Doi Dep

67 %
33 %
Information about Doi Dep

Published on February 11, 2009

Author: Nlai

Source: slideshare.net

Description

Bài thơ ML tặng!

Ñoâi Deùp

Baøi thô ñaàu anh vieát taëng em Laø baøi thô anh keå veà ñoâi deùp Khi noãi nhôù ôû trong loøng da dieát Nhöõng vaät taàm thöôøng cuõng vieát thaønh thô

Hai chieác deùp kia gaëp nhau töï bao giôø Coù yeâu nhau ñaâu maø chaúng rôøi nöûa böôùc Cuøng böôùc, cuøng moøn, khoâng keû thaáp ngöôøi cao Cuøng chia seû söùc ngöôøi ñôøi chaø ñaïp Daãu vinh nhuïc khoâng ñi cuøng ngöôøi khaùc Soá phaän chieác naøy phuï thuoäc chieác kia Cuõng gaùnh vaùc nhöõng neûo ñöôøng xuoâi ngöôïc Leân thaûm nhung xuoáng caùt buïi cuøng nhau

Cuõng nhö mình trong nhöõng luùc vaéng nhau Böôùc huït haãng cöù nghieâng veà moät phía Daãu beân caïnh ñaõ coù ngöôøi thay theá Maø trong loøng noãi nhôù cöù cheânh veânh Neáu ngaøy naøo moät chieác deùp maát ñi Moïi thay theá ñeàu trôû neân khaäp khieãng Gioáng nhau laém nhöng ngöôøi ñôøi seõ bieát Hai chieác naøy chaúng phaûi moät ñoâi ñaâu

Ñoâi deùp voâ tri khaéng khít song haønh Chaúng theà nguyeàn maø khoâng heà giaû doái Chaúng höùa heïn maø khoâng heà phaûn boäi Loái ñi naøo cuõng coù maët caû ñoâi Khoâng theå thieáu nhau treân böôùc ñöôøng ñôøi Daãu moãi chieác ôû moät beân phaûi traùi Nhöng toâi yeâu em bôûi nhöõng ñieàu ngöôïc laïi Gaén boù ñôøi nhau vì moät loái ñi chung

Hai maûnh ñôøi thaàm laëng böôùc song song Seõ döøng laïi khi chæ coøn moät chieác

Chæ coøn moät laø khoâng coøn gì heát Neáu khoâng tìm ñöôïc chieác thöù hai kia ...

Add a comment

Related pages

Lời bài thơ Đôi Dép (Nguyễn Trung Kiên)

Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em Là bài thơ anh kể về đôi dép Khi nỗi nhớ trong lòng da diết Những vật tầm thường ...
Read more

Cuoc Doi Van Dep Sao - Microsoft Store

Cuoc Doi Van Dep Sao Top Hit Vietnam. 2009 • 14 Musiktitel • Pop • Pop International • Cuoc Doi Van Dep Sao. Album kaufen 7,99 € ...
Read more

Doi dep - YouTube

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi. Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng!
Read more

Doi Dep - YouTube

Bai Tho Doi Dep ... Category Education; License Standard YouTube License; Music "Ballet Music from Faust : Allegretto - Adagio - Allegretto ...
Read more

Loi bai tho Doi Dep (Nguyen Trung Kien) - poem.tkaraoke.com

Bai tho dau tien anh viet tang em La bai tho anh ke ve doi dep Khi noi nho trong long da diet Nhung vat tam thuong cung viet thanh tho Hai chiec dep kia ...
Read more

Doi Dep - facebook.com

Doi Dep. 136 likes. Community ... Message this Page, learn about upcoming events and more. If you don't have a Facebook account, you can create one to see ...
Read more

Doi dep | Doi dep - Zing MP3 | Nghe tải nhạc chất ...

Doi dep, nghe tải nhạc chất lượng cao Doi dep bài hát album video mv đẹp nhất Doi dep
Read more

Đôi dép - htlove.org

bai tho doi dep. Bài viết liên quan đáng chú ... Ju nhu doj dep mj la ju hjhj tinhtusaobang1993 2013-02-05
Read more

[isach.info] Thơ - Bài Thơ Đôi Dép - Nguyễn Trung Kiên

2. Về tác giả của bài thơ, hiện có nhiều tranh cãi. Đa số cho là Nguyễn Trung Kiên, một số cho là Thuận Hóa, lại có một ...
Read more

Resolve a DOI Name

Type or paste a DOI name into the text box. Click Go. Your browser will take you to a Web page (URL) associated with that DOI name. Send questions or ...
Read more