Dissosiasjon

83 %
17 %
Information about Dissosiasjon
Education

Published on March 16, 2014

Author: sveinkristian

Source: slideshare.net

Description

Dissosiasjon viser både til normalpsykologiske og psykopatologiske fenomen. Her presenterer jeg inndelingene etter diagnosesystemene og relaterer det til traumeforståelse og selvskading

Dissosiasjon og selvskading Svein Øverland Svein@arkimedes.info Psykologivirkeligheten.blogspot.com www.superego.as @sveinoverland

Skam og selvskading- to umulige begreper

Virkeligheten er ikke som i læreboka • Mange som har en psykisk lidelse, har en til • Mange som har en psykisk lidelse har også en somatisk lidelse • Mange som har en psykisk lidelse har også økonomiske eller sosiale vansker

Traumatisering • Kunnskap om dissosiasjon er viktig i arbeidet med selvskading fordi forståelsen av traumer er sentralt for begge tilstandene • Diagnostikk av pasienter med selvskading er avgjørende for å skille mellom PTSD, dissosiative lidelser, psykoseutvikling og angst

Lært hjelpeløshet

Ressurssterke menn og sårbare kvinner

De dissosiative lidelser er omstridte • “no unique clinical picture, no reliable laboratory tests, could not be successfully delimited from other disorders, had no unique natural history and no familial pattern.” (Lauer, Black og Keen 1993) • Simulering? • Falske minner? • Eller rett og slett et "falskt konstrukt"?

Definisjon i ICD-10 • "Det som er felles for dissosiative lidelser (eller konversjonslidelser) er delvis eller fullstendig tap av den normale integrasjon mellom erindringer om fortiden, identitetsbevissthet, umiddelbare sansefornemmelser, og tap av kontroll over kroppsbevegelser"

Definisjon i DSM-V • Dissociation is a disruption of and/or discontinuity in the normal, subjective integration of one or more aspects of psychological functioning, including—but not limited to—memory, identity, consciousness, per- ception, and motor control. • In essence, aspects of psychobiological functioning that should be associated, coordinated, and/or linked are not.

F44 Dissosiative lidelser - ICD10 • .0 Amnesi • .1 Fugue • .2 Stupor • .3 Transe og besettelsestilstander • .4 Motoriske forstyrrelser • .5 Krampetilstander • .6 Følelsesløshet og sanseutfall • .7 Blandet • .8 Andre spesifiserte (Ganser, DID) • .81 Multippel personlighet

F48.1 Depersonalisasjon og derealisasjonssyndrom (ICD10) • Lidelse der det klages over at de mentale aktiviteter, kropp og omgivelser er kvalitativt endret, og føles uvirkelige, fjerne eller automatiske. Individene kan føle at de ikke lenger tenker selvstendig eller har egne forestillinger eller egen hukommelse, at bevegelser og atferd ikke er deres egne …..

r

Definisjon av selvskading • En fellesbetegnelse på atferd som innebærer at en person påfører seg selv intens fysisk eller psykisk smerte for å endre en intens negativ tanke, følelse eller en vanskelig relasjon (Øverland 2008)

Tidlige tekster som nå er moderne

Pierre Janet • Janet beskriver dissosiasjon som en forsvarsmekanisme ved traumer der minnet er for vanskelig å tåle for organismen • To eller flere mentale prosesser er ikke integrert – assosiert - i bevissthet, minne eller identitet • Fortrenging som horisontal avspaltning • Dissosiasjon som vertikal avspaltning

Diagnostikk er vanskelig • Det krever at man både kjenner til normalpsykologi utviklingspsykologi gruppepsykologi kulturforståelse • og psykopatologi angst psykose

SISTE SJANSE: I dag er Eldar Rønnings siste sjanse til å få med seg et individuelt OL-gull. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Derfor slår Eldar seg i brystet før han starter i dag Bruker smerten til å psyke seg opp.

Er dette selvskading?

Er dette dissosiasjon?

Dissosiasjon som normalvarians • Åpenhet som personlighetstrekk i Big Five • Absorpsjon, suggestibilitet • Automatiserte handlinger • Liksom-lek • Religiøse opplevelser/ritualer • Den romantiske og ekspresjonistiske tradisjon • Eksperimentelt indusert hallusinose og depersonalisering

Psykisk lidelse • Statistisk uvanlig tanke, følelse eller handling • som medfører vesentlig funksjonsnedsettelse • og subjektiv lidelse • Over en viss tid • på mer enn et område • og vurdert innerfor sin (sub)kultur

Hva er vitsen med diagnoser?

En diagnose bør si noe om • behandling • prognose • prediksjon • Hva er det som hjelper? • Hvor langvarige og intensivt vil det være? • Hva bør man være forberedt på?

Forskjellige definisjoner Villet egenskade Selvmordsforsøk Selvdestruktiv atferdSelvmutilering Selvskading

Forskjellige tilstander PTSD/ASD Dissosiative lidelser PsykosePersonlighetsforstyrrelse Dissosiasjon

Ulike perspektiver på dissosiasjon Forståelse av dissosiasjon tilknytning nevrobiologi hypnose PTSD PF media terapi

Populariseringer av MPD/DID

Diagnose påvirkes av kunnskap

Endringer i PTSD-kriteriene • I den siste revideringen i den amerikanske diagnosemanualen (DSM-V) fremstår dissosiasjon som et av kriteriene på PTSD (Intrusion B3) • En egen subkategori for barn, Complex PTSD • En egen subkategori for Dissosiativ PTSD

Vikarierende traumatisering • Man kan få diagnosen ikke bare med selv å oppleve traume; men også med å være vitne til, bli kjent med at en nærstående person er alvorlig skadet eller ved å gjentatte ganger måtte forholde seg til offer eller konsekvensen av en katastrofe

All adferd har en funksjon

Selvskading har en funksjon • Det er like mange grunner til å skade seg som det er folk som skader seg • Fokus på funksjon er veien inn til behandling og veien videre med pasienten • "Jeg vet ikke hvorfor du skader deg, men jeg vet at du ikke er dum. Du kan selvskading og kjenner deg selv. Jeg kan å hjelpe folk og vet at selvskading har en funksjon. Vi kan få ting til sammen"

Dissosiasjon har en funksjon • Felles for ulike perspektiver er at individet har behov for beskyttelse • Utgangspunktet bør være til at det var en årsak til det og at dissosiasjon derfor har en funksjon • Forventningene til pasienten bør være deretter

All atferd tolkes, - og kan tolkes feil

Nevropsykologiske utfall • Psykolog Karl Yngvar Dale gjennomførte en undersøkelse av likheter og forskjeller mellom personer med DID og andre dissosiative lidelser, og med en kontrollgruppe uten • Resultatene viste forskjeller mellom DID og annen dissosiering • DID-gruppen reagerte med å omdirigere ubehagelig stimuli • Personer med DID hadde mer alvorlig traumatisering og var lettere hypnotiserbare

Differensialdiagnoser og komorbide lidelser • F43.0 Akutt stress/belastningslidelse • F43.1 Posttraumatisk stresslidelse • F48.1 Derealisasjon og depersonalisering • F 45: Somatoforme lidelser • F 94.1: Reaktiv tilknytningsforstyrrelse + angstlidelsene + psykoselidelsene (inkludert bipolare lidelser) + personlighetsforstyrrelsene ? anorexia

Typisk symptombilde ved DID • Kvinne på ca 30 år • Debut dissosiative symptom i 6årsalder • Opptil 16 alter som voksne, flere som ungdom • Misbrukt, særlig seksuelt • Kroniske selvmordstanker, noen forsøk • Promiskuitet på tross av redusert libido • Ofte kontakt grunnet andre symptom enn DID (Gillig 2009)

Kasus • Jente som ville ha spesialisterklæring på at hun var normal • Jente med hallusinasjoner ala Ally Mc Beal • Mann i fengsel med lammelse • Kvinnelig "svingdørs" med multiple identiteter

Strukturell dissosiasjon • Primær dissosiasjon er knyttet forhindret fluktrespons. Fragmentering og språkløshet • Sekundær dissosiasjon knyttes til distansering og splittelse i en opplevende og en observerende del • Tertiær dissosiasjon knyttes til flere separate selvtilstander med konflikt mellom beskyttelse og tilknytning

Positive og negative symptomer Psykoforme symptomer Somatoforme symptomer Negative dissosiative symptomer Fjernhet Hukommelsestap Amnesi tanketyveri Nummenhet, lammelse Kroppslig følelsesløshet Positive dissosiative symptomer Gjenopplevelse Mareritt Høre stemmer Derealisasjon Smertetilstander, Dissosiative kramper, rykninger/ufrivillige bevegelser

Dissosiasjon vs psykose • Debut: Dissosiasjon kommer vanligvis akutt og knyttet til et traume Psykose kan debutere både "snikende" i pubertet eller akutt i pubertet/voksen alder • Symptomer: Dissosiasjon gir symptom uten realitetsbrist, ofte multimodale hallusinasjoner Pykose gir vrangforestillinger og vanligvis auditive hallusinasjoner

Hørselshallusinasjoner • Dissosiasjon Kommuniserer med deler av seg selv, ofte et mer naivt/barnlig innhold, oftest psykologisk meningsfylt • Psykose Omnipotent eller paranoid med forstyrrende eller befalende innhold, ofte med bissar form eller innhold

Skåringsverktøy • Dissociative experiences scale – DES 28-item selvutfylling • Dissociation questionnaire – DIS-Q 63-item selvutfylling subskalaer: identity confusion and fragmentation loss of control amnesia absorption

Skåringsverktøy fortsatt • SCID-D • Impact of event scale (IES-r) • PTSD-Q • Traumatic Experience Scale (TEC) • PANSS • Belief about Voices questionaire (BVQ)

Behandling • Behandling av dissosiasjon er fremdeles omstridt • I Norge gjennomføres nå en satsning på faseorientert traumebehandling - "Fokus på Traumer" • Ofte behandles både dissosiasjon og PTSD med kognitiv terapi (inkl. MCT, DBT og SFT) eller tilpasset EMDR

Det handler om å være forberedt

Add a comment

Related presentations

Related pages

Dissoziation (Psychologie) – Wikipedia

Der Begriff Dissoziation beschreibt in der Psychologie die Trennung von Wahrnehmungs- und Gedächtnisinhalten, welche normalerweise assoziiert sind.
Read more

Komplexe Dissoziative Störungen - Betroffene - Enstehung

Dissoziation - Was ist das? Der Begriff "Dissoziation" kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie "Trennung" oder "Zerfall". Im Bereich der ...
Read more

Dissoziative Störungen

Dissoziative Störungen. Übersicht. 1. Dissoziation als Begriff in der Psychologie 2. Dissoziative Störungen – eine Beschreibung
Read more

Duden | Dis­so­zi­a­ti­on | Rechtschreibung ...

Definition, Rechtschreibung, Synonyme und Grammatik von 'Dissoziation' auf Duden online nachschlagen. Wörterbuch der deutschen Sprache.
Read more

Dissoziation (Chemie) – Wikipedia

Dissoziation von Gasen und thermische Dissoziation. Die ersten Methoden zur Molmassenbestimmung basierten auf Dampfdichtemessungen. Es traten jedoch ...
Read more

Dissoziation - DocCheck Flexikon

von lateinisch: disassociare - trennen, scheiden Englisch: dissociation. Definition. Dissoziation bedeutet allgemein "Spaltung" oder "Trennung". In der ...
Read more

Trauma & Dissoziation

Strukturelle Dissoziation und die Behandlung chronischer Traumatisierung. Paderborn: Junfermann. VIELFALT e.V. (2015): Viele Sein. Überleben und Alltag.
Read more

Dissoziative Störungen - Seele und Gesundheit ...

Störungen mit Bezug zur Dissoziation gemäß ICD-10-Klassifikation der WHO. Name: ICD: Grundmuster: Depersonalisation Derealisation: F48.1 ...
Read more

dissoziation | eBay - Elektronik, Autos, Mode ...

Tolle Angebote bei eBay für dissoziation edc pullover. Sicher einkaufen.
Read more

Dissoziation in Chemie | Schülerlexikon | Lernhelfer

Dissoziation ist der Zerfall eines Stoffes in kleinere Teilchen. Die Trennung (lat.: dissoziato = trennen) kann homolytisch oder heterolytisch erfolgen.
Read more