Drets Humans

67 %
33 %
Information about Drets Humans
Education

Published on December 3, 2008

Author: aSGuest5050

Source: authorstream.com

Són respectats els Drets Humans?I si canto trist/és perquè no puc/esborrar la por/dels meus pobres ulls (LL .LLach). Autora : Tura BadosaEscola Cor de Maria d’Olot : Són respectats els Drets Humans?I si canto trist/és perquè no puc/esborrar la por/dels meus pobres ulls (LL .LLach). Autora : Tura BadosaEscola Cor de Maria d’Olot INTRODUCCIÓ TASCA PROCÉS RECURSOS AVALUACIÓ CONCLUSIÓ ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES Són respectats els Drets Humans? : Són respectats els Drets Humans? INTRODUCCIÓ L’Oficina de l’ Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans ha enviat una carta a la nostra escola comunicant-nos que hem estat elegits com a “relators escolars”, amb la missió d’elaborar un informe, amb un alt contingut visual, sobre la situació actual d’alguns aspectes relacionats amb dels Drets Humans. Ens demanen que siguem capaços de denunciar diverses situacions de manca de respecte dels Drets Humans, arreu del món. Aquesta, benvolguts alumnes, és una missió especial, que ens compromet. Evidentment, no la podem rebutjar i intentarem dur-la a terme de la millor manera possible, en el marc de les nostres possibilitats d’organització i capacitats. Sóc ben conscient que es tracta d’analitzar una realitat complexa i que el respecte als Drets Humans sempre està “en construcció”; amb tot, iniciem la feina i no perdem de vista que el nostre horitzó és conviure en un món on es respectin els Drets Humans. Són respectats els Drets Humans? : Són respectats els Drets Humans? TASCA Elaboraren un treball en grup, que consistirà en una presentació visual i escrita (power point), sobre situacions de manca de respecte dels DRETS HUMANS al món, des de la dimensió ètica, jurídica i política. Cada grup treballarà sobre un tema concret a partir dels enllaços proposats. Per poder realitzar aquest informe i presentació, prèviament, ens haurem de documentar per a conèixer els aspectes fonamentals dels Drets Humans. Una vegada realitzada, i abans de fer-la arribar a l’Alt Comissionat, compartirem la nostra tasca i traurem conclusions sobre el contingut del treball, tant en els aspectes de fons, com en les dificultats que ens hem trobat, a l’hora de seleccionar i interpretar la informació. Són respectats els Drets Humans? : Són respectats els Drets Humans? PROCÉS (1) 1- Treball individual En primer lloc ens cal una informació general sobre els Drets Humans. Així, doncs, contestarem individualment les següents preguntes a partir dels enllaços proposats: A- Definició i classificació dels Drets Humans. B- Context de la Declaració de Drets Humans de 1948. C- Quins drets es reconeixen en la Declaració dels Drets Humans de 1948? D- Quines han estat les declaracions de Drets Humans posteriors a l’any 1948? E- En què consisteixen els Drets Humans emergents? Quins són? F- Què estudia la Bioètica? I la Ecoètica? G- Quines organitzacions vetllen actualment pels Drets Humans? Quina funció tenen? On estan ubicades? Aquesta informació, com veus, és prèvia i imprescindible per poder realitzar la tasca que ens proposen. Cal que em facis arribar les respostes al Moodle d'Ètica (tasca tema 3 : conceptes bàsics). Són respectats els Drets Humans? : Són respectats els Drets Humans? PROCÉS (2) 2- Treball en grup Tot seguit ens dividirem en grups d’investigació de tres persones. Cada grup tindrà assignat la denúncia d’una violació de Drets Humans (entre parèntesi tenim un exemple d’un possible tema derivat de la violació del dret). Grup 1- Violació de dret a la llibertat de pensament i d’expressió (presos de consciència). Grup 2- Violació del dret a no ser sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants (guerres, detencions, violència de gènere). Grup 3- Violació del dret a la vida (pena de mort). Grup 4- Violació del dret de no ser detingut, pres o desterrat arbitràriament (deportacions). Grup 5- Violació del dret a una vida amb dignitat (fam, persecució....). Grup 6- Violació dels drets dels nens (nens soldats). Grup 7- Violació del dret a gaudir d’un medi ambient sa, equilibrat i segur (delicte ambiental). Són respectats els Drets Humans? : Són respectats els Drets Humans? PROCÉS (3) Cada grup elaborarà un power-point que contingui cinc imatges significatives del tema assignat i una explicació de cada imatge. L’explicació serà esquemàtica i contindrà els següents elements: a - adreça del lloc web origen de la imatge. b - tema de la imatge i dret humà que no respecta. c - país/lloc del món en la que se situa la imatge. d - descripció del context en el que s’ha produït (guerra, enfrontament, conflicte, problema ètic....). Són respectats els Drets Humans? : Són respectats els Drets Humans? PROCÉS (4) 3- Conclusió de la tasca Una vegada feta la presentació, per part de cada grup, traurem unes conclusions generals, a nivell de grup - classe: Quin element us ha produït més impacte de la violació del Dret Humà que heu treballat? Les violacions de Drets Humans estan localitzades a una part del món? Heu detectat perspectives de solució en les situacions que hem visualitzat? Quines dificultats us heu trobat a l’hora de realitzar la vostra tasca? Són respectats els Drets Humans? : Són respectats els Drets Humans? RECURSOS (1) 1- Treball individual Declaració Universal dels Drets Humans http://www.unhchr.ch/udhr/lang/cln.htm http://cv.uoc.edu/~amnistia/educa/ppp/dudh-cat.pps#21 Història dels Drets Humans http://www.amnistiacatalunya.org/edu//es/historia/dh-indice.html Pàgina ONU http://www.un.org/spanish/ Alt Comissionat de les Nacions pels Drets Humans http://www.unhchr.ch/spanish/html/hchr_sp.htm Fundació Solidaritat UB. Projecte Paula. http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/pau/paula/catala/drets_humans/continguts/continguts_ddhh.htm# Drets Humans emergents - http://www.idhc.org/cat/1241_ddhe.asp Bioètica http://www.ibbioetica.org/cat/modules/tinycontent/index.php?id=8 http://www.xtec.cat/~lvallmaj/palau/bioetic1.htm Ecoètica http://www.alcoberro.info/planes/eticaecol1.htm Són respectats els Drets Humans? : Són respectats els Drets Humans? RECURSOS (2) 2- Treball en grup Amnistia Internacional. Secció Espanyola - http://www.es.amnesty.org/ Human Rights Watch - http://www.es.amnesty.org/ Presos de consciència - http://www.amnistiacatalunya.org/edu/cat/info-ai/pc/index.html Notícies sobre violació dels Drets Humans http://www.amnistiacatalunya.org/edu/nou-nuevo.html Nens soldat http://www.es.amnesty.org/uploads/tx_useraitypdb/congo_junior_oct08.pdf Temes de Drets Humans http://www.es.amnesty.org/temas/ Alt Comissariat de les Nacions Unides pels refugiats- http://www.acnur.org/ UNICEF- http://www.unicef.org/spanish/ Departament de Justícia dels Estats Units http://www1.umn.edu/humanrts/ins/Sinservie.htm Dictadura de Xile – http://www.memoriaviva.com/ Són respectats els Drets Humans? : Són respectats els Drets Humans? RECURSOS (3) 2- Treball en grup Aula Intercultural.Portal FETE-UGT- Racisme. http://www.aulaintercultural.org/IMG/pdf/guia_racismo.pdf Organització Mundial contra la Tortura/Drets econòmics, socials i culturals. http://www.omct.org/index.php?id=UTB&lang=es Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Chiapas) http://www.frayba.org.mx/index.php Fundació Solidaritat UB. Projecte Paula. http://www.observatori.org/paula/esfera/esfera.php?esfera=16&lng=cat Fundació per la Pau http://www.fundacioperlapau.org/ Greenpeace http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=1 Intermon Oxfam http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=3369 Pangea. Internet solidari http://www.pangea.org/unescopau/ SOS Racisme http://portal.prouracisme.org/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=6&Itemid=88 Són respectats els Drets Humans? : Són respectats els Drets Humans? AVALUACIÓ Són respectats els Drets Humans? : Són respectats els Drets Humans? ONCLUSIÓ Ens hem endinsat en el món dels Drets Humans, tot denunciant situacions i fets que hem considerat injustos. Ens hem posat en la pell de dones i homes, d’arreu del món, que pateixen la violació dels Drets Humans. Hem vist, també, que un conjunt important de dones i homes, habitualment en el marc d’Institucions, treballen per fer que aquests drets siguin respectats. Ens hem adonat que la manca de respecte als Drets Humans no és una cosa llunyana, sinó que nosaltres també som protagonistes d’aquest respecte a l’aula, a casa, amb la colla, amb els amics... També hem de tenir present, com deia Gandhi, que tot dret que no comporti un deure no mereix que es lluiti per la seva defensa. Crec que hem aportat, amb el nostre treball, un gra de sorra a la nostra conscienciació per construir un món més just i humà. Considereu que és així? Ha valgut la pena? Quin suggeriments faríeu per millorar l’activitat? Són respectats els Drets Humans? : Són respectats els Drets Humans? ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES (1) 1- Nivell- Matèria Aquesta WQ pertany a la matèria d’ Ética en el curs de 4t d’ESO. 2- Objectius curriculars Analitzar la progressiva consecució dels drets i llibertats, percebre la seva vigència i considerar alguns drets emergents. Identificar, analitzar i rebutjar situacions d’incompliment dels drets humans en l’àmbit local i en l’àmbit global. Conèixer els mecanismes per combatre l’incompliment i la violació dels drets humans. Reflexionar de manera crítica sobre les garanties i límits dels drets i llibertats. 3- Continguts 3.1- Conceptes El desenvolupament de la normativa internacional sobre drets humans El paper de la Declaració davant una societat que canvia La lluita contra la impunitat Són respectats els Drets Humans? : Són respectats els Drets Humans? ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES (2) 3.2- Procediments La recerca d’informació i la capacitat de selecció i de síntesi La capacitat de treballar col·laborativament per resoldre les qüestions plantejades. La capacitat de seleccionar imatges i contextualitzar-les a partir de la problemàtica tractada. L’expressió argumentada de les pròpies opinions. 3.3- Actitud Reconeixement dels drets humans com a principal referència ètica per a la conducta humana. Valoració del compliment dels drets humans. Reconeixement del que són situacions de violació dels drets humans 4- Competències TIC Consulta i tractament de la informació i les imatges Coneixement power point Són respectats els Drets Humans? : Són respectats els Drets Humans? ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES (3) 5- Temporització Treball individual : dues sessions Treball en grup: tres sessions Exposició dels treballs i conclusió general: dos sessions 6- Organització i presentació de l’activitat He intentat motivar l’activitat a partir d’una demanda prèvia de l’Alt Comissionat per remarcar la importància de la tasca. He considerat molt important una recerca individual prèvia dels conceptes fonamentals dels Drets Humans Davant les característiques del grup he prioritzat una tasca visual, que ha de ser explicada i contextualitzada He donat molta importància a la reflexió, les conclusions i la participació i implicació en el tema. 7- Recursos Per realitzar la tasca individual es necessari que cada alumne/a disposi d’un ordinador (si no es possible s’haurà de dividir el grup). Per realitzar el treball en grup es necessita un ordinador per cada grup de treball. 8- Avaluació Tal com es pot observar en la graella, he prioritzat els aspectes de participació activa en el treball de grup, presentació dels treballs, autonomia i implicació en el tema. Són respectats els Drets Humans? : Són respectats els Drets Humans? DRETS HUMANS http://www.youtube.com/watch?v=hTlrSYbCbHE&eurl=http://ph http://www.youtube.com/watch?v=F- I5Fw08dRc&eurl=http://phobos.xtec.cat/mbadosa/mod/resource/view.php?id=141&feature=player_embedded DRET A LA PRIVACITAT

Add a comment

Related presentations

Related pages

Drets humans - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Els drets humans es defineixen generalment com aquelles llibertats, facultats, institucions o reivindicacions bàsiques que corresponen a tota persona pel ...
Read more

Institut de Drets Humans de Catalunya - IDHC

Vetllem pel compliment dels estàndards internacionals de drets humans al nostre país. És la nostra principal eina d'influència en el pensament i l ...
Read more

Declaració Universal dels Drets Humans - xtec.cat

Preàmbul. Considerant que el respecte a la dignitat inherent a tots els membres de la família humana i als drets iguals i inalienables de cadascun ...
Read more

Declaració Universal de Drets Humans - ohchr.org

Adoptada i proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides, resolució 217 A (III), de 10 de desembre de 1948 Declaració Universal de Drets Humans
Read more

Drets Humans - Consell de l'Advocacia Catalana

La Comissió de Defensa dels Drets Humans del Consell neix com a resposta al compromís social que té l’advocacia. La nova Comissió estarà sempre ...
Read more

drets humans. Els textos bàsics/Els: Amazon.de: Carles ...

Carles Duarte i - drets humans. Els textos bàsics/Els jetzt kaufen. ISBN: 9788439310761, Fremdsprachige Bücher - Fremdsprachige Bücher
Read more

Declaració Universal Drets Humans - xtec.cat

5.1 La Declaració. Presentació. La Declaració Universal dels Drets Humans aprovada i proclamada el 10 de desembre de 1948 inclou un Preàmbul i 30 ...
Read more

IDHC (@institut_IDHC) | Twitter

The latest Tweets from IDHC (@institut_IDHC). Institut de Drets Humans de Catalunya #IDHC Des dels anys 80 defensant, promovent i educant en #DretsHumans.
Read more

DDHH - edualter.org

TREBALLEM ELS DRETS A L'ESCOLA. Página web del Centro Unesco de Cataluña. MATERIALS DIDACTICS D'AMINISTIA INTERNACIONAL Página web del ...
Read more

Derechos Humanos | Naciones Unidas

El término «derechos humanos» se menciona siete veces en la Carta fundacional de la ONU, por lo que su promoción y protección son objetivos ...
Read more