advertisement

โทรทัศน์ดิจิทัล (Digital Television)

60 %
40 %
advertisement
Information about โทรทัศน์ดิจิทัล (Digital Television)
Education

Published on March 8, 2014

Author: SupuksornFongjangwang

Source: slideshare.net

advertisement

หน้ า 1 โทรทัศน์ ดิจิทัล (Digital television) ภาสกร เรืองรอง * พิชญา พรมประไพ, วีรวัชร์ ทองสุข, ศิรดล ศรีดาเดช, ศุภสิทธิ์ เต็งคิว, ศุภกษร ฟองจางวาง ** ั บทคัดย่ อ โทรทัศน์ เป็ น อุป กรณ์ อิเล็ก ทรอนิ กส์ อย่างหนึ่งซึ่งทาหน้ าที่ เป็ น สื่อในการให้ ข้อมูล ข่าวสาร ความ บัน เทิ งต่าง ๆ และถื อได้ ว่ามี บ ทบาทที่ ส าคัญ ในการด าเนิ น ชี วิต โดยมีอิท ธิ พลต่อความคิด ความเชื่ อ พฤติก รรมของประชาชน และยังมีอิท ธิพลต่อด้ านต่าง ๆ เช่น การศึก ษา เศรษฐกิจ และสังคม ในอดีต ประเทศไทยได้ ส่งสัญ ญาณโทรทัศน์ ภาคพืนดินแบบอนาล็อก และในปี 2556 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ มี ้ การส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพืนดินแบบดิจิทัล ซึ่งจะทาให้ มีจานวนช่องรายการที่มากขึ ้น ภาพและเสียงมี ้ คุณภาพที่ดีขึ ้นกว่าเดิม โดยหลังจากปี 2563 ก็จะยุติก ารส่งสัญญาณโทรทัศน์ ภาคพืน ดินแบบอนาล๊ อก ้ การเปลี่ยนแปลงในครังนี ้ทาให้ คาว่า โทรทัศน์ดิจิทัล (Digital TV) ได้ ถูกพูดถึงและให้ ความสนใจกันอย่าง ้ มาก โดยเฉพาะในอินเทอร์ เน็ตและโทรทัศน์ บทความนี ้ได้ นาเสนอความหมายและความสาคัญ การใช้ งาน จริ ง ณ ขณะนีกรณี ศึกษา ข้ อดีและข้ อเสีย และความเป็ นไปได้ ในการนาไปใช้ งานจริ งของโทรทัศน์ดิจิทัล ้ เพื่อเป็ นการเตรี ยมตัวและเปลี่ยนแปลงให้ เข้ ากับ การส่งสัญ ญาณโทรทัศแบบดิจิทัลที่ กาลังเปลี่ยนแปลง อย่างสมบูรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ านี ้ Abstract Television is an electronic device which acts as a medium for information and entertainment, play a critical role in the lifestyle, influence the thoughts, beliefs and behaviors of people, also influence fields such as education, economy and society. In the past, Thailand has broadcasted analog terrestrial television. In the year 2013, Thailand has broadcasted digital terrestrial television, which provide a greater number of channels, increase picture and sound quality better than ever. After the year 2020, Thailand will cease the analog terrestrial television broadcasting. Making changes in this term, the word “Digital TV” was talking about and keeping attention greatly, especially on the Internet and television. This article presents the meaning and importance, actual use case studies as of now, advantages and disadvantages and the possibility of practical use, for preparation and transition from analog to digital terrestrial television broadcasting, which is changing completely in the next few years ahead. * อาจารย์ภาควิชา เทคโนโลยีและสือสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ่ ** นิสตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสือสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ิ ่

หน้ า 2 1.1 ความหมายและความสาคัญ ตังแต่เดิมจนถึงปัจจุบน ประเทศไทยมีการส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบภาคพื ้นดินในระบบอนาล็อก ้ ั โดยเป็ นการส่งคลื่นความถี่ผ่านอากาศ ไปยังเสารับสัญญาณที่เรียกกันตามภาษาชาวบ้ านว่าเสาหนวดกุ้ง หรือก้ างปลาตามที่อยู่อาศัยของประชาชน กิจการโทรทัศน์ภาคพื ้นดินสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ยุค คือ ยุคที่ 1 ยุคโทรทัศน์ขาว - ดา (พ.ศ. 2490 – 2510) ยุคที่ 2 ยุคโทรทัศน์สี (พ.ศ.2510 - 2555) ยุคที่ 3 คือ ยุคโทรทัศน์ดิจิทล (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ั แห่งชาติ [กสทช.], 2556) กิจการโทรทัศน์นนถื อได้ วาเป็ นกิจการที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ ั้ ่ เป็ น อย่างมาก เนื่องจากเป็ นสื่อที่มีอิท ธิพลต่อประชาชนในหลายด้ าน อาทิ ความคิด ความเชื่ อ พฤติกรรม และการใช้ ชีวิต การเปลี่ยนไปสู่โทรทัศน์ดิจิตอลจึงส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของ ประชาชน จากความสามารถในการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารที่หลายหลายมากยิ่งขึ ้น ทาให้ เกิ ดการ พัฒนาทางด้ านความเป็ นอยู่ ความคิด ความเข้ าใจต่อสังคมภายนอก และมีโอกาสที่จะเลือกในสิ่ง ที่ตรงกับความต้ องการของตนเองมากยิ่งขึ ้น. (กสทช., 2556) โทรทัศน์ดิจิทล (Digital television) คือ การส่งผ่านของคลื่นเสียงและวิดีโอโดยใช้ สญญาณดิจิทลที่ ั ั ั มีประสิทธิภาพสูงทังความคมชัดของภาพและเสียง และสามารถส่งข้ อมูลได้ มากกว่าแบบอนาล็อกในหนึ่ง ้ ช่องสัญญาณ เรี ยกว่า มัลติแคสติ ้ง (Multicasting) (บริษัท บัณฑิตเซ็นเตอร์ จากัด, ม.ป.ป.) โดยโทรทัศน์ ดิจิทลจะใช้ สญญาณดิจิทลที่ถกบีบอัดและเข้ ารหัสที่มีคาเป็ น 0 กับ 1 เท่านัน ซึ่งในหนึ่งช่วงคลื่นความถี่จะ ั ั ั ู ่ ้ สามารถนามาส่งได้ หลายรายการโทรทัศน์ พร้ อมสัญญาณภาพและเสียงที่มีความละเอียดคมชัดมากยิ่งขึ ้น ซึ่งปั จจุบันในต่างประเทศ ทังในทวีปยุโรป ทวีปแอฟฟริ กา และทวีปเอเชีย ได้ เริ่ มเปลี่ยนมาใช้ สญ ญาณ ้ ั โทรทัศน์แบบดิจิทลแล้ วมากกว่า 38 ประเทศ (“โทรทัศน์ระบบดิจิตอล”, 2556) นอกจากนี ผ้ เู ชี่ยวชาญเรื่อง ั ้ โทรทัศน์ดิจิทลได้ ให้ ความหมายไว้ ดงนี ้ ั ั นที ศุก ลรัต น์ (2556) ประธานคณะกรรมการกิจ การกระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศน์และกิจ การ โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ ให้ ความหมายไว้ วา โทรทัศน์ดิจิทล คือ การแพร่ภาพโดยการส่งสัญญาณในระบบ ่ ั ดิจิทล ซึ่งที่ผานมาโทรทัศน์ในประเทศไทยก็มีการพัฒนาด้ านเทคโนโลยีมาโดยลาดับ เช่น จากโทรทัศน์ขาว ั ่ ดามาเป็ นโทรทัศน์ สี แม้ ว่าจะเปลี่ยนเป็ น โทรทัศน์ สีแล้ วแต่การส่งสัญ ญาณก็ ยังเป็ นอนาล็อกอยู่ ขณะที่ โทรทัศน์ในหลาย ๆ ประเทศนันมีการส่งสัญญาณแบบดิจิทลแล้ ว ซึ่งสิ่งที่ทาง กสทช. กาลังจะดาเนินการใน ้ ั ระยะเวลาอันใกล้ นี ้ก็คือการเปลี่ยนสัญญาณการแพร่ภาพโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกไปเป็ นดิจิทัล ซึ่งเมื่อ เราเปลี่ยนสัญญาณเป็ น ดิจิทลแล้ วผู้ชมก็ต้องใช้ เครื่องเพื่อปรับสัญญาณของโทรทัศน์ ที่บ้านให้ เป็ นดิจิทัล ั ด้ วย

หน้ า 3 บริ ษัท เทรนด์ วีจี 3 จากัด (ไทยรัฐออนไลน์ ) (ม.ป.ป.) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า โทรทัศน์ดิจิทัล คือ การส่งสัญญาณภาคพื ้นดินแบบเดิม แต่เปลี่ยนมาเป็ นการเข้ ารหัสแบบดิจิทลที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดย ั คลื่นที่เคยให้ บริ การช่องอนาล็อกได้ 1 ช่อง สามารถส่งสัญ ญาณแบบดิจิทัลได้ ถึง 40-50 ช่อง (กรณีของ กสทช. คือ 48 ช่อง) เปิ ดโอกาสให้ มีช่องรายการใหม่ ๆ ได้ มากขึ ้น นอกจากนี ้การส่งสัญญาณแบบดิจิทลยัง ั มีปัญหาเรื่องคลื่นรบกวนน้ อยลงอีกด้ วย บริ ษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด (2556) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า โทรทัศน์ดิจิทัล คือ โทรทัศน์ ที่รับและแสดงสัญญาณภาพและเสียงในรูปแบบดิจิทลผ่านเสาอากาศภาคพื ้นดิน ซึ่งจะทาให้ ั ได้ รับชมภาพและเสียงที่มีคณภาพที่ดีกว่าระบบอนาล็อก อีกทังจะทาให้ มีจานวนช่องรายการโทรทัศน์ฟรี ให้ ุ ้ ดูมากขึ ้น จากเดิมระบบอนาล็อกมีจานวนช่องโทรทัศน์ฟรี เพียง 6 ช่อง แต่ถ้าเป็ นระบบดิจิทล ในเบื ้องต้ นจะ ั มีช่องโทรทัศน์ฟรี ให้ รับชมถึง 48 ช่อง โดย 24 ช่องเป็ นของเอกชน และอีก 24 ช่องเป็ นของรัฐบาล และจะมี 4 ช่องที่แพร่ภาพแบบ HD ธีรยศ เวียงทอง (ม.ป.ป.) อาจารย์ประจาภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร ได้ ให้ ความหมายไว้ วา โทรทัศน์ดิจิทัลเป็ นระบบการรับส่งสัญญาณภาพและเสียง โดยข้ อมูลมีการเข้ ารหัส ่ แบบดิจิทัล ที่มีค่า 0 กับ 1 เท่านัน มีกระบวนการต่าง ๆ ที่จะทาการแปลงสัญญาณภาพและเสียงให้ เป็ น ้ ดิจิทล มีการบีบอัดข้ อมูล และเข้ ารหัสข้ อมูลก่อนที่จะทาการมอดูเลต (modulation) ข้ อมูลสัญญาณดิจิทัล ั เหล่านี ้เพื่อส่งผ่านตัวกลางไปสูผ้ รับปลายทาง ซึ่งต่างกันอย่างสิ ้นเชิงกับระบบโทรทัศน์อนาล็อก ่ ู จากความหมายของโทรทัศ น์ ดิ จิ ทัล ที่ มี ผ้ เ ชี่ ย วชาญข้ างต้ น ได้ ก ล่า วไปแล้ ว ผู้เ ขีย นจึ งขอสรุ ป ู ความหมายของโทรทัศน์ดิจิทลได้ วา โทรทัศน์ดิจิทล คือการส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทล เป็ นการส่ง ั ่ ั ั สัญ ญาณภาพและเสียงไปในช่องความถี่เดีย วกัน มีการบี บ อัด และเข้ ารหัสสัญ ญาณ ทาให้ สามารถส่ง สัญญาณภาพที่มีความละเอียดสูง HD (High - definition) และเสียงที่มีความคมชัดได้ และยังสามารถส่ง ได้ หลายรายการในหนึ่งช่องความถี่ ซึ่งจากเดิมระบบอนาล็อกนันจะมีจานวนช่องโทรทัศน์ฟรี เพียง 6 ช่อง ้ แต่ระบบสัญ ญาณดิจิ ทัลนัน จะมีช่องโทรทัศน์ฟรี ให้ รับ ชมถึ ง 48 ช่อง โดยแบ่ งเป็ นของภาคเอกชนและ ้ ภาครัฐอย่างละ 24 ช่อง และในการส่งสัญญาณดิจิทัลยังมีปัญ ญาคลื่นถูกรบกวนน้ อยลงกว่าสัญ ญาณ อนาล็อกอีกด้ วย จากความหมายและความสาคัญ ของโทรทัศน์ ดิจิ ทัล ที่ ก ล่าวไปแล้ วนัน ในลาดับ ต่อไปจะได้ ้ กล่าวถึงระบบการทางานของโทรทัศน์ดิจิทล ั ระบบการทางาน มีผ้ เชี่ ยวชาญได้ ก ล่าวถึงระบบการท างานและรายละเอียดที่ เกี่ ยวข้ องกับ โทรทัศน์ ดิจิ ทัล ซึ่งจะ ู นามากล่าวพอสังเขปดังต่อไปนี ้

หน้ า 4 สานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ [กทช.] (2553) อ้ างถึงใน กุลเชษฐ์ เล็กประยู (ม.ป.ป.) ได้ ก ล่าวไว้ ว่ามาตรฐานสากลของเทคโนโลยี ก ารส่งสัญ ญาณโทรทัศน์ ดิจิ ทัล ภาคพื น ดิน มี 4 ้ มาตรฐาน ได้ แก่ 1. มาตรฐาน ATSC (Advance Television System Committee) ได้ รับการพัฒนาขึ ้นในประเทศ สหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1998 2. มาตรฐาน DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) ได้ รับการพัฒนาขึ ้นในทวีปยุโรป ในปี ค.ศ. 1998 3. มาตรฐาน ISDB-T (Integrate Service Digital Broadcasting - Terrestrial) ได้ ถกพัฒนาขึ ้นใน ู ประเทศญี่ปน ในปี ค.ศ. 1999 ุ่ 4. ม า ต รฐ า น DTMB (Digital Terrestrial Multimedia Broadcast) เป็ น ร ะ บ บ ที่ ป ระ เท ศ สาธารณรัฐประชาชนจีนพัฒนาขึ ้นมาเพื่อใช้ งานเอง ในปี ค.ศ. 2006 รูปที่ 1 แสดงมาตรฐานการส่ งสัญญาณโทรทัศน์ ดิจทัลภาคพืนดินที่ถูกใช้ ในประเทศต่ าง ๆ ิ ้ ที่มา : (“Broadcast television systems”, 2557) สาหรับประเทศไทย ปัจจุบนประชาชนสามารถรับชมโทรทัศน์ได้ จาก 3 ระบบ ดังนี ้ ั 1. ระบบภาคพืนดิน (Terrestrial) เป็ นการรับส่งสัญญาณในระบบอนาล็อก (Analog) โดยใช้ สาย ้ สายอากาศแบบก้ างปลาหรื อหนวดกุ้ง ที่ เรี ยกกัน ตามภาษาชาวบ้ าน รับ สัญ ญาณจากเสาส่งสัญ ญาณ ภาคพื ้นดินของแต่ละสถานี ซึ่งในบางพื ้นที่อาจจะมีปัญหาในการรับสัญญาณได้ ไม่ชดเจน เพราะสัญญาณ ั ถูกบดบังจากสิ่งปลูกสร้ างต่าง ๆ 2. ระบบดาวเทียม (Satellite TV) เป็ นการใช้ จานรับดาวเทียมรับสัญญาณจากดาวเทียมโดยตรง สัญญาณดาวเทียมครอบคลุมทุกพื ้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะพืนที่ห่างไกลที่ สญญาณภาคพืนดินไม่ ้ ั ้ ครอบคลุม จึงค่อนข้ างได้ รับความนิยมมากกว่าระบบอื่น

หน้ า 5 3. ระบบเคเบิ ้ลทีวี (Cable TV) เป็ นการรับชมผ่านโครงข่ายสายเคเบิ ้ลของผู้ประกอบการเคเบิ ้ลทีวี โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยประเภทอาคาร คอนโดมิเนียม โรงแรม และที่พก อาศัยในเขตเมือง ซึ่งมีพื ้นที่จากัดใน ั การติดตังสายอากาศหรื อ จานรับ ดาวเที ย ม (บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน), 2556) โดย ้ มาตรฐานการส่งสัญญาณโทรทัศน์ดิ จิทัล มาตรฐาน DVB (Digital Video Broadcasting) แบ่ งออกเป็ น มาตรฐานย่อย ๆ ได้ แก่ 1. DVB-S (Digital Video Broadcasting – Satellite) เป็นการส่งสัญญาณดิจิทลผ่านดาวเทียม ั 2. DVB-C (Digital Video Broadcasting – Cable) เป็ นการส่งสัญญาณดิจิทลผ่านสายเคเบิล ั 3. DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) เป็ นการส่งสัญญาณดิจิทลภาคพื ้นดิน ั 4. DVB-H (Digital Video Broadcasting - Handheld) เป็ น การส่งสัญ ญาณภาคพืน ดิน อีก แบบ ้ หนึ่ง โดยส่งให้ กับเครื่ องรับแบบพกพา อุปกรณ์เคลื่อนที่ และโทรศัพท์มือถือ (“การส่งสัญญาณโทรทัศน์ใน ระบบ Digital”, 2557) มาตรฐานการส่ง สัญ ญาณโทรทัศ น์ ดิ จิ ทั ล ของประเทศไทยที่ ถูก เลื อ กใช้ คื อ มาตรฐาน DVB-T2 (Digital Video Broadcasting - Second Generation Terrestrial) (กสทช., 2556) บริ ษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (2556) ได้ กล่าวว่า DVB-T2 เป็ นมาตรฐานใหม่ของการส่งสัญญาณ โทรทัศน์ ในระบบดิจิทลที่พัฒนามาจากระบบ DVB-T เพื่อทดแทนการออกอากาศระบบอนาล็อกแบบเดิม ั โดยมีเข้ ารหัสแบบใหม่ให้ มีป ระสิทธิ ภาพมากกว่า DVB-T ช่วยเพิ่ มประสิทธิภาพการส่งข้ อมูลสัญ ญาณ ดิจิทลให้ ได้ มากขึ ้นเท่าตัว ทาให้ สามารถส่งสัญญาณความละเอียดสูงแบบ HD (High – definition) ได้ ให้ ั ภาพที่คมชัดและเสียงรอบทิศทางได้ อย่างเสถียร บริ ษั ท ซัมซุ ง (ประเทศไทย) จ ากัด (2556) ได้ ก ล่าวว่า การที่ จ ะรับ สัญ ญาณโทรทัศ น์ ดิ จิ ทัล ภาคพื ้นดินด้ วยมาตรฐาน DVB-T2 มีด้วยกัน 2 กรณี คือ 1. การรับ สัญ ญาณผ่านเครื่ องรับโทรทัศน์ ที่มีภาครับ สัญ ญาณโทรทัศน์ ดิจิ ทัล (Built-in Digital Tuner) มาตรฐาน DVB-T2 อยู่ใ นตัว ซึ่ งภายในปี 2556 นี ้ ผู้ผ ลิต โทรทัศน์ รายใหญ่ ก็ ได้ มี แ ผนพัฒ นา โทรทัศน์ให้ รองรับมาตรฐานนี ้กันแล้ ว 2. การเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ดิจิทล (Set-top box) ในมาตรฐาน DVBั T2 ซึ่งระบบนีเ้ หมาะสาหรับผู้ที่ไม่ต้องการเปลี่ยนโทรทัศน์เครื่องเก่า เพราะกล่องตัวนี จะเปลี่ยนสัญญาณ ้ ดิจิทัลที่ถูกส่งมาไปเป็ นสัญญาณอนาล็อกเหมือนเดิม เพื่อให้ สามารถรับชมโทรทัศน์ ผ่านระบบเก่าได้ ซึ่ง ภาพที่ได้ จะมีความคมชัดที่ดีขึ ้นอีกด้ วย กสทช. (2556) ได้ กล่าวถึงการรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทลภาคพื ้นดินด้ วยมาตรฐาน DVB-T2 ซึ่งมี ั อยู่ 2 กรณี คือ 1. ถ้ าใช้ โทรทัศน์ระบบอนาล็อก หรื อโทรทัศน์ที่ใช้ กันทั่วไปในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็ น โทรทัศน์แบบ Smart TV หรื อโทรทัศน์ จอแบนต่าง ๆ ไม่ต้องเปลี่ย นโทรทัศน์ใหม่ โดยสามารถรับ ชมโทรทัศน์ ในระบบ

หน้ า 6 ดิจิทัลได้ ง่าย ๆ เพียงนากล่องแปลงสัญญาณ (Set-top box) มาต่อกับโทรทัศน์ ใช้ เสารับสัญญาณแบบ หนวดกุ้งหรือก้ างปลาเป็ นตัวรับสัญญาณต่อเข้ ากับกล่องแปลงสัญญาณ 2. ถ้ าต้ องการซื อโทรทั ศ น์ เครื่ องใหม่เป็ น โทรทัศน์ ดิจิ ทัลที่ มี ดิจิ ทัล จูน เนอร์ ใ นตัว (integrated ้ Digital Television: iDTV) ซึ่งสามารถรับสัญญาณดิจิทัลได้ โดยตรง โดยที่ไม่ต้องใช้ กล่องแปลงสัญญาณ (Set-top box) เพียงนาเสารับสัญญาณแบบก้ างปลาหรือหนวดกุ้งมาต่อเข้ ากับโทรทัศน์โดยตรง ก็สามารถ รับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทลได้ แล้ ว ั รูปที่ 2 แสดงการรับสัญญาณดิจทัลของโทรทัศน์ ท่ ไม่ มีภาครับสัญญาณดิจทัลในตัว ิ ี ิ รูปที่ 3 แสดงการรับสัญญาณดิจทัลของโทรทัศน์ ท่ มีภาครับสัญญาณดิจทลในตัว ิ ี ิ ั

หน้ า 7 ส า ห รั บ Set-top box แ ล ะ iDTV ที่ ท า ง ก ส ท ช . ร อ ง รั บ ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ได้ ที่ http://broadcast.nbtc.go.th/tools/stb และ http://broadcast.nbtc.go.th/tools/idt ตามลาดับ นอกจากนี ยั ง สามารถค้ นหา iDTV ได้ ที่ http://www.lcdtvthailand.com/spec/ โดยตรวจสอบจาก ้ คุณสมบัติวารองรับ Digital Tuner (DVB-T2) หรือไม่ ่ ความละเอียดและจานวนเส้ นของภาพในระดับต่าง ๆ ที่โทรทัศน์ดิจิทลสามารถแสดงผลได้ มีดงนี ้ ั ั ประเภทความละเอียด HDTV (High-definition television) (“High-definition television”, 2557) SDTV (Standard-definition television) (“Standard-definition television”, 2557) ความละเอียดและจานวนเส้ น - 1280 × 720 (720p) - 1920 × 1080 (1080p, 1080i) - 640 × 480 (480i) - 768 × 576 (576i) ตารางที่ 1 ตารางแสดงความละเอียดและจานวนเส้ นของภาพในระดับ HD และ SD จากความหมายและความสาคัญของโทรทัศน์ดิจิทล ระบบการทางาน ที่กล่าวไปแล้ วนัน ในลาดับ ั ้ ต่อไปจะได้ กล่าวถึงการใช้ งานจริ งในลักษณะของกรณีศกษาต่อไป ึ 1.2 การใช้ งานจริง ณ ขณะนี ้ กรณีศึกษา ไม่เพียงแต่ประเทศไทยที่กาลังอยู่ในขันตอนการเปลี่ยนส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อก ้ เป็ นระบบดิจิทัล ทั่วโลกเองก็เช่นเดียวกัน ประเทศแต่ละประเทศที่อยู่ในทวีปต่าง ๆ บางส่วนกาลังอยู่ใน ขันตอนการดาเนินการ และบางส่วนได้ ทาการเปลี่ยนมาใช้ ระบบดิจิทัลเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ ว เช่น ประเทศ ้ สหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปน เป็ นต้ น โดยแต่ละประเทศมีมาตรฐานและวิธีการดาเนินงานที่แตกต่างกันไป ุ่ ซึ่งมาตรฐานการจ่ายสัญญาณจะเป็ นไปตามความเหมาะสมและความพร้ อมของแต่ละประเทศ โดยการ ก าหนดมาตรฐานโทรทัศ น์ ดิ จิ ทัล ในต่างประเทศ สมาคม ATSC หรื อ Advanced Television System Committee เป็ นผู้ทาหน้ าที่ในการพัฒนาและจัดวางมาตรฐานสาหรับโทรทัศน์ดิจิทล (Digital Television ั DTV) โดยเฉพาะ ซึ่ งในระยะแรกนัน ก่ อ ก าเนิ ด ขึน ในประเทศอเมริ ก า โดยสมาพั น ธ์ FCC (Federal ้ ้ Communications Commission) ต้ องการขยายขอบเขตระบบการส่งโทรทัศน์ให้ มีความคมชัดที่สงยิ่งขึ ้น ู ซึ่งเรี ย กว่า HDTV (High- Definition Television) ได้ มีก ารศึกษาถึ งระบบการส่งสัญ ญาณภาพและเสีย ง โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทล หรือ DTV เพื่อให้ ระบบสามารถพัฒนาได้ ตอไปในอนาคต ATSC ซึ่งต้ องทางาน ั ่

หน้ า 8 ภายใต้ ข้ อก าหนด ของ FCC จึ ง พุ่ ง เป้ า พั ฒ นาไปในแนวทางของ DTV, Interactive System และ Broadband Multi-media Communications (เศรษฐพงค์ มะลิสวรรณ, 2553) ุ ปัจจัยสาคัญที่หลาย ๆ ประเทศให้ ความสนใจและเริ่ มการเปลี่ยนแปลงสัญญาณโทรทัศน์มาเป็ น ระบบดิจิทลนัน นอกจากเหตุผลที่สญญาณโทรทัศน์คมชัดหรือมีช่องเพิ่มมากขึ ้นแล้ ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีก ั ้ ั หลายปัจจัยที่สาคัญ ซึ่งเป็ นผลต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างเช่น ทางกงสุลประเทศออสเตรเลียออกประกาศ ชีแจงถึงเหตุผลที่ประเทศออสเตรเลียเปลี่ยนมาใช้ โทรทัศน์ ในระบบดิจิทัล เมื่อปี 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งทาง ้ รัฐบาลได้ กล่าวว่า ประเทศออสเตรเลียต้ องการให้ ประเทศก้ าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้ านเทคโนโลยีทั่ว โลกเพื่อตอบรับอุตสาหกรรมการผลิตสื่อในต่างประเทศที่เป็ นแบบดิจิทลทังหมด นอกจากการรับสัญญาณ ั ้ ที่เป็ นดิจิทลจากต่างประเทศแล้ ว ยังเป็ นการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการส่งออกสื่อดิจิทลให้ ตอบสนองกับตลาด ั ั ทัวโลกอีกด้ วย (Australian Government, 2553) ด้ วยเหตุผลและปัจจัยนานานัปการทาให้ ประเทศต่าง ๆ ่ ตื่นตัวและวางแผนดาเนินการเปลี่ยนระบบสัญ ญาณโทรทัศน์เป็ นระบบดิจิทัล โดยเฉพาะประเทศเพื่ อน บ้ านในประชาคมอาเซียนทัง 4 ชาติ ซึ่งประกอบด้ วยประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน ได้ ้ ออกมาประกาศที่จะยกเลิกระบบการออกอากาศโทรทัศน์แบบอนาล็อกในอีก 7 ปี ข้ างหน้ า หลังการประชุม คณะรัฐมนตรีด้านโทรคมนาคมแห่งประเทศสมาชิกกลุมอาเซียน เมื่อปลายปี 2556 ที่ผานมา ข้ อตกลงของ ่ ่ อาเซียนในเรื่ องนีกาหนดการใช้ งานที่ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อการเชื่อมโยงให้ ระบบทัวถึงกันในภูมิภาค ้ ่ อาเซียน ส่วนประเทศไทยกาลังอยู่ในขันเริ่มต้ นการเปลี่ยนแปลงระบบโทรทัศน์เป็นระบบดิจิทลที่ต้องค่อย ๆ ้ ั ศึกษาการวางแผน และการดาเนินงานจากประเทศอื่น ๆ (โอฬาร สุขเกษม, 2556) การส่งสัญญาณระบบดิจิทลในประเทศญี่ปนใช้ มาตรฐานการส่งสัญญาณดิจิทลแบบ ISDB-T โดย ั ุ่ ั ที่ NHK เป็ นผู้คิดค้ นระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ ดิจิทัลได้ เสร็จสมบูรณ์ในปลายทศวรรษที่ 80 หลังจาก นันจึงได้ นามาใช้ ในประเทศญี่ ปน โดยเริ่มออกอากาศอย่างเป็ นทางการในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2546 ซึ่ง ้ ุ่ โทรทัศน์ดิจิทลของญี่ ปนนันไม่ต้องประมูลเหมือนอย่างของประเทศไทย สามารถทาโครงข่ายได้ ทนทีโดย ั ุ่ ้ ั ไม่ต้องรอการสัมปทานจากส่วนกลางแต่ละสถานีสามารถสร้ างเสาได้ เองอย่างอิสระ โดยที่ช่องสัญญาณจะ แยกกันเด็ดขาดและไม่ใช้ ปะปนกัน เริ่มแรกสัญญาณในระบบดิจิทลของญี่ ปนเริ่มออกอากาศในสามเมือง ั ุ่ ใหญ่ก่อน คือ โตเกียว นาโกย่า และโอซาก้ า ต่อมาจึงจะสามารถออกอากาศได้ ทั่วทังประเทศควบคูไปกับ ้ ่ สัญญาณอนาล็อกต่อเนื่องมาจนกระทัง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2554 จึงยุติการส่งสัญญาณอนาล็อกพร้ อม ้ กันทัวประเทศ ยกเว้ นจังหวัดที่ประสบภัยสึนามิมายกเลิกในภายหลัง (“ถอดบทเรี ยนปั ญหาญี่ ปนเปลี่ยน ่ ุ่ ผ่านสูยคทีวีดิจิตอล”, 2556) ่ ุ ระบบการใช้ งานและการเข้ าถึงสัญญาณดิจิทลของประเทศญี่ปนจะแตกต่างจากของประเทศอื่น ๆ ั ุ่ และของประเทศไทยตรงที่ ป ระเทศญี่ ปุ่ นมีระบบการเข้ าถึ งโดยใช้ บัตร B-CAS ซึ่งจะได้ มากจาการซื อ ้ อุปกรณ์ที่รองรับสัญญาณระบบดิจิทลต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ดิจิทล คอมพิวเตอร์ที่มีตวรับสัญญาณดิจิทลเป็น ั ั ั ั

หน้ า 9 ต้ น โดยที่ บัตร B-CAS เป็ นกุญ แจสาคัญ ในการเข้ าถึงได้ อย่างสมบูรณ์ โดยจาเป็ นต้ องมีก ารลงทะเบีย น ก่อนที่จะนาบัตรไปใช้ งานได้ (“มารู้จก ISDB-T มาตรฐานทีวีดิจิตอลของญี่ปนกันดีกว่า”, 2556) ั ุ่ รูปที่ 4 บัตร B-CAS ที่ใช้ ในการเข้าถึงสัญญาณดิจทลในประเทศญี่ปุ่น ิ ั ที่มา : (“มารู้จก ISDB-T มาตรฐานทีวีดิจิตอลของญี่ปนกันดีกว่า”, 2556) ั ุ่ รูปที่ 5 จอโทรทัศน์ ดิจทัลพร้ อมช่ องเสียบบัตร B-CAS ิ ที่มา : (“มารู้จก ISDB-T มาตรฐานทีวีดิจิตอลของญี่ปนกันดีกว่า”, 2556) ั ุ่ รูปที่ 6 คอมพิวเตอร์ ขนาดพกพาที่มีตัวรับสัญญาณดิจทัล ิ ที่มา : (“มารู้จก ISDB-T มาตรฐานทีวีดิจิตอลของญี่ปนกันดีกว่า”, 2556) ั ุ่

หน้ า 10 อีก หนึ่งระบบที่ ป ระเทศญี่ ปนพัฒนา คือระบบการปล่อยสัญ ญาณแบบ 1 seg เพื่ อบริ ก ารและ ุ่ อานวยความสะดวกแก่ผ้ ใช้ งานอุปกรณ์ อิเลคทรอนิกส์เคลื่อนที่ โดยจะสามารถรับชมโทรทัศน์ ดิจิทลจาก ู ั บริ เวณไหนก็ ได้ แม้ ก ระทั่งบนรถไฟฟ้าความเร็ วสูงก็ สามารถรับ สัญ ญาณได้ ลื่นไหลไม่ติดขัด (“มารู้ จัก ISDB-T มาตรฐานทีวีดิจิตอลของญี่ปนกันดีกว่า”, 2556) ุ่ รูปที่ 7 อุปกรณ์ พกพาแบบอิเลคทรอนิกส์ ท่ สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ ได้ ี ด้ วยการเสียบตัวรับสัญญาณดิจทัล ิ ที่มา : (“มารู้จก ISDB-T มาตรฐานทีวีดิจิตอลของญี่ปนกันดีกว่า”, 2556) ั ุ่ รูปที่ 8 อุปกรณ์ อเลคทรอนิกส์ นาดพกพาที่สามารถรับสัญญาณดิจทัลได้ ิ ิ ที่มา : (“มาดูกนว่า Full Seg และ 1 Seg ในทีวีดจิตอลญี่ปนต่างกันอย่างไร”, 2556) ั ิ ุ่ กลับมาที่ประเทศไทย โดยในประเทศไทยเอง เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556 สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบกได้ ท าการทดลองออกอากาศโทรทัศน์ ดิจิทัล จนถึงเดือนกรกฎาคม โดยใช้ มาตรฐานการส่ง สัญญาณโทรทัศน์ดิจิทลแบบ DVB-T2 ซึ่งเป็ นมาตรฐานเดียวกับในหลาย ๆ ประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร ั

หน้ า 11 รัสเซีย อิตาลี สวีเดน ศรีลงกา เวียดนาม โครเอเชีย เป็ นต้ น ในพื นที่กรุงเทพมหานครและปริ มณฑลจาก ั ้ อาคารใบหยก จ านวนช่องสัญ ญาณที่ท าการทดลองออกอากาศมีทังหมด 6 ช่อง ได้ แก่ ช่อง 3, 5, 7, 9, ้ NBT, TPBS และ อีก 2 รายการในระบบ HD (“ช่อง 5 ทดลองออกอากาศทีวีดิจิตอลแล้ ว”, 2556) รูปที่ 9 ไดอะแกรมแสดงรัศมีการส่ งสัญญาณโทรทัศน์ แบบดิจทัล มาตรฐาน DVB -T2 ิ ที่มา : (“ช่อง 5 ทดลองออกอากาศทีวีดจิตอลแล้ ว”, 2556) ิ ซึ่งผลที่ได้ จากการทดลองออกมานันการรับสัญญาณในพื ้นที่ครอบคลุมมีความชัดเจนทังภาพและ ้ ้ เสียง และยังส่งผลให้ ประชาชนทั่วมีความตระหนักและตื่นตัวกับ โทรทัศน์ดิจิทล พร้ อมทังได้ รับความรู้ถึง ั ้ การใช้ งานและความเป็ นไปได้ ที่จะสามารถนาโทรทัศน์ระบบเก่ามาใช้ รับสัญญาณในระบบดิจิทลได้ จริงอีก ั ทังยังเป็ นการเก็บข้ อ มูลของความนิยมและความสนใจของประชาชนที่จะนาไปพัฒนาการส่งสัญ ญาณ ้ ต่อไป (“ช่อง 5 ทดลองออกอากาศทีวีดิจิตอลแล้ ว”, 2556) สาหรับประเทศไทย กสทช. กาหนดให้ โทรทัศน์ดิจิทลมีจานวนช่องรายการ 48 ช่อง โดยแบ่งเป็ น ั ช่องบริการชุมชน 12 ช่อง ช่องสาธารณะ 12 ช่อง ช่องธุรกิจ 24 ช่อง (สาหรับการประมูล) โดยใน 24 ช่องนี ้ 17 ช่องจะเป็ นมาตรฐานปกติ (SD) และอีก 7 ช่องเป็ นมาตรฐานความคมชัดสูง (HD) ในจานวน 48 ช่องนี ้ ได้ รวมช่องโทรทัศ น์ ฟรี จ านวน 6 ช่องที่ ส่งสัญ ญาณในระบบอนาล็อกด้ วย ได้ แก่ ช่อง 3, 5, 7, 9, สทท. (NBT) และไทยพี บี เอส (TPBS) (“เปิ ด ศักราชใหม่วงการโทรทัศน์ไทยสู่ความเป็ น สากลกับ ที วีดิจิ ตอล”,

หน้ า 12 2557) ผลการประมูลคลื่น ความถี่ที วีสาหรับ ภาคธุรกิ จ ในวัน ที่ 26-27 ธันวาคม 2556 (“เคาะวัน ประมูล ดิจิตอลทีวี 2 วัน 26-27 ธันวาคมนี ้”, 2556) มีดงนี ้ ั หมวดช่ องรายการ รายการทั่วไป ความละเอียดสูง ช่ องรายการ ช่อง 30 - บริษัท อสมท. จากัด (มหาชน) (ช่อง 9) ช่อง 31 - บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทล ทีวี จากัด (เครือจีเอ็มเอ็มแกรมมี่) ั ช่อง 32 - บริษัท ทริปเปิ ลวี บรอดคาสติ ้ง จากัด (หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ) ช่อง 33 - บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จากัด (ช่อง 3) ช่อง 34 - บริษัท อัมรินทร์ เทเลวิชน จากัด (เครืออัมรินทร์ ) ั่ ช่อง 35 - บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด (ช่อง 7) ช่อง 36 - บริษัท บางกอกมีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ ้ง จากัด (เครือสายการบินบางกอกแอร์ เวย์) รายการทั่วไป ความละเอียดปกติ ช่อง 23 - บริษัท ไทย บรอดคาสติ ้ง จากัด (เครือเวิร์คพ้ อยท์) ช่อง 24 - บริษัท ทรู ดีทีที จากัด (เครือทรู คอร์ ป) ช่อง 25 - บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทล ทีวี จากัด (เครือจี เอ็มเอ็ม แกรมมี่) ั ช่อง 26 - บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ ้ง จากัด (เครือเนชั่น) ช่อง 27 - บริษัท อาร์ เอส เทเลวิชน จากัด (เครืออาร์ เอส) ั่ ช่อง 28 - บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จากัด (ช่อง 3) ช่อง 29 - บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จากัด (เครือโมโนกรุ๊ป) รายการข่ าวสาร ช่อง 16 - บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค จากัด (สถานี TNN 24 เครือทรูคอร์ ป) และสาระ ช่อง 17 - บริษัท ไทยทีวี จากัด (ทีวีพล) ู (ความละเอียดปกติ) ช่อง 18 - บริษัท ดีเอ็น บอร์ ดคาสท์ จากัด (หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์) ช่อง 19 - บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชน จากัด (สถานีสปริงนิวส์) ั่ ช่อง 20 - บริษัท 3 เอ มาร์ เก็ตติ ้ง จากัด (ฝ่ ายผลิตข่าว ให้ ช่อง 5) ช่อง 21 - บริษัท วอยซ์ ทีวี จากัด (สถานีวอยซ์ทีวี) ช่อง 22 - บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชน จากัด (เครือเนชัน) ั่ ่ รายการเด็ก เยาวชน ช่อง 13 - บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จากัด (ช่อง 3) และครอบครั ว ช่อง 14 - บริษัท อสมท. จากัด (มหาชน) (ช่อง 9) (ความละเอียดปกติ) ช่อง 13 - บริษัท ไทยทีวี จากัด (ทีวีพล) ู ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการประมูลในหมวดทีวีสาธารณะ ที่มา : (“ไทยรัฐคว้ าช่อง 32 ประเดิมออกอาการทีวีดิจิตอล”, 2557)

หน้ า 13 โดยผู้รับใบอนุญ าตให้ บ ริ การโครงข่ายโทรทัศน์ที่ ใช้ ระบบแพร่สญ ญาณดิจิ ทัล ภาคพืน ดิน ต้ อง ั ้ ขยายโครงข่ายให้ สามารถครอบคลุมครัวเรือนทังประเทศนับจากวันที่ได้ รับใบอนุญาตอย่างน้ อย ดังนี ้ ้ ครัวเรือน (ร้ อยละ) 50 80 90 95 ภายในระยะเวลา (ปี ) 1 2 3 4 ตารางที่ 3 ตารางแสดงการขยายโครงข่ ายให้ ครอบคลุมครัวเรือนภายในเวลาที่กาหนด ที่มา : (กสทช., 2556) กสทช. ได้ ก าหนดว่าตังแต่ปี 2558 - 2563 ยังคงมีการส่งสัญ ญาณในระบบอนาล็อกต่อไป โดยมีการใช้ ้ ควบคูไปกับระบบดิจิทล หลังจากนันก็จะยุติการส่งสัญญาณในระบบอนาล็อกให้ เหลือแต่การส่งสัญญาณ ่ ั ้ ในระบบดิจิตอลเพียงอย่างเดียว (กสทช., 2556) จากข้ อมูลการนาไปใช้ งานจริง ณ ขณะนี ้ กรศึกษา ที่ได้ กล่าวมาแล้ วนัน ต่อไปผู้เขียนจะแสดงการ ้ ทดสอบโทรทัศน์ดิจิทลด้ วยตนเอง ซึ่งได้ ทาการทดสอบที่หอพักแห่งหนึ่ง ชันที่ 4 ข้ างมหาวิทยาลัยนเรศวร ั ้ จัง หวัด พิ ษ ณุ โลก โดยมี อุป กรณ์ หลัก ๆ ที่ ใ ช้ ในการทดสอบ ได้ แก่ โทรทั ศ น์ ยี่ ห้ อ Panasonic รุ่ น TH-L32C4T กล่องแปลงสัญญาณ (Set-top box) ยี่ห้อ Createch รุ่น CT-1 และเสาอากาศแบบยากิหรือที่ เรียกกันว่าแบบก้ างปลา รูปอุปกรณ์มีดงนี ้ ั รูปที่ 10 กล่ องแปลงสัญญาณ (Set-top box) ยี่ห้อ Createch รุ่น CT-1

หน้ า 14 รูปที่ 11 อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่มาพร้ อมกับกล่ องแปลงสัญญาณ (Set-top box) รูปที่ 12 เสาอากาศแบบยากิหรือแบบก้ างปลา เมื่อเชื่อมต่อสายอากาศเข้ ากับกล่องแปลงสัญญาณ และต่อกล่องแปลงสัญญาณเข้ ากับโทรทัศน์เรียบแล้ ว ต่อมาคือการถือเสาอากาศเพื่อรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทล โดยให้ เสาอยู่ในตาแหน่งที่สง อยู่ในที่โล่ง และ ั ู ให้ พ้นจากสิ่งกีดขวาง หรือบดบังสัญญาณ ขณะเดียวกันก็สงให้ กล่องแปลงสัญญาณทาการสแกนหาช่อง ั่ ร่ายการ

หน้ า 15 รูปที่ 13 การจับเสาอากาศเพื่อรับสัญญาณโทรทัศน์ ดิจทัล ิ รูปที่ 14 การต่ อเสาอากาศเพื่อให้ สามารถยื่นออกไปนอกระเบียง รูปที่ 15 แสดงจานวนช่ องรายการที่รับชมได้ ในขณะสแกน

หน้ า 16 รูปที่ 16 แสดงจานวนช่ องรายการทังหมดที่ได้ จากการสแกน ้ จากผลการสแกนที่ได้ พบว่าสามารถรับชมช่องรายการได้ 8 ช่อง โดยมีหนึ่งช่องที่มีความละเอียดแบบ HD คือ ช่อง TPBS ส่วนที่เหลือมีความละเอียดแบบ SD สังเกตว่าทุกช่องจะมีคาว่า ON MCOT ต่อท้ าย แสดง ว่าทุกช่องรายการถูกส่งโดยบริษัท อสมท จากัด (มหาชน) รูปที่ 17 แสดงความแรงและคุณภาพของสัญญาณของช่ อง 7 ที่รับได้ ตัวอย่ างภาพจากการรับ ชมช่องรายการที่ มี ความละเอียดแบบ HD โดยได้ เปรี ย บเทีย บกัน ระหว่างการ เชื่อมต่อกล่องแปลงสัญ ญาณเข้ ากับ โทรทัศน์ด้วยสาย HDMI ซึ่งให้ สญญาณดิจิทัลกับ การเชื่อมต่อด้ วย ั สาย A/V ซึ่งให้ สญญาณอนาล๊ อก มีดงนี ้ ั ั

หน้ า 17 รูปที่ 18 ภาพจากช่ อง Thai PBS แบบ HD ที่เชื่อมต่ อด้ วยสาย HDMI รูปที่ 19 ภาพจากช่ อง Thai PBS แบบ HD ที่เชื่อมต่ อด้ วยสาย A/V ตัวอย่ างภาพจากการรับชมช่องรายการที่ มี ความละเอีย ดแบบ SD โดยได้ เปรี ย บเทีย บกันระหว่างการ เชื่อมต่อกล่องแปลงสัญ ญาณเข้ ากับ โทรทัศน์ด้วยสาย HDMI ซึ่งให้ สญญาณดิจิทัลกับ การเชื่อมต่อด้ วย ั สาย A/V ซึ่งให้ สญญาณอนาล๊ อก มีดงนี ้ ั ั

หน้ า 18 รูปที่ 20 ภาพจากช่ อง MCOT ที่เชื่อมต่ อด้ วยสาย HDMI รูปที่ 21 ภาพจากช่ อง MCOT ที่เชื่อมต่ อด้ วยสาย A/V นอกจากนี ้ยังได้ ทาการเปรียบเทียบกันระหว่างภาพที่ได้ จากการรับสัญญาณอนาล๊ อกกับสัญญาณดิจิทัล โดยได้ ผลดังนี ้

หน้ า 19 รูปที่ 22 ภาพจากช่ อง MCOT ซึ่งรับสัญญาณดิจทัลด้ วยกล่ องแปลงสัญญาณ ิ โดยต่ อเข้ ากับโทรทัศน์ ด้วยสาย A/V รูปที่ 23 ภาพจากช่ อง MCOT ซึ่งรับสัญญาณอนาล๊ อก โดยต่ อสายอากาศเข้ ากับโทรทัศน์ โดยตรง จากการทดสอบ เมื่อดูด้วยสายตาเปล่าแล้ ว พบว่าภาพที่ได้ จากการรับชมโทรทั ศน์ที่รับสัญญาณ ดิจิทัลมีความคมชัดมากกว่าภาพที่ได้ จากการรับชมโทรทัศน์ที่รับ สัญญาณอนาล๊ อกอย่างเห็นได้ ชัด ส่วน ภาพที่ได้ จากการรับชมโทรทัศน์ที่รับสัญญาณดิจิทล โดยต่อกล่องแปลงสัญญาณเข้ ากับโทรทัศน์ด้วยสาย ั HDMI มีความคมชัดมากกว่าภาพที่ ได้ จากการรับ ชมโทรทัศน์ ที่ รับ สัญ ญาณดิจิ ทัลโดยต่อกล่องแปลง สัญ ญาณเข้ ากับ โทรทัศ น์ ด้ วยสาย A/V อยู่เล็ก น้ อย และยังพบว่า ในการรับ ชมภาพที่ ได้ จ ากการรั บ สัญ ญาณอนาล๊ อกนัน หากมีการปรับทิศทางของเสาอากาศจากจุดเดิมที่สามารถรับชมภาพได้ คมชัดไป ้ เพียงเล็กน้ อย จะส่งผลให้ ความคมชัดของภาพมีการเปลี่ยนแปลงได้ ง่าย แต่สาหรับการรับชมภาพที่ได้ จาก การรับสัญญาณดิจิทลนัน จะไม่ทาให้ ความคมชัดของภาพเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ง่าย ๆ และในกรณีที่เสา ั ้ อากาศรับสัญญาณดิจิทลไม่ได้ เลยหรืออาจจะรับสัญญาณได้ น้อยมาก ๆ จะทาให้ จอโทรทัศน์ดบลงหรือไม่ ั ั แสดงภาพอะไรเลย

หน้ า 20 จากความหมายและความสาคัญของโทรทัศน์ดิจิทล ตลอดจนการใช้ งานจริง ณ ขณะนี ้กรณีศกษา ั ึ การให้ บริการช่องรายการโทรทัศน์ดิจิทลในประเทศไทยที่กล่าวไปแล้ วนัน อย่างไรก็ตาม โทรทัศน์ดิจิทลก็ยง ั ้ ั ั มีข้อดีและข้ อเสีย ซึ่งจะได้ กล่าวต่อไป 1.3 ข้ อดี ข้ อเสียของโทรทัศน์ ดิจทัล ิ ข้ อดี แหล่งข้ อมูลต่าง ๆ ได้ บอกข้ อดีของโทรทัศน์ดิจิทลไว้ ดงนี ้ ั ั บริษัท บัณฑิตเซ็นเตอร์ จากัด (ม.ป.ป.) ได้ กล่าวว่าข้ อดีของโทรทัศน์ดิจิทลมีดงนี ้ ั ั 1. ภาพและเสียงคมชัด เพราะไม่มีคลื่นแทรก หรือการสะท้ อน 2. มีช่องรายการหลากหลายให้ เลือกรับชม 3. ควบคุมสัญญาณได้ ง่าย ทาให้ เปิ ดบริการเสริมได้ เช่นเดียวกับร

Add a comment

Related presentations

Related pages

โทรทัศน์ดิจิทัล (Digital TV) - L3nr

สำหรับการกำหนดมาตรฐานโทรทัศน์ดิจิทัลใน ... (Digital Television ...
Read more

เทคโนโลยีและมาตรฐานของการแพร่ภาพโทรทัศน์ดิจิทัล (Digital ...

โทรทัศน์ดิจิทัล ... โทรทัศน์ดิจิทัล (Digital television หรือ DTV) ...
Read more

ดิจิทัลทีวี (Digital Television) - GotoKnow

ดิจิทัลทีวี (Digital Television) จะเป็นตัวแปรที่สำคัญที่จะส่งผล ...
Read more

โทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดิน ปี 2554 (Digital terrestrial ...

โทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินปี 2554 (Digital terrestrial television 2011)
Read more

ดิจิทัลทีวี (Digital Television)

ดิจิทัลทีวี (Digital Television) พ.อ.รศ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ settapong_m@hotmail.com
Read more

โทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย - วิกิพีเดีย

โทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย (อังกฤษ: Digital television in Thailand ...
Read more

ความเหลื่อมล ้าของระบบโทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทยกับการ ...

โทรทัศน์ดิจิทัลของประชาคมอาเซียน Digital Television Divide in Thailand and Transition to ...
Read more

article2 01 2014 - edtech.tsu.ac.th

โทรทัศน์ดิจิทัล(Digital television) ภาสกร ... Keywords : Digital Television, Digital Media 1. บทนํา
Read more

Digital TV - Google Sites

... (Digital Terrestrial Television Broadcasting : DTTB) ... โทรทัศน์ดิจิทัล (2553) ผลประมูล 24 ...
Read more

สารบัญ - thaitelecomkm.org

โทรทัศน์ดิจิทัล (digital television) ... ๓.๒ โทรทัศน์ดิจิทัล ...
Read more