DI TÍCH PHẬT GIÁO -Ajanta caves-India

50 %
50 %
Information about DI TÍCH PHẬT GIÁO -Ajanta caves-India
Travel-Nature

Published on July 10, 2009

Author: vinhbinh

Source: authorstream.com

DI TÍCH PH?T GIÁOAJANTA caves : DI TÍCH PH?T GIÁOAJANTA caves MAHARASHTRA - INDIA July 10,2009 http://my.opera.com/vinhbinhpro Nh?n space bar d? xem trang k? ti?p và m? loa nghe nh?c Slide 5: Toàn c?nh bên ngoài khu hang d?ng Slide 10: INDIA-Ajanta caves -Another view of caves 1 to 4 Slide 11: INDIA-Ajanta caves -View of the caves 1 to 17 from cave 19 Slide 12: INDIA-Ajanta caves -Closeup of Cave 26 from the entrance of the Caves Slide 13: Ngh? thu?t diêu kh?c ,t?c tu?ng trên các c?ng vào khu hang d?ng Slide 19: INDIA-Ajanta caves -Cave 19 Entrance porch Slide 21: INDIA-Ajanta caves -Cave 21 porch Slide 22: INDIA-Ajanta caves -Another entrance to cave complex 22 - 24. Slide 23: INDIA-Ajanta caves -Cave 19 Yaksha at the entrance porch Slide 24: INDIA-Ajanta caves A floral pattern on another of the pillar in Cave 24. Slide 25: INDIA-Ajanta caves -Cave 19 A detail of the pillar and ceiling Slide 28: Tu?ng và tranh v? bên trong khu hang d?ng Slide 29: INDIA-Ajanta-caves - Columns and statue all sculpted into the basalt rock. Slide 36: INDIA-Ajanta-caves -The paintings would be breathtaking even if they weren't more than 2000 years old Slide 39: INDIA-Ajanta caves -Cave 19 - Corridors of the Cave leading ot the Stupa with intricate figures Slide 42: INDIA-Ajanta caves -Another view of the famous painting Padmapani Slide 43: INDIA-Ajanta caves -Cave 2 Miracle of Sravasti. Slide 44: INDIA-Ajanta caves -Cave 17 - Paintings on the wall and arch depicting Budhha and Jakata Tales Slide 45: INDIA-Ajanta caves - Jakata paintings in Cave 2 Slide 46: INDIA-Ajanta caves -Paintings of Elephants Slide 47: INDIA-Ajanta caves -Paitings and sculptures at the entrance of a Cave Slide 48: INDIA-Ajanta caves -Paintings on the ceiling of Cave 2 Slide 49: INDIA-Ajanta caves -Cave 9 - Buddha in preaching pose Slide 50: INDIA-Ajanta caves Cave 9 - Buddha Slide 52: INDIA-Ajanta caves -Cave 19 - Buddha engraved on the ceiling walls - a detail Slide 53: INDIA-Ajanta caves -Cave 19 - Details of the carvings on the side walls and ceiling. http://my.opera.com/vinhbinhpro : http://my.opera.com/vinhbinhpro Hình ?nh : INTERNET Xin cám on các tác gi? có các tác ph?m góp vào t?p PPS này . Tác ph?m c?a Qúi V? giúp cho d?i thêm d?p vinhbinhpro Ðây là trang cu?i - B?n có th? ti?p t?c nghe nh?c hay nh?n phím “Esc” d? k?t thúc chi?u hình You can keep listening to the Music or press “Esc” to exit

Add a comment

Related presentations