Det lærende samfun - den visionære leder

50 %
50 %
Information about Det lærende samfun - den visionære leder
Education

Published on October 8, 2009

Author: dagmunk

Source: slideshare.net

Description

Ledelse i det hyperkomplekse samfund

Det lærende samfund - den visionære leder Lars Qvortrup Knowledge Lab, SDU 17/1/03

Det hyperkomplekse samfund Deocentrisme Antropocentrisme Polycentrisme Den 1. oplysning Den 2. oplysning Den 3. oplysning

Traditionssamfundet Elite-biblioteket Kirke: Akademia: Stat: gud viden magt Samfund: Afmagt

Industrisamfundet Folke-biblioteket Overbygning: Viden Basis: Arbejde

Videnssamfundet Fra: viden som fast ressource Til: viden som autopoietisk ressource Fra: stratificeret samfund Til: funktionelt differentieret samfund Fra: trykte medier Netværksbiblioteket Til: digitale medier Videns-baseret ? overbygning og basis Fra: traditionsledelse Til: visionsledelse

Videnstransfer subjekt Verden Videnstilegnelse subjekt Verden

Cartesiansk verdensbillede subjekt Verden Fænomenologisk verdensbillede Verden subjekt

Fænomenologisk vidensbegreb Håndtering af social egen-viden Omverdenskompleksitet Håndtering af individuel Håndtering af egen-viden omverdenskompleksitet Indre-kompleksitet: Refleksiv viden

Videnssystematik Faktuel viden Viden om ” noget” (” Kvalifikationer” ) Refleksiv viden Viden om viden (” Kompetencer” ) Systemisk viden Viden om videns-systemet (” Paradigmeviden” ) Metasystemisk viden Viden om forudsætningerne (” Kulturviden” ) for videns-systemet

Litteratur som eksempel Vidensniveauer Vidensformer Litteratur 1. ordens viden: Faktuel viden Litteratur som stof Kvalifikationer (viden om noget) 2. ordens viden: Refleksiv viden Litteratur som nytte Kompetencer (viden om viden) 3. ordens viden: Systemisk viden Litteratur som optik Paradigme- (viden om videnssystemet) viden 4. ordens viden: Metasystemisk viden Kultur som Kulturviden (viden om betingelserne for forudsætningen for videnssystemer) litteratur

Sygehjælperen som eksempel Vidensniveauer Vidensformer: Omsorgsviden 1. ordens viden: Faktuel viden: Kvalifikationer Omsorgskvalifikationer: Patientpleje, hygiejne- og trivselskrav, diagnostisk viden… 2. ordens viden: Refleksiv/situativ viden: Kompetencer Omsorgskompetencer: Evne til situationshåndtering i forhold til den enkelte patient; improvisationsevne; evne til at sætte sig i den andens sted; ” du er OK, jeg er OK” 3. ordens viden: Systemisk viden: Paradigme- Omsorgssystemisk indsigt: Indsigt i egen-rolle i viden forhold til omsorgsparadigmet; ” du/jeg forholdet er OK ” ; forudsætning for omlæring 4. ordens viden: Metasystemisk viden Kulturviden Organisatorisk og kulturel viden: Indsigt i omsorgsfunktionen i sundhedssystemet (patient/sygehjælper/læge/administration/ledelse…

Det differentierede samfund Netværks-biblioteket Medier Viden som diffferentieret redskab Økonomi +/- nyhedtil kompleksitetshåndtering +/- overskud +/- sandhed Videnskab +/- flertal +/- skønhed Politik Kunst Samfund Ikke-samfund

Fra bøger til digitale ressourcer Teknisk adgang Ressourcer Motivation Økonomisk Kulturel kapital Social kapital Symbolsk kapital kapital

Den offentligt ansatte Deocentrisme Antropocentrisme Polycentrisme Titel Embedsmand Tjenestemand Servicemedarbejder Egenskaber • Troskab • Dømmekraft • Empati • Loyalitet • Rationalitet • Omstillingsevne • Flid • Retfærdighedssans • Refleksivitet • Pligtfølelse • Objektivitet Institution Den autoritative Den instrumentelle Den lærende og ledelse organisation (den organisation (den organisation (den naturlige leder – regel-styrende leder – målstyrende leder – tyrannen?) bureaukraten?) projektmageren?) Magt- Myndigheds- Retfærdigheds- Service-udøvelse semantik udøvelse udøvelse (i kundens/klientens (i kronens tjeneste) (i sagens tjeneste) tjeneste)

Den differentierede organisation Lønmodtagerdiskurs Ledelsesdiskurs Professionsdiskurs Pædagogisk diskurs

Den differentierede organisation Medium Kode Refleksion Funktion Omsorgs- Låneren +/- trives Kundepleje Trivsels- diskurs optimering Professions- Faget God/dårlig Faglig viden Fagkompetence- diskurs optimering Lønmodtager Magt +/- magt Magtteknikker Løn/arbejds- diskurs optimering Ledelses- Beslut- +/- Ledelses- Organisations- diskurs ninger beslutning teknikker optimering

Den differentierede organisation Visionsledelse Lønmodtagerdiskurs Ledelsesdiskurs Professionsdiskurs Pædagogisk diskurs

Den lærende organisation Vidensniveauer Vidensformer Faglige funktioner 1. ordens viden: Faktuel viden Fagspecifikke Kvalifikationer (viden om noget) opgaver 2. ordens viden: Situativ viden Team-opgaver Kompetencer (viden om viden) 3. ordens viden: Systemisk viden Organisations- Paradigmeviden (viden om videnssystemet) udvikling/evaluering 4. ordens viden: Dannelse Organisationen i Kulturviden (viden om betingelserne for samfundet: Vision og videnssystemer) mission

Vidensbaseret organisationsudvikling - Kvalifikationer - Kompetencer - Paradigmeviden Faktuel Situativ Systemisk Dannelse viden viden viden Information Teamarbejde Organisations- Organisationen udvikling i samfundet Organisationskultur

Add a comment

Related presentations

Related pages

Det lærende samfund - Gyldendal.dk

Det lærende samfund Lars Qvortrup. Se priser. Lars Qvortrup fremlagde med bogen DET HYPERKOMPLEKSE SAMFUND en samlet analyse af vor tids ... du leder efter.
Read more

10 træk hos den succesfulde leder - Forside: Væksthus ...

... der i medarbejdernes øjne kendetegner den succesfulde leder. ... De er visionære og innovative. ... Det bliver især fremhævet, ...
Read more

Det Visionære Køkken Horsens

Det Visionære Køkken er et projekt i Horsens, som... Facebook logo. Email or Phone: Password: Keep me logged in. ... Vi også leder efter: - en fotograf...
Read more

Publikation: Uddannelse, læring og IT

... fordi den enkelte leder ikke kan træffe beslutninger for hver enkel situation, ... Lars Qvortrup: Det lærende samfund. Gyldendal, ...
Read more

Visionær ledelse

I den nye håndbog Visionær Ledelse fra Forlaget Andersen giver en række kompetente bidragydere deres bud på, hvordan en leder kan bruge den visionære ...
Read more

Den lærende organisation (((DLO))) - i praksis sammendrag ...

Det lærende menneske; Det kompetente menneske; Det samarbejdende menneske; ... magtfulde medarbejdere betyder råderum og indflydelse for en dygtig leder.
Read more