Dialogue

50 %
50 %
Information about Dialogue
Education

Published on February 17, 2014

Author: mehdi88992003

Source: slideshare.net

Description

Dialogue

‫محاوره و گفت و شنود‬ ‫پائَلَ فشيشُ‬ ‫‪Paulo‬‬ ‫‪Freire‬‬ ‫( ‪) DIALOGUE‬‬ ‫و‬ ‫ضد گفت و شنود‬ ‫( ‪) ANTI-DIALOGUE‬‬

‫‪‬اص فشيشُ آسای اًتمادی صيادی دس صهیٌِ‬ ‫استثاطات ًمل ضذُ است.‬

‫محاوره‬ ‫‪‬هحاٍسُ، هحَسی تشيي اصل دس تفىش فشيشُ است. دس اًذيطِ فشيشُ،‬ ‫هحاٍسُ تش "اعتماد تِ فشد ٍ خاللیت اٍ" تٌا ضذُ است. هحاٍسُ، تشخَسد‬ ‫اًساًْايی است وِ هیوَضٌذ جْاى سا تا ًام صذا وٌٌذ ٍ ايي افشاد دس‬ ‫هخاطة لشاس دادى جْاى اص حك هساٍی سخي گفتي تشخَسداسًذ. دس‬ ‫ًتیجِ، اًحصاس "حك استفادُ اص ٍاطگاى" دس دست يه گشٍُ ٍ تحویل‬ ‫جْاى هسوّای ايي گشٍُ تش ديگشاى، جشياى هحاٍسُ ًیض هتَلف هیضَد.‬

‫محاوره چه می کند؟‬ ‫‪‬تش ايي اساس، دس يه "فشاگشد استثاطی-هطاسوتی"، هشدم‬ ‫تِاًذاصُ دسيافت پیام تِ "اًتمال ٍ اًتطاس اًذيطِّايطاى" ًیض‬ ‫عاللوٌذًذ. آصادی، ًتیجِ هحاٍسُ است ٍ اص سَی ديگش، اص‬ ‫خَدتیگاًگی، ًیض ًتیجِ فمذاى هطاسوت ٍ هحاٍسُ دس فشاگشد‬ ‫استثاط است. دس ايي سّیافت، تواس ٍ استثاط ٍالعی، ٌّگاهی‬ ‫ضىل هیگیشد وِ تا ّنگشايی ٍ اعتواد دٍ طشف ّوشاُ تاضذ.‬

‫‪ ‬تِ اعتماد فشيشُ، اًتمال يهسَيِ هعلَهات اص يه هٌثع هَلّتی لذستوٌذ تِ دسيافتوٌٌذگاى‬ ‫اًفعالی، تِ ّیچٍجِ دس سضذ ضخصیت آىّا تاُثیش هثثت ًویگزاسد ٍ تِ ايجاد خَدآگاّی‬ ‫هستمل، ًگاُ هٌتمذاًِ ٍ تَاًا وشدى افشاد تشای هطاسوت دس حل هسائل اجتواعی ووه‬ ‫ًویوٌذ؛ تش ّویي اساس، فشيشُ ًظام جذيذی سا تحت عٌَاى آهَصش ستوذيذگاى دس‬ ‫وتاتی تا ّویي عٌَاى طشح هیوٌذ، وِ تش هثٌای اصَل چْاسگاًِ صيش استَاس است:‬ ‫1.هحاٍسُ‬ ‫2.طشد تفاٍت دٍ طشف استثاط‬ ‫3.اعتماد تِ تَاًايی ٍ خاللیت فشد‬ ‫4.هطاسوت دس وَضصّای سّايیتخص استثاطی‬ ‫دس ديذگاُ فشيشُ، ّشچٌذ فشد آهَصشدٌّذُ، ضخصاً داسای ًمص است، اها صشفا تٌْا دٌّذُ‬ ‫داًص ًیست؛ تلىِ تاعث تسْیل دسن ٍ آگاّی ضشوتوٌٌذُ دس آهَصش هیضَد.‬

‫گفت و شنود (‪)DIALOGUE‬‬ ‫‪‬دس گفت ٍ ضٌَد، تحویل عمايذ يه طشف گفتگَ تِ ديگشی‬ ‫ديذُ ًویضَد. همذهِ ٍ ضشط پیطیي ايي جشياى، ايواى تِ اًساى‬ ‫است. گفت ٍ ضٌَد تشاساس ايواى، عطك ٍ فشٍتٌی، ساتطِای‬ ‫افمی تیي گفتٍگَوٌٌذگاى ايجاد خَاّذ وشد وِ اعتواد هتماتل‬ ‫تیي ضشوتوٌٌذگاى ًتیجِ هٌطمی آى است.‬

‫ضد گفت و شنود (‪)ANTI-DIALOGUE‬‬ ‫‪ ‬ضذ گفت ٍ ضٌَد، ًمطِ هماتل گفت ٍ ضٌَد است. ًیاص تِ غلثِ، ًخستیي عٌصش دس‬ ‫ايي جشياى است. ّذف اص عول ضذ گفت ٍ ضٌَدی، سلطِ فشد تِ ّش ٍسیلِ هوىي‬ ‫تش ديگشاى است. غلثِ يىی تش ديگشی، هستلضم تٌضّل فشد هغلَب، تِ هشتثِ اضیاء‬ ‫است.‬ ‫‪ ‬عٌصش ديگش ايي عول، «دغلثاصی» است، وِ اتضاسی تشای غلثِ است. فشد تا‬ ‫دغلثاصی هیوَضذ تا تخذيش افىاس طشف هماتل، اٍ سا اص فىش وشدى تاص داسد. عٌصش‬ ‫اساسی ٍ ًْايی دس ايي عول، استیالی فشٌّگی است؛ وِ ّوچَى دغلثاصی تِ‬ ‫اّذاف سلطِ ووه هیوٌذ. تشاساس ايي عٌصش، فشد غالة، دس صهیٌِ فشٌّگی‬ ‫طشف هماتل ًفَر هیوٌذ ٍ تا ًاديذُ گشفتي استعذادّای اٍ، تیٌص خَد اص جْاى سا‬ ‫تش اٍ تحویل هیوٌذ ٍ تا جلَگیشی اص اظْاس ٍجَد اٍ، هاًع آفشيٌٌذگیاش هیضَد.‬

‫پیام اصلی فریره‬ ‫‪ ‬پیام اصلی فشيشُ ايي است وِ ّشوسی فمط تا حذی هیتَاًذ تذاًذ وِ ًسثت تِ‬ ‫ٍالعیت طثیعی، فشٌّگی ٍ تاسيخیای وِ دس آى غشق است، طشح هسألِ وٌذ.‬ ‫"طشح هسألِ" اص ديذگاُ اٍ، ضشوت تواهی هشدم دس اهش تذٍيي لَاًیي ولّی ٍالعیت‬ ‫تِووه ًطاًِّايی است وِ تتَاًذ ضٌاخت اًتمادی سا دس آًاى تیافشيٌذ ٍ تَاًايی‬ ‫دگشگَى ساختي سٍاتططاى تا طثیعت ٍ ًیشٍّای اجتواعی سا تذاىّا تذّذ.‬

‫نتایج کار فریره‬ ‫‪ ‬جای ضگفتی ًیست وِ سٍش فشيشُ [آهَصش ٍ پشٍسش تشای هشدم جْاى سَهی تا سعايت تشاتشی‬ ‫دس دٍ طشف استثاط ٍ تشهثٌای هحاٍسُ ٍ گفتٍگَ]، ًتايجی چطنگیش دس هیاى دّماًاى تیسَاد‬ ‫آهشيىای التیي داضتِ ٍ طشفذاساًی ًیض دس تیي "گشٍُّای حاضیِای ٍ ًاساضی جْاى صٌعتی"‬ ‫يافتِ است.‬ ‫‪ ‬چٌیي تجشتِی تشتیتی تشای يه دّماى تیسَاد، اٍ سا تش ٍجَد خَيص، آگاُ هیساصد ٍ هفَْهی‬ ‫جذيذ اص "ضأى ٍ هٌضلت" دس رٌّص ضىل هیگیشد ٍ اهیذی تاصُ هیياتذ. تاسّا، دّماًاى، پس اص‬ ‫چٌذ ساعت ضشوت دس والس، ايي وطفّا سا اص ساُّايی چطنگیش تیاى وشدُاًذ: «حاال هیفْون‬ ‫وِ هي ّن آدهی ّستن، آدهی تشتیتضذُ»، «ها وَس تَدين ٍ حاال چطوواى تاص ضذُ است».‬ ‫‪ ‬فشيشُ ًِتٌْا ستوذيذگاى جْاى سَم، تلىِ ستوذيذگاى ّوِ جْاى سا هَسد خطاب لشاس دادُ است.‬ ‫چالص ٍی تشای ستوذيذگاى جْاى اٍل ًیض چَى ستوذيذگاى جْاى سَم، ايي است وِ ايي‬ ‫تاسيخ ٍ سشضت ضذ اًساًی آىسا تاس ديگش وطف وٌٌذ ٍ تشای ساختي تاسيخی تِساستی اًساًی ٍ‬ ‫عام، دست تِدست يىذيگش دٌّذ.‬

Add a comment

Related presentations

Related pages

Dialogue - Wikipedia, the free encyclopedia

Dialogue (sometimes spelled dialog in American English [1]) is a written or spoken conversational exchange between two or more people, and a literary and ...
Read more

dict.cc Wörterbuch :: dialogue :: Deutsch-Englisch ...

Englisch-Deutsch-Übersetzung für dialogue im Online-Wörterbuch dict.cc (Deutschwörterbuch).
Read more

dict.cc | dialogue | Wörterbuch Englisch-Deutsch

Übersetzung für dialogue im Englisch-Deutsch-Wörterbuch dict.cc.
Read more

Dialogue | Define Dialogue at Dictionary.com

noun 1. conversation between two or more persons. 2. the conversation between characters in a novel, drama, etc. 3. an exchange of ideas or opinions on a ...
Read more

Dialogue | Definition of Dialogue by Merriam-Webster

He is an expert at writing dialogue. There's very little dialogue in the film. The best part of the book is the clever dialogue. Students were asked to ...
Read more

Dialogue – Wikipedia

Dialogue; Studioalbum von Anderson, Bruford, Wakeman, Howe; Veröffentlichung: unveröffentlicht (entstanden 1990) Genre: Progressive Rock: Anzahl der Titel
Read more

Dialogue - definition of dialogue by The Free Dictionary

Yon officer of the king, who hesitated to admit me to his company, might fill the latter, if one may judge from the intonations of his voice in common dialogue
Read more

dialogue.com.tw

這是測試文字 ...
Read more

Bohm Dialogue - Wikipedia, the free encyclopedia

Bohm Dialogue (also known as Bohmian Dialogue or "Dialogue in the Spirit of David Bohm") is a freely-flowing group conversation in which participants ...
Read more

dialogue - Wiktionary

Noun . dialogue ‎(plural dialogues) A conversation or other form of discourse between two or more individuals. Bill and Melinda maintained a ...
Read more