Dimensies Nico

43 %
57 %
Information about Dimensies Nico

Published on December 13, 2007

Author: Egostrippen.nl

Source: slideshare.net

Description

Mensen komen er achter dat zij NIET hun EGO zijn

S p i r i tu a l i t e i t | N i c o A p p e l m a n | Leven in dimensies deel II De Vierde Dimensie Met het toenemen van de trilling van de aarde groeit het aantal mensen dat de Derde Dimensie ontstijgt. Steeds meer mensen zullen in het tijdspad naar 2012 toe de Vierde Dimensie gaan ervaren. Sommigen zitten nu nog vast in de Derde Dimensie, maar voor anderen is de Vierde Dimensie al duidelijk zichtbaar. Waar kunnen we dat dan aan herkennen? Dit artikel gaat over de verschil- lende kenmerken van de Vierde Dimensie. Z oals eerder al geschreven is over de Derde Dimensie, gaat het hier bij de Vierde Dimensie ook om een trillingsdimensie; om een bepaald niveau van bewustzijn. Vergeleken met de Derde Dimensie is er bij de Vierde Dimensie sprake van een De Vierde Dimensie hoger trillingsniveau en daarmee van een hoger niveau van bewustzijn; verhoogd bewustzijn. De Vierde Dimensie brengt een verhoogd bewustzijn met zich mee. Dit heeft consequenties voor hoe mensen Overgangsdimensie zullen denken en hoe mensen in het leven zullen staan. Naar verluid zullen we ons relatief “kort” in die Vierde Immers: verandering van inzichten/bewustzijn levert Dimensie bevinden. Gedacht/verwacht wordt dat de nu eenmaal verandering van denken, voelen en hande- Vijfde Dimensie de Vierde Dimensie “snel” zal opvol- len op. gen. Als dat inderdaad zo is, dan zou de Vierde Het meest kenmerkende voor de Vierde Dimensie is de Dimensie vooral het karakter van een overgangsdi- steeds verder gaande onthechting van het EGO. Het mensie hebben. De Vierde Dimensie vormt daarmee EGO zal steeds minder de leidraad zijn in het leven een brug tussen de Derde en de Vijfde Dimensie. De van de mens. Het EGO-gerichte denken en handelen Vierde Dimensie zou beschouwd kunnen worden als neemt verder af. Dit heeft te maken met het toenemen- een voorbereidingsfase naar de Vijfde Dimensie toe. de spirituele ontwaken wat momenteel mondiaal Het gaat ons voorbereiden en ontvankelijk maken voor gaande is. Mensen komen er achter dat zij niet hun datgene wat we gaan ontvangen en ervaren in de EGO zijn. Ze zullen in hun transformatie hun oude the- Vijfde Dimensie. ma’s, illusies en overtuigingen loslaten en nieuwe inzichten cultiveren. Mensen zullen meer controle Voorbereidingsdimensie ervaren over hun gedachten en emoties. Men zal hier Vele voorbereidingen op de komende veranderingen meer meesterschap over verkrijgen. Mensen komen naar 2012 toe zijn al in volle gang. meer en meer in contact en in verbinding met hun Nieuwe Tijdskinderen die al een hoger bewustzijn in Hogere Zelf, hun ware Kern, hun Ziel en ontdekken zich hebben. Voorlopers en Lichtwerkers spelen hierin een bron van liefde in zichzelf. Dit zorgt voor een lief- een belangrijke rol. Deze mensen zijn hard nodig niet devolle(re) benadering van de mens naar zichzelf en alleen op dit moment, maar ook de komende tijd. Zij naar anderen toe. Deze ontwikkeling hangt weer nauw zorgen ervoor dat andere mensen op de hoogte samen met het groeiende Eenheidsdenken. gebracht worden en voorzien worden van informatie. Tevens zorgen zij voor begeleiding, coaching, en uitleg Het Eenheidsdenken komt geleidelijk in de plaats van over de komende ontwikkelingen en bewustzijnsver- het denken in dualiteiten. Het ene (bijvoorbeeld de hoging (ascensie). Eveneens ligt er voor hen de taak dag) houdt namelijk verband met het andere (de van geruststelling. Belangrijk is dat zij de eventuele nacht). Het ene houdt automatisch het andere al in. Het angst die aanwezig is bij mensen die leven vanuit de ene gaat in het andere over zonder van elkaar geschei- Derde Dimensie, verminderen of wegnemen, opdat den te worden. ook die mensen in staat worden gesteld om de over- Het Eenheidsdenken initieert ook gevoelens van een- gang naar de Vierde (en Vijfde) Dimensie te maken. heid en verbondenheid. Steeds meer mensen worden 8 . Spiegelbeeld . oktober 2007

De Vierde Dimensie vormt een brug tussen de Derde en de Vijfde Dimensie. ´Transition´ Finn Mensen komen er achter deze mensen dan in meerdere of in mindere mate ver- schillende transformatiesymptomen gedurende hun spiri- dat zij NIET hun EGO zijn tuele ontwikkelingsproces c.q. transformatieproces. Veel mensen komen in dit kader in aanraking met (de ont- wikkeling van) bijzondere kwaliteiten zoals energieën zich bewust van het feit dat we niet afgescheiden zijn van voelen of aura’s zien etc etc. “De mogelijkheden van de elkaar, maar dat we met alles en iedereen verbonden zijn. geest ontwikkelen zich vooral in de Vierde Dimensie“. Immers wij zijn allen afkomstig van Eén en dezelfde Bron: Een speciale plaats zal ingenomen worden door de ont- van God. Met dit Eenheidsbewustzijn zal de behoefte om wikkeling van onze intuïtie. We zullen meer met de te oordelen ook verdwijnen en plaats maken voor een oor- stroom van het leven mee durven gaan en ons laten leiden deelsvrije houding en benadering. En de verbindende door synchroniciteit; door schijnbare toevalligheden die kracht of energie is Liefde. Liefde komt in de Vierde op ons pad komen en die ons op verschillende momenten Dimensie in plaats van de angstgevoelens die voorname- een boodschap aandragen en signalen aanreiken dat we lijk de boventoon voeren in de Derde Dimensie. Al onze op de goeie weg zijn. We zullen meer gebruik maken van angsten mogen we transformeren en loslaten. We zullen onze intuïtie. Vanuit onze intuïtie zullen onze keuzes onszelf zuiveren en ons bevrijden van blokkades en bal- meer zielsvoedend zijn, wat zal leiden tot meer innerlijke last. Mensen zullen meer gaan leven vanuit hun hartcha- rust en balans. We komen niet alleen zelf meer in balans, kra en hogere chakra’s. Chakra’s corresponderen met een maar ook onze maatschappij zal meer in evenwicht bepaalde trilling. Wanneer de trilling van de aarde komen. Met andere woorden: harmonie en vrede met (Schumannresonantie) toeneemt, dan zullen hierdoor de jezelf en de medemens zal dichter in onze levenservaring hogere chakra’s geactiveerd worden. komen. Het mediteren kan hierbij een hulpmiddel zijn om dichter tot je Zelf te komen, net als onder andere Reiki en Mogelijkheden van de geest Tai ji. Mensen zullen zich niet alleen verbonden voelen met hun Tot slot medemensen, maar ook met hun Bron, de natuur en de dieren. Dit brengt tevens meer respect voor zichzelf, de De Vierde Dimensie is voor sommigen al dagelijkse rea- ander en de omgeving met zich mee; iets waar het in de liteit. Voor anderen is er nog een weg te gaan. De Vierde Derde Dimensie soms nog wel eens aan ontbreekt, net als Dimensie kan zowel lastig als makkelijk te herkennen zijn. aan Zelfverwerkelijking. Mensen komen niet alleen in Makkelijk vanwege de (innerlijke) verwarring die als contact met hun Hogere Zelf, maar willen dit Hogere Zelf “indicator” optreedt, omdat de oude en nieuwe energieën ook tot uitdrukking brengen. Zij willen hun Zelf verwer- tijdelijk naast elkaar aanwezig zijn. Lastig te herkennen kelijken. Ze willen zich meer gaan concentreren op hun gezien het feit dat de veranderingen niet abrupt plaatsvin- eigen spirituele ontwikkeling en groei. Vaak ontmoeten den, maar zich geleidelijk aan zullen voltrekken. oktober 2007 . Spiegelbeeld . 9

Add a comment

Related pages

Nico Verbaan | LinkedIn

View Nico Verbaan’s professional profile on LinkedIn. LinkedIn is the world's largest business network, helping professionals like Nico Verbaan discover ...
Read more

Nico Jacobs - YouTube

How to build a Joomla website. We produce free Joomla tutorials that teach you everything you need to know to build your first Joomla powered website ...
Read more

Ruggedize

Ruggedize. 1,388 likes · 17 talking about this · 42 were here. ... Nico Gomes. 5star Such awesome ... Dimensies: 100.5mm x 79.4mm x ...
Read more

dr. H. (Heiner) Friedrich - Publications - TU/e

Wirix, Maarten, Bomans, Paul, Hendrix, Marco, Friedrich, Heiner, Sommerdijk, Nico & de With, ... In drie dimensies door een materiaal. Cursor, 54(21), 8-8.
Read more

Oalib search

Die Groot Vyf dimensies is konsensieusheid, eenstemmigheid, emosionele stabiliteit, ... Nico Kaptein Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde ...
Read more

Oalib search

Nico Martins South African Journal of Industrial Psychology ... Die Groot Vyf dimensies is konsensieusheid, eenstemmigheid, emosionele stabiliteit, ...
Read more

Developing a trust model for assisting management during ...

Martins, Nico. URI: http://hdl.handle.net/10500/13555. Date: 2000. Type: Article. Abstract: ... Die Groot Vyf dimensies is konsensieusheid, eenstemmigheid, ...
Read more

Trust as a factor in determining how to attract, motivate ...

Trust as a factor in determining how to attract, motivate and ... van die teoreties opgestelde dimensies ondersteun. ‘n Tweede-orde ... Nico Martins ...
Read more