Digital kultur och digitala arkiv II (ÅA 23.4.2015)

100 %
0 %
Information about Digital kultur och digitala arkiv II (ÅA 23.4.2015)

Published on April 23, 2015

Author: Wellmeri

Source: slideshare.net

1. DIGITAL KULTUR OCH DIGITALA ARKIV Historieämnet vid Åbo Akademi 23.4.2015, Mikael Korhonen http://otal.umd.edu/~mgk/tads/

2. DIGITALA ARKIV OCH PROFESSIONEN 23.4 Elektroniskt/Digitalt Vad är digitala arkiv? Archives 2.0

3. http://www.zazzle.com/be_nice_to_archivists_stickers-217305967026347798

4. Arkiven har makt över det förflutna, nutid och framtid! Arkiven är inte neutrala, fristående från det omkringliggande samhället: politiskt, ideologiskt, kulturellt. Alla arkiv är grundade för att fylla någon uppgift, ett ändamål, t.ex. SLS arkiv för den svenskspråkiga befolkningen och kulturen. Arkiven är resultat av medvetna eller omedvetna urvalsprocesser, som styr vad som finns i arkiven. Arkiven besluter om vad som ska förvaras och göras tillgängligt; de har kontroll över vårt kollektiva minne och om makt att påverka hur minnet används och sist och slutligen hur historia skrivs. Det sätt och de kriterier som styr vilka handlingar som väljs ut för förvaring, hur de förtecknas, görs synliga och tillgängliga påverkar den vetenskapliga forskningsprocessen. Det som saknas i arkiven kan också vara intressantare än det som finns, t.ex. vinnarnas och förlorarnas historia. Ställ alltid frågan varför har arkiv grundats, hur har de vuxit fram och utvecklats.

5. Terry Cook (The American Archivist vol. 74, 1/2011): ”The research does not begin when you open the box, rather what you put in to it!”

6. http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/suomenhistoria/tutkimus/Sivut/Kamera.aspx http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/suomenhistoria/tutkimus/Sivut/Making-National-Pasts.aspx

7. Elektroniska/digitala handlingar Några centrala termer och begrepp

8. Allmän definition på handling: ”Information som är lagrad på olika slags lagrinsmedia som har skapats, tagits emot och hanteras, förvaras av en myndighet, organisation eller privatperson då de utövar sina lagstadgade förpliktelser eller vid skötseln av sina ärenden.” Arkivlag (831/94 6 §): ”Ett arkiv omfattar de handlingar som inkommit till arkivbildaren på grund av dess uppgifter eller som tillkommit genom dess verksamhet. Med handling avses i denna lag en framställning i skrift eller bild eller en på elektronisk väg eller på annat sätt åstadkommen framställning som kan läsas, avlyssnas eller annars uppfattas med tekniska hjälpmedel.”

9. Elektronisk handling: ”En bestämd mängd data i digital form som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel.” Skapas ofta med textbehandlingsprogram. Kan också vara en skannad pappershandling, en tabell uppgjord med kalkylprogram, ritning med dataprogram, epost, digitala bilder, videoclips, ljudfiler och nätpublikationer.

10. Begreppet arkivhandling har förändrats då de elektroniska medierna och bevaringsmetoderna har ökat. Att skapa och hantera elektroniska handlingar kräver alltid datateknik: datorer, program. I elektroniska handlingar kan finnas integrerat information som dataprogram behöver och som kan vara avgörande för att ett dokument överhuvudtaget kan hanteras och förstås (t.ex. teknisk metadata)

11. Autenticitet är nära förknippat med trovärdighet och proveniens. Eftersom digitala objekt lätt kan kopieras och även förändras på ett ofta osynligt sätt kan det vara svårt att fastställa autenticiteten på digitala objekt. Med noggrant dokumenterad proveniens kan man tolka det digitala objektet i förhållande till ett originalobjekt och fastslå graden av autenticitet. Integritet är också viktigt för autenticiteten. Integritet innebär att det digitala objektet inte har förändrats inom en viss tidsperiod. Det kan man försäkra sig om genom att räkna ut kontrollsummor (checksum) av ett objekt på olika tidspunkter och jämföra dem. http://digihist.se/6-digitalbaserade-material-och-langsiktigt-bevarande/langsiktigt-digitalt-bevarande/

12. Metadata är information som beskriver kontext, innehåll och struktur samt hanteringen och behandlingen av elektroniska handlingar under hela deras livscykel från det att de skapats till slutförvaringen. Metadata gör det möjligt att söka och lokalisera elektroniska handlingar och identifiera dem. Med hjälp av metadata automatiserar man dessutom vissa faser av produktionen och behandlingen av elektroniska handlingar samt definierar hänvisningar mellan olika slags elektroniska handlingar. Mest använd metadatamodell Dublin Core.

13. http://seobabes.blog.com/page/6/

14. Digital och digitalisera Digitalisera är en process där information i analogt format konverteras till digitalt format. Informationen lagras i serier av 1:or och 0:or, s.k. bit. Binärfil, en fil som innehåller data i ett format avsett att läsas av specifika datorprogram.

15. Digital: Material som har skannats eller som tillkommit enbart i digital format (born digital) Digitalisera: Skanna eller att överföra handlingar (text, foton osv) till digitalt format. Bevara och hantera material som uppkommer enbart som born digital. I den digitala processen är det centralt att behandla informationen på rätt sätt allt från att den skapats, under hanteringsfasen till långtidsbevaringen. Krävs utvecklad it-teknik, datorer och program samt kunskap om innehållet.

16. Hur fungerar ett digitalarkiv? Arkivets huvuduppgifter (alla arkiv): -ta emot, samla in material, - hantera och bevara material, - göra materialet tillgängligt för användarna. Det digitala materialet skiljer sig från det pappersbaserade att autenticiteten, integriteten och trovärdigheten hos det digitala måste garanteras från processens början genom hela livscykeln. Hanteringen av det digitala materialet är alltid en helhetsprocess!

17. Teoretiska mallar, verktyg För att förstå och hantera digitala privatarkiv behövs verktyg, teoretiska mallar och definitioner. OAIS = Open Archival Information System

18. OAIS Open Archival Information System

19. Fördelar med OAIS En modell som stöd i planerings- och utvecklingsarbetet. Strukturerar tänkandet kring långtidsförvaring och definierar termer som man kan enas om. Ger en gemensam begreppsapparat och en ”checklista”, som innehåller alla grundläggande saker som bör vara med. Anpassas till egna behov och den egna verkligheten, verksamheten. Centralt i OAIS är METADATA!

20. ”Furthermore, digital archives are always in a state of becoming, being created and recreated by techonogies of migration and reconstruction.” Eric Ketelaar, ”Cultivating archives: meanings and identities”, Arhcival Science 2012, s. 19

21. Vad är digitala privatarkiv? Hur skiljer sig digitala privatarkiv från pappersarkiv?

22. Hur skiljer sig digitala privatarkiv från pappersarkiv:  Behövs hjälpmedel att tolka digitala data (hård- och mjukvara)  Informationen utspridd på olika plattformar och enheter (hårdskivor, CD, USB-minne, även Flickr eller Facebook).  Ofta mycket omfångsrika, olika varianter av samma fil: kopiera är lätt, skapa olika filformat av samma filer etc.  Svårt att skapa en överskådlig struktur av materialet, svårt att söka och hitta information.  Digitala privatarkiv som p.g.a. glömska eller okunskap blivit ”liggande” = ofta oläsbara

23. Proaktivitet Samarbete mellan arkivarier och privatpersoner avgörande.  Det är svårt och mycket komplicerat att hantera digitala arkiv; krävs kunskap och resurser.  Privatpersonerna ansvarar själva för att deras digitala privatarkiv bevaras.  Arkivariernas framtida roll: rådgivande konsulter åt privatpersoner, facilitatorer.  Arkivarierna ska arbeta proaktivt för att kunna påverka handlingarnas öde redan innan de kommit till, skapats.  Privatpersoner kan ge teknisk och deskriptiva upplysningar om arkivets tillkomst, struktur, sökvägar etc. vilket kan vara avgörande vid senare användning av materialet.

24. Erfarenheter och färdiga modeller 1. PARADIGM = Personal Archives Accessible in Digital Media Bodleian Library, Oxford samarbete med Manchester Library, politikers privata arkiv 2. SABA = Statens Arkivers Basale Arkivprogrammer Riksarkivet, Köpenhamn, digitala privata arkiv 3. EMORY UNIVERSITY, MARBL LIBRARY Salman Rushdies arkiv http://www.paradigm.ac.uk/ http://www.sa.dk/content/dk/aflevering_til_arkiverne/aflevering_af_digitale_private_arkivalier/andre_saba-programmer http://marbl.library.emory.edu/

25. http://news.emory.edu/tags/topic/salman_rushdie/index.html

26. http://findingaids.library.emory.edu/documents/rushdie1000/

27. http://www.youtube.com/watch?v=nqvQKiV-XWA&feature=youtu.be

28. Projekt Digitala privatarkiv vid SLS  Hur ska vi ta tillvara, förvara och tillgängliggöra digitalt privat arkivmaterial?  Vilka datatekniska lösningar krävs: program, apparatur m.m.  Finns det teoretiska modeller och ramar för verksamheten, praktiska erfarenheter från tidigare?  ”Piikki-auki” system?  Ägande- och upphovsrätter vid donation av digitalt material, samma som för pappersmaterial?  Andra juridiska och etiska frågor?  Autencititet, hur garantera elektroniska handlingars äkthet, vad är originalet?  Övergripande fråga: Vad samlas in eller Varför samla in, t.ex. författararkiv?  Digitala privatarkiv tas tillvara i ett skede då de skapas. Är det rätt material för framtida forskningen? Ekonomiska aspekter.

29. Arkivarieprofessionen idag

30. Arkiv 2.0 Benämning på en grupp av förändringar som påverkar arkivariens sätt att arbeta, t.ex. • användning av Web 2.0, sociala medier • nytt sätt att se på arkivverksamheten som befrämjar öppenhet och flexibilitet • arkivarien är kundcentrerad • arkivarien använder olika tekniker för att föra fram sitt material

31. Arkiv 2.0 • är också ett sätt att beskriva arkivarbete idag och arkivariens nya professionella roll • innehåller inte enbart nya saker, arbetssätt • många saker har diskuterats inom professionen redan länge • handlar om attityder till arkivprofessionen • hur vi förhåller oss till eller anammar nya arbetssätt, reagerar inför förändringar i vår omgivning, t.ex. web 2.0 • i grunden ändrar inte på arkivariens grundläggande uppgifter hur man tar tillvara, hanterar och gör tillgängligt kulturarvet • vi använder nya verktyg, sätt att tänka, engagerar oss mera, samarbetar, synliggör och förmedlar kulturarvet • aktivt samarbete med användarna

32. ARKIV 2.0 ARKIV 1.0 Öppen Transparent Kundcentrerad Facilitator Söker nya kunder Mätbarhet Teknikintresserad Stängd Ogenomskinlig Arkivcentrerad Portvakt Väntar på kunder Omätbarhet Teknikfobie

33. ”Another factor contributing to the rise of Archives 2.0 is the gradual increase in the professionalism of archivists in the United States. Recent decades have seen increases in the number of archivists with graduate-level archival education, more opportunities for ongoing professional development, and a growing understanding on the part of employers about the need to hire qualified archival staff. It is logical that this rise in professionalism would result in archivists who are more aware of standards, best practices, and emerging trends, as well as more confident about challenging their traditional role and modes of interaction”. Kate Theimer, What is the Meaning of Archives 2.0?, s.67

34. http://www.archivesnext.com/ http://www.slideshare.net/ktheimer/archives-20-an-introduction http://www.slideshare.net/ktheimer/theimer-participatory-archives-saa-2011 http://www.slideshare.net/ktheimer/whats-next-a-preview-of-archives-30 Kate Theimer finns på webben, bl.a. Kate Theimers blogg rekommenderas:

35. Kenneth Hänström, Autenticitet i en digital värld Långsiktsbevarande av allmänna handlingar, http://etjanst.hb.se/bhs/ith/1-9/kh.pdf Kate Theimer, What is the Meaning of Archives 2.0?. The American Archivist 2011, s. 58-68 Joy Palmer, Archives 2.0: If We Build It, Will They Come?. Ariadne 60, July 2009, www.ariadne.ac.uk/issue60/palmer, Mikael Korhonen, Forskarnas röst och digitalt material, Historisk Tidskrift för Finland. 2012:2 Ina-Maria Jansson, Ett förlorat Kulturarv? Digitala personarkiv – problem, lösningar och framtid, Magisteruppsats inom arkivvetenskap. Uppsala 2012. http://www.uppsatser.se/uppsats/76af800cef/ Workbook on Digital Private Papers, http://www.paradigm.ac.uk/workbook/index.html Peter Edelholt, ”Programmer til bevaring og indsamling af digitale private arkivalier”, Nordisk Arkivnyt 3/2011 Peter Edelholt, Digitale privatarkiv–mission impossible? http://nordiskaarkivdagar2012.fi/uploads/material/Edelholt%20Digitale%20privatarkiv_Mission%20impossible_K. pdf Jennifer Douglas and Heather Mancneil, ”Arranging The Self: Literary and archival perspectives on Writers´ Archives”. Archivaria nr 65/2009 Rachel Donadio, ”Literary letters, Lost in Cyberspace”, The New York Times 4.9.2005 Matthew G. Kirshenbaum e.t., Approches to Managing and Collecting Born-Digital Literary Materials for Scholary Use, May 2009 http://mith.umd.edu/wp-content/uploads/whitepaper_HD-50346.Kirschenbaum.WP.pdf Catherine C. Marshall, ”Rethinking Personal Digital Archiving, Part 1 and 2”, D-Lib Magazine March/April 2008 http://www.dlib.org/dlib/march08/marshall/03marshall-pt1.html och http://www.dlib.org/dlib/march08/marshall/03marshall-pt2.html Kai Martonen, Digital Arkivering och Lagring, http://www.slideshare.net/MajorWoody/digital-arkivering-och- lagring?qid=c7214711-22f0-401c-9e2b-3118ef8f0564&v=qf1&b=&from_search=4 Jessica Parland-von Essen och Kenneth Nyberg, Historia i en digital värld, https://digihist.files.wordpress.com/2014/05/hdv_v1_0_1.pdf

36. TACK

Add a comment

Related pages

Deutsche Digitale Bibliothek - Kultur und Wissen online

Die Deutsche Digitale Bibliothek ist das zentrale Portal für Kultur und Wissen. ... Der Rechtsrahmen der digitalen Langzeitarchivierung von ...
Read more

Bild 1

... en pusselbit i den Digitala Agendan Tillgängliggör kulturen ... och digital tillgänglighet av kulturarvet Tillgängliggöra arkiv, bibliotek, och ...
Read more

Åbo Akademi - Forskningsdatabasen Artur

ÅA i media; Alumni; Arkiv och ... upp en egen digital CV, samtidigt som den sparar tid och energi i ... och kultur­ministeriet har ...
Read more

Verkehr Meldungen - Verkehr - WDR

Digital Kultur Übersicht Kultur Bücher Bühne Film Kunst Musik Orchester und Chor ... Archiv; Themen-Übersicht; Orchester und Chor. WDR Sinfonieorchester;
Read more

Kurser - Start | Lunds universitet

Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, ... antikens kultur och samhällsliv. ... Fysiska och digitala arkiv.
Read more

Startseite der ARD Mediathek mit Videos und Audios zum Abruf

Kultur; Kinder; ARD Intern; Fernsehen; Radio; ARD Mediathek; Gemeinsame Programme. Das Erste; EinsPlus; tagesschau24; Einsfestival; 3sat; arte; Ki.Ka ...
Read more

En avdankad akademikers tankar: "Brevens framtid" - och ...

Breven återfinns i privata arkiv och kan genom att ges ... och doktoranden Sonja Hagelstam (ÅA), ... digitala arkiv borde man kanske helt ...
Read more

Europeana

Due to a hardware issue at the data centre of our hosting provider Europeana Collections and the Europeana API are currently unavailable. We apologise for ...
Read more