Diari del 27 de maig de 2014

50 %
50 %
Information about Diari del 27 de maig de 2014
News & Politics

Published on May 27, 2014

Author: bondiand

Source: slideshare.net

Description

Aquí us podeu descarregar el diari d'avui. Que tingueu un Bondia!!! :)

PLA DE JUBILACIÓ 100% Capital Garantit 3% Rendibilitat Garantida* *3% TAE fins el 31/12/2016 www.bondia.ad/tel.808888/fax828888 Dimecres, 28 De maig Del 2014 Núm. 2.567 / aNy 11 OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ ESTRUCTURES Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferrallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.Tel. 333 954 - 815 971 nova.constructora@andorra.ad 31 de maig i 1 de juny HOTEL ROC BLANC Congreso Europeo de Crecimiento Personal PNL • Coaching • Tapping • Reiki • Yoga Mindfulness • Rebirthing w w w . c o n g r e s o c r e c i m i e n t o p e r s o n a l . c o m 12 ponents - Auditori per a més de 200 persones - Zona comercial El Govern treballa en una llei sobre seguretat públicaavui és notícia pàgina 3 anDoRRa pàgina 5 anDoRRa pàgina 9 cultuRa pàgina 11 espoRts pàgina 13 SDP vol exposar a Hollande temes que els preocupen La capital vol tenir en dos mesos l’estudi sobre prejubilacions Obres de diferents artistes per a una subhasta benèfica Més de la meitat dels diners per a l’ACB, de patrocinadors tati masià

2 Dimecres, 28 De maig Del 2014 Andorra la Vella Farmàcia Meritxell C/ Dr. Nequi, 7 - Tel.: 826 060 Pas del Pas Farmàcia de les Pistes Av. d’Encamp, 9 - Tel.: 856 580 - 347 958 FARMÀCIES DE GUÀRDIA Quina paraula catalana hem d’emprar per evitar el barbarisme *matització? Hem d’emprar matisació. Sempre fa matisacions quan parla. CATALÀ EXPRÉS TELÈFONS URGÈNCIES Servei Urgent Mèdic (SUM) 116 Hospital de Meritxell 871 000 Urgències (la Seu) 973 35 29 42 Hospital (la Seu) 973 35 00 50 Transport Sanitari Programat 871 116 Creu Roja 808 225 Policia 110 Policia Municipal (la Seu) 092 Mossos d’Esquadra 088 Bombers 118 Bombers (la Seu) 085 Ambulància (la Seu) 973 35 33 35 FEDA (avaries) 145 Andorra Telecom: (Avaries/Aten. al client) 115 Andorra Telecom (Inf. nacional) 111 Andorra Telecom (Inf. internacional) 119 D’interès Botigues del Fener. C/ Maria Pla, local 18 (al costat de l’Hotel Plaza). AD500 Andorra la Vella Tel.: 846 366 - www.yorkys.com - facebook.com/tiendayorkys P ROMOCI Ó ASSESSORAMENT + RENTAT + TALL 29,95 € PERRUQUERIA CANINAVenda de complements i alimentació Cadells Toy garantits EL TEMPS INESTABILITAT ACUSADA AMB XÀFECS I FRED Aquest mes de maig s’ha capgirat completament. Després d’un inici càlid ara estem en el més pur estil pirinenc, amb nevades i fred quan tothom ja pensa que no toca. Avui, després d’un matí variable entre núvols i clarianes, arriba una línia inestable que do- narà temps molt insegur amb ruixats i xàfecs, sense descartar tampoc algun fenomen tempestuós. Farà fresca i la cota de neu se situarà cap als 2.000 metres. El vent del sud-oest serà moderat, amb ràfegues vari- ables a causa de la inestabilitat. No us tragueu encara el gec. Que tingueu un BonDia. Avui 18 18 17 2 3 4 mín. mín. mín. màx. màx. màx. dijouS divendreS -4/6 -2/14 0/16 2/17 2/18 1/19 0/16 -1/15 -2/13 0/15 4/20 0/16

3Dimecres, 28 De maig Del 2014 Avui és notícia Treballem per fer més fàcils els moments més difícils ... • Incineracions (concessió oficial) • Trasllats internacionals • Repatriaments • Venda i col·locació de làpides • Servei de floristeria nacional i internacional • Gestió integral de tràmits per defunció C/ dels Escalls, 9, baixos. AD700 Escaldes-Engordany • Tel.: +376 • 86 66 32 • 80 71 80 • Fax: + 376 86 68 32 • 80 71 72 Ahir es va celebrar la festivitat de la patrona de la policia, un acte que se sol aprofitar per fer balanç de la feina feta i fer anun- cis sobre projectes de futur. D’aquesta manera, el ministre de Justícia i Interior, Xavier Es- pot, va exposar en el seu discurs que estan treballant en una le- gislació sobre seguretat pública, ja que els textos que regulen ac- tualment aquesta matèria enca- ra són decrets dels veguers i cal refondre tota aquesta legislació i a més a més modernitzar-la i ampliar-la. El ministre també va reconèixer que cal regular altres aspectes per donar empara a les actuacions dels agents pel que fa, per exemple, a les emprem- tes dactilars o la videovigilància. A més a més, el ministre va recordar que aquest any hi hau- rà una renovació del parc mòbil i de la uniformitat. Espot, però, va voler remarcar que l’eficàcia delcosvamésenllàdelsrecursos humans o materials i que també cal dotar-lo d’instruments legis- latius “àgils i moderns”. Per això considera que s’ha d’actualitzar la legislació relativa a segure- tat pública, ja que alguns dels textos són “arcaics”. Espot va exposar que fer aquesta feina és “complex”, amb la qual cosa no va poder assegurar si podrà estar enllestida en aquesta legis- latura, però va afegir que en tot cas la voluntat és poder deixar la redacció del text tan avançada com sigui possible. El director de la policia, Jordi Moreno, va destacar en la seva intervenció les estadístiques dels darrers anys pel que fa a de- linqüència, que posen de mani- fest una disminució dels delictes relacionats amb els danys, la in- tegritat física i moral, la llibertat sexual, la intimitat i la inviolabi- litat de domicili, així com de la violència domèstica. Però, per sobre de tots aquests va voler remarcar, com a fruit de la tasca que està fent la policia, la dava- llada registrada en accidents de circulació amb víctimes mortals o ferits de gravetat. Va alertar, però, que no s’ha d’abaixar la guàrdia i que cal que el cos con- tinuï treballant per “evitar i pre- venir delictes”, especialment els relacionats amb les noves for- mes de delinqüència vinculats a les noves tecnologies. En aquest mateix sentit, també, el minis- tre va reconèixer que aquesta lluita només pot “progressar” si es dota la policia dels mitjans necessaris. Al mateix temps, el titular d’Interior va lamentar que de- terminats casos “molt crida- ners”, com pot ser el de l’atac a la casa del ministre Jordi Cinca, no se solucionin. Així, considera que és injust que això suposi un descrèdit i que no es tinguin en compte tots els casos que es re- solen amb èxit. Sobre el cas de Cinca, Espot va posar en relleu que no li consta que hi hagi cap actuació incorrecta i que si no va “reeixir va ser per qüestions ali- enes a la policia”. A l’últim, un altre aspecte que va destacar Moreno va ser la cooperació amb els cossos dels països veïns, que darrerament ha donat “bon fruit” com pot ser la setmana passada la detenció d’un home de nacionalitat russa acusat de 33 assassinats. Sobre aquesta cooperació, Espot va destacar el conveni en matèria de cooperació policial que es va signar amb França i les negoci- acions amb Espanya per tancar un acord en aquesta matèria. Aquests documents, segons Es- pot, “reforcen les garanties de seguretat” del país ja que donen més possibilitats per a la forma- ció dels agents, entre altres as- pectes. Precisament a la seguretat de què gaudeix el país també s’hi va referir el cap de Govern, Antoni Martí, recordant que és un dels principals actius del Principat. El Govern treballa en una nova legislació sobre seguretat pública Moreno destaca la davallada que s’ha donat en accidents de circulació amb víctimes i la cooperació Diada de la patrona de la policia M.F. anDorra la Vella els vint efectius nous, a la tardor, i millor clima intern al cos policial l’acte de celebració de la festivitat de la patro- na de la policia va arrencar amb la presentació de la 51a promoció. els vint nous agents s’in- corporaran al cos a la tardor. en aquest sentit, el ministre de Justícia i Interior, Xavier espot, va posar en relleu que el Govern “no ha deixat mai d’esmerçar i esmerçarà” esforços per dotar la policia dels recursos necessaris i, per tant, tam- bé va destacar la intenció de cobrir les vacants que ja hi ha hagut i les futures. Tenint en compte que la diada d’ahir és la darrera de la legislatu- ra, Espot va aprofitar per fer balanç, reconeixent que s’ha hagut de fer front a “moments difícils”, amb períodes de transició llargs en què el cos ha funcionat de manera correcta “més enllà de les adversitats”. També va reconèixer haver estat crític amb certes actituds d’alguns membres del cos però que últimament ha copsat un “tarannà impecable” i una dinàmica “més constructiva”. També Martí va reconèixer que en diades anteri- ors s’havien viscut “moments tensos” en què ell va adreçar “paraules dures i sinceres”, tot i que no per a tot el cos, i va reconèixer la feina que porten a terme. Moreno es va referir a un clima de treball positiu que ha portat a uns bons re- sultats. Pel que fa a les possibles jubilacions, va destacar que fins que no hi hagi la llei és difícil saber si n’hi haurà moltes. TaTI MasIà

OPINIÓ4 Dimecres, 28 De maig Del 2014 Envia les teves cartes al director o les teves opinions a l’adreça electrònica director@bondia.ad Recorda que ens has de facilitar les teves dades, així com la parròquia de residència. Cartes al director La Veu deL PobLe S. a. PReSIdeNT Carles Naudi d’areny-Plandolit SeCReTaRI Ferran Naudi d’areny-Plandolit GeReNT Thomas Kampfraat boNdIa dIReCToR Marc Segalés CaP de RedaCCIÓ Marta Fernández RedaCCIÓ Joan Josep blasco, Mireia Suero, esther Jover, Julià Rodríguez CoRReCCIÓ M. Àngels Sala MaQueTaCIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati, Reinaldo Márquez FoToGRaFIa Tatiana Masià, Iñaki Rubio, CoMeRCIaL I adMINISTRaCIÓ Ricard Vallès, Joan Nogueira, Virginia Yáñez dISTRIbuCIÓ Premsa distribució TRaNSPoRT Trans Integral Seu SL. Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. andorra la Vella.Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.ad dipòsit Legal aNd. 114-2004 DIRECTORI El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BonDia es reflecteix en el seu editorial. Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència. Avís SMS: En compliment del que preveu la Llei 15/2003 Qualificada de Protecció de Dades Personals, de 18 de desembre, us informem que les vostres dades personals passaran a formar part d’un fitxer automatitzat, a què acordeu el vostre consentiment, la finalitat del qual és la gestió dels missatges SMS. El responsable del fitxer és la SoCIETAT LA VEU DEL PoBLE SA, on podeu exercir el drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Us informem que les vostres dades no seran cedides. Els missatges es publiquen literalment, d’acord amb el contingut rebut a la redacció del BonDIA. no obstant, el diari es reserva el dret de publicació i no es responsabilitza de les opinions expressades en aquesta secció. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix el BonDIA i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal o atemptatori contra els drets humans. El BonDIA es reserva el dret de retirar tots els comentaris i les aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a judici seu, no resultin adequats per publicar-se. no es publicarà cap missatge amb dades personals o que puguin identificar una persona sense el consentiment de la persona interessada. L’usuari s’obliga a no utilitzar els serveis que es prestin amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers. L’usuari garanteix que la informació, el material, els continguts o les observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats al titular del diari, no infringeixen els drets de protecció de dades personals ni cap altra disposició legal. La informació, els materials, els continguts, les opinions o les observacions que l’usuari faciliti al titular es consideraran no confidencials, i es reservarà el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada. La relació entre LA VEU DEL PoBLE i l’USUARI se sotmet a la jurisdicció del Principat d’Andorra. Com més gran em faig, més m’obsessiono amb els diners, amb el fet que siguin allò que “faze correr al coxo e al mudo fablar”, en les paraules de l’Arcipreste de Hita. Quan era adolescent, vaig tenir l’enganyosa sort de pertànyer, durant un temps, a una família molt més benestant que les de l’altra gent que ens rodejava. Utilitzo el passat perquè la família en qüestió, la dels meus pares, en els anys més recents ha tingut l’oca- sió de perdre tot allò que tenia aleshores, per diver- ses raons que ara no vénen al cas i sense que jo hi hagi participat. En tot cas, corrien els anys noranta, els anys en què el soi-disant socialisme soviètic havia cedit el lloc a un capitalisme salvatge a la russa, i el meu pare va deixar la professió mèdica per vendre alumini, petroli, gas o alguna altra cosa semblant, a l’engròs i amb unes comissions considerables. no sé si va fer bé o malament; era l’oportunitat del mo- ment i s’hi va posar amb ganes. Jo, mentrestant, vivia una intensa conversió religiosa i aquell breu benestar nostre no m’alegrava gens, al contrari, em sabia greu, ara no sé ni per què: coses de la joventut. Si hi hagués de buscar una explicació racional, diria que m’hauria agradat que el meu pare continués fent de metge, salvant vides, alleujant el patiment o fent qualsevol altra cosa que se suposa que fan els met- ges vistos amb la mirada romàntica des de fora de la professió. Ara que ja sóc mare, em fa una mica de por ser jutjada per la meva filla de la mateixa forma que sempre he jutjat els meus pares, sobretot el pare, amb la certesa inamovible de tenir-hi tot el dret, pensant que el pare és meu i ja podria fer l’esforç de la seva vida per ser el meu heroi, de la forma exacta que entenc l’heroisme. Fins a un cert punt, em consola que no s’hagi fet mai ric, un ric de veritat, vull dir, malgrat haver exercit de nou ric durant una dècada i escaig. Menjava ca- viar amb culleres soperes, pagava operacions als nens malalts que les necessitaven i em va enviar a París per estudiar francès durant tres mesos, una d’aquelles coses que li agrairé de tot cor durant la resta de la meva vida: amb el resultat de quedar-se, a l’edat de la jubilació, en un pis de dues habitacions pràcticament sense mitjans de subsistència. Sempre s’ho ha gastat tot, amb irresponsabilitat i/o noblesa, com jo també sempre m’ho gasto tot: pateixo d’una predisposició genètica, més o menys voluntària, als extrems. La qüestió, però, és que quan era adoles- cent, jo tenia una por tremenda de ser rica. D’aquella època, m’han quedat uns tics estranys: el sentiment que em provoca la combinació d’un evident alt cost amb l’opulència és una barreja de fascinació i repul- sió. Amb el pas dels anys, però, de més a més sovint em faig la pregunta, teòrica i inútil, de què faria jo si tingués un munt de diners. Tot s’ha de dir, el pen- sament m’estressa. no sóc propensa a gastar-me’ls en solidaritat internacional, beques estudiantils, investigacions científiques, negocis innovadors o la preservació de la natura, sinó en cotxes, viatges i massatges, totes aquestes coses amb què, a una es- cala més petita i reduïda, ja em mimo ara mateix. Això és depriment. Tot i així, no m’hauria de preocu- par aquest problema imaginari. Per molt que jugui a l’Euromilions, avui en dia tots vivim endeutats. Hi havia un acudit a la meva infància sobre un senyor que li deia a un altre: “Si guanyessis la loteria, ¿què faries amb els diners?” I el seu amic li contestava: “Pagaria els meus creditors.” “Que bé. ¿I què faries amb la resta?” “I la resta, haurien d’esperar.” T’HO DIC EN CONFIANÇA arcipreste de Hita AlexAndrA grebennikovA En la vegueria de l’Alt Pirineu, Esquerra Republicana es posiciona com a segona força en les darreres eleccions europees darrere de Convergència i Unió, tot i que en algunes poblacions ja és primera força, com per exemple a la Pobla de Segur, Esterri d’Àneu, Tavas- can, Baix Pallars, Lles... A Catalunya ERC ha estat la primera força en aquestes eleccions europees, fet que celebrem enormement però, com diuen en Josep Maria Terricabras i l’oriol Junqueras, ho celebrarem amb pau, se- renitat i responsabilitat perquè per a nosaltres en el moment actual el més important és que hi hagut una gran majoria de vots cap als partits que són partidaris del dret a decidir, i això és el que ens omple d’orgull, satisfacció, i fa que aquests molt bons resultats do- nin força per continuar endavant amb el procés sobiranista i empè- nyer-lo amb més il·lusió, esperança i fermesa cap al 9 de novembre. La federació d’ERC de l’Alt Pirineu continuarà treballant perquè el territori pirinenc i la seva gent sigui escoltada, recolzada, i per tant, tingui un paper important en la lluita d’una Catalunya lliure i justa. Gràcies a tots i totes els que ens heu donat suport i continueu donant-lo, hem de continuar endavant amb perseverança, insistèn- cia i serenitat. ni un pas enrere, tot continua endavant fins a la victòria final. CARTA AL DIRECTOR Treballar per fer sentir amb força el dret a decidir a l’alt Pirineu FrAncesc viAplAnA i MAnresA, president de la federació d’erc de l’alt pirineu i aran Durant l’acte de celebració de la festivitat de la patrona de la policia tant el ministre de Justícia i interior, Xavier Espot, com el cap de Govern, antoni Martí, i el director del cos, Jordi Moreno, van posar en relleu que el clima laboral és millor en els darrers temps. D’aquesta manera, i tot i admetre que hi pot haver diferències en relació amb les prejubilacions i les jubilacions i que els sindicats estan en el dret d’exercir la defensa dels seus drets, el ministre d’interior va assenyalar que les vegades que ha pogut mantenir trobades amb ells l’actitud és diferent, més constructiva, va assenyalar. Es tracta d’un fet rellevant ja que més enllà de les diferències que hi pugui haver sobre qüestions laborals el més important és que existeixi un bon clima en el si de la policia, ja que cal destacar que afavorirà la tasca que puguin dur a terme els agents. i més enllà d’aquestes qüestions relacionades amb els complements de jubilació, el que cal tenir en compte, també, és que la policia ha de comptar amb els recursos necessaris per dur a terme la seva tasca amb to- tes les garanties. D’aquesta manera, és evident que caldrà cobrir les vacants que han deixat les jubilacions, que han de disposar dels mitjans tèc- nics i materials que els permetin lluitar contra la delinqüència de manera eficaç i, també, del marc legislatiu adient per emparar la seva feina. Potenciar un bon clima laboral EDITORIAL Jordi Moreno Jordi cinca Durant l’acte de celebració de la festivitat de la patrona de la policia es va posar en relleu que el clima laboral al cos ha millorat, la qual cosa està donant bons fruits. Després d’un temps d’in- definició, ara sembla que el text sobre el qual està treba- llant la comissió consultiva en relació amb les pensions és considerat projecte de llei.

5Dimecres, 28 De maig Del 2014 Andorra i cuina hindú Obert cada dia, d’11.30 h a 1.00 h SERVEI A DOMICILI GRATUÏT (comanda mínima: 15 €) Tel. 817 963 – 682 473 - andorra doner kabab C/ Pere d’Urg, 11, local 8, Andorra la Vella (davant mobles Diana), prop dels correus francesos. Andorra Döner Kebab(Pa torrat) El president del grup parlamen- tari mixt, Jaume Bartumeu, es va mostrar ahir contrari que la visita del copríncep francès, François Hollande, tingui no- més un caràcter protocol·lari i, en aquest sentit, va expres- sar la voluntat de “dir-li el que pensem” en tres temes que pre- ocupen especialment a Social- democràcia i Progrés d’Andorra (SDP).Unad’aquestesqüestions és la despenalització de la inter- rupció voluntària de l’embaràs, “un tema que posem sobre la taula perquè ja hi és i perquè el Consell General ha rebut milers de ciutadans que demanen que s’hi doni una solució”. També es vol informar el copríncep fran- cès que, a l’entendre d’SDP, hi ha diverses disposicions en el projecte de llei qualificada de la justícia, que actualment està a tràmit parlamentari, que són “inconstitucionals”. Bartumeu va explicar que el seu grup està a l’espera de si s’admeten les esmenes que ha presentat al text, “però el que ens preocupa és que si les re- butja i imposa el seu criteri, la majoria absolutíssima de DA ens impedeix poder iniciar una acció d’inconstitucionalitat” en no disposar del mínim de con- sellers necessaris. En relació amb la justícia, es pretén també deixar constància que és un “es- càndol” que en una qüestió com la llei de successions, part im- portant de la reforma del Codi Civil, no participin el conjunt de forces parlamentàries i del món de la justícia, “i sigui també per majoria absolutíssima que es vulguin imposar uns criteris sense prèvia discussió”. Segons va afirmar Bartumeu, “aquesta és una qüestió que s’hauria d’es- capar de la instrumentalització partidista i no s’està fent”. I finalment, la darrera qües- tió que es vol comunicar al co- príncep francès és “la influència excessiva que té un sector de la banca del nostre país en l’evo- lució de la política pública i en l’àmbit financer”. Tal com va explicar Bartumeu, són temes que “en la manera que el pro- grama ho permeti volem tras- lladar al nostre copríncep”, un programa que segons va dir en aquests moments encara desco- neix, cosa que en la seva opinió “fa lleig”, tot i que espera que se’n parli a la reunió que dilluns mantindrà la junta de presi- dents. Pel que fa a aquest últim punt, el president del grup mixt va recordar que a l’anterior le- gislatura el Govern socialde- mòcrata va reconèixer el paper important per a l’economia i el finançament de les arques pú- bliques del sector financer, amb el qual va mantenir un diàleg “des de l’autoritat pública cap a un sector important però que no pot convertir-se, com en de- terminades èpoques de la nos- tra història recent, en un Estat dins de l’Estat”. En aquest sen- tit, Bartumeu es va referir a la “campanya contra l’acord mone- tari que estàvem negociant” i a “tota una sèrie d’actuacions que han continuat aquesta legisla- tura”, i va afirmar que continu- aran “plantant cara” a aquest tipus de lobbies. Segons el con- seller general d’SDP, “és una evi- dència” que hi ha un sector de la banca andorrana que està en contra de l’intercanvi automàtic d’informació fiscal i intenta “re- tardar” aquest procés, al qual es veu abocat el país per la resta de països europeus. Bartumeu, acompanyat del president d’SDP, Víctor Naudi, va parlar ahir també d’altres te- mes de l’actualitat a preguntes dels mitjans de comunicació i va indicar que mai s’ha pronun- ciat a favor d’obrir un casino a Andorra. I és que, segons va dir, és “un mal senyal a la comuni- tat internacional” quan el país ha fet un esforç en els últims anys per sortir de les llistes de paradisos fiscals. Sobre la pos- sibilitat que es deixi fumar en aquesta instal·lació, Naudi va opinar que “no està bé fer lleis a mida” per una qüestió de pro- ductivitat. Pel que fa a l’arxivament del cas del tiroteig contra el domici- li del ministre de Finances, Jor- di Cinca, Naudi va lamentar que no s’hagin trobat els culpables de l’atemptat, però va dir que espera que en el futur es puguin trobar noves proves per resol- dre’l. Bartumeu va indicar tam- bé que donen suport a la carta del Comú de Sant Julià en què es demana fer una taula tripar- tida sobre les competències i va criticar el cap de Govern per re- ferir-se al populisme que havien fet servir alguns partits en les eleccions europees. Segons va opinar Bartumeu, també es fa populisme a Andorra en qüesti- ons com l’IRPF i el Govern “no ha plantat cara a la campanya”. SDP explicarà a Hollande “l’excessiva influència” d’un sector de la banca La formació política pretén aprofitar la visita del copríncep francès per parlar de tres temes que li preocupen Política Julià Rodríguez andorra la Vella no a les donacions de les persones jurídiques el grup parlamentari mixt està totalment en contra quelespersonesjurídiques puguin fer aportacions als partits polítics, una possibilitat que es preveu a la proposició de llei qualificada dels partits polítics presentada pels demòcrates. Una de les 16 esmenes presentades al text fa referència a aquesta qüestió i demana que s’exclogui les persones jurídiques de la possibilitat de donar suport econòmic als partits. Segons va recordar el president del grup mixt, Jaume Bartumeu, no s’ha de permetre a les persones jurídiques fer donacions d’aquest tipus perquè el contrari significaria “pol·luir i pervertir el sistema democràtic”. la votació final del grup mixt sobre aquesta proposició dependrà en gran mesura de com quedi redactat finalment aquest punt. Bartumeu va insistir que s’ha copiat el “sistema americà”, que segons va dir no és l’adequat per a un país de petites dimensions com andorra. El president d’SDP,Víctor Naudi, i el president del grup mixt, Jaume Bartumeu. tati maSià Jaume Bartumeu Hem plantat cara a lobbies com el de la banca i ho continuarem fent Fa lleig que encara no coneguem quin serà el programa de la visita d’Hollande

ANDORRA6 Dimecres, 28 De maig Del 2014 Una delegació governamen· tal, encapçalada pels ministres d’Afers Exteriors, Gilbert Sa· boya, i de Turisme i Medi Am· bient, Francesc Camp, es troba de visita oficial a la República Popular de la Xina, segons va informar ahir l’executiu a través d’un comunicat. La missió, que s’inscriu en el marc del 20è aniversari de l’establiment de relacions di· plomàtiques entre tots dos pa· ïsos, té com a objectiu donar a conèixer Andorra, tant des del punt de vista turístic com des del punt de vista econòmic i empresarial, i explorar poten· cials vies de cooperació i col· laboració en àmbits d’interès mutu. En l’àmbit governamental, els ministres, que han viatjat acompanyats del gerent d’An· dorra Turisme, Betim Budzaku, han mantingut reunions amb l’Administració Nacional de Tu· risme de la Xina i amb el Con· sell per al Foment del Comerç Exterior. La delegació també ha tin· gut ocasió d’establir contac· tes directes amb les principals agències estatals, operadors tu· rístics i empreses relacionades amb el sector turístic xinès. Així mateix la delegació ha realitzat visites de cortesia als ambaixadors de França i Espa· nya a la Xina, Sylvie·Agnès Ber· mann i Manuel María Valencia Alonso, respectivament. A nivell bilateral la delegació andorrana ha pres part aquest dimarts en una recepció amb motiu del 20è aniversari de l’es· tabliment de relacions diplomà· tiques entre els dos països, ofer· ta per l’Associació d’Amistat del Poble Xinès amb l’estranger. D’altra banda, el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Sa· boya, té previst reunir·se avui amb el seu homòleg xinès, Wang Yi, que posteriorment oferirà un dinar a la delegació andorrana. Andorra presenta a la Xina l’oferta turística i l’obertura econòmica Saboya i Camp lideren una delegació que es reuneix amb els principals agents estatals Relacions internacionals Redacció andoRRa la vella Saboya i Camp van ser rebuts a la seu del Consell per al Foment del Comerç Exterior. sfga Partits La Secció Jove de Demòcrates per Andorra ha organitzat per a aquest dissabte una confe· rència col·loqui, a les sis de la tarda a l’hotel Diplomàtic, sobre la política entesa com a procés de comunicació, que anirà a càrrec de Toni Aira, pe· riodista, professor i especialis· taencomunicaciópolítica,ide l’especialista en nous mitjans de comunicació Núria Esca· lona. Segons Aira, avui en dia tothom té a l’abast eines per expressar opinions o trans· metre informació. Tant és així que tothom es pot muntar un mitjà de comunicació amb un mateix de protagonista. L’es· pecialista en comunicació afir· ma que avui dia “comuniques o et comuniquen”. Aquesta premissa dóna títol a la confe· rència,enquèoferiràclausper ser eficaços en la transmissió del missatge en multimèdia i en multiplataforma. La Secció Jove de DA organitza una xerrada amb Toni Aira Redacció andoRRa la vella el titular d’exteriors mantindrà avui una trobada amb el seu homòleg xinès

ANDORRA 7Dimecres, 28 De maig Del 2014 Del 5 de març al 10 de juny de 2014 Sol·licita la teva beca a la Fundació Crèdit Andorrà CONSULTA LES BASES A: www.fundaciocreditandorra.ad PER A MÉS INFORMACIÓ: Telèfon 88 88 80 Al servei de les persones AL SERVEI DE L’EDUCACIÓ Els professionals de demà CONVOCATÒRIA BEQUES DE POSTGRAU 2014 Creiem en el talent de les persones Descarrega’t les bases Cursos per a transportistes Una quarantena de persones han participat enguany en els cursos oficials organitzats per l’Associació de Transpor- tistes de Mercaderies i Carbu- rants d’Andorra (ATMCA), una xifra que es pot considerar rècord segons va indicar l’en- titat. L’entrega de diplomes dels cursos de capacitació de transportistes va tenir lloc ahir a la tarda a l’edifici del Prat del Rull. TATi MAsià Formació El ministre de Finances i Funció Pública, Jordi Cinca, ha comu- nicat a la comissió consultiva de Funció Pública que l’esborrany sobre el qual està fent l’infor- me preceptiu es pot considerar com el projecte de llei definitiu. Els integrants d’aquest òrgan han insistit que l’informe que estaven elaborant no es podia considerar com el definitiu, ja que s’estava fent sobre un esbor- rany i no sobre un projecte de llei aprovat pel consell de ministres. El portaveu de la Plataforma Sindical de Funcionaris, Joan Torra, va indicar que el minis- tre havia explicat davant de la comissió que inicialment qualifi- cava el text com a esborrany en previsió que posteriorment s’hi poguessin introduir algunes de les observacions de la comissió consultiva, quan aquesta hagués enllestit el seu treball. La pos- tura ara del ministeri és que en breu presentarà a la comissió un document per escrit que posi de manifest que el text que s’ha ela- borat ja és el projecte de llei que s’entrarà a tràmit parlamentari. “A nosaltres ja ens va bé perquè és més fàcil, en ser vàlida la feina que hem estat fent aquestes dar- reres setmanes”, va manifestar Torra, que tot i així va assenya- lar que encara no hi ha una po- sició presa entre tots els repre- sentants dels treballadors sobre aquesta qüestió. Torra es va tor- nar a queixar de nou, però, dels nombrosos errors ortogràfics que han pogut constatar en el ja projecte de llei del pla de pensi- ons de la funció pública: “Si era el text definitiu almenys podi- en haver-lo passat pel corrector ortogràfic”, va afirmar el porta- veu de la Plataforma Sindical. Els representants dels sindicats encara estan també a l’espera de l’informe que han encarregat als seus consultors econòmics en relació amb les aportacions que hauria de fer el Govern al pla de pensions. Torravareiterarquealtextno queda clar com es faran les apor- tacions de l’executiu en aquest àmbit fins a completar els 280 milions d’euros amb què han contribuït els funcionaris per a les jubilacions. “Els tècnics ens han dit que s’han d’estipular les quantitats aportades al projecte de llei i que estiguin en una caixa a part”, va manifestar Torra. L’esborrany del pla de pensions ja és considerat projecte de llei Jordi Cinca ha comunicat a la comissió consultiva que és el text definitiu Administració Joan Torra. TATi MAsià Julià Rodríguez AndoRRA LA veLLA Després de l’èxit de participació registrat en les diferents sessi- ons del cicle Pensa en ciència, el Comú de la Massana ha orga- nitzat per a aquest divendres, a les sis de la tarda a La Closeta, un taller especial dedicat a la química que servirà per tancar el final de curs d’aquest projecte de divulgació científica. En la sessió hi participarà el prestigiós professor Josep Co- rominas Viñas, formador del departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalu- nya i col·laborador del Crecim, centre per a la investigació en didàctica de les matemàtiques i les ciències de la UAB, que pronunciarà la conferència Quí­ mica espectacular amb productes quotidians. Corominas mostrarà com les reaccions químiques es produeixen diàriament al nos- tre voltant. La química protagonitza la sessió especial del Pensa en ciència La Massana Redacció LA MAssAnA

ANDORRA8 Dimecres, 28 De maig Del 2014 Av. de Salou, 40 AD500 Andorra la Vella T. +376 729 800 · F. +376 729 801 Principat d’Andorra 7 La policia va detenir el passat dia 17 d’aquest mes un home de nacionalitat espanyola i 58 anys que la policia espanyola buscava des del 2010 arran de tres ordres de recerca per la comissió de diferents delictes, entre els quals contra la salut pública, intrusisme i estafa. A més, l’home seria autor dels delictes d’usurpació d’identi- tat, contra la seguretat en el tràfic jurídic, i de creació i ús de document públic. Es dóna la circumstància que l’home havia usurpat la identitat d’una tercera perso- na de nacionalitat espanyola, amb la qual havia obtingut el permís de residència i treball al país, així com el permís de con- duir, la targeta sanitària de la CASS i la compra d’un vehicle amb matrícula andorrana. A més a més, segons la po- licia, també es va apropiar una segona identitat, de la qual va usurpar el seu estat civil dues vegades. Aquesta era la do- cumentació que duia a sobre en el moment de la detenció, i que correspon a la identitat d’una persona amb qui havia treballat en un establiment d’hostaleria del país, segons el comunicat emès per la policia espanyola. L’home ha estat ingressat al Centre Penitenciari de la Co- mella i paral·lelament les auto- ritats judicials espanyoles han iniciat el procediment per ex- tradir-lo perquè pugui ingres- sar a un centre penitenciari espanyol per complir les penes que té pendents. Tant la policia andorrana com l’espanyola van posar en relleu que aquesta detenció és fruit de l’estreta col·laboració entre els dos cossos. La policia deté un home en recerca a Espanya des del 2010 Se’l buscava per estafa i delicte contra la salut pública i va usurpar dues identitats Successos L’home estava en recerca per les autoritats espanyoles des del 2010. tati maSià Redacció andorra la vella L’Associació de Condecorats de la Legió d’Honor i de l’Or- de Nacional del Mèrit Francès va lliurar ahir el tercer Premi Civisme per a la Joventut, que vol reconèixer la tasca indivi- dual o col·lectiva dels joves per al desenvolupament de l’esperit cívic. Aquest any, tal com van explicar el president i vicepresident de l’entitat, Josep Marsal i Jordi Aristot, el premi individual ha quedat desert i s’ha decidit atorgar dos guardons col·lectius, als alumnes de l’Escola Andor- rana de segona ensenyança d’Encamp que han impulsat el cor d’Encamp i als de l’Ins- titut Espanyol de la Margine- da i del Col·legi Internacional del Pirineu que han impul- sat un projecte de voluntaris lectors. Aristot va posar en relleu la importància que aquestes iniciatives sorgeixin directa- ment dels joves, que decidei- xen tirar endavant projectes per ajudar altres persones. D’aquesta manera, el cor d’Encamp ofereix diferents actuacions a les cases pairals i pel que fa als voluntaris lec- tors, fan lectures a persones discapacitades o bé a les llars de jubilats, entre d’altres. Des de l’associació expli- quen que l’exemple d’aquests joves és “molt important” per a altres i també com a mostra d’actuacions cíviques que sor- geixen de manera espontània de la joventut. Són les escoles o ONG les que presenten les seves can- didatures, que posteriorment són examinades per un jurat, format per la ministra d’Edu- cació i membres dels tres sis- temes educatius i de la junta directiva de l’associació. Els joves van rebre un di- ploma i gaudiran d’entrades gratuïtes a Caldea. El cor d’Encamp i joves voluntaris lectors reben el Premi Civisme associació de Condecorats Els joves van recollir ahir els premis en un acte celebrat a MoraBanc. tati maSià M.F. andorra la vella des de l’entitat exposen que aquests joves són un exemple Concurs La sala d’actes del centre cultural La Llacuna acollirà el dimecres 4 de juny, a les 19.30, l’acte de clausura del concurs d’enigmes #UdA25, una iniciativa oberta a tothom que s’ha anat desenvo- lupant durant el curs acadèmic per fomentar l’interès per la ci- ència. En l’acte, Carlos Moreno i Florenci Pla oferiran una xerra- da en què combinaran la màgia i la publicitat matemàtiques. Cloenda d’‘#UdA25’

ANDORRA 9Dimecres, 28 De maig Del 2014 La llei de cooperatives: una oportunitat de futur ACTE INFORMATIU OBERT Avui, 28 de maig, a les 20.30 h, al Centre cultural lauredià HI INTERVINDRAN: Ignasi Faura, advocat especialista en dret mercantil i d’entitats de l’economia social i dret del consum Albert Riera, director de relacions institucionals i comunicació de "La Fageda" Pere López, primer secretari del PS, exposarà les raons de la presentació de la proposició de llei de cooperatives S'hi presentarà l'experiència de "La Fageda" i es debatrà sobre les oportunitats socials, econòmiques i de negoci que es deriven de poder impulsar cooperatives a Andorra. www.psa.ad El Comú d’Andorra la Vella dis- posarà en un o dos mesos d’un estudi sobre les prejubilacions voluntàries. Aquesta és una de- manda del Sitca, el sindicat de treballadors de la corporació, i serà finançat per les dues parts. La cònsol major, Rosa Ferrer, va indicar que la intenció és veure si el programa és viable i tenir així una eina per poder reduir encara més els pressupostos de la corporació. Això, per exemple, permetria estalviar en salaris de persones que ocupen places que no hi ha la necessitat de cobrir o de reemplaçar amb personal nou un lloc de treball, amb la reduc- ció salarial que suposa. Aquest informe indicarà les aportacions econòmiques que el Comú i cada assalariat hauran de destinar al programa segons l’edat i el temps que fa que forma part de la plantilla, així com les places que cal cobrir. Ferrer va destacar que el posicionament de la corporació és afavorir la creació de les prejubilacions sempre que sigui viable econò- micament, assumible a llarg termini i sempre que representi una millora per al personal. El conseller del grup mixt, Jo- sep Vila, també va indicar la im- portància de posar-se a treballar en aquesta qüestió ja que és una antiga demanda del sindicat. Vila va remarcar que a la corpo- ració hi ha més de 500 treballa- dors i que aquest programa, a la llarga, comportarà un estalvi. Fins i tot va indicar que amb la negociació de les competències es podria haver de tancar un de- partament, un fet que obligaria a reubicar els funcionaris, i amb aquesta mesura s’hi podria do- nar resposta. Sobre aquest dar- rer aspecte, Ferrer va exposar que la intenció no és aquesta i va negar que a curt termini hi hagi cap departament comunal que pugui desaparèixer. També el cap del grup demò- crata, Carles Torralba, es va mos- trar favorable a un programa que ha de permetre millorar el funci- onament del Comú. El conseller va indicar que no es tracta d’un problema de sobredimensiona- ment de la plantilla i en aquest sentit va explicar que en els dar- rers anys el departament de Cir- culació s’ha reduït en uns 20 o 30 treballadors, un fet que fa molt difícil aprimar-lo encara més. millora EN aparcamENts Per altra banda, en el consell de comú d’ahir, la cònsol major va afirmar que després de la tasca de planificació que el director de Circulació, Antoni Pujol, ha fet al departament d’Aparca- ments el malestar entre el per- sonal d’aquest servei s’ha reduït “una mica”. Ferrer va recordar les dificultats per gestionar-lo i els problemes de planificació, ja que està en funcionament les 24 hores del dia i hi ha un nombre important d’aparcaments. Davant l’elevat volum de feina, Pujol deixarà d’assumir aquesta tasca i serà una persona que treballa al parc mòbil que en farà el seguiment i plantejarà com cal resoldre les disfuncions. Es tracta d’una eventual que rea- litzarà aquesta feina durant tres mesos tot i que no es descarta que continuï. El fet que aquest lloc de responsabilitat sigui as- sumit per una eventual i que altres professionals no hi hagin pogut optar via promoció inter- na, va “sobtar” la consellera so- cialdemòcrata, Dolors Carmona. La majoria va informar que s’ha registrat un bon funcionament amb aquesta persona, un fet que va satisfer Carmona. En la sessió d’ahir també es va donar el vistiplau a un conve- ni per al manteniment del camí d’accés a l’aparcament de Casa de la Vall, que és propietat del Consell General. Amb l’acord, la corporació pot retirar els vehi- cles mal estacionats en aquest carrer, netejar-lo i treure la neu. A més, s’hi planteja ubicar un punt de recollida selectiva. Per altra banda, es va adjudi- car la realització de les obres als espais que es destinaran a sala de vetlles per 78.240 euros, que s’enllestiran en el termini de 20 dies laborables. Vila va lamentar que “la improvisació d’alguns” obligui a fer inversions impor- tants d’urgència. El conseller també creu que la ubicació és massa cèntrica i amb poc espai. Gran part de la sessió d’ahir va estar centrada en l’acord as- solit entre el Govern i els co- muns per a les competències i transferències, que va aixecar les crítiques del grup mixt i el soci- aldemòcrata. Ferrer va reiterar la voluntat de negociar amb el ministeri per tenir la competèn- cia delegada del servei d’atenció a domicili. El Comú espera tenir en dos mesos l’estudi sobre les prejubilacions Aquest informe indicarà la viabilitat del programa, que hauria de suposar un estalvi per a les arques comunals Andorra la Vella m.s.c. AndorrA lA VellA Estany, Minguillón i Ferrer en el consell de comú celebrat ahir. TATI MASIÀ Ferrer indica que s’ha reduït el malestar al departament d’Aparcaments Superàvit de 758.000 € en el primer trimestre el Comú d’Andorra la Vella ha tancat el primer trimestre del 2014 amb un superàvit de 758.548 euros. l’endeutament és de 51 milions d’euros (41 milions del Comú i 10 milions de Jovial), un fet que el situa al 156% del sostre legal. Aquesta xifra suposa 600.000 euros menys en relació amb el tancament de l’exercici 2013. l’objectiu és eixugar entre 2 milions i 3 milions d’euros anuals d’endeutament i des de la majoria s’indica que ara per ara es va en la bona línia. la cònsol major de la capital va exposar, però, que cal veure com evoluciona l’exercici ja que podria ser que s’acabés l’any amb 52 milions d’euros d’endeutament. davant de les xifres presentades ahir, el cònsol menor, Jordi Minguillón, va destacar que “s’està fent bé la feina” i que el percentatge liquidat és el que correspon per als primers tres mesos de l’any.

10 Dimecres, 28 De maig Del 2014 Pirineus 17,90 TOT Venda a particulars i a professionals CASH DE CARNS +376 80 69 03 Av. Tarragona Av. Salou C. E. Serradells Ctra. de la Comella PER CUINAR HORARI: De dilluns a dissabte de 10.00 h a 20.00 h Diumenges de 10.00 h a 15.00 h Carretera de la Comella, 45 - Andorra la Vella LES NOSTRES OFERTES DEL 26 DE MAIG AL 8 DE JUNY 16,50 € KG 8,90 € KG 5,95 € KG 6,20 € KG 3,20 € SAFATA 5,23 € KG 7,90 € KG 7,90 € KG 2,80 € SAFATA 13,50 € KG 8,95 € KG ENTRECOT DE VEDELLA “Carn d’Andorra” BISTEC DE VEDELLA EXTRA “Carn d’Andorra” ESTOFAT DE VEDELLA “Carn d’Andorra” XURRASCO DE VEDELLA “Carn d’Andorra” HAMBURGUESES DE VEDELLA X 4 UNITATS “Carn d’Andorra” CARN PICADA DE VEDELLA “Carn d’Andorra” ROSTIT DE VEDELLA “Carn d’Andorra” BISTEC DE POLTRE “Ramaders d’Andorra” HAMBURGUESES DE POLTRE X 4 UNIT “Ramaders d’Andorra” ENTRECOT DE POLTRE “Ramaders d’Andorra” XAI A QUARTS (TALLAT) “Carn d’Andorra” OFERTA VÀLIDA de dimecres a divendres LOT VARIAT 500 GR. CONTRACUIXA DE POLLASTRE 500 GR. HAMBURGUESA DE PORC 4 UNIT. 500 GR. BOTIFARRA CRUA (Amb escalivada) 500 GR. CARN PICADA DE PORC 500 GR. CROQUETES DE POLLASTRE FREGIDES 500 GR. XISTORRA 500 GR. ENSALADA RUSSA 250 GR. XORIÇO EXTRA CULAR 250 GR. GALANTINA La Festa i fira de les trementi- naires, que tindrà lloc el pròxim cap de setmana, retrà un home- natge a Sofia Montané, l’última dona de la vall de la Vansa i Tui- xén que va exercir aquest ofici vinculat a les herbes remeieres i els remeis tradicionals, segons ha anunciat el Consell Comarcal de l’Alt Urgell. L’homenatge a Sofia Monta- né consistirà en una visita gui- ada, dissabte al matí, a la seva casa natal, a Ossera, i a tot el poble, inclosos els obradors dels artesans d’herbes reme- ieres, melmelades, formatges i arts plàstiques. Ja a la tarda, està prevista una taula rodo- na sobre la figura de Montané amb la participació de Suzette Böringer, Alfons Ferrer i Jordi Pasques. Finalment, a la nit, abans de la dansa del foc, es projectarà un documental, fins ara inèdit, protagonitzat per l’homenatjada. El programa d’actes s’obri- rà amb dos itineraris botànics paral·lels, a la vall de Mola i a Josa de Cadí, i continuarà amb un taller de tint natural per a llana i un altre de mató i for- matge fresc. Després de la taula rodona es donarà pas al taller de danses i cançons tradicionals del Pirineu, dirigit per Pep Li- zandra. Paral·lelament, tindrà lloc un taller sobre utilització de les matèries primeres vegetals en la cosmètica. A la nit, la dan- sa del foc de Tuixén precedirà l’encesa de la foguera de plantes aromàtiques, que anirà segui- da d’una cantada popular i un concert-ball amb l’Orquestrina Trama. Diumenge serà el dia de la Fira d’herbes remeieres i pro- ductes naturals, en què hi haurà més de trenta artesans, alguns dels quals de la mateixa vall i els altres vinguts d’arreu de Catalu- nya i enguany també de Suïssa. Al llarg de la jornada es faran visites guiades al Museu de les Trementinaires, al Jardí Botà- nic i al Centre de Flora del parc natural del Cadí-Moixeró. El ball de llancers, un vermut-concert, l’espectacle infantil Els nous con- tes de la trementinaire i el con- curs ¿Tens un bon nas? comple- taran el programa, integrat per gairebé una trentena d’actes. La Festa i fira de les tremen- tinaires és organitzada pel Con- sell Comarcal de l’Alt Urgell, el Museu de les Trementinaires, els ajuntaments de Josa i Tui- xén i la Vansa i Fórnols, Parc Natural del Cadí-Moixeró i la Coordinadora d’Entitats de Tui- xén, i compta amb el suport de la Diputació de Lleida, el depar- tament de Cultura de la Genera- litat i l’Institut per al Desenvo- lupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (Idapa). La Vansa i Tuixén recorda Sofia Montané, l’última trementinaire La Festa de les trementinaires inclou una trentena d’actes per a tots els públics Certàmens Sofia Montané i el seu marit, Miquel Borrell, el 1989. jordi pasques Redacció la seu d’urgell Totes les famílies urgellenques que van sol·licitar plaça per als seus fills a la llar d’infants municipal Els Minairons de la Seu d’Urgell han obtingut pla- ça en aquest centre d’educació de 0 a 3 anys. Així es desprèn de la llista d’admesos, exclo- sos i empats aprovada ahir per la junta de govern local de l’Ajuntament. El regidor d’Ensenyament, Jordi Martín, va qualificar de “molt positiu el fet que es con- tinuï donant cobertura al cent per cent de la demanda de pla- ces sol·licitades per les famíli- es, de la mateixa manera com ha anat passant durant els cursos de l’actual legislatura”. El període de matrícula als Minairons per als nous alum- nes de cara al curs 2014-2015 anirà del 5 al 14 de juny, i s’haurà de tramitar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Caldrà presentar una fotocòpia del llibre de vacunes de l’infant; un certificat mèdic i el número de compte corrent per poder domiciliar les mensualitats. Així mateix, l’Ajuntament va informar que també s’obrirà una llista d’espera a partir del dilluns 16 de juny. Precisament, en el ple de di- lluns, l’Ajuntament va aprovar la nova ordenança de preus als Minairons, que tindrà una quota única de 123 euros per al curs 2014-2015. La propos- ta d’eliminar la tarificació de pagaments per renda i empa- dronament va rebre el suport de l’equip de govern (CiU) i el PP, mentre que ICV i ERC es van abstenir i Progrés hi va votar en contra. Admesos tots els infants preinscrits als Minairons la seu d’urgell Redacció la seu d’urgell Fins a 206 persones van votar diumenge a l’Alt Urgell en el Multireferèndum, segons van explicar els organitzadors, que van fer una valoració positiva de la jornada malgrat que es va veure alterada per la prohibi- ció de la Junta Electoral Cen- tral, que havia negat el permís per a la campanya en coincidir amb les eleccions al Parlament Europeu. Els votants van po- der expressar les seves opini- ons sobre diverses qüestions en una urna instal·lada al pas- seig Joan Brudieu de la Seu, que els mossos van obligar a desmuntar a mitja tarda. Fins a 206 persones voten en el Multireferèndum alt urgell Redacció la seu d’urgell

11Dimecres, 28 De maig Del 2014 Cultura Des dels 30 euros d’un oli de Jo- sephine Hine fins als 3.000 eu- ros d’una peça d’Ahmed Keshta. Una vintena d’artistes consoli- dats i d’estudiants d’art de La Capsa-Espais de Creació han ce- dit obres per subhastar-les du- rant un sopar solidari en bene- fici dels usuaris de la Fundació Privada Tutelar (FPT). La Capsa i els comuns de la Massana i d’Ordino organitzen un sopar-subhasta solidari el pròxim 5 de juny a l’hotel Coma d’Ordino. El preu del tiquet és de 50 euros, la meitat dels quals, és a dir 25 euros, es desti- narà íntegrament a l’FPT. Però, a més de la recaptació via àpat, la meitat dels guanys obtinguts per la venda de les obres mit- jançant subhasta també seran per a l’FPT. La presidenta de l’FPT, Es- ter Fenoll, va agrair ahir la col·laboració de tanta gent i va explicar que la recaptació es destinarà a subvencionar unes colònies d’estiu per als tutelats. Actualment, l’FPT atén 22 per- sones, moltes de les quals no han anat mai de vacances. Amb els diners obtinguts es pagaran tantes colònies assistencials com es pugui. Fenoll va afegir que “els tutelats estan molt contents per la iniciativa”. Els tiquets del sopar es po- den comprar a l’hotel Coma i a l’FPT. Les obres ja estan exposa- des a l’hotel per a qui les vulgui veure i començar a licitar. Du- rant el sopar, al qual assistiran uns quants dels artistes, l’ani- mador Xavi Mujal actuarà com a subhastador per presentar i adjudicar les peces. Per a qui no hi pugui assistir, també s’accep- ten donatius. La directora de La Capsa, Rosa Mujal, està molt satisfeta de la resposta dels alumnes i dels artistes per a l’acte solida- ri. Els creadors consagrats han ajustat molt els preus per faci- litar la venda de les obres. Per exemple, la peça Teoria del caos, d’Ahmed Keshta, està valorada en 5.000 euros i l’ofereix per 3.000 euros. A més, la meitat de l’import final serà per a l’FPT. La subhasta és una bona oportunitat per als col- leccionistes d’art del país ja que poden aconseguir peces de noms com Francisco Sánchez, Zoe, Eve Ariza, Àngel Calven- te i Alfons Valdés a preus més assequibles. Altres artistes co- neguts que hi prenen part són Rosa Mujal, Gemma Piera, Rafa Contreras i Martín Blanco. La majoria de les peces són olis i tècnica mixta sobre tela, però també hi ha dibuix, aquarel·la, collage, escultura i fotografia. Zoe,Ariza, Keshta i Sánchez cedeixen obres per a una subhasta benèfica Una vintena de creadors i estudiants de La Capsa participen en un acte solidari per a la Fundació Privada Tutelar Art per al benefici social E.J.M. ordino Presentació del sopar i la subhasta d’art benèfics, ahir a Ordino. tati masià Una desena d’usuaris de l’Es- cola Especialitzada Nostra Se- nyora de Meritxell (EENSM) han practicat les seves habili- tats artístiques a l’Escola d’Art d’Andorra la Vella, on han par- ticipat en un taller d’art en què han après tècniques de pintura. El professorat de l’Escola d’Art els ha proporcionat diferents verdures, com xampinyons, ce- bes i patates, que els aprenents d’artista han utilitzat com a pinzell per realitzar les seves composicions. L’activitat s’ha organitzat gràcies al conveni signat entre l’EENSM i el Comú d’Andorra la Vella, pel qual els alumnes i usuaris del centre es benefici- en dels recursos socioculturals comunals. La coordinadora del centre de dia i de la residència de l’EENSM, Raquel Baládez, va explicar ahir que “els usu- aris estan molt contents de poder fer activitats de pintura com aquesta i sortir de la resi- dència”. Abans d’anar al taller, “els alumnes, prèviament, han estat treballant a l’aula les ver- dures, per poder realitzar l’acti- vitat”, va afegir Baládez. La pròxima activitat serà dissabte que ve, quan l’orques- tra de l’Institut de Música actu- arà a la residència l’Albó. Els alumnes de l’EENSM practiquen tècniques d’art taller Redacció / Agències andorra la vella Els usuaris de l’EENSM es van divertir creant a l’Escola d’Art d’Andorra la Vella, ahir. tati masià LLISTA D’ARTISTES I OBRES AHMED KESHTA Teoria del caos (relleu/mixta/fusta) 3.000 euros ZOE Eterna-ment en recerca del paradís (mixta, tela) 2.000 euros Anima mater (mixta, tela) 1.200 euros FRANCISCO SÁNCHEZ S/T (mixta, tela) 1.600 euros S/T (mixta, tela) 1.600 euros ÀNGEL CALVENTE Connexió zen (tela/mixta) - euros S/T (escultura, resina amb pols de bronze) 1.500 euros ALFONS VALDÉS Seguint la vida (tela/mixta) 1.100 euros ROSA MUJAL El miracle de la vida (mixta/paper) 1.000 euros EVE ARIZA Nittja, del suec utilitzar (llapis/retolador/paper) 1.000 euros GEMMA PIERA Scherzo XIII (porcellana, ferro i fusta) 800 euros RAFA CONTRERAS Horitzó (mixta/tela) 500 euros JOSEP MARIA MARTÍN Finestra4 (oli/tela) 400 euros JEAN-LUC HERBERT Le rêve (fotografia) 300 euros MARTÍN BLANCO S/T (dibuix paper) 250 euros S/T (dibuix paper) 250 euros S/T (dibuix paper) 250 euros ALEXANDRA SERGEEVA Tea time (aquarel·la/paper Arches) 250 euros La coqueta (aquarel·la/paper Arches) 250 euros MANEL MARTÍ Port nou (aerografia) 200 euros Rocs (aerografia) 200 euros GREGORIO FERNÁNDEZ Llac (oli/tela) 200 euros Sant Joan de Caselles (oli/tela) 200 euros T.R. WATTS S/T (oli/tela) 200 euros MARIA BACARDI Aurora boreal I (oli/tela) 150 euros Aurora boreal II (oli/tela) 150 euros LOUELLA TURNER Nusos (dibuix paper) 100 euros JUDITH WOOD Freedom (oli/tela) 100 euros DANÍ De latir mi corazón se ha parado (collage) 100 euros Respira (collage) 75 euros SUSAGNA PÉREZ MARTÍ Nenúfars (oli/tela) 80 euros ROSA MARI ROSELL Joi de vivre (i tretze peces més) 50 euros JOSEPHINE HINE Dreaming (oli/tela) 30 euros * Els preus són de sortida.A partir d’aquesta xifra, tothom pot licitar la quantitat que desitgi.

cultura12 Dimecres, 28 De maig Del 2014 Guiadeserveis Plaça del Poble de Pal. PAL, LA MASSANA.Tel.: +376 83 64 00 Menù cap de setmana 25 € tot inclòs Vine a gaudir dels nostres XULETONS A LA PEDRA Vine a gaudir dels nostres XULETONS A LA PEDRA Av. Joan Martí, 87 - Encamp - Tel. +376 832 999 - hotelalfa@andorra.ad - www.hotelalfaencamp.com RESTAURANT CAL GUTIÉRREZ Els fogons de Gloria MENÚ DIARI CUINA CASOLANA GALLEGA I PORTUGUESA ESDEVENIMENTS I CELEBRACIONS tenim POP A LA GALLEGA I COCIDO PORTUGUÈS Pollastre al forn amb guarnició tot per 9 € PER ENCàRREC PER A 4/5 PERSONES ‘El monstre del silenci’ Els estudiants més joves de l’Institut de Música han demostrat en l’espectacle El monstre del silenci allò que han après durant el curs en les classes de piano, violí, guitarra, flauta, violoncel i vio- la, i també en formació vocal. La directora musical ha estat Anahí Pinoargotty i el guió, de Lluís Casahuga i Míriam Ma- nubens. tAtI MAsIà Música ‘L’home dels ulls grisos’ Un malalt terminal explica al voluntari que el visita les seves peripècies: durant la Guerra Civil va ser enviat a Rússia i després va ser agent del KGB, de l’MI6 i de la CIA. Antoni López Massó, el volun- tari, va novel·lar la seva vida a L’home dels ulls grisos, pre- mi Carlemany 2013. López va presentar ahir el llibre a la Bi- blioteca Nacional. tAtI MAsIà Literatura Ja està obert el termini per presentar els treballs a la di· novena edició del premi Pirene de periodisme interpirinenc, al qual poden aspirar els articles o reportatges periodístics (de premsa, ràdio o televisió) que hagin estat publicats o difosos entre l’1 de juliol del 2013 i el 30 de juny del 2014, i que facin referència a qualsevol aspecte relacionat amb els Pirineus. El jurat també podrà prendre en consideració, excepcional· ment i amb el consentiment previ dels autors, treballs en qualsevol modalitat del premi que cregui que encaixen amb l’esperit del certamen, encara que no hagin estat presentats. La dotació del dinovè premi Pirene és de 6.000 euros, apor· tats pel Govern d’Andorra, dels quals 3.000 euros seran per a un reportatge de ràdio o de te· levisió i 3.000 euros per a un re· portatge de premsa escrita. Els treballs aspirants i el formulari d’inscripció s’han de presentar abans del 31 de juliol del 2014 a la Biblioteca Pública del Govern. En l’edició de l’any passat, el premi de la categoria audiovi· sual va ser per al documental COEX. Tota una vida vetllant per Andorra, 50è aniversari, de Jor· ge Cebrián i Roger Torruella, i en premsa escrita el guardó va ser per a Eduardo Martín de Pozuelo pel reportatge La salva- ción eran los Pirineos, publicat al Magazine de La Vanguardia. Entre els premiats en edici· ons anteriors, hi ha l’audiovisu· al Bàsquet Club Andorra 40 anys, 1970-2010, de Xavi Mujal, Da· vid Ramos i Creu Rossell. Convocatòria del 19è certamen Pirene de periodisme interpirinenc Un article de premsa escrita i un audiovisual guanyaran cadascun 3.000 euros Premi Entrega de la 18a edició del premi Pirene de periodisme, l’any passat. sfGA Redacció ANdoRRA LA vELLA Cinema El Cineclub de les Valls pro· jecta aquesta nit La por (Jor· di Cadena, 2013). En la pel· lícula, un jove de 17 anys no parla mai de la seva família ja que a casa estan aterrits pel pare. El noi només se sent segur a l’institut. Basada en la novel·la M (2005), de Lo· lita Bosch, La por mostra el dia a dia d’un jove, interpre· tat per Igor Szpakowski, que comparteix amb la mare i la germana el pànic pel pare, un abusador i maltractador. A les 21.30 al Teatre Comunal. El pànic i el terror a un pare maltractador, al Cineclub Redacció ANdoRRA LA vELLA Una escena del film. BoNdIA teatre La vida dramàtica d’Oba- ga –l’adaptació teatral de la novel·la homònima d’Albert Villaró– no s’esgota. Torb Teatre (Joel Pla i Maria Bo· som), amb l’imprescindible Lluís Cartes, la interpretaran al festival Litterarum, la fira dels espectacles literaris, que se celebra aquest cap de set· mana a Móra d’Ebre. La re· presentació serà divendres, dia 30, a les 22.30 al teatre La Llanterna. El festival s’or· ganitza en el marc de la Fira del llibre ebrenc. L’espectacle literari ‘Obaga’ participa en el Litterarum Redacció ANdoRRA LA vELLA Representació d’‘Obaga’. tAtI MAsIà

13Dimecres, 28 De maig Del 2014 Esports El compte enrere continua. El pròxim 13 de juny finalitza el termini per inscriure els equips a l’ACB. I per complir tots els requisits per poder formar part del grup selecte del bàsquet es- panyol, des d’aspectes econò- mics fins a infraestructures. Tot va pel bon camí, però encara no està tancat. Ben aviat l’anun- ci es farà públic i l’equip tindrà llum verda per confeccionar el projecte per afrontar la Lliga Endesa. El pressupost per a la pri- mera temporada a l’ACB puja a 7,5 milions d’euros, dels quals “més de la meitat provindran dels privats”, exposa Francesc Solana, director general del Ri- ver MoraBanc. Des d’un primer moment els contactes que es van mantenir amb els patro- cinadors actuals van agafar la bona línia: “Des del principi hi ha hagut molt bona predisposi- ció de tots per continuar.” Mo- raBanc serà qui més recursos econòmics hi aporti, com a es- pònsor principal. Hi ha diverses partides pres- supostàries. Tres milions són per al cànon ACB i 1,5 per al fons d’ascensos i descensos. Per comptar amb una estructura de garanties, es pressuposten tres milions per al funcionament del club. D’aquests, un serà per a la confecció de la plantilla. Jordi Trias, David Navarro, Asier Zen- gotitabengoa són els únics que tenen contracte en vigor. Amb la resta s’ha de parlar, però ja hi ha al cap qui continuarà i qui no. Abans de tot, un cop confirma- des i aprovades les xifres per ser a l’ACB, “el primer que farem és tancar l’entrenador”, assegura Solana, que no es planteja cap altra opció que la continuïtat de Joan Peñarroya. El tècnic di- verses vegades ja ha exposat la seva intenció de seguir amb el projecte de l’entitat i continuar a la banqueta andorrana. Amb ell ja s’ha començat a parlar de la confecció de la pròxima plantilla. Fins ara cap dels jugadors de la temporada passada ha fet arribar al club la intenció de canviar d’aires. “Ningú ha dit res”, afirma So- lana, que ha iniciat contactes amb futuribles. Les primeres preses de contacte s’han tingut. S’ha sondejat el mercat, però “no n’hi ha cap d’emparaulat”. Les negociacions començaran un cop es confirmi el suport econòmic i el Govern aprovi els estudis tècnics per a l’adequació del poliesportiu d’Andorra, que s’ha d’ampliar fins als 5.000 es- pectadors. Una cosa anirà rela- cionada amb l’altra. all-star La Federació Espanyola de Bàs- quet recupera l’All-Star de les lligues LEB final de temporada, que feia més d’una dècada que no organitzava. L’anomenat Desafío Plata-Oro reunirà en un partit els millors jugadors nacionals d’aquestes categori- es que no tenen compromisos de seleccions. Serà en un partit d’exhibició al pavelló Magariños de Madrid diumenge al migdia. L’equip Or tindrà representació del River MoraBanc. Un dels en- trenadors de l’equip serà Joan Peñarroya i com a jugador hi haurà Marc Blanch. En l’equip de LEB Plata hi haurà dos exju- gadors del club, Àlex Ros i Nès- tor Zamora. Aquest matx tindrà algunes normes diferents de les reglamentàries, com les cis- telles de quatre punts des de la línia de 7,50 metres. Les esmai- xades en valdran tres. Qui també serà en un All- Star és Cinto Gabriel. En aquest cas en el de Copa Catalunya. Formarà part de l’equip del grup 2. El partit es disputarà el 21 de juny al centre parroquial Sant Josep de Badalona. Més de la meitat del pressupost per a l’ACB serà a través de patrocinadors El River MoraBanc sondeja jugadors per incorporar-los, però “no n’hi ha cap d’emparaulat”, assegura Solana Bàsquet Joan Josep Blasco l’aldosa Jugadors del River MoraBanc van fer una visita al Col·legi Internacional del Pirineu. tati masià El seleccionador sub-21, Justo Ruiz, està treballant amb un nombrós grup de cara a prepa- rar el partit de divendres a l’es- tadi Comunal contra Eslovènia, corresponent a la fase de classi- ficació per a l’Europeu. El tècnic compta amb una preconvocatò- ria de 32 jugadors. La primera llista està forma- da per Daniel Vinardell, Jordi Rodríguez, Joel García, Víc- tor Silverio, Alberto Usubiaga, Marc Rebés, Èric Rodríguez, Víctor Bueno, Enric Triquell, Jonathan Ferreira, Èric Lopes, Xavier Rodríguez, Aitor Pereira, Aderito Charrúa, Daniel Ribei- ro, Claudi Bové, Xavier Vieira, Cristopher Pousa, Leonel Al- ves, Sebastià Bertran, Carles Gomes, Diego Marinho, Marc Ferré, Sergi Crespo, Marc Amat, Xavier Llanas, Sandro Gutiér- rez, Albert Reyes, Àlex Villagra- sa, Álvaro Guevar

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

EL SOMNI DE LA RAÓ PRODUEIX MONSTRES. Article d'opinió ...

Article d'opinió de CCOO Educació al Diari de Girona (Suplement Aula) del dimarts, 27 de maig de 2014 ... molts lectors d’aquest diari. ...
Read more

13 de maig de 2015 : Diari Gran del Sobiranisme

Diari Gran del Sobiranisme. Barça; ... maig 13, 2016 · Leave a ... Dos líders històrics de l’ANC adverteixen del que consideren un intent de control ...
Read more

Ara.cat - El diari líder en català amb l'última hora i ...

Divendres 13 de maig del ... El suplement del diumenge del diari ARA ... 1966) a 'Catalunya. Òrgan de l’Aliança Nacional de Catalunya' (París, 27 ...
Read more

Dia Mundial Europa Lluís de Peguera - 27 de maig del 2014 ...

Dia Mundial Europa Lluís de Peguera - 27 de maig del 2014. Skip navigation Upload. Sign in. Search. ... 27 de maig del 2014 CTMCentreTecnologic.
Read more

DECRET 73/2014, de 27 de maig, de modificació del Decret ...

DECRET 73/2014, de 27 de maig, de modificació del ... seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 27 de maig de 2014
Read more

Activitats del 27 de Maig de 2014 a Catalunya - Regió7

Què fer el 27 de Maig de 2014 a Catalunya. Totes les activitats, concerts, exposicions, teatres, cinema… i l'agenda d'oci. ... 27: 28: 29: 30 :
Read more

Hemeroteca - Ara.cat - El diari líder en català amb l ...

Edició del dimecres 11 de maig de 2016 /hemerotecadiari/Diari-ARA-maig_15_1574992488.html /hemerotecadiari/1574992488/compra ... 23 24 25 26 27 28 29. 30 ...
Read more

DECRET 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l ...

Legislació; DOGC. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; DECRET 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge.
Read more

Barri de Sants la nit del 27 de maig de 2014. - YouTube

Skip navigation Upload. Sign in
Read more