Dra Cristina García (UB) - QUORUM SENSING REGULA LA FORMACIÓ DE BIOFILM ENVIBRIO SCOPHTHALMI

100 %
0 %
Information about Dra Cristina García (UB) - QUORUM SENSING REGULA LA FORMACIÓ DE BIOFILM...
Health & Medicine

Published on July 25, 2012

Author: xrbiotech

Source: slideshare.net

Description

QUORUM SENSING REGULA LA FORMACIÓ DE BIOFILM ENVIBRIO SCOPHTHALMI - XRB Annual Meeting 2012

El quorum sensing regula la formació de biofilm enVibrio scophthalmi 13 de juliol de 2012

Què és el quorum sensing? R E - Producció d’antibiòtics S - Alliberació de factors de virulència P - Swarming O - Formació d’endòspores - Formació de biofilm S - Síntesi d’exopolisacàrids T A

Tipus d’autoinductors

Vibrio fischeriEngebrecht J & Silverman M (1984) Identification of genes andgene products necessary for bacterial bioluminescence. Proc NatlAcad Sci U S A 81: 4154-4158.

Diversitat de circuits de QS… V. harveyi, V. cholerae…Waters, C.M. and Bassler, B.L. 2005. Quorum Sensing: cell-to-cell communication inbacteria. Annu. Rev. Cell. Dev. Biol. 21:319-346.

El cas de Vibrio scophthalmi…Especificitat alta amb el turbot tot i que noés l’espècie més abundant a l’aigua demar on viuen aquests peixos* * Cerdà-Cuéllar et al. 1997. Vibrio scophthalmi sp. nov., a new species from turbot (Scophthalmus maximus).International Journal of Systematic Bacteriology 47(1); 58-61. HIPÒTESI DE TREBALL La colonització de l’intestí del turbot per aquesta espècie podria estar regulada per mecanismes de quorum sensing?

Objectius- Quins circuits de quorum sensing presenta?- Quines funcions regulen?

Materials i mètodes Detecció d’AHLs Detecció de l’AI-2- Extracció d’AHLs - Detecció en el sobrenedant utilitzant la soca biosensora de l’AI-2 de V. harveyi BB886 (AI-1 +, AI-2 -).- Separació AHLs mitjançantcromatografia en capa fina idetecció amb el biosensor - Detecció i seqüenciació de la sevad’AHLs A. tumefaciens NTL4 sintasa, luxS, mitjançant PCR utilitzant encebadors degenerats.- Identificació mitjançant espectrometriade masses

Materials i mètodes DETECCIÓ DE GENS IMPLICATS EN LA TRANSDUCCIÓ DEL SENYAL luxR V. harveyi-like, luxR V.fisheri-like, luxN- Detecció gens mitjançant - Seqüenciació complerta delencebadors degenerats. gen mitjançant PCR inversa. ER Control negatiu V. scophthalmi PhiX174HaeIII ER V. vulnificus Encebador1 Encebador 2 Seqüència ADN coneguda Regió desconeguda PCR Digestió i lligacióluxR Seq. coneguda Seq. desconeguda ER: enzim de restricció

Materials i mètodes SEQÜENCIACIÓ GENÒMICA DE V. scophthalmi (soques A089 i A102)Sequenciador 454 (Roche Diagnostics) i ensamblatge amb el programa Newbler Identificació d’altres gens relacionats amb circuits de quorum sensing en vibris

Materials i mètodes IDENTIFICACIÓ DE FUNCIONS REGULADES PER QUORUM SENSINGCreació de recombinants productors Creació de mutants amb els gensde la lactonasa Aiia de Bacillus sp. luxS i luxR delecionats

Materials i mètodesIDENTIFICACIÓ DE FUNCIONS REGULADES PER QUORUM SENSING - Cinètica de creixement - Motilitat - Formació de biofilm en microplaques de poliestirè

ResultatsDetecció d’autoinductors A089 A102- Detecció de 3 molècules activadores del 1biosensor A. tumefaciens NTL4 2 3 - Identificació de la molècula 3 com a una AHL amb una m/z de 300.2414 corresponent amb una N-(3-hidroxi- dodecanoil)-L-homoserin lactona

Resultats- Detecció de l’autoinductor AI-2 en els sobrenedants deV. scophthalmi 12000 2 1,8 10000 1,6 relative light units 1,4 8000 OD 600 nm 1,2 6000 1 0,8 4000 0,6 0,4 2000 0,2 0 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 hours- Detecció i seqüenciació del gen codificant per la sevasintasa (519 bp amplimer): Similitud del 78% amb el gen luxS de V. vulnificus.

ResultatsDetecció de gens implicats en la transducció del senyal (PCR)-Detecció i seqüenciació del gen luxR V. harveyi-like (615 bp): Similitud del 75% amb el gen luxR de V. vulnificus.-Els gens luxR V. fischeri-like i luxN no van ser detectats mitjançant l’amplificaciómitjançant PCR utilitzant encebadors degenerats.

ResultatsDetecció de gens implicats en la transducció del senyal (seqüenciació genòmica)- En el cas de la soca A089 es van obtenir un total de 287 contigs que es vanagrupar en 20 scaffolds representant un total de 4.5 Mb.- En el cas de la soca A102 es van obtenir un total de 223 contigs que es vanagrupar en 4 scaffolds representant un total de 4.45 Mb.- En ambdues soques es van detectar homòlegs dels següents gens implicats enla transducció del senyal:

ResultatsFuncions regulades pels circuits QS en V. scophthalmi Efecte de les AHLs en el creixement Efecte de les AHLs en la motilitat pACYC pACYC-aiiA % motilitat 100 49,39 SD 16,76

ResultatsFuncions regulades pels circuits QS en V. scophthalmi Efecte de la deleció de luxR i luxS en la formació de biofilms C- wt ∆luxR ∆luxS

ResultatsEfecte de la deleció de luxR i luxS en les proteïnes de membrana externa ∆luxS ∆luxR wt

Conclusions- Vibrio scophthalmi presenta uns circuits de quorum sensing similarsals que presenta V. harveyi.-V. scophthalmi produeix 3 molècules del tipus AHL una de les quals es vaidentificar com a N-(3-hidroxi)-L-homoserin lactona, tot i que es desconeixla seqüència de la seva sintasa.- La disminució de la concentració d’aquestes AHLs mitjançant la lactonasa AiiAde Bacillus sp. provoca una disminució en la taxa de creixement.- El regulador luxR regula positivament la formació de biofilm a elevadesdensitats cel·lulars.- La deleció del gen luxS disminueix la formació de biofilm.- V. scophthalmi té un gen codificant pel receptor de l’autoinductor CqsA,el gen cqsS, tot i que no s’ha identificat el gen codificant per aquestautoinductor.

AGRAÏMENTS:

Add a comment

Related presentations

Related pages

Resumes - Sample Resume, Resume Template, Resume Example ...

Grade Compared with Other Winning Resumes; Tips & Advice to Revise & Improve; Option to Import to Resume Builder & Improve
Read more

go.ad2up.com

Hier sollte eine Beschreibung angezeigt werden, diese Seite lässt dies jedoch nicht zu.
Read more

Make a Refundable deposite :: Express HelpLine

Instructions: Click Buy now button and complete the payment. Please email us if you have any questions about the process. Email: pay@express-helpline.us
Read more

Bal des Conscrits de Besse - EventsDiscovery.com - A ...

On se retrouve donc le 30 MAI à la SALLE POLYVALENTE de BESSE
Read more