîÜîÏ…@ @†àª@ ã@ kj@å×bmbrß@@4.3.4 @ @N…ìþaŠvy@åØÔnÛŠÏ@ïàî×bzÌß@ a@Þ썉@a‰b@åØËŠäß @ @Z…ìþaŠvy@@@åØÔnÛŠÏ@åèØÌîÜmŠÏ@@aìînŽíŠÏ@b @ a@Þ썉@ 4.3.5 @pìjrß@@4.3.6 @ @NÝí…bÇ@@i @ @NæbŽÔvîi@@ii @ @N •@@iii 11 @³íõb׊i@aìînŽíŠÏ@†Ï‰…@‰bjnÇa@ÝîjàÌß@æa…@ïàè¾@@@@4.3 @ @N…ìþa@Švy

æŠuýjàÏ@…‰†än åËë†ãb×@…‰†än @ @N…ìþaŠvy@ÒììÌß@åèîjÜ×@pìjrß@@4.3.7 @ @ @ @‰ë†îm@âìÜj@l…a@å×bmbrß 5.1.1 l…a 5 @ @‰ë†îm@l…a@åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾ 5.1 @ @éßë‰@‰aìÜ×@æa…@Öìbß@l…a@åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾ 5.2 @ @éÛì؍@…@l…a@åØÜàÈÌß æa…@ïàè¾ 5.3 @ @‰ë†îm@ð‰…@æìËbi@Ð܍@l…a@å×bmbrß@@5.1.2 @ @‰ë†îm@Ð܍@æa…@âìÜj@l…aŠi@åÔíõbj×@å×bmbrß 5.1.3 @ @‰ë†îm@Ð܍@æa…@âìÜj@l…a@å×ì×ýß@Ö†îm@òjÓbÇ@å؎Üväß@@5.1.4@ @ @ @ l…a@å×bmbrß@ 5.2.1@@@@ @ l…a@å×bmbrß@ 5.2.2 @ @éßë‰@‰aìÜ×@æa…@Öìbß@l…a@åË…@ÝàÇŠi@@åèîjÜ×@å×bmbrß@ 5.2.3 @ @ @@ @ @éÛì؍@…@ l…a@å×bmbrß@5.3.1 @ @éÛì؍@…@l…aŠi@åÔíõbj×@å×bmbrß@@5.3.2 @ @éÛì؍…@l…a@åØíbibÌß@òjÓbÇ@åØía‰bärß@@5.3.3 @ @ 12 @ @

æŠuýjàÏ@…‰†än åËë†ãb×@…‰†än @ @ðëbu@@6 @æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@ðŠí…Šm@æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@bäîj¾@ „bj¾@@@6.1.1 @ @NÞìni@åË…@ÒìmìmŠm @@@†Ï‰…@ðŠí…Šm@Íí@æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@bäîj¾@ „bj¾@@ϲ͘ϭ @ @ @ @pb×@ì×ì@aë…@æõbmb׊Ï@@Zi Z@êìnãì @ÍÛbi = ÍÛ + ìØÌi = ì× + @ @ @@@@@@@@@@@@@@ bi Íi @ @@ @ @ @ @ @ @pb×@ì×ì@œîm@æõbmb׊Ï@@@Zii Z@êìnãì éÛì؍ = éÛ + ì× í‰bjàÏ = í‰ + bi + + @ @ @ @  @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@ @ @ áÏ 13 NÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì

æŠuýjàÏ@…‰†än åËë†ãb×@…‰†än @ @éîjÛ@ëbma@pb×@ì×ì@oÐßa@æõbmb׊Ï@Ziii Z@êìnãì @ @ @ @ @Ý× @K @ï @K @ìm @K @ìß @ @ @ @ @ @ÝØîìmìß@= @ @ @ïm @K @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @K @‰ú @K @ïã @K @ëa @ @ ûîãëa@= @åË…@ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@pbía@îÛìäß@æa…@bäîj¾@ „bj¾@ @6.2.1 @ @NÞìni @ @ @ @æõbmb׊Ï@œîm@†Ï‰…@pbía@@Zi Z@êìnãì @ @NÕînäy@–@ðb@–@éÛì؍ • @ @ @ @æõbmb׊Ï@oÐßa@†Ï‰…@pbía@@Zii @ @Z@êìnãì @ @Nánîç@–@bã‰ë@–@ìia@–@pìb× • @ @ 14 @pb×@ì×ì@†Ï‰…@pbía@îÛìäß@æa…@bäîj¾@ „bj¾@ @6.2 NÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm

æŠuýjàÏ@…‰†än åËë†ãb×@…‰†än @ @æõbmb׊Ï@éîjÛ@ëbma@áîÛ@†Ï‰…@pbíaZiii @ @Z@êìnãì @ @NïšÌîm@–@oËb@–@oía@–@Òý×@–@Öì×ìÏ • @ @ @ @pb×@ðbØˉ@†Ï‰…@pbía@Ziv @ @Z@êìnãì N†î»@xby@–@ž‰aìÜ×@–@ßa@Õãa@–@ê†î» • @ @ @@NÞìni@åË…@íŠšÌía@æa…@lŠÇ@bèi@åÏŠ@æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@ @6.3.1 @@@@@@bèi@åÏŠ@æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß@@6.3 @ @ @ @NíŠšÌía@æa…@lŠÇ @ @@sãõb¯a@åØÜØ×…@Íí@Ý•a@lŠÇ@bèi@æõbmb׊Ï@ @Zi @ @Z@êìnãì • • @ @ @ @ @ @å×ìíýß…@Íí@lŠÇ@bèi@æõbmb׊Ï@@Zii @ @Z@êìnãì • • @ @ @ @åØÜØ×…@Íí@lŠÇ@bèi@åÏŠ@æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbía@Ziii 15

æŠuýjàÏ@…‰†än åËë†ãb×@…‰†än @ @Z@êìnãì Nbjîm@éÜm@ NÒbi@ìjía@†Ð×@ @åmìк • @kuaë@oî× • @ @ @ @ @ @Nå×ìíýß…@Íí@lŠÇ@bèi@åÏŠ@æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbía@Ziv @ @Z@êìnãì Ntì×ìi@„bj¾@Õ×b×@åíˆía@ð ¾@â…a • Nòßì߈ß@ @éÛa…a • @ @ • @ @ @ @Nåmìj@pìØîÌß@b¯c…@Íí@íŠšÌía@bèi@æõbmb×ŠÏ :v @ @Z@êìnãì Ùîm • @ @ @Þì™ • @ @ @ @ @ @ @ @Nïßë‰@æõb¯a@åmìj@pìØîÌß@b¯c…@Íí@æõbmb׊Ï@Zvi @ @ 16

æŠuýjàÏ@…‰†än åËë†ãb×@…‰†än @ @Zêìnãì @ @ ëŠíú • @ @@´ßbníú • @ïbØîãìßì× • @ @Š™‰ìi @ @ • • ï™ìÛìäØîm • @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @Nåmìj@pìØîÌß@b¯c…@Íí@æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbía@͗vii @ @Z@êìnãì @ @Nðëbu@@Ùîm@ì×ìi@„bj¾@ïÜÇ • @ @ @ @Nïßë‰@æõb¯a@åmìj@pìØîÌß@b¯c…@Íí@æõbmb׊Ï@ïËë†ãbÌß@Íí@pbía@Zviii @ @Z@êìnãì @ @@NÍî™a…@Š™‰ìi@å×bß@Úì@ÒŠ‘a • @ @ @ @ 17

Terbitan: BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Tel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917 http://www.moe.gov.my/bpk

Add a comment

Related pages

DS Pend Islam Thn 2 - Download - 4shared

DS Pend Islam Thn 2 - download at 4shared. DS Pend Islam Thn 2 is hosted at free file sharing service 4shared.
Read more

ds pend islam tahun 2

ds pend islam tahun 2 | Views: 0 | Likes: 0. Published by Ahmad ... FORMAT PENULISAN Rancangan PdP Harian Pendidikan Islam KSSR Thn 1 & 2. Alpajeevi ...
Read more

Ds Pend Kesihatan Thn 2 - Scribd - Read Unlimited Books

Ds Pend Kesihatan Thn 2 | Views: 0 | Likes: 0. Published by Aisya Asyiqien. ... TAHUN 2 MODUL TERAS ASAS BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KANDUNGAN 1.
Read more

Kalam Murabbi: Agihan Tajuk dan Waktu KSSR PI Thn 2

Dokumen Standard Prestasi Pend Islam Thn 2. Pemetaan Pendidikan Islam Tahun 2. Dalam blog ini, ... DS Pend Islam KSSR Thn 1; DS Pend Islam KSSR Thn 2;
Read more

Kalam Murabbi: Muat turun RPT Pend Islam KSSR

DS Pend Islam KSSR Thn 1; DS Pend Islam KSSR Thn 2; Modul Pemulihan Jawi KSSR Tahun 1; Modul Transisi Kit B Arab KSSR Tahun 1; Labels. Anugerah (3) Cerita ...
Read more

DS Pend Seni Kreatif Thn 2 M Pembelajaran

mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian bagi yang beragama Islam ... 2.1.1 Mencorak menggunakan teknik ... DS Pend Seni Kreatif Thn 2 M ...
Read more

Dokumen Standard Pendidikan Islam Tahun 2

Ds pend islam thn 2. View more ... Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Arab Tahun 1 Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Arab Tahun 2 Dokumen Standard ...
Read more

DS_PRESTASI_PEND._MORAL_THN_3.docx - Scribd - Read ...

DS_PRESTASI_PEND._MORAL_THN_3.docx | Views: 2 | Likes: 0. Published by Mohd Rofi Mohd Zain. More info: Published by: Mohd Rofi Mohd Zain on Dec 07, 2015.
Read more