DoiPhiCong

50 %
50 %
Information about DoiPhiCong
Entertainment

Published on October 9, 2009

Author: phanthuc

Source: authorstream.com

Ð?I PHI CÔNG : Ð?I PHI CÔNG Kính t?ng SVSQKQ VNCH Slide 2: Ðoàn ngu?i tung b?ng v? trong con gió H?n nhu dám mây tr?ng l?ng l? Giang h? không b? không b?n Ð?p nhu ki?p……………. “M?t… hai… ba… b?n………” (Con Ðu?ng Vui) Th?c hi?n: Phi Công VNCH Nha Trang gío l?nh dêm dàiNgày chào con ó dêm vào su?i TiênÐàn anh chi?u c? liên miênNh?y x?m, hít d?t l?i thêm móc giò(Ho? Ði?u 24) : Nha Trang gío l?nh dêm dàiNgày chào con ó dêm vào su?i TiênÐàn anh chi?u c? liên miênNh?y x?m, hít d?t l?i thêm móc giò(Ho? Ði?u 24) Ngày Ð?u Nh?p Ngu 30-4-1975 : 30-4-1975 Welcome to Guam&Pendleton : Welcome to Guam&Pendleton Ôi hoi, nh?ng d?i chim g?y cánhNh? gì m?t thu? vút d?ong mâyKhông gian t? qu?c th?a kiêu hãnhDù m?i lòng riêng v?n ngh?n d?y(Hà huy?n Chi) : Ôi hoi, nh?ng d?i chim g?y cánhNh? gì m?t thu? vút d?ong mâyKhông gian t? qu?c th?a kiêu hãnhDù m?i lòng riêng v?n ngh?n d?y(Hà huy?n Chi) Gi?c Mo Nam Nào : Gi?c Mo Nam Nào Nhi?u cánh chim bay ng?i lich s?Nhi?u thân tan tác gi?a tr?i quêTrong tù, trên bi?n, noi luu x?Không b? anh em l?n b?n bè(Hà Huy?n Chi) : Nhi?u cánh chim bay ng?i lich s?Nhi?u thân tan tác gi?a tr?i quêTrong tù, trên bi?n, noi luu x?Không b? anh em l?n b?n bè(Hà Huy?n Chi) Không Quân H?i Ng? : Không Quân H?i Ng? Oi h?i, nh?ng d?i chim du?i d?t Cu?i tr?i phiêu lãng g?p nhau dây Anh em tính s? ai còn m?t Soi m?t nhau tìm nh?ng thoáng mây (Hà Huy?n Chi) Anh hùng di?t tangkhông quân Ph?m Phú Qu?c & Tr?n Th? Vinh : Anh hùng di?t tangkhông quân Ph?m Phú Qu?c & Tr?n Th? Vinh Tu?ng nh? nh?ng anh hùng không quânV? Qu?c Vong Thân vào nh?ng ngày cu?i tháng tu 1975 : Tu?ng nh? nh?ng anh hùng không quânV? Qu?c Vong Thân vào nh?ng ngày cu?i tháng tu 1975 "old soldiers never die, they just fade away..." Nhi?u cánh chim bay ng?i lich s?Nhi?u thân tan tác gi?a tr?i quêTrong tù, trên bi?n, noi luu x?Không b? anh em l?n b?n bè(Hà Huy?n Chi) : Nhi?u cánh chim bay ng?i lich s?Nhi?u thân tan tác gi?a tr?i quêTrong tù, trên bi?n, noi luu x?Không b? anh em l?n b?n bè(Hà Huy?n Chi) LK 72&73 , 30 NAM H?I NG?CA. USA 2002 : LK 72&73 , 30 NAM H?I NG?CA. USA 2002 Slide 16: Nh?c n?n: Vùng Tr?i Ngày Ðó Sáng tác: Lam Phuong Ca si: Thanh Thúy Tho: Hà Huy?n Chi & Ho? Ði?u 24 Hình ?nh: Suu t?m trên Internet Và tu li?u Th?c hi?n: Phi Công VNCH Tháng nam, 2009 USA THE END

Add a comment

Related presentations

Related pages

Đời Phi Công - Doi phi cong

Đời Phi Công. Phương Toàn. Phương Toàn tên thật là Nguyễn Viết Toàn, sinh năm 1948 tại Dầu Tiếng- Bình Dương, trú quán Tân ...
Read more

Đời phi công (1959)

Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh ĐỜI PHI CÔNG 1959 Giải thưởng Văn chương Toàn quốc năm 1961 1
Read more

Thư viện - Web site của dòng họ Nguyễn - Hành ...

Web site của dòng họ Nguyễn - Hành Quần
Read more

Xem Anh Che.web : 1540000 Résultats 1/20 Exit.ws

Xem Anh Che.web : 1540000 Résultats - Page 1/20 - Exit.ws : Trouver la sortie de tous les sites web pour obtenir toutes vos informations sur une page de ...
Read more