Dossier 2. escultura grega

50 %
50 %
Information about Dossier 2. escultura grega

Published on September 12, 2015

Author: institutmontgros

Source: slideshare.net

1. Obra 5. Kore’ del Peplum Anllqueu a Ia Kori dd Peplum Colnpareu I’cuItura amb cl d’Anav-yssos I estahllu Ies principals Ins d'amdues estan

2. Anllqueu tauaumshhnumnhsmlmn al Guerrers dc Rhee Obra 6. Guerrers de fljggg IL ‘in-"r xx 1. aim ,4 H V Fa ‘. ‘an Revlseu la fitxa lntroduclnbrla del procedlment de la I descrlviu _ com han estat fates. Recordeu, a més, que s'ha apllcat Ivor! I plate. M " " ’ Primer c/ assicisme

3. Compareu els guerres de Riace amb l'anterior establint Ies principals Naturalisme Expresslvitat Proporcid Contrast entre parts relaxades i tenses del cos (contrapposto) ldealisme Dinamisme F Auriga de ue’Ifos”(474 ac) ~. ‘I iles posterior: obres de i , Mir6, "Manta I Mamas” (meltats s. V ac) Fidies, ”ApoI-lo dc Kassel“ (440 ac)

4. Obra 7. Discbbol Apliqueu Kesquema_de_| ectur, a,d e I’escultura, a| Discbbol de Miro. Utilitzeu de | 'obra per a comentar l’ana| isl formal Compareu la posicié del discbbol amb I’esquema del moviment de gir d'un llengador de disc, ambdés en el moment de maxima tensié. Descriviu-ne les diferéncies. " . s x

5. Obra 8. Dorfifor Apliqueu lfesquema de lecturalde l’escL. -ltura al Discbbal de Miro. Utilitzeu de | 'obra per a comentar l'analisi formal

6. Pollclat, Dladumenos, 4301C. 1,86 m. Cbpla romana en marbre. Original on bronze a II can perduda. Museu Arqueologlc Naclonal d'Aunes

7. Obra 9. Hermes amb Dionfs infant Apliqueu Le_sg_ue1l_e_| e_<: _tu_L-: _d eLescu, l_tu, r_a_al Hermes amb Dionis Infant de Praxiteles. Amb l'ajut d'Internet o la bibliografia, compareu els temes, els sentiments i el realisme del nostre Hermes amb els de i la , totes tres de Praxiteles. Per que el segon classicisme desperta aquest caracter refinat, humoristic i de vegades ironic? Praxiteles. Apol-Io Saurbcron, 5. IV ac. 1,49 m. Cbpla romana en marbre. Original en bronze :1 la cera ; perduda ‘_ ; L’+‘_’ . _ -’ I‘ ( ‘ , A .5 ' v. I ’ . , “‘ J‘ I ( ‘ ‘ ‘A V I «’ 1 4 ‘ fix ‘, Y(' I ‘ . | , PA ; I‘ 3 ‘ . ‘A :1 “ ' '/ l ‘ 5| . [1 7 L; * x" I M I ~' 1 <‘ . L ‘L Praxlteles, Afrodita de Cfio, _3‘60 aC 1,80m. Cbpia en marbre del s. XVI

8. Llegiu el segiient i relaciona'| amb la de temes, actituds, cultures, etnies. .. que caracteritzen les escultures que presentem. Que diferencien aquestes actituds de les del periode classic? . , 1' _«'i’: ‘:-I-:1-i. v. 1- 9!; :1‘ . , ‘ i€-m, l,. I » ‘L :5“ . >‘r. ‘;'Y‘{ -. -.- - , ,1 ""‘*. J~~ ‘. * l , _ . ‘ :1”-77:" / ‘. - l1 - i i“ ‘ ’ I'll; ‘ : fp ‘. . 1' q .1. ~A. .." ' ‘ El Nen de I’Espina, s. I ac Alexandre el Gran va annexionar territoris que abans havien estat en guerra, excepte Esparta: Asia Menor, Palestina, Egipte, Imperi Persa. .. Les po/ is com Atenes o Esparta entren en crisi després de la mort d’Alexandre el Gran. Amb les grans dinasties hel-lenlstiques (Ptolemaica, Seleiicida i Antogbnida), ciutats com Alexandria, Pérgam o Antioquia agafen protagonisme. Apareixen nous centres culturals i de poder. L’imperi sen‘: tan gran que es disgregara, perqué era més el que els separava (llengiies, costums. ..) que el que els unia.

9. Compareu les aaracterlsllques de les diferents consultant a Internet 0 el lllbre do text 21" , / £5; . -,7. A . « ‘~ I 5 <'v/ <7.‘ .1’. V *; L: * . 7) / I * .

10. Anllaueu el nostre euunuelemn gym)", Polldor I gggggg. s. I dc (varsl6 Amb aiut d'Internet: llura cforklnal hal-lanlsflc dels s. ll-III ac) 2,42 rn. MueousvaIIcans. EseoIadaRodes -comaareu Pescultura amb d'altres de I estreu-ne caraclaerlsliaues oomunes. -Per cue auan es descobrelx el 1507 via sedulr (oomenta la " ") apunta per primer coo que Iaoooont flndria 2 fills. Alxl. corn varlarla aauesta escultura d'una nosslble prlmera verslo hel-Ienlstla anterior amb un sol fill?

11. Obra I I. Allar de Zeus a f~é, rg, gwm~ lloc orlglnol: Acropolis de zeraam Asia Menor (Iurqula). lloc aclualz Sfaaulcue Museen, 180-160 (1.5. Planloz 35.6 x 36 rn. HIS: I20 X130 rn. Marbre . ~. A _ Aleneo. lllla ae lens I dew: -ssa de lo clutal, separa al geganl Alleioueus de la sevo mare Gala, ensorroda flns a mlg cos a la lean. Menrre, Ia deessa oloda. vlclorlo Nlkc. ropropa 1.2-5 colon; 6. Porto ado. 7. Seaman 53313033. 8. Terra e 'omc cons)’. l per lrqc. 9. S :3 o'e: :o, lo. cc nm'. <.11.lemple oe 12. A rc'de 13. Again S-»= Jel~Ol' (noses Gel xn1:; Q:J. I4.l:1e. ';: m:u§c-. c.Il: l : ; . . oec. e.cbw. :lao0la&onmmQ21S-359-SJ Emmldcrmmraezérnomwonmxfinlcc

12. Obra 12. Victoria de Samotracia - Apliqueu el nostre esguema de lectura a la present escultura Amb ajut d'Intemet: - Compareu l'escultura amb d'altres de l estreu-ne caracteristiques comunes. - com estava instal-Iada originalment I'obra?

Add a comment

Related pages

Art Grec by Ramon Pujolà (page 2) - issuu

Title: Art Grec, Author: Ramon Pujolà, Name: dossier_, Length: 21 pages, Page: 2, Published: ... Escultura grega. pag. 14. Obres: 2. 5. Kouros i Kore. pag ...
Read more

el vi dolç

Maillol i el vi de Banyuls Arístides Maillol, l’escultura grega arcaica, el paisatge de Banyuls i el vi, vet aquí el relat. Per: Montserrat Serra
Read more

H d'ART: ART GREC: ESCULTURA

Història de l'Art 2 BATX. ... Presentació que recull les característiques generals de l'escultura grega i les ... ESCULTURA; ART SEGLE XIX (DOSSIER OBR ...
Read more

2. Grècia a Catalunya - ARTS I ARTISTES - Google Sites

... Dossier de la matèria i bibliografia ... 2. Escultura del segle ... Fes un petit informe valorant l’aportació grega a Catalunya. 2. ...
Read more

2. Escultura del segle XIX - ARTS I ARTISTES

L'escultura va tenir un especial protagonisme en la vida artística del segle XIX per motius pràctics tant com estètics. Els escultors ...
Read more

Dossier didàctic: L'Esculapi. El retorn del déu.

Dossier didàctic: L'Esculapi. El retorn del déu. - Free download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online for free.
Read more

A civilización grega 2ª parte - Education - documents.tips

TEMA XI . 2ª parte Crenzas, arte e cultura da Grecia Clásica 2. ... Download A civilización grega 2ª parte. Transcript. 1. TEMA XI . 2ª parte Crenzas, ...
Read more

ESCULTURA I by mj fig - issuu

Title: ESCULTURA I, Author: mj fig, Name: dossier_escultura_51m, Length: 45 pages, Published: 2010-06-06T00:00:00.000Z. ... ESCULTURA I TUTOR:GUILLERMO GRASSO.
Read more