Drawing+in+flash

75 %
25 %
Information about Drawing+in+flash
Technology
kid

Published on March 7, 2014

Author: krukanidta

Source: slideshare.net

Description

Drawing , kid

Drawing in Flash V.1 BY krukanidta http://www.facebook.com/kanidta http://krukanidta.wordpress.com krukanidtalopburi541@gmail.com

·Ñ¡·Ò Drawing in flash V.1 ໚¹ e-book ·Õèẋ§»˜¹¡Òà ෤¹Ô¤¡ÒÃÇÒ´ÀÒ¾ã¹â»Ãá¡ÃÁ FLASH Í‹ҧ§‹Ò æ (Ẻ easy) ์¹¡Òýƒ¡·Ñ¡ÉÐàº×éͧµŒ¹ã¹¡ÒÃ㪌â»Ãá¡ÃÁ àÃÔèÁµŒ¹¨Ò¡ÃÙ»·Ã§ §‹ÒÂÊíÒËÃѺà´ç¡ æ áÅÐ ¼ÙŒàÃÔèÁµŒ¹ËѴ㪌â»Ãá¡ÃÁ (Ẻ¤Ãٹ،¤‹Ð) ËÇÑ§Ç‹Ò Drawing in flash V.1 ¨Ðª‹ÇÂãËŒã¤ÃËÅÒ¤¹ ÇÒ´Ãٻࡋ§¢Ö鹹Ф‹Ð ¤Ãٹ،Â

Çѹ¹Õé¨Ö§¢Í¹íÒàÊ¹Í ¡ÒÃÇÒ´ÀÒ¾§‹Ò â´Â์¹·Õè ¡ÒÃ㪌â¤Ã§ÊÌҧ¾×é¹°Ò¹¨Ò¡ Ãٻǧ¡ÅÁ … Fish = »ÅÒ

ÁÒàÃÔèÁÇÒ´¡Ñ¹àŤ‹Ð (Start....) 1. ແ´â»Ãá¡ÃÁ Flash áÅÐÊÌҧἋ¹§Ò¹àµÃÕÂÁ ¾ÃŒÍÁ ÊíÒËÃѺ¡ÒÃàÃÔèÁµŒ¹ÇÒ´ÀÒ¾¤‹Ð 2. ¤ÅÔ¡à¤Ã×èͧÁ×Í ÊíÒËÃѺÇÒ´ Ãٻǧ¡ÅÁ ´Ñ§ÀÒ¾

3. àÅ×Í¡ÊÕ¾×é¹ ´Ñ§ÀÒ¾

4. àÅ×Í¡ÊÕ¢¹Ò´¢Í§àÊŒ¹ ´Ñ§ÀÒ¾ 5. ÇҴǧ¡ÅÁ º¹¾×é¹·Õè§Ò¹ ´Ñ§ÀÒ¾

6. ÇҴǧ¡ÅÁ (ÊíÒËÃѺÇÒ´ »Ò¡»ÅÒ¤‹Ð) º¹¾×é¹·ÕèÇ‹Ò§ (á¹Ð¹íÒÇ‹Ò ãËŒÇҴŧ¾×é¹·ÕèÊÕà·Ò¤‹Ð) ´Ñ§ÀÒ¾

7. ¤Ñ´ÅÍ¡ ǧ¡ÅÁ (¢Ñ鹵͹¹Õé䴌ǧ¡ÅÁ 2ǧ ÇÒ§µ‹Í ¡Ñ¹) ´Ñ§ÀÒ¾

8. àÅ×Í¡ ǧ¡ÅÁà¾Õ§ ¤ÃÖè§Ë¹Öè§ ¨Ò¡¹Ñé¹ÅºÊ‹Ç¹·ÕèàÅ×Í¡ (¢Ñ鹵͹¹Õé¨Ðä´Œ»Ò¡¢Í§»ÅÒ¤‹Ð)

9. ¹íÒʋǹ¢Í§ »Ò¡»ÅÒ ÁÒµ‹Í¡ÑºµÑÇ»ÅÒ áÅŒÇ µ¡áµ‹§ ´Ñ§ÀÒ¾

10. àÅ×Í¡à¤Ã×èͧÁ×Í ÇÒ´àÊŒ¹µÃ§ ¨Ò¡¹Ñé¹ÇÒ´àÊŒ¹µÃ§ ´Ñ§ÀÒ¾

11. ¨Ò¡¹Ñé¹ÇҴǧ¡ÅÁ 2 ǧ «ŒÍ¹¡Ñ¹ à¾×èÍ·íÒ໚¹ µÒ»ÅÒ ¤‹Ð 12. ÇÒ´àÊŒ¹µÃ§ µ¡áµ‹§ ʋǹµ‹Ò§ æ ¢Í§ »ÅÒ ´Ñ§ÀÒ¾

13. 㪌à¤Ã×èͧ Selection tool ( ) ¤ÅÔ¡´Ö§ àÊŒ¹µÃ§ãËŒÁÕÅѡɳÐ⤌§à¾×èÍãˌ䴌»ÅÒÊǧÒÁ ¨Ò¡¹Ñé¹ µ¡áµ‹§ãËŒÊǧÒÁ ໚¹ÍÑ¹Ç‹Ò ä´Œ ».»ÅÒ µÒ¡ÅÁ ·Õè ¹‹ÒÃÑ¡ 1 µÑǤ‹Ð

໚¹Í‹ҧää‹Ð …ÇÒ´¡Ñ¹ä´ŒäËÁàÍ‹Â …Åͧ¾ÂÒÂÒÁ ÇÒ´º‹ÍÂæ à´ÕëÂÇ¡çà¡‹§ ¤‹Ð

Author Kanidta Vatanyoo http://www.facebook.com/kanidta http://krukanidta.wordpress.com krukanidtalopburi541@gmail.com

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Draw and create objects with Animate CC - Adobe Systems

Adobe Flash Player. Adobe AIR. Adobe Shockwave Player. All ... The drawing tools in Adobe Animate CC let you create and modify lines and shapes for the ...
Read more

Drawing - Flash Tutorial - EchoEcho.Com - Web Hosting ...

Flash Drawing - Macromedia Shockwave Flash Tutorial ... 5000 MB Server space !! 60 GB Traffic/Month !! Php dynamic pages Perl/cgi scripts
Read more

Drawing in Flash - Lynda.com: Online Video Tutorials ...

Drawing in Flash provides you with in-depth training on Web. Taught by Abigail Rudner as part of the Studio 8 Web Workflow
Read more

Flash drawing tutorial - EduTech Wiki - Université de Geneve

With the Pencil tool you make drawings like with a Pen. However, there is optional support to draw straight or smooth lines since drawing with a mouse isn ...
Read more

Flash tutorial: Getting Started with the Drawing Tools in ...

Flash tutorial. Getting started with the drawing tools in Flash in this free tutorial from American Graphics Institute.
Read more

Drawing in Flash | Working with Tablets | Peachpit

This chapter focuses on the various tools artists can use to draw in Flash. Whether you want to splatter paint with your Wacom tablet or draw line art with ...
Read more

Drawing in Flash - YouTube

Want to watch this again later? Sign in to add this video to a playlist. Just drawing in flash. Pretty terrible, no? My site: http://forthelose ...
Read more

Pencil Drawing in Flash : Adobe Flash Tutorial

In this video tutorial, Creative Cow contributing editor Tony Ross introduces drawing techniques in Flash, as well as how to use Masking, Motion and Shape ...
Read more

Good-Tutorials - Flash Tutorials — Drawing

Good-Tutorials.com lists tens of thousands of tutorials for Photoshop, Flash, Illustrator, and other topics.
Read more

Adobe Flash Tutorial- How to Draw a Cartoon Character ...

http://GetFlash.IncredibleTutorials.com In this tutorial I go over my technique for drawing a cartoon character. This was once a premium ...
Read more