Distàncies

60 %
40 %
Information about Distàncies
Education

Published on July 13, 2013

Author: TECNO_MILA

Source: slideshare.net

Description

Power point que il·lustra les categories cinematogràfiques sota el tema de la distància treballat a Cinema en curs durant el 2012-2013 a l'INS Milà i Fontanals.
Autors: alumnes de l'aula d'acollida 1C.

Cinema en Curs

ESCALES en obert Canvi s d’esCala en tanCat

En tancat

EN TANCATEN TANCAT Finals d’agost, prinCipis de setembre (olivier assayas, 1996) ella està molt trista ella està preoCupad a la Càmera és molt a prop.

EN TANCATEN TANCAT la promesa (Jean-pierre i luC dardenne,1996) la Càmera és molt a prop el pla és molt tanCat

En obert

EN OBERTEN OBERT estimat diari (nanni moretti,1993) llum Càlidala Càmera és molt lluny

EN OBERTEN OBERT els nens del rusC (HirosHi sHimiZu,1948) la CÁmera és molt lluny és en blanC i negre

EN OBERTEN OBERT ningÚ no sap (HirokaZu kore-eda,2004) Hi Ha moltes ombres dels arbres i les Faroles llum Càlida la Càmera es lluny

EN OBERTEN OBERT el CirC (CHarles CHaplin, 1928) la Càmera és molt lluny és en blanC i negre la Càmeraés Fixa

Canvi d’escala

Canvi d’escalaCanvi d’escala ou (semih kaplanoglu,2007) llum freda ella està molt trista la càmera és molt lluny llum natural la càmera és molt a prop

CANVIS D’ESCALACANVIS D’ESCALA el circ (charles chaplin, 1928) al darera està una mica desenfocat és en Blanc i negre la càmera és molt aprop la càmera és molt lluny

INTERVALSINTERVALS el personatge s’allunya/ s’apropa elements interposats des d’un altre espai a través del vidre la càmera s’allunya/s’apropa adhesió

El personatge s’allunya/s’apropa

EL personatge s’allunya mel (semih kalanoglu,2010) la càmera està fixa llum freda els personatge és aprop el personatge és lluny de la càmera

El personatge s’apropa europa 51 (roBerto rossellini,1952) és en Blanc i negre elspersonatges són lluny els persona tge s són prop de la cà mera

El personatge s’apropa europa 51 (roBerto rossellini,1952) ella està trista ella mira una cosa

Elements interposats

Elements interposatsElements interposats café lumièrecafé lumière (hou hsioa-hsien,2003)(hou hsioa-hsien,2003) llum suau entre el personatge i la càmera hi ha una Barana.

Elements interposatsElements interposats els nois de fengkuei (hou hsiao-hsein,1983) entre el personatge i la càmera hi ha un cotxe

Elements interposatsElements interposats aparajito (satyajit ray,1956) entre el personatge i la càmera hi ha canyes és en Blanc i negre hi ha molta herBa

AdhesióAdhesió

AdhesióAdhesió ELEPHANT (GUS VAN SANT, 2003) LA càmErA ESTà “ENGANxAdA” A LA NoiA LA càmErA éS moLT A ProP dE LA NoiA EL PASSAdíS ESTà dESENfocAT

Des d’ un altre espai a través del vidre

Des d’un altre espai a travésDes d’un altre espai a través del vidredel vidre EL LLoc dE TrEbALL (ErmANNo ÓLmi, 1961) LA cà m ErA ES UNA micA A ProP ENTrE LA càmErA i EL PErSoNATGE Hi HA UN VidrE éS UNA PLA UNA micA TANcAT

Des d’un altre espai a través el vidreDes d’un altre espai a través el vidre ELS qUATrE –cENT coPS (frANçoiS TrUffAUT,1959) ENTrE LA càmErA i EL PErSoNATGE Hi HA UN VidrE

La càmera s’apropa/s’allunya

La càmera s’apropaLa càmera s’apropa mEL (SEmiH kAPLANoGLU, 2010) LA càmErA éS LLUNY. EL PLA éS obErT. LA càmErA éS méS A ProP EL PLA éS méS TANcAT.

Ocultar /mostrar el rostre AProximAcioN S ProGrESSiVES d’ESqUENA moSTrAr L’EmociÓ ocULTANT LA mirAdA

Aproximacions progressivesAproximacions progressives

Aproximacions progressivesAproximacions progressives ALS NoSTrES AmorS (mAUricE PiALAT,1983) LA càmErA éS LLUNY. EL PLA éS forçA obErT. LA càmErA éS ENcArA méS A ProP. EL PLA éS forçA TANcAT. LA càmErA éS méS A ProP. EL PLA éS méS TANcAT. Plou. La noia seu en un banc. És darrere d’un vidre.

Aproximacions progressivesAproximacions progressives El pla és una mica obert El pla és tancat El pla és molt tancat La càmera és molt a prop La càmera és a propLa càmera és una mica lluny CONTROL (ANTON CORbijN,

D’esquenaD’esquena

D’esquenaD’esquena MeLMeL (seMih ApLANOgLu,2010)(seMih ApLANOgLu,2010) eL peRsONATge esTà d’esqueNA A LA CàMeRA eL peRsONATge MiRA eLs ALTRes NeNs COM jugueN

Mostrar l’emocióMostrar l’emoció ocultant la miradaocultant la mirada

Mostrar l’emocióMostrar l’emoció ocultant la miradaocultant la mirada peRsONApeRsONA (iNgMAR beRgMAN, 1966)(iNgMAR beRgMAN, 1966) LA NOiA MiRA LA CàMeRA. És uNA MiCA FOsC. És MOLT FOsC. NO es Veu LA MiRAdA de LA NOiA.

PERSONATGE I MÓN eNTRe LA geNT

Entre la gentEntre la gent NiNgú NO sApNiNgú NO sAp (hiROkAzu kORe-edA,2004)(hiROkAzu kORe-edA,2004) eL pLA És ObeRT. LA CàMeRA És LLuNy. eL pLA És TANCAT. LA CàMeRA És A pROp. eL peRsONATge esTà AL Mig de MOLTA geNT

CiNeMA eN CuRs pROFessORs: ANNA gOu bLANCA MuNáRRiz RAFeL bALdOVí disTàNCies

Add a comment

Related presentations

Related pages

Distàncies Curtes - Microsoft Store

Ich stimme zu, dass diese Seite Cookies für Analysen, personalisierte Inhalte und Werbung verwendet.
Read more

Distàncies Curtes - Ricard Canals: Amazon.de: Digitale ...

Ihre Musikbibliothek MP3-Einkaufswagen. Sie haben die maximale Anzahl an zulässigen Titeln in Ihrem MP3-Einkaufswagen überschritten.
Read more

Distància - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Vegeu exemples d'altres distàncies a l'article espai mètric. Distància (física) Es denomina distància entre ...
Read more

disseccionari: Distàncies

Nord-dista: s’aplica a tots aquells llocs que queden prop del Sud. lluny: sisè mes de l'any, segons ma santa mare. (by Matilde Urbach) Putiner: rus ...
Read more

Càlcul de distàncies a Google Maps - ecampmany.com

Càlcul de distàncies a Google Maps - ecampmany.com ... BESbewy
Read more

Distàncies – Programa de Ràdio

" Viatgem, alguns per sempre, a la recerca d'altres estats, altres vides, altres ànimes " Anaïs Nin
Read more

Triathlonportocolom.com - Distàncies i categories

- Rebran trofeus els 3 primers en cada categoria (masculi i femeni) . - Es necesari un mínim de 5 participants en la mateixa categoria per poder rebre trofeu.
Read more

Qui som – Distàncies

Distàncies flueix per una terra etèria on la poesia i la música defineixen un mapa sonor de veus callades que uneix tradicions i avantguardes.
Read more

Escala de distàncies còsmiques - Viquipèdia, l ...

Distàncies fonamentals. A la base de l'escala, hi trobam la mida de les distàncies fonamentals, en la qual les distàncies són determinades directament ...
Read more