Diari del 13 de maig de 2014

50 %
50 %
Information about Diari del 13 de maig de 2014
News & Politics

Published on May 13, 2014

Author: bondiand

Source: slideshare.net

Description

Aquí us podeu descarregar el diari d'avui. Que tingueu un Bondia!!! :)

PLA DE JUBILACIÓ 100% Capital Garantit 3% Rendibilitat Garantida* *3% TAE fins el 31/12/2016 www.bondia.ad/tel.808888/fax828888 Dimarts, 13 De maig Del 2014 Núm. 2.556 / aNy 11 E L E C T R Ò N I C A Avinguda Meritxell, 72. AD500 Andorra la Vella Tel.: +376 817 456 – 862 656 alfaandorra@hotmail.com JO COMPRO A ALFA, I TU? Ipad 4 retina 299 € Iphone 5s 499 € Avinguda Meritxell, 72. AD500 Andorra la Vella Previsió pressupostària a 4 anys del Govern i els comunsEl grup parlamentari de Demòcrates per Andorra presenta als comuns l’esborrany de la proposició de llei de sostenibilitat financera, que estableix que el Tribunal de Comptes haurà de revisar el compliment d’objectius Creixen els usuaris a la Casa Pairal i Ferrer anuncia un nou espai de lleure avui és notícia pàgina 3 anDoRRa pàgina 6 SDP diu que el Govern només s’esforça “per captar turisme barat” anDoRRa pàgina 8 Els agents troben a faltar incentius a la diada de circulació cultuRa pàgina 12 “Les orquestres desapareixeran”, diu Mestres Quadreny espoRts pàgina 14 L’FC Andorra està pagant la falta de consistència fora anDoRRa pàgina 10 tati masià

2 Dimarts, 13 De maig Del 2014 Andorra la Vella Farmàcia Edelweiss C/ Bra. Riberaygua, 31 - Tel.: 831 227 Pas de la Casa Farmàcia de les Pistes Av. d’Encamp, 9 - Tel.: 856 580 - 347 958 FARMÀCIES DE GUÀRDIA Quina paraula catalana hem d’emprar per evitar el barbarisme *reaci? Hem d’emprar reticent o refractari. El públic es va mostrar reticent a l’hora d’aplaudir. CATALÀ EXPRÉS TELÈFONS URGÈNCIES Servei Urgent Mèdic (SUM) 116 Hospital de Meritxell 871 000 Urgències (la Seu) 973 35 29 42 Hospital (la Seu) 973 35 00 50 Transport Sanitari Programat 871 116 Creu Roja 808 225 Policia 110 Policia Municipal (la Seu) 092 Mossos d’Esquadra 088 Bombers 118 Bombers (la Seu) 085 Ambulància (la Seu) 973 35 33 35 FEDA (avaries) 145 Andorra Telecom: (Avaries/Aten. al client) 115 Andorra Telecom (Inf. nacional) 111 Andorra Telecom (Inf. internacional) 119 Oferta especial hivern ASSECAT GEGANT 4,50 € en efectiu 4 € amb tarja lavaxpres D’interès Botigues del Fener. C/ Maria Pla, local 18 (al costat de l’Hotel Plaza). AD500 Andorra la Vella Tel.: 846 366 - www.yorkys.com - facebook.com/tiendayorkys AQUESTM ES, APROFITA LAPROMO RENTAT + TALL 29,95 € pack de 2 sessions consulteu condicions PERRUQUERIA CANINA Venda de complements i alimentació Cadells Toy garantits MODA A L E X A N D R A MODA ALEXANDRA: Joan Maragall,18. ANDORRA LA VELLA - tel. 85 45 25 Troba el teu vestit ideal! EL TEMPS DESCENS DE LES TEMPERATURES Avui sembla que som més aviat en un inici de mes d’abril que no pas a mitjans de mes de maig. Els va- lors de les temperatures han caigut amb força arreu dels Pirineus i toca abrigar-se a primera hora del matí, tant a l’alta muntanya com també al fons de vall. El cel estarà sota el domini dels núvols i les cla- rianes sense descartar alguns ruixats a la cara nord, que fins i tot poden deixar alguna volva de neu per damunt dels 1.800 metres; serà poca cosa. El vent bufarà moderat de l’oest i girarà a nord-oest. En de- finitiva, un ambient fred que poc o molt als cims es mantindrà tota la setmana. Que tingueu un BonDia. Avui 13 14 19 2 3 5 mín. mín. mín. màx. màx. màx. dimecres dijous -4/5 -2/9 0/10 1/12 2/13 1/14 0/10 -1/9 -2/8 -1/10 5/17 0/10

3Dimarts, 13 De maig Del 2014 Avui és notícia El grup parlamentari de Demò- crates per Andorra (DA) ja ha presentat als set cònsols l’es- borrany de proposició de llei de sostenibilitat financera i d’esta- bilitat pressupostària, anuncia- da com a regla d’or per la matei- xa formació, que pretén limitar el sostre d’endeutament, del dèficit, la despesa pública i la pressió fiscal de totes les admi- nistracions i entitats públiques i parapúbliques. Un dels aspectes destacats és que tant el Govern com els comuns hauran de presentar al Tribunal de Comptes una plani- ficació pressupostària general a quatre anys vista, des de l’inici de la legislatura o mandat. En aquesta planificació s’hi han d’encabir les principals partides de despeses i d’ingressos, i s’hi emmarcaran els pressupostos anuals. El Tribunal de Comptes haurà d’emetre un informe que serà vinculant i anualment ani- rà revisant si es compleixen els objectius. Així, el paper del Tri- bunal de Comptes agafa més re- llevància, ja que fins i tot podria inhabilitar dirigents polítics si fan abusos o males praxis. Pel que fa al sostre d’endeu- tament, els comuns seguiran regint-se pel topall del 200% de la mitjana dels ingressos rebuts en els darrers tres anys, mentre que el Govern podrà endeu- tar-se fins al 300% de la mitjana dels ingressos rebuts en els dar- rers tres anys. La suma d’uns i altres donaria la xifra d’endeu- tament global per a tot l’Estat, que en cap cas podria superar el 50% del PIB. Amb l’endeu- tament actual entre el Govern i comuns, més de mil milions d’euros, la xifra ja supera el 40% del PIB. Quant a la pressió fiscal, també queda limitada en el text que prepara DA, i que preveu que no pugui superar el 25% del PIB. D’aquesta manera, els impostos tindran un marge de modificació limitat. Entre les qüestions que s’han d’acabar de determinar, hi ha saber com afectaria que la li- mitació general d’endeutament de l’Estat se superés per a les administracions que haguessin complert amb el seu topall. És a dir, per exemple, si els comuns no sobrepassen el 200% dels seus ingressos, però amb l’en- deutament del Govern i les pa- rapúbliques se supera el topall del 50% del PIB. El grup demòcrata també ha d’acabar de definir les sancions que es preveuran per a les admi- nistracions que no compleixin amb la llei, i si afectaran també els responsables polítics, que era la intenció inicial, i en quina mesura. SatiSfacció delS cònSolS En termes generals, l’objectiu de la proposició de llei va con- vèncer els mandataris parroqui- als, si bé alguns van trobar in- concrecions o mancances, que van manifestar als consellers. La cònsol major d’Andorra la Vella, Rosa Ferrer, va exposar que malgrat que no ha tingut accés al text i que, per tant, no es podia pronunciar sobre el seu contingut, sí que li sembla, com a principi, positiu, perquè equipara el Govern als comuns en la limitació de l’endeuta- ment i també comparteix que es determinin responsabilitats polítiques en la gestió del diner públic. Algunes de les qüestions que Ferrer vol valorar és que el text no “hipotequi” algunes in- versions que puguin ser neces- sàries, és a dir que pel fet que no estiguin previstes no es pu- guin executar, ja que considera que si es tracta d’una inversió necessària s’ha de poder tirar endavant. En aquest sentit va posar com a exemple l’obra que la corporació ha hagut de plani- ficar a la rambla Molines arran dels problemes detectats, i que s’ha de tirar endavant de mane- ra prioritària. Ara espera poder tenir accés al text ja que hi ha el compromís que els comuns hi puguin treballar. Govern i comuns hauran de fer una previsió pressupostària a 4 anys El Tribunal de Comptes emetrà un informe vinculant i anualment es revisarà el compliment dels objectius ‘Regla d’or’ Redacció / agències andoRRa la Vella el Butlletí del Consell General recollia ahir l’informe de la comissió legislati- va de Finances i Pressupost en relació amb les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents a l’exercici 2012, en què s’apunta la necessitat de canviar la legislació per- què comuns, parapúbliques i les dife- rents entitats que estan sotmeses a la fiscalització puguin adaptar-se i aportar les dades que els demanen des del Tri- bunal de Comptes. la comissió constata que la majoria de les entitats auditades no realitzen un seguiment pressupostari ajustat estrictament a la Llei general de les fi- nances públiques (lGFP) i al Pla general de comptabilitat pública (PGCP), ja que al llarg de l’exercici no es registren les diferents fases d’execució dels pressu- postos d’ingressos i despeses. en l’informe es recorda que la llei general de les finances públiques obli- ga a la creació de totes les figures escaients per garantir les funcions de control, però és conscient que de vega- des la segregació de funcions, definida per aquesta llei, és de difícil aplicació a petites entitats. Per això, la comissió proposa al Consell General que enco- mani al Govern l’anàlisi i si cal la modi- ficació de la Llei general de les finances públiques. així mateix, es recomana que s’apro- vi una estructura pressupostària d’obli- gat compliment, que hauria de definir de forma clara els comptes pressupos- taris que s’han d’utilitzar en l’elabora- ció del pressupost, tant per a ingressos com per a despeses, i la correlació amb els comptes definits en el pla de comp- tabilitat. l’informe posa en relleu que les li- quidacions de comptes de la residència Solà d’enclar corresponents al 2006 encara no han estat lliurades al Tribu- nal de Comptes. així mateix, també destaca que tot i haver rebut la liquida- ció dels comptes dels exercicis 2010, 2011 i 2012 del Fòrum nacional de la Joventut d’andorra, el tribunal no ha pogut realitzar els treballs de fiscalit- zació preceptius perquè l’entitat no ha facilitat la informació necessària per fer-los, i per tant la comissió legislativa de Finances i Pressupost no pot eme- tre l’aprovació dels comptes d’aquesta entitat. en canvi, malgrat les propostes de modificacions, les liquidacions de la resta de pressupostos s’han aprovat. d’altra banda, respecte a les despe- ses realitzades pels comuns a càrrec de les transferències del Govern rebu- des l’any 2012, l’informe de fiscalitza- ció constata que en les corporacions de Canillo, encamp, ordino, Sant Julià de lòria i escaldes-engordany no es disposa d’una comptabilitat que perme- ti identificar amb claredat tots aquells comptes d’inversió, endeutament o despesa corrent relacionats amb la transferència rebuda. Finalment, i com és habitual en cada informe, la comissió lamenta que la do- cumentació que ha rebut el Tribunal de Comptes respecte a les transferències rebudes i a la seva aplicació es conti- nua presentant de forma molt hetero- gènia, cosa que dificulta els treballs posteriors. en aquest sentit es fa tota una sèrie de “recomanacions mínimes” perquè s’unifiqui el criteri en relació amb la informació que hauria de rebre el Tribunal de Comptes. Canvis legislatius per complir amb els requisits del Tribunal de Comptes El grup demòcrata ja ha presentat la proposició de llei als mandataris parroquials. TaTi maSià da presenta als cònsols el text que limita l’endeutament de l’estat

OPINIÓ4 Dimarts, 13 De maig Del 2014 Envia les teves cartes al director o les teves opinions a l’adreça electrònica director@bondia.ad Recorda que ens has de facilitar les teves dades, així com la parròquia de residència. Cartes al director La Veu deL PobLe S. a. PReSIdeNT Carles Naudi d’areny-Plandolit SeCReTaRI Ferran Naudi d’areny-Plandolit GeReNT Thomas Kampfraat boNdIa dIReCToR Marc Segalés CaP de RedaCCIÓ Marta Fernández RedaCCIÓ Joan Josep blasco, Mireia Suero, esther Jover, Julià Rodríguez CoRReCCIÓ M. Àngels Sala MaQueTaCIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FoToGRaFIa Tatiana Masià, Iñaki Rubio, CoMeRCIaL I adMINISTRaCIÓ Ricard Vallès, Joan Nogueira, Virginia Yáñez dISTRIbuCIÓ Premsa distribució TRaNSPoRT Trans Integral Seu SL. Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. andorra la Vella.Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.ad dipòsit Legal aNd. 114-2004 DIRECTORI El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BonDia es reflecteix en el seu editorial. Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència. Avís SMS: En compliment del que preveu la Llei 15/2003 Qualificada de Protecció de Dades Personals, de 18 de desembre, us informem que les vostres dades personals passaran a formar part d’un fitxer automatitzat, a què acordeu el vostre consentiment, la finalitat del qual és la gestió dels missatges SMS. El responsable del fitxer és la SoCIETAT LA VEU DEL PoBLE SA, on podeu exercir el drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Us informem que les vostres dades no seran cedides. Els missatges es publiquen literalment, d’acord amb el contingut rebut a la redacció del BonDIA. no obstant, el diari es reserva el dret de publicació i no es responsabilitza de les opinions expressades en aquesta secció. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix el BonDIA i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal o atemptatori contra els drets humans. El BonDIA es reserva el dret de retirar tots els comentaris i les aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a judici seu, no resultin adequats per publicar-se. no es publicarà cap missatge amb dades personals o que puguin identificar una persona sense el consentiment de la persona interessada. L’usuari s’obliga a no utilitzar els serveis que es prestin amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers. L’usuari garanteix que la informació, el material, els continguts o les observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats al titular del diari, no infringeixen els drets de protecció de dades personals ni cap altra disposició legal. La informació, els materials, els continguts, les opinions o les observacions que l’usuari faciliti al titular es consideraran no confidencials, i es reservarà el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada. La relació entre LA VEU DEL PoBLE i l’USUARI se sotmet a la jurisdicció del Principat d’Andorra. La proposició de llei de sostenibilitat finance- ra i d’estabilitat pressupostària, l’anomenada regla d’or en la qual està treballant el grup parlamentari demòcrata, preveu que tant el Govern com els comuns hagin de presentar a l’inici de la legislatura una planificació pres- supostària amb una previsió de quatre anys amb les inversions i les despeses previstes. Si bé es tracta d’un text, a priori, que ha de su- posar l’establiment d’unes regles de joc clares per a les diferents administracions i que ha de contribuir a una despesa racional i una major transparència sobre les finances públiques, el cert és que costa preveure que es puguin com- plir aquests terminis que es volen establir, i més tenint en compte el que passa actualment, quan la previsió de pressupost i l’execució no sempre quadren. a més a més, tot just a l’inici d’un mandat és previsible que pugui ser com- plicat que es pugui fer una anàlisi detallada de tot allò que caldrà fer en les diferents parròqui- es i una altra qüestió que caldrà preveure, tal com exposava ahir la cònsol major d’andorra la Vella, Rosa Ferrer, és que el text no “hipote- qui” aquelles inversions que serien necessàries però que no estaven previstes inicialment. Per tant, seran aspectes que caldrà avaluar abans de tenir un redactat definitiu. una previsió difícil de fer EDITORIAL Albert Batalla Thaïs Zapata Les mesures de contenció de la despesa han permès a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell presentar un pla d’inversions per a la ciutat de més de tres milions. El Tribunal de Comptes no ha pogut fer la fiscalització preceptiva perquè el Fòrum nacional de la Joventut no ha lliurat la informació ne- cessària. Divendres passat, dia 9 de maig, celebràvem el Dia d’Europa i escrivia a la tribuna d’El Periòdic d’andorra que Europa és la primera potència econòmica mundial i, també, un conti- nent de pau i d’estabilitat. El mateix dia l’editorial de Le Monde ens recordava la terri- ble urgència d’aconseguir l’alliberament de les nenes segres- tades a nigèria per un grup terrorista. És una dramàtica confirmació de la terrible distància entre dos continents. nigèria és un país de 175 milions d’habi- tants, el més poblat del continent africà, molt exposat a l’amenaça jihadista. La fractura entre el sud del país –majoritàriament cristià i en ple creixement econòmic– i el nord, corsecat per la xaria i el càncer jihadista, és cada dia més fonda. El grup islamista que sembra el terror des de fa cinc anys al nord-est de nigèria considera que l’educació moderna és un pecat i que les nenes i les noies d’aquell país no han d’anar a l’escola. En nom d’aquell obscurantisme van segrestar ja fa tres set- manes més de dues-centes estudiants de secundària i batxi- llerat de l’escola on residien. I en una mena de cursa cap a la monstruositat el cap del grup va prometre, en un vídeo que es va difondre el dia 5 de maig, que vendria les nenes als mercats, tot i guardant-se’n algunes “com esclaves”. Com deia Le Monde, als ulls d’aquells monstres “... aquelles joves han pecat per partida doble: no solament volen ins- truir-se sinó que a més pertanyen al sexe femení”. Tristament és una nova demostració de l’obsessió dels grups radicals islamistes: impedir que les dones accedeixin a l’educació. Recordem que els talibans van demostrar el ma- teix acarnissament en els darrers anys a l’Afganistan i al Pa- kistan, destruint escoles i assassinant noies escolaritzades. Esperem que el tràgic destí d’aquestes adolescents hostat- ges sigui l’esglaó final en l’horror que representen els terro- ristes islamistes. La setmana passada es va desfermar una emoció tan forta entre la població d’arreu del món que les autoritats i la co- munitat internacional han acabat reaccionant. De ben segur la campanya endegada a Twitter sota la con- signa ≠BringBackOurGirls (“Torneu-nos les nostres noies”) ha estat un exemple de la indignació ciutadana i de la soli- daritat humanitària mundial. Dissabte vaig voler compartir la foto d’Amnistia Internaci- onal França tot escrivint que la gent de Socialdemocràcia i Progrés d’Andorra compartim l’angoixa de les famílies que pateixen aquesta monstruositat. Penso que dissortadament els gestos de solidaritat a les xar- xes socials no seran suficients per aturar aquells monstres en el seu propòsit criminal. Som, dissortadament, davant un exemple perfecte que hi ha moments en els quals la comunitat internacional ha d’emprar la força amb contundència per restablir els princi- pis del dret humanitari. Confiem que sigui ben aviat i que totes les noies segrestades puguin retrobar les seves famílies i l’escola. TRIBUNA La urgència de Nigèria JAume BArTumeu CAssAny Conseller general i membre del consell nacional de Socialdemocràcia i Progrés d’Andorra La corrupció de l’AVE ha significat l’atzagaiada més important dels diferents governs espanyols (PP/PSoE) que somien o més aviat tenen en el seu ADn la marca de l’imperi espanyol. ¿Com és possible que l’Estat espanyol sigui el segon país del món en alta velocitat, després de la Xina? Trens amb poca ocupació i una despesa de conservació que únicament farà pujar el dèficit i, en conseqüència, el deute espanyol. Xarxa radial igual que en l’època de Felip V, la mentalitat no ha canviat i res canviarà. I el més  greu de tot és que aquest dispendi tan salvatge  ha anat en detriment del tren convencional, el tren social per excel·lència, que han de prendre la gran majoria de catalans per anar a treballar o  als serveis mèdics. CARTA AL DIRECTOR L’aVe, la corrupció i l’espanyolisme Josep m. LosTe romero

5Dimarts, 13 De maig Del 2014 El campament de Za’atari, al nord de Jordània, és un refugi segur per als centenars de mi- lers de refugiats que han fugit del conflicte a Síria. Centenars de persones hi arriben diària- ment. Des que es va obrir al ju- liol, el campament ha establert ràpidament els serveis d’una petita ciutat, especialment en el cas de l’aigua. Cada dia, els camions tra- vessen el campament i repar- teixen més d’un milió de litres d’aigua potable. No obstant això, en un dels països més àrids del món el subministra- ment d’aigua potable per a tots és un desafiament enor- me. Per això, és tan important la feina dels promotors d’aigua i higiene, com és el cas de la Hala Abu Omar, que treballa amb l’Unicef en coordinació amb l’Agència de Cooperació Tècnica i Desenvolupament. El seu missatge és senzill: cal utilitzar l’aigua amb pru- dència i tractar de mantenir les tendes netes per evitar brots de malalties, una tasca difícil en un campament ubicat en un terreny sec i polsegós. Cada dia, l’equip de l’Abu Omar es reuneix d’hora a la seva oficina del campament per planificar el treball. Mit- jançant un satèl·lit del campa- ment estableixen exactament quines famílies i tendes de campanya visitaran i assenya- len els problemes de saneja- ment amb què es troben. En una de les primeres ten- des que visita, l’Abu Omar par- la amb una família de Damasc que ha viscut a Za’atari durant gairebé tres mesos i explica a tots els seus membres la im- portància de la conservació de l’aigua. A més, ofereix alguns consells pràctics sobre com es- talviar aigua en tasques quoti- dianes, com ara rentar la roba. El subministrament d’aigua per camió a Za’atari no pot continuar sent una solució a llarg termini, ja que és car, consumeix molt de temps i es pot retardar o interrompre. L’Unicef i el seu aliat Mercy Corps tenen l’objectiu de per- forar dos nous pous a prop del campament perquè els refugi- ats puguin tenir accés a l’aigua. Un altre dels objectius és millorar l’abastament d’aigua als pobles propers a Za’atari, cosa que beneficiarà els refu- giats sirians i les comunitats d’acollida. Per exemple, el cas de Mafraq, la ciutat més propera a Za’atari, on els re- sidents tenen aigua corrent només durant unes deu hores a la setmana. L’especialista en aigua, sanejament i higiene de l’Unicef Saeed Hameed diu que el treball que s’està duent a terme a Mafraq per ampli- ar una canonada beneficiarà 25.000 refugiats sirians i els residents locals. L’Unicef i Mercy Corps tam- bé treballen en la millora de l’accés a l’aigua a Ramtha, una altra ciutat al nord de Jordà- nia que rep els refugiats: “El treball que fem aquí no només ajudarà els refugiats sirians al campament, sinó que també servirà a les persones en les comunitats circumdants”, afir- ma Hameed. S’espera que els nous pous de Za’atari estaran acabats a mitjan novembre. Encara que, com que cada dia arriben noves famílies proce- dents de Síria, el treball d’Abu Omar per garantir que l’aigua s’utilitzi de la manera més ra- cional possible és fonamental. El repte de l’aigua per als refugiats Cada dia es reparteixen més d’un milió de litres d’aigua potable al campament de Za’atari, al nord de Jordània Solidaritat Redacció andorra la Vella Infants rentant roba al campament de Za’atari. unicef

6 Dimarts, 13 De maig Del 2014 Andorra Socialdemocràcia i Progrés d’Andorra (SDP) va reiterar ahir les crítiques a la política turística i comercial del Govern en entendre que les accions que s’estan portant a terme estan adreçades a aconseguir un tu- risme low cost i de proximitat, quan s’hauria d’apostar per mercats més llunyans i per una presència més gran a França. El president de la formació, Víctor Naudi, i el membre del comitè polític nacional, Delfí Roca, van comparèixer ahir davant dels mitjans de comunicació per parlar d’aquest àmbit, aprofi- tant que tot just ha acabat la campanya d’hivern. Els dirigents d’SDP van con- siderar que les accions que està portant a terme Andorra Turis- me no estan donant els resul- tats esperats, tant pel que fa al nombre de visitants com a les pernoctacions. Naudi va mani- festar que s’està fent un esforç “per captar turisme barat” fent la competència a PortAventura, en referència a la segona actu- ació del Cirque du Soleil, que tindrà lloc aquest estiu. A més, es va referir a la campanya de publicitat en diverses televi- sions del país veí del sud “per atreure una clientela de proxi- mitat que ja ens coneix, quan el que caldria és anar més lluny, a nous mercats com per exem- ple Itàlia”. Per contra, segons el president d’SDP, no s’estarien dedicant els esforços suficients al turisme francès. Aquest tu- risme low cost fins i tot afecta- ria també el mercat rus, “quan abans els visitants d’aquest país tenien més poder adquisitiu”. Els dirigents d’SDP es van mostrar especialment crítics amb el paper que està desenvo- lupant Andorra Turisme, ja que segons van dir no està fent la funció de coordinar la tasca del Govern, els comuns i les em- preses privades, sinó que “s’hi aboquen diners públics i van per lliure”. “Hi ha una manca de visió política i sembla que han perdut el nord i no saben per què fan les coses”, va manifes- tar Roca. Segons aquest partit polític, l’únic que es considera important des d’aquest orga- nisme és promocionar esdeve- niments com l’espectacle del Cirque du Soleil o l’Andorra Red Music “amb diners que se’n van com el fum per comprar turis- tes i no perquè vinguin turistes a comprar”. I és que, segons el parer d’SDP, els diners que es destinen a la promoció turísti- ca també haurien de repercutir favorablement en les empreses del país. “No hem sabut mai per què hi ha poques empreses d’aquí que participen en les ac- cions turístiques. N’hi ha po- ques i la majoria són agències de fora”, va dir Roca. SDP va de- manar també que es tinguin en compte els atractius culturals i la natura en la promoció que es fa del país a l’exterior i van reclamar “més transparència” sobre els objectius que es fixa Andorra Turisme i el cost de les accions que es porten a terme. DemanDa De coorDinació Aquesta formació troba que tampoc es treballa en la bona línia per afavorir el comerç i, en aquest sentit, els dos responsa- bles polítics van manifestar que “hem tornat als problemes molt greus de mobilitat”. En concret, Roca es va referir a la necessitat que hi hagi coordinació en ac- cions com la que porta a terme el Comú d’Escaldes-Engordany amb Vivand, fet que hauria im- pedit que es partís la principal artèria comercial del país, for- mada per les avingudes Merit- xell i Carlemany. No és que SDP estigui en contra d’aquesta ini- ciativa, sinó que advoca per una col·laboració més gran perquè no acabi passant com en aquest cas, que el carrer de la Unió “ha passat a ser el carrer de la secessió”. Pel que fa a la proposició de llei de sostenibilitat financera i d’estabilitat pressupostària que preparen els demòcrates, SDP no va voler valorar-la fins a dis- posar del text. Tot i així, Naudi va dir que si la voluntat de la llei és limitar l’endeutament, “de moment en tres anys el que han fet és el contrari”. A més, Roca va ressaltar que “han estat tres anys sense fer res i ara volen comprometre els que vinguin després”. SDP critica el Govern perquè només s’esforça “per captar turisme barat” Naudi afirma que no s’estan obtenint els resultats esperats tant pel que fa a visitants com a pernoctacions Política Julià rodríguez andorra la Vella Víctor Naudi i Delfí Roca en la roda de premsa d’ahir a la tarda. agències El nombre de vehicles que ha entrat al país durant l’abril ha estat de 318.659, xifra que suposa un augment del 8,3% respecte al mateix mes de l’any anterior. El total de turismes ha registrat un increment del 7,7% i el de vehicles pesants, del 31%. Així ho va fer públic ahir el departament d’Estadís- tica en una nota en què posa en relleu que el nombre de vehicles que han entrat al país durant els últims dotze mesos ha estat de 4.060.855, un 0,8% més que en el mateix període de l’any anterior, en què en van entrar un total de 4.029.676. Els tu- rismes provinents d’Espanya han augmentat un 6,2%, de la mateixa manera que ho han fet els provinents de França, amb un 11%. Pel que fa als vehicles pesants s’han incrementat un 48,4% per la frontera hispano- andorrana i han disminuït un 12,8% per la franco-andorrana. D’altra banda, el nombre de vehicles que han entrat al país durant els últims dotze mesos ha estat de 4.060.855, xifra que representa un increment del 0,8% respecte al mateix període de l’any anterior, en què en van entrar 4.029.676. Pel que fa a les dades acumu- lades dels quatre primers mesos de l’any 2014, el nombre de ve- hicles ha estat un 3,6% superior al del mateix període de l’any 2013, gràcies a l’augment del 13,1% dels vehicles entrats per la frontera franco-andorrana i el manteniment, del 0,1%, dels vehicles entrats per la frontera hispano-andorrana. La xifra de vehicles que entra al país creix un 8,3% al mes d’abril estadística redacció andorra la Vella El ministeri d’Educació i Jo- ventut ha comunicat que la prova oficial de batxillerat (POB) tindrà lloc els dies 15, 16, 19, 20 i 21 de maig del 2014. En la convocatòria 2014 de la POB, es presenten 110 candidats: 97 escolars i 13 candidats lliures. Tots els exàmens de la POB tenen lloc al Centre de For- mació Professional, situat a la carretera d’Os de Civís s/n, a Aixovall, Sant Julià de Lòria. Els candidats lliures no es pre- senten a tots els exàmens, ho fan de manera esglaonada, ja que tenen un termini de cinc anys per obtenir el títol de batxiller. Els resultats es publica- ran el dijous 29 de maig a les quatre de la tarda al tauler d’anuncis del ministeri d’Edu- cació i Joventut i a la pàgina web www.educacio.ad, tal com ha informat el ministeri en un comunicat. La prova oficial de batxillerat aplega aquest any 110 candidats redacció andorra la Vella educació

ANDORRA 7Dimarts, 13 De maig Del 2014 ANDORRA A LA MAR. PER UNA NAVEGACIÓ TRANQUIL·LA la teva assegurança de l’embarcació www.multisegur.com Una delegació encapçalada per la representant del coprín­ cep francès, Sylvie Hubac, es va traslladar ahir al Principat per inspeccionar des de pri­ mera hora cada un dels llocs pels quals François Hollande passarà durant la visita que el copríncep té previst fer els dies 12 i 13 de juny. La delegació, a part d’Hubac, està formada pel cap del gabinet de la repre­ sentació del copríncep francès, Pascal Escande, i membres de protocol, tant del president de la República francesa com del Govern andorrà, així com responsables de seguretat i de comunicació. Entre altres inspeccions que es van dur a terme durant la jornada d’ahir, hi ha la del lloc d’aterratge de l’helicòpter, l’estadi Comunal, el Consell General, el Govern i els set co­ muns, i van mantenir trobades breus amb cada un dels repre­ sentants institucionals en el moment de la visita. Aquesta primera inspecció ha de servir també per acabar de configurar l’agenda del copríncep francès de cara a la seva visita. Es pre­ veu que Hollande arribi a An­ dorra el dia 12 de juny a la tar­ da i faci els actes institucionals al Consell General, passi la nit a Andorra i l’endemà recorri les set parròquies. El Govern ja va anunciar la setmana passada que estava configurant un “preprograma” per la visita del copríncep fran­ cès, que calia consensuar amb l’Elisi. L’executiu va mostrar la seva satisfacció pel fet que Ho­ llande es desplaci al país durant dos dies, un fet que li permetrà conèixer amb més profunditat el Principat, va indicar el mi­ nistre portaveu, Jordi Cinca. Una delegació visita Andorra per preparar l’estada d’Hollande Van inspeccionar l’estadi Comunal, el Consell General, el Govern i els set comuns Copríncep francès Membres de la delegació francesa surten del Comú d’Andorra la Vella, ahir. agènCies Agències / Redacció andorra la vella Telecomunicacions Una incidència en el servei d’internet de fibra òptica va afectar ahir els usuaris de tot el país des de les 9 ho­ res fins a les 10.10 hores. Segons va informar Andor­ ra Telecom, el problema va ser “global” i va afectar tots els abonats a la fibra òpti­ ca durant l’hora en què el servei va quedar tallat de forma permanent, fent que aquests usuaris no s’hi po­ guessin connectar. Aquesta avaria es va poder resoldre a partir de les 10.10 i la pa­ rapública va exposar pos­ teriorment que els tècnics estaven valorant quin havia estat el problema que ha­ via provocat la tallada en el servei. En tot cas, des d’An­ dorra Telecom es va descar­ tar que la impossibilitat per connectar­se a la fibra òpti­ ca hagués estat fruit d’una agressió externa. Una incidència deixa sense fibra òptica durant una hora Redacció andorra la vella economia La variació mensual de l’IPC del mes d’abril ha estat del 0,2%(abril2013:+0,1%),fet que fa que la variació anual d’aquest mes s’hagi situat al ­0,1% (març 2014: ­0,3%), segons va informar ahir el departament d’Estadística. Mantenen un comporta­ ment a l’alça els grups com són l’esbarjo, l’alimentació, begudes i tabac, l’hoteleria i restauració i l’habitatge. Pugen quan l’any anterior es mantenien els mobles, el transport i la salut. I man­ tenen un efecte moderador sobre l’IPC el vestit i calçat, l’ensenyament i els béns i serveis diversos. A l’abril, la diferència entre l’IPC i la inflació subjacent és de ­0,4 punts. Baixen les variacions anuals dels preus dels pro­ ductes petroliers (­4,6%) i pugen les dels productes frescos (+2,0%). La variació anual de l’IPC al mes d’abril és del -0,1% Redacció andorra la vella

ANDORRA8 Dimarts, 13 De maig Del 2014 i cuina hindú Obert cada dia, d’11.30 h a 1.00 h SERVEI A DOMICILI GRATUÏT (comanda mínima: 15 €) Tel. 817 963 – 682 473 - andorra doner kabab C/ Pere d’Urg, 11, local 8, Andorra la Vella (davant mobles Diana), prop dels correus francesos. Andorra Döner Kebab(Pa torrat) Treballem per fer més fàcils els moments més difícils ... • Incineracions (concessió oficial) • Trasllats internacionals • Repatriaments • Venda i col·locació de làpides • Servei de floristeria nacional i internacional • Gestió integral de tràmits per defunció C/ dels Escalls, 9, baixos. AD700 Escaldes-Engordany • Tel.: +376 • 86 66 32 • 80 71 80 • Fax: + 376 86 68 32 • 80 71 72 La portaveu del grup de treball dels agents de circulació, Laura Obon, va posar èmfasi ahir en el fet que el que volen és col· laborar amb els responsables comunals per millorar, en la me· sura que sigui possible, les con· dicions laborals dels integrants del cos, així com la qualitat del servei que s’ofereix als ciuta· dans. En aquest sentit, Obon va rebutjar que la participació més baixa que va registrar la diada del cos, dissabte passat, es pu· gui atribuir al descontentament dels agents. “La celebració ja té nou anys d’antiguitat i, com sol passar amb les festes d’aquest tipus, al final decauen, perquè falten incentius; abans, per exemple, es donaven diplomes i condecoracions”, va explicar. Obon, que tot just acaba de ser nomenada per a aquesta funció, va indicar que les queixes són sobre qüestions concretes i que “hi ha parròquies en què no hi ha cap tipus de problema”. El grup de treball té com a principal objectiu en aquests moments l’anàlisi dels diferents reglaments que regulen el cos en cadascuna de les parròqui· es. La voluntat del col·lectiu és que la normativa que s’aplica als membres d’aquest servei sigui la mateixa a tot arreu, contrà· riament al que passa avui dia. D’aquesta manera, seria molt més fàcil, per exemple, la mo· bilitat entre les diferents parrò· quies. “Nosaltres estem a favor de la mobilitat i de fet ja pres· tem servei en parròquies que no són les nostres, per exemple quan s’organitza algun esdeve· niment; això ho fan sobretot les parròquies més grans com són Andorra la Vella i Escaldes· Engordany”, va explicar la por· taveu del grup de treball. Precisament facilitar la mo· bilitat dels agents entre totes les parròquies i també que puguin ser destinats a altres llocs de treball és un dels objectius de la nova Llei dels agents de circula· ció, però el grup de treball con· sidera que s’ha de prioritzar la tasca de revisar els reglaments perquè aquesta llei pot anar per llarg, tal com han dit els res· ponsables polítics comunals. “Creiem que no hi ha d’haver di· ferències entre els agents d’una parròquia o una altra i això fa· cilitaria que hi hagués una mo· bilitat”, va reiterar Obon. Una diferència que ja s’ha constatat és que els membres d’aquest servei d’Escaldes·Engordany no tenen dret a cobrar el cent per cent del salari quan agafen la baixa per accident o malaltia de treball, contràriament al que passa a la resta de les parròqui· es. De moment, la Unió Sindi· cal de Treballadors del Comú d’Escaldes·Engordany (Ustcee) ha presentat una demanda per conèixer per què es produeix aquesta situació. Una altra iniciativa que es podria portar a terme més en· davant, en cas que no rebin una resposta positiva de les autori· tats comunals, és elaborar una carta de suport de tot el col· lectiu als agents escaldencs, se· gons la mateixa font. Els agents troben a faltar incentius per assistir a la diada de circulació El grup de treball es marca com a prioritat estudiar els reglaments parroquials per determinar les diferències Sindicats Julià Rodríguez andorra la Vella Moltes cadires buides durant la celebració de la diada del cos de circulació. agèncieS El Comú de la Massana i el Col· legi Oficial d’Arquitectes d’An· dorra (COAA) han organitzat una exposició amb les disset propostes que es van presentar al concurs públic per a la cons· trucció de l’edifici multifunci· onal Els Arcs. La mostra és la culminació d’aquest projecte conjunt, ja que el COAA va par· ticipar tant en la redacció del plec de bases com en la decisió de la proposta guanyadora, com a membre del jurat tècnic. El projecte seleccionat va ser Capa Alpha, de Manel Pallarès. Però en el procés de selecció hi havia setze treballs més, de diferents estils, tots amb idees força ori· ginals i atractives. Tant el COAA com el Comú consideren que és interessant donar a conèixer, a més del projecte guanyador, la resta d’idees per donar valor a la feina feta pels diferents ar· quitectes i també per mostrar l’elevat grau de creativitat dels professionals del país. Exposició amb els 17 projectes per construir l’edifici Els Arcs la Massana Redacció andorra la Vella La Fundació Crèdit Andorrà organitza una xerrada dirigi· da a la gent gran titulada Les estacions i els aliments de tem- porada. La conferència trac· tarà dels beneficis que com· porta per a la salut consumir aliments de temporada i de proximitat, a més dels seus efectes en el medi ambient i la disminució dels costos ener· gètics del transport. La inicia· tiva forma part del programa Envelliment saludable, que la fundació fa a L’Espai, el cen· tre social d’activitats i forma· ció per a la gent gran. Serà a càrrec de la dietista i nutricio· nista Imma Mañà i tindrà lloc avui a les quatre de la tarda. Xerrada sobre els aliments de temporada a L’Espai gent gran Redacció andorra la Vella

ANDORRA 9Dimarts, 13 De maig Del 2014 DIA DE L’ESPORT PERA TOTHOM 2014 5a CURSA POPULAR Inscripcions fins l’11 de maig • Punt informació de l’Illa Carlemany www.illa.ad • Govern d’Andorra Secretaria d’Estat d’Esports www.esports.ad / www.salut.ad • Federació Andorrana d’Atletisme www.faa.ad Recollida de samarretes, dorsals i xips del 19 al 24 de maig • Punt informació de l’Illa Carlemany Premis - Obsequi per a tots els inscrits • 2.150 € en vals de compra a l’Illa Carlemany • 50 entrades per al cinema a l’Illa Carlemany Amb la col·laboració de: Govern d’Andorra 25 de maig a les 10.30 h La representant de l’Unicef al Camerun, Félicité Tchibindat, va visitar ahir el país aprofi- tant una gira que està fent per diferents països europeus i, d’aquesta manera, va poder exposar tant al Govern com a l’Unicef Andorra els resultats del programa de lluita contra el VIH-sida que s’està duent a terme al país africà gràcies a la col·laboració andorrana. El seu missatge va ser d’optimisme, ja que des que es va començar el programa, el 2006, s’han acon- seguit molts beneficis, com ara la disminució de la prevalença de la malaltia en un 1,2% entre els anys 2004 i 2012. A més, el model que ha im- plementat l’Unicef al Camerun, centrat en els joves com a trans- missors de la importància de la prevenció, de fer-se el test i de la protecció per evitar el conta- gi, ha estat adoptat pel Govern camerunès, que ha creat una xarxa que també contribueix a la lluita contra aquesta malaltia. Un altre dels avenços és que la societat ha pres consciència d’aquesta malaltia i els malalts ja no són estigmatitzats com abans. A més a més, hi ha as- sociacions que han contribuït a aquesta conscienciació. Però, malgrat els avenços, en- cara queden molts reptes, entre els quals es troba que hi hagi un accés més generalitzat al trac- tament, i això passa, també, perquè tingui un cost més assu- mible. Tchibindat és clara sobre aquest aspecte: “És un dret que tinguin accés” a aquests trac- taments i, per tant, l’objectiu és que tothom que ho necessiti tingui al seu abast retrovirals. En aquest sentit posa en relleu la lluita de moltes associaci- ons europees perquè això sigui possible, però ella també posa èmfasi en la “responsabilitat so- cial” d’algunes companyies afri- canes per fer que la riquesa es quedi a l’Àfrica i no pas que se’n vagi fora com passa en l’actuali- tat. Un altre dels reptes és que els centres on la població pot tractar-se o acudir siguin més acollidors i s’adaptin millor a les necessitats dels usuaris. Al llarg d’aquests anys d’ac- tuació amb la col·laboració del Govern i de l’Unicef Andorra, s’ha creat una mena de clubs de joves, un punt de trobada en què són els mateixos joves els que fomenten la conscienciació del seu entorn. Per això s’ha for- mat un seguit de joves, que són els educadors responsables de la sensibilització. S’ha aconseguit que cada vegada siguin més els que es fan els testos per detec- tar la malaltia i, alhora, el fet que la prevalença hagi disminu- ït també contribueix que hi hagi menys transmissió. La feina, però, no s’atura, tal com recorda Tchibindat. Missatge encoratjador sobre els avenços en la lluita contra la sida Tchibindat exposa el treball al Camerun en col·laboració amb Andorra Projecte de l’Unicef Tchibindat va visitar ahir el país i va atendre els mitjans de comunicació. tati masià M.F. andorra la vella La policia va detenir la setma- na passada set persones, quatre per delictes contra la seguretat col·lectiva, és a dir per condu- ir sota els efectes de l’alcohol o les drogues, i tres més per al- tres delictes, entre els quals cal destacar, diumenge a Escaldes- Engordany, la detenció d’un home de nacionalitat polonesa i no resident, de 51 anys, com a presumpte autor d’agressions físiques en l’àmbit domèstic. El mateix diumenge tam- bé va ser detinguda una dona de nacionalitat andorrana de 37 anys com a presumpta au- tora d’injúries als agents de la policia. A més, cal afegir que diven- dres els agents van detenir a Andorra la Vella un andorrà de 20 anys per conduir una moto- cicleta amb el permís de condu- ir suspès. Pel que fa als controls a qua- tre conductors, cal destacar que el primer va ser dilluns passat, el d’un andorrà de 21 anys que conduïa amb una taxa d’alcohol d’1,23 grams d’alcohol per litre de sang (g/l). L’endemà va ser arrestat un home de nacionalitat andorra- na de 50 anys, que va donar un resultat positiu d’1,80 g/l. Segons el comunicat de la policia, dimecres va ser arres- tat un andorrà de 23 anys, tant per la conducció sota l’efecte de drogues com pel refús a sot- metre’s a la prova de control de tòxics. Els agents li van comis- sar una cigarreta i 0,2 grams de marihuana. I ja dissabte va ser detingut un andorrà de 20 anys, que va donar un resultat positiu a la prova d’alcoholèmia que li van fer els agents de 2,03 g/l. La policia deté un home per agressions en l’àmbit domèstic successos Redacció andorra la vella en total les detencions dutes a terme la setmana passada van ser set

ANDORRA10 Dimarts, 13 De maig Del 2014 Visita de ferroviaris La cònsol major d’Andorra la Vella, Rosa Ferrer, va rebre ahir a casa comuna un grup de 32 persones provinents d’Àustria i que pertanyen a l’Associació Europea de Fer- roviaris, les quals fan una estada turística d’una set- mana a Andorra. Ferrer va exposar als visitants l’evo- lució històrica i institucional del país. tAti mAsiÀ Recepció Taula sobre infermeria Els actes que des del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infer- mers d’Andorra han organit- zat per commemorar el Dia de la infermera i el de la llevado- ra es van cloure ahir amb una taula rodona que va servir per abordar la situació de la pro- fessió i les seves demandes. El col·lectiu reclama l’actualit- zació del marc que regula la professió. tAti mAsiÀ Col·lectius Majoria i oposició del Comú de Sant Julià de Lòria van acordar adreçar una carta al Consell Ge- neral on es proposi la creació d’una taula nacional de treball i de debat entre parlament, Go- vern i comuns per avançar en la delimitació de les competències i les transferències. El pacte es va produir en la sessió de comú d’ahir, en què s’havia de ratificar l’acord institucional assolit en- tre l’executiu i els set comuns, i que, amb els vots de la majoria, es va ajornar per a un nou con- sell. Després de la proposta de creació d’aquest ens plantejada per la cònsol major, Montserrat Gil, i un recés de gairebé trenta minuts sol·licitat per l’oposició, es va acordar demanar que en la dita taula hi hagi la represen- tació també de les minories co- munals. Gil va explicar que aquesta proposta és “coherent” amb el que ha mantingut el Comú lau- redià des d’un inici. Va remarcar que la participació del Consell General en la negociació és bà- sica, al mateix temps que va re- cordar l’esperit del 1992, en què es va comptar amb la participa- ció de totes les institucions, un fet en què va coincidir la mino- ria. Va explicar que va rubricar l’acord entre comuns i Govern per respecte a la feina instituci- onal que s’havia fet i per posar de manifest el desacord per la congelació de les transferències. També va criticar que set dies després d’aquest pacte, DA els presentés les línies mestres de l’anomenada reglad’or, un projec- te de llei que els ha agafat “del tot per sorpresa” i que apareix en un moment en què s’ha ajornat per a un proper mandat la modifica- ció de la llei de competències i no s’ha abordat la de transferències, motiu pel qual considera que “no toca”. A més va lamentar que els cònsols no l’han pogut treballar ni n’han pogut valorar l’impacte i que, per tant, deixa els comuns en una situació d’incertesa i con- fusió. Gil va anunciar que dijous mantindrà una reunió amb els consellers generals de la parrò- quia per tractar d’aquest tema i va afegir que espera que la qües- tió no provoqui trencadissa al si de DA, al mateix temps que es va mostrar esperançada que “siguem fidels a la Constitució i puguem treballar en la taula de treball”. En la sessió de comú, la cònsol major va reiterar que la congela- ció de les transferències vulnera la Constitució, que la negociació de competències i transferències noespotdissociar,queenl’acord amb el Govern “s’aprecien volun- tats polítiques encobertes” i que es vol canviar el paper dels co- muns “per la porta del darrere”. Els dos grups de l’oposició es van congratular que per primer cop en aquest mandat s’hagi as- solit un acord comú. El conseller del PS, Rossend Areny, va qua- lificar el document pactat amb el Govern de “presa de pèl” i la congelació de les transferències d’estar “fora de la llei”, una pos- tura compartida pel conseller del grup mixt, Josep Roig. Tots dos també van remarcar la necessitat que es compti amb les minories. En aquest sentit, Roig va indicar que si es vol que l’acord no quedi en paper mullat el proper man- dat cal tenir el suport de totes les parts i forces polítiques. La minoria també va criticar el tarannà del Govern i el grup parlamentari demòcrata, que van qualificar d’“ordeno i mano”, ja que en l’elaboració de l’anome- nada regla d’or no s’ha comptat amb les parts implicades. Quant al futur de la proposta de crear una taula de treball, Areny s’hi va mostrar escèptic ja que no- més ho ha plantejat un comú i les eleccions són a prop. Roig, en canvi, es va definir en “pla idealista”. Acord per proposar una taula de treball per les competències Majoria i oposició demanen que estigui formada per Consell, Govern i comuns Comú de sant Julià de Lòria Areny i Roig van donar suport a la proposta de proposar al Consell la creació de l’ens. tAti mAsiÀ M.S.C. sANt JULiÀ DE LÒRiA La cònsol major d’Andorra la Vella, Rosa Ferrer, va anunci- ar ahir, durant la inauguració oficial de les noves dependèn- cies del departament de Social del Comú, que a la sortida de l’aparcament que es troba tot just al costat de la plaça Lídia Armengol s’hi habilitarà un es- pai perquè els padrins puguin jugar a petanca i també s’hi instal·laran uns gronxadors dissenyats per Pilarín Bayés i que giren al voltant del conte del Patufet. Tal com va exposar Ferrer, aquests gronxadors i jocs in- fantils són “una edició limita- da”, el projecte dels quals va arribar al Comú d’Andorra la Vella a través del contacte que la capital té amb alcaldes de fora. Té un cost de 15.000 eu- ros i a més es tracta d’un pro- jecte solidari ja que es farà una donació a l’Hospital Sant Joan de Déu. Pel que fa al camp de petan- ca, es tracta d’una demanda que van fer els padrins arran del canvi d’ubicació de la Casa Pairal del parc Central a les noves instal·lacions comunals de Prat de la Creu. Per tant, s’ubicarà també a la sortida de l’aparcament, sota el vial de Prat de la Creu. Ferrer va fer aquestes decla- racionseneltretdesortidadels actes que al llarg de la setmana han de servir com a inaugura- ció oficial de les instal·lacions del departament de Social. La cònsol, i també consellera de Social, va posar en relleu que des que s’ha posat en marxa la nova Casa Pairal ha augmentat el volum d’usuaris, que se situ- en en un centenar al dia apro- ximadament, quan abans eren més o menys la meitat. En l’ac- te, la cònsol major va destacar la sala Àgora, la que es troba a nivell del carrer, ja que és un espai que té “vocació de plaça pública” i que pretén acollir di- ferents activitats. A més, va re- marcar que en cas de meteoro- logia adversa pot ser l’espai per acollir diferents actes que fins ara, moltes vegades, s’havien de suspendre per no tenir al- ternativa. Des d’ahir acull una mostra sobre les cases pairals. Ferrer anuncia un espai infantil de Pilarín Bayés i un camp de petanca inauguració del departament de social Ahir es va fer la inauguració oficial del departament de Social. tAti mAsiÀ M.F. ANDoRRA LA VELLA

11Dimarts, 13 De maig Del 2014 17,90 TOT Venda a particulars i a professionals CASH DE CARNS +376 80 69 03 Av. Tarragona Av. Salou C. E. Serradells Ctra. de la Comella PER CUINAR HORARI: De dilluns a dissabte de 10.00 h a 20.00 h Diumenges de 10.00 h a 15.00 h Carretera de la Comella, 45 - Andorra la Vella LES NOSTRES OFERTES DEL 12 AL 25 MAIG 2014 5,95 € KG 5,89 € KG 6,49 € KG 7,90 € KG 9,90 € KG 7,95 € KG 2,40 € 7,28 € KG 4,43 € KG 5,97 € KG 5,49 € KG PIT DE POLLASTRE GROC SAFATA FAMILIAR BISTEC PERNIL DE PORC BROQUETES DE PORC ADOBADES XAI TALLAT ESPATLLA DE XAI BISTEC DE BOU BOTIFARRA CRUA 300 GR. ENTRANYA DE VEDELLA ALES DE POLLASTRE ADOBADES XISTORRA CARN PICADA PORC-VEDELLA OFERTA VÀLIDA de dimecres a divendres LOT DE CARN 4 KG 500 GR. ESCALOPA DE PORC 500 GR. SALSITXA DE POLLASTRE 500 GR. XURRASCO DE VEDELLA 500 GR. CROQUETES DE PERNIL IBÈRIC FREGIDES 500 GR. ALES DE POLLASTRE ADOBADES 500 GR. LLOM ADOBAT 500 GR. HAMBURGUESA PORC-VEDELLA X 4 UNIT 250 GR. CATALANA TRUFADA 250 GR. PATÉ DE CAMPANYA I FINES HERBES Pirineus L’Ajuntament de la Seu d’Urgell destinarà aquest any fins a 3.187.000 milions d’euros per a diferents actuacions de mante· niment, de millora d’espais i de promoció del municipi. Així ho van explicar ahir l’al· calde de la Seu, Albert Batalla, i el primer tinent d’alcalde de la capital alturgellenca, Jesús Fierro, que van destacar que “aquest pla d’inversions pro· vocarà un impacte positiu per a la Seu, per als serveis que es donen a la ciutadania i per a la promoció del municipi, així com per generar economia i llocs de treball a través de la in· versió pública”. El primer bloc d’inversió, de 812.000 euros, inclou el canvi de llumeneres i la millora de ca· mins a Castellciutat, el canvi de gespa del camp de futbol muni· cipal, la pavimentació de tretze trams de carrers de la ciutat, l’arranjament de l’entorn del riu de la Color, la instal·lació d’una caldera de biomassa i de llums de baix consum a l’edifici consistorial, i el pintat de tota la senyalització horitzontal de la ciutat. El segon bloc, que és el més elevat (1.412.000 euros), pre· veu la urbanització del passatge de l’Alsina, la pavimentació del barri del Serrat de la Capella, millores al barri de Sant Anto· ni, la segona fase de la plaça del Camp del Codina (amb 28 apar· caments més), la reurbanitza· ció i les xarxes a la urbanització Mallol, la finalització del cinyell verd per connectar amb el parc de bombers, la primera fase de la urbanització de la plaça Joan Sansa, l’arranjament de la torre de Solsona i la instal·lació d’un skate park al passeig de l’Horta del Valira. En l’apartat d’inversions es· tratègiques i de promoció de la ciutat, valorat en 1.775.000 euros, es preveu la urbanitza· ció del Portal de Cerdanya i el carrer Dr. Peiró, l’ampliació de l’alberg La Valira, la reurba· nització del Pati Palau, la ur· banització de la plaça Jacint Verdaguer, l’obertura del carrer dels Canonges, una nova pà· gina web de l’Ajuntament, un rocòdrom al parc del Segre i la instal·lació de fibra òptica al polígon industrial. Batalla va justificar la nova línia d’inversions “pels recur· sos propis obtinguts aquests darrers anys”. En aquest sentit, afirma que el consistori ha tin· gut “molta cura en la despesa i ha rebaixat notablement el deute”. L’alcalde urgellenc ha recordat que “tot plegat s’ha fet en un context de crisi i sense augmentar els impostos”. I és que l’Ajuntament ha passat de tenir un deute l’any 2008 de 15.543.389 euros (120%) a 14.121.748 euros (110,49%) l’any 2010. En aca· bar el 2013, l’endeutament era de 10.714.877 euros, xifra que suposa una ràtio d’endeuta· ment del 86,11%. Els tres dar· rers exercicis s’ha amortitzat 3.400.000 euros, segons va explicar Jesús Fierro, que va afegir que l’any 2015 es preveu que l’Ajuntament tanqui l’exer· cici amb un deute del 60%, amb poc més de 8 milions d’euros. “Això permetrà seguir tenint recursos propis per seguir fent inversions”, va afirmar Fierro. La Seu presenta un pla d’inversions de més de 3 milions per a aquest any Batalla defensa que aquest pla és possible gràcies a la contenció i la rebaixa del deute Finances Redacció la seu d’urgell El primer tinent d’alcalde, Jesús Fierro, i l’alcalde de la Seu,Albert Batalla, van presentar ahir el pla d’inversions. ajuntament de la seu d’urgell Bisbat d’urgell Maria Baró Tarragona, de l’escola Els Planells (Artesa de Segre); Marta Planes, de l’es· cola Àngel Serafí Casanovas (Sort),iRogerGravet,delCol· legi La Salle (la Seu d’Urgell), han guanyat els primers pre· mis en la categoria individual de la 29a edició del Concurs bíblic a la diòcesi d’Urgell. En l’acte de lliurament dels guardons, l’arquebisbe Joan·Enric Vives va destacar la importància de conèixer la Bíblia, “no només per als cre· ients, sinó també com a font de coneixement i cultura, ja que la cultura occidental està impregnada de l’essència cris· tiana”. Així mateix, va animar els nois i noies participants a continuar amb la lectura i el coneixement de la Bíblia i a seguir prenent part en el Concurs bíblic en les properes edicions. Enguany ha estat guardo· nat amb el primer premi en la categoria d’Escoles el centre educatiu Jaume I de Llívia, i el segon premi ha estat per a la Fedac Guissona Mare de Déu del Roser, de Guissona, mentre que el tercer se l’ha endut l’Institut Almatà de Balaguer. El reconeixement per a parròquies i el premi individual de Catequesi (Pol González Llanes) han recai· gut en la parròquia de Sant Esteve d’Andorra la Vella. Lliurats els guardons del Concurs bíblic 2014 Redacció la seu d’urgell

12 Dimarts, 13 De maig Del 2014 Cultura ¿Què li ha semblat l’estrena de ‘Lletra de lluna’? Els músics han estat fantàs- tics i l’obra no m’ha donat cap sorpresa. És el que m’esperava. Tots dos són excepcionals i fan molt bona parella. ¿Ha estat la primera vegada que ha escoltat la peça? No, perquè l’havíem d’estre- nar fa un temps i els músics van venir a casa i me la van tocar. L’obra s’havia d’estrenar en un homenatge que em van fer al teatre Fortuny de Reus, en un concert d’obres meves, i aques- ta era la d’encàrrec. Però la sa- xofonista va quedar embaras- sada i com que el concert es va endarrerir tres mesos més del previst ella ja no podia tocar. Quan la va tenir estudiada me la va venir a interpretar a casa. ¿Què explica la composició ‘Lletra de lluna’? La música no explica mai res. Les paraules expliquen, la músi- ca expressa. I aquesta expressió és tan variable com es vulgui. Durant molts anys s’ha fet sem- pre una música molt semblant i avui s’ha de fer diferent. No cal que siguin totes sincròniques. De fet vostè sempre ha tre- ballat per innovar en la mú- sica i ha trencat esquemes. Sí, i en cada obra que faig procuro que hi hagi alguna cosa nova. N’hi ha en què la novetat és més aparatosa i en d’altres menys, però sempre trobem un element nou. Ja tinc unes 300 obres compostes, que déu n’hi do! I Lletra de lluna està en la franja mitjana, ni entre les mi- llors ni entre les pitjors. ¿Alguna composició que no vulgui escoltar mai més? No, perquè les que no m’agra- den les esquinço. Ja ho veig, quan no funcionen. Vostè va començar a com- pondre als anys 50. Als 50 és quan estudiava i ja feia obres, i el 1957 és quan vaig fer la primera perquè totes les altres les vaig llençar. I des d’aleshores no he parat. Vostè ha viscut l’evolució de la música durant la sego- na meitat del segle XX i ja entrat el segle XXI. ¿Quins canvis destacaria? N’he vist molts! Sobretot canvis acompanyats per les in- novacions tecnològiques. Cap al 1950 es va crear el Laborato- ri de Música a París aprofitant una innovació que era el mag- netòfon. Gravava sons que des- prés es podien modificar, tallar, enganxar, però mai es feien pe- ces. I això ja va ser inèdit. Més tard va influir en la mú- sica instrumental perquè es van començar a descobrir coses que no s’esperaven, i després s’ha potenciat a través de l’ordina- dor. Els antics laboratoris ana- lògics, amb molts aparells enor- mes, avui en dia es concentren en un ordinador. I això és una innovació radical respecte de la música del passat. Precisament vostè va ser pi- oner a l’hora de compondre música a l’ordinador. Pioner a l’Estat espanyol. A Europa, per exemple, ja ho havia fet Barbaud [Pierre Bar- baud, 1911-1990], amb qui vaig tenir molt contacte. Jo hi vaig arribar perquè havia començat a treballar per processos aleato- ris, utilitzant els procediments de la matemàtica estadística. I això es pot fer a mà, però és molt entretingut perquè s’han de fer successives descodificaci- ons. Una vegada ho vaig provar amb els meus quatre fills, fent- los dir un número, però es can- saven. I, aleshores, vaig saber que els ordinadors tenien una rutina aleatòria. Fantàstic! Em vaig posar en contacte amb el centre de càlcul de l’Es- cola d’Enginyers, on hi havia l’únic ordinador de les universi- tats de Barcelona. Allà elaborà- vem els programes i després els processàvem a l’Ajuntament, que disposava d’un ordinador potent, un IBM 360. Cap al 1968 vaig fer les primeres obres amb ordinador. Després van comprar tecnologia més potent i la música va quedar penjada. Als anys 90 van sortir els ordi- nadors personals i vaig continu- ar fent música a casa. La seva formació científica va ser clau. Bé, quan estudiava ciències la informàtica no existia, però sí que em va ser útil la formació matemàtica i física. Per exem- ple, a física vaig estudiar l’acús- tica. En aquella època vaig fer una peça amb serra mecànica, amb els sons que emetia Moisès Villèlia mentre feia una escul- tura. Vaig agafar tota una tira i, com feien a París, vaig retallar els sons, els vaig separar, classi- ficar i muntar. Era molt entre- tingut! Ara per fer una peça de deu minuts necessito un parell d’hores i, en canvi, abans m’hi passava mesos. Encara hi ha gent que rene- ga de les noves tecnologies. Doncs jo crec que el futur passa per aquí! En un futur no gaire llunyà desapareixeran les orquestres... ¿I no li sap greu? Són coses del temps. També em sap greu que no facin mú- sica contemporània. ¿Per què serveixen si només han de fer música romàntica, una peça de museu? No és el present. Jo preveig que en un termini no gaire llunyà la música es farà amb l’ordinador i es repartirà via internet per tot el món i tindràs un públic potencial de milions de persones, a algunes de les quals se’ls acudirà escol- tar-te i els agradaràs. També ha treballat amb molts artistes de diferents disciplines, com Carles San- tos, Pere Portabella, Tàpies, Joan Brossa... ¿Com treba- llaven? És molt fàcil perquè hi ha una compenetració, cadascun s’expressa amb el seu mitjà però el resultat és coherent. Amb en Brossa sempre vam treballar amb una gran llibertat, anàvem per camins diferents però ens trobàvem al mateix punt. Si Brossa feia poesia visual vostè fa música visual. Perquè és una música per ser mirada. Fins i tot ara hi ha mú- sics que els agrada tocar-la per- què a ells els diu alguna cosa, i en surten coses molt curioses. El 17 de maig, a Madrid, fan un concert amb obres meves i s’hi interpretaran mitja dotzena de peces visuals. ¿Té fama de ser un composi- tor difícil, tant a l’hora d’in- terpretar les seves partitu- res com per als qui l’escolten i no hi estan avesats? Si s’escolta sense prejudicis no n’hi ha cap, de problema, n’hi ha quan ho vols comparar amb el que saps. El saxofonista que ha inter- pretat Lletra de lluna, Ma- riano García, es va trencar dues ungles assajant. El ni- vell tècnic és molt elevat. Si que ho sento! Ni se m’ha- via acudit que podia passar! “Les orquestres desapareixeran i la música es farà amb l’ordinador” El compositor Josep Maria Mestres Quadreny (Manresa, 1929) va es- trenar la peça ‘Lletra de lluna’ a l’Andorra Sax Fest, interpretada pel guitarrista David Sanz i el saxofonista Mariano García. El veterà crea- dor ha estat pioner en l’aplicació de les noves tecnologies a la música i el seu estil es caracteritza per una recerca i innovació constants. Després de l’estrena de la peça va dedicar uns minuts al BonDia. Entrevista a Josep Maria Mestres Quadreny, compositor E.J.M. andorra la VElla tati Masià

cultura 13Dimarts, 13 De maig Del 2014 Guiadeserveis Plaça del Poble de Pal. PAL, LA MASSANA.Tel.: +376 83 64 00 Menù cap de setmana 25 € tot inclòs MES DEL BACALLÀ Exposició L’arquitecte i fotògraf Mi- quel Mercè mostra la realitat complexa del paisatge andor- rà. Entre natura i arquitect

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

13 de maig de 2015 : Diari Gran del Sobiranisme

Diari Gran del Sobiranisme. Barça; ... maig 13, 2016 · Leave a ... Dos líders històrics de l’ANC adverteixen del que consideren un intent de control ...
Read more

13 de maig de 2014 : Diari Gran del Sobiranisme

1.- Brussel·les · les tem que alguns bancs espanyols no superin els tests d’estrès, La Vanguardia, 12 de maig. 2.- L’Institut Geogràfic conclou que ...
Read more

Diari del vallès | Ed 70 | 13-06-2014 by El Diari del ...

el Diari del Vallès. COMARCA. Divendres, 13 de juny de 2014. 11. Q SABADELL. La defensa de Montserrat Capdevila intenta impugnar la investigació dels ...
Read more

Activitats del 13 de Maig de 2014 a Catalunya - Regió7

Què fer el 13 de Maig de 2014 a Catalunya. Totes les activitats, concerts, exposicions, teatres, cinema… i l'agenda d'oci.
Read more

Diari del vallès | Ed 70 | 13-06-2014 by El Diari del ...

2. Divendres, 13 de juny de 2014. el Diari del Vallès. Q TERRASSA. L’arxiu comarcal estrena seu amb la voluntat d’apropar-se a la ciutadania L ...
Read more

Contes a la voreta del bloc: de maig 2014

dimarts, 13 de maig de 2014. ABRAÇA'M, ... sota el diari i li abraça la cintura. Sota els fulls del diari i amb l’escalfor de la panxa del pare, ...
Read more

13 | maig | 2014 | FET a TARRAGONA

Dos dies a l’any es posa una perruca rossa de tirabuixons i la seva silueta la perfilen uns pits enormes que li arriben a la barbeta. La resta del temps ...
Read more

13 | maig | 2014 | CICLE MITJÀ: "El nostre bloc"

Hola, sóc la Marta i us he penjat els vídeos de la unitat de programació de gimnàstica, treballada al llarg del segon trimestre a l’àrea d ...
Read more