desertaciyi ta avtoreferatu

50 %
50 %
Information about desertaciyi ta avtoreferatu
Education

Published on March 4, 2014

Author: viktoriay

Source: slideshare.net

Дисертації та автореферати дисертацій. 5. Медичні науки. 1. Мозгова Г.П. Психосоматична патологія у дітей із порушеннями психофізичного розвитку та їх медико-психолого-педагогічна реабілітація: 19.01.04 – медична психологія: Автореферат… докт. психолог. наук. – К., 2010. – 112 с. - (каб. № 10). 60. Суспільні науки. 2. Балинський І.О. Українські політичні інтернет-комунікації у світовому контексті: 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології: Автореферат… канд.наук із соціальних комунікацій. – К., 2009. – 16с. (каб. № 10). 3. Бахметьєва А.М. Особливості комунікативних функцій Паблік Рилейшнз в діяльності прес-служб установ освіти: 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології: Автореферат… канд. наук із соціальних комунікацій. – К., 2009. – 20с. - (каб. № 10). 4. Бутиріна М.В. Мас-медіа як середовище створення та функціонування стереотипів масової свідомості: 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій: Автореферат… докт. наук із соціальних комунікацій.- К., 2009. – 30с. – (каб. № 10). 63.3Укр. Історія України. 5. Ільків-Свидницький М.М. Готичне письмо у канцелярії Львівського магістрату кінця 14 – першої половини 16 ст.: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни: Автореферат… к.і.н. – Львів., 2009. – (каб. № 10). 6. Кузнець Т.В. Православне духовенство Київської єпархії наприкінці 18 – на початку 20 ст.: соціально-економічні та політичні виміри: 07.00.01 – історія України: Автореферат… докт. істор. наук. – Переяслав- Хмельницький, 2013. – 41 с. – (каб. № 10).

7. Медовкіна Л.Ю. Костянтин Васильович Харлампович (1870-1932): Інтелектуальна біографія історика: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни: Автореферат… к.і.н. – Донецьк, 2010. – (каб. № 10). 8. Перетокін А.Г. Промисловий розвиток Донецько-Приднепровського регіону наприкінці 19 – на початку 20 століття у висвітленні галузевої преси: 07.00.01 – історія України: Автореферат… к.і.н. – Дніпропетровськ, 2011. – (каб. № 10). 9. Шебаніц Д.М. Промисловий розвиток Донбасу в другій половині 19 – на початку 20 ст.: Радянська історіографія: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни: Автореферат… к.і.н. – Донецьк, 2010. – ( каб. № 10). 65. Економіка. 10. Балабанова О.І. Організаційно-економічні механізми управління розвитком підприємств сфери послуг: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності): Автореферат… канд. економ. наук. – К., 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 11. Клопов І.О. Моделювання економічної захищеності промислового підприємства: 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: Автореферат… канд. економ. наук. – Запоріжжя, 2012. – 20с. – (каб. № 10). 12. Коваленко Н.М. молокопереробних Впровадження підприємств кластерної харчової моделі промисловості: розвитку 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності): Автореферат… канд. економ. наук. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 13. Магдич С.Б. Залучення і використання іноземних інвестицій підприємствами харчової промисловості: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності): Автореферат… канд. економ. наук. – К., 2009. – 19 с. – (каб. № 10).

14. Ожема С. Державне зовнішньоекономічної діяльності регулювання України: стратегічного 08.00.03 – розвитку економіка та управління національним господарством: Автореферат… канд. економ. наук. – Львів, 2012. – 20 с. – (каб. № 10). 67. Право. Юридичні науки. 15. Галіцина Н.В. Адміністративно-правові засади процедури створення та функціонування товариств з обмеженою відповідальністю в Україні: 12.00.07. – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право: Автореферат… канд. юридич. наук. – Запоріжжя, 2010. – 20с. – (каб. № 10). 16. Огаренко Є.А. Адміністративно-правове регулювання діяльності вищих навчальних закладів в Україні: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право: Автореферат… канд. юридич. наук. – Запоріжжя, 2010. – 20с. – (каб. № 10). 74. Педагогіка. 17. Алексєєва педагогів до Г.М. Формування застосування готовності комп’ютерних майбутніх технологій у соціальних професійній діяльності: дисертація на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; наук.керівник Є.М. Павлютенков. – Бердянськ, БДПУ, 2013. – 291 с. – (каб. № 10). 18. Гринь Л.О. Педагогічні умови використання вокального мистецтва у професійній підготовці актора музично-драматичного театру: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… к.п.н. – Запоріжжя, 2013. – 20 с. – (каб. № 10). 19. Давискіба О.В. Підготовка майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу в системі «Вчитель-комп’ютер-учень»: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… к.п.н. – Луганськ, 2009. – 20 с. – (каб. № 10).

Зимогляд 20. Н.С. Формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу: 13.00.02 – теорія та методика навчання (техн. дисципліни): Автореферат… к.п.н. – Харків, 2011. – 20 с. – (каб. № 10). Канішевська Л.В. Теоретико-методичні основи виховання соціальної 21. зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності: 13.00.07 – теорія і методика виховання: Автореферат… докт. пед. наук. – К., 2011. – 38 с. – (каб. № 10). Каушан Т.М. Дидактичні умови організації самостійної роботи 22. майбутніх фахівців з комп’ютерних наук у політехнікумі: 13.00.04 – теорія та методика проф. освіти: Автореферат… к.п.н. – Ялта, 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 23. у Ковальчук В.Н. Забезпечення інформаційної безпеки старшокласників комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі: 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті: Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 24. Кузнєцова О.В. Формування інноваційного стилю професійної діяльності у студентів педагогічного коледжу: 13.00.04. – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… к.п.н. – Харків, 2009. – 20 с. – (каб. № 10). 25. Лобова О.В. Дидактико-методична система формування основ музичної культури молодших школярів у процесі загальної музичної освіти: 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання: Автореферат… докт. пед. наук. – К., 2011. – 40 с. – (каб. № 10). 26. Лу Шаньшань. Підготовка вчителя початкової школи в Китайській Народній Республіці: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти: Автореферат… к.п.н. – Харків, 2012. – 20 с. – (каб. № 10). 27. Монастирна Г.В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики засобами інформаційно-педагогічного моделювання: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… к.п.н. – Луганськ, 2009. – 20 с. – (каб. № 10).

28. Москальова Л.Ю. Теоретико-методичні засади виховання у майбутніх учителів морально-етичної культури: 13.00.07 – теорія і методика виховання: Автореферат… докт. пед. наук. – К., 2011. – 40 с. – (каб. № 10). 29. Мукан Н.В. Професійний розвиток учителів загальноосвітніх шкіл у системах неперервної педагогічної освіти Великої Британії, Канади, США: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… докт. пед. наук. – К., 2011. – 40 с. – (каб. № 10). 30. Омельченко Г.Л. Організаційно-педагогічні умови взаємодії майстра виробничого навчання і викладання спеціальних дисциплін у професійному навчанні кваліфікованих робітників швейного профілю: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… к.п.н. – К., 2012. – 20 с. – (каб. № 10). 31. Передерій О.Л. Розвиток емоційно-оцінної складової Я-концепції учнів Вальдорфської школи: 10.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Запоріжжя, 2013. – 20 с. – (каб. № 10). 32. Петровський інформатики С.С. учнів Метод старшої проектів школи: у профільному 13.00.09 – теорія навчанні навчання: Автореферат… к.п.н. – К., 2009. – 20 с. – (каб. № 10). 33. Радзієвська І.В. Формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер у процесі вивчення фахових дисциплін: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 34. Савенко О.О. Економічна підготовка учнів у позашкільних навчальних закладах: 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання: Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 35. Савченко І.М. Особливості стандартизації в системі початкової освіти Російської Федерації: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 36. Скібіна О.В. Формування ціннісних уявлень про ідеал педагога в студентів університету у процесі вивчення психолого-педагогічних

дисциплін: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… к.п.н. – Луганськ, 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 37. Смірнова В.О. Інтегрований підхід до структурування змісту правових знань у професійно-педагогічному коледжі: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… к.п.н. – К., 2009. – 20 с. – (каб. № 10). 38. Снігар О.А. Педагогічні умови застосування проблемно-модульної технології у професійній підготовці молодших медичних спеціалістів: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… к.п.н. – Черкаси, 2013. – 20 с. – (каб. № 10). 39. Соловей Л.С. Становлення вітчизняної системи підготовки майбутніх фахівців сфери туризму (друга половина 20 століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 40. Степанюк К.І. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі проектної діяльності: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… к.п.н. – Бердянськ, 2013. – 20 с. – (каб. № 10). 41. Степанюк К.І. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі проектної діяльності: дисертація на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; наук. керівник А.М. Крамаренко. – Бердянськ, БДПУ, 2013. – 259 с. – (каб. № 10). 42. Шеїна Л.О. Студентське самоврядування як засіб соціалізації молоді: 13.00.05 – соціальна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – Луганськ, 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 43. Шпортун О.М. Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вчителя музики засобами народнопісенної творчості: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… к.п.н. – Вінниця, 2009. – 20 с. – (каб. № 10).

44. Щербань І.Ю. Організаційно-педагогічні засади функціонування сільської школи у США: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Суми, 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 74.1. Дошкільне виховання. Дошкільна педагогіка. 45. Дяченко С.В. Підготовка майбутніх вихователів до формування основ комп’ютерної грамотності старших дошкільників: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… к.п.н. – Луганськ, 2009. – 20 с. – (каб. № 10). 46. Замрозевич С.Р. Формування готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі у процесі фіз. виховання: 13.00.08 – дошкільна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – Одеса, 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 47. Івасішина С.В. Організація педагогічної просвіти батьків дітей дошкільного віку у США: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Харків, 2012. – 20 с. – (каб. № 10). 48. Корнєєва О.Л. Організація методичної роботи з вихователями дошкільних навчальних закладів: 13.00.08 – дошкільна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – Одеса, 2012. – 20 с. – (каб. № 10). 49. Луценко І.О. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх вихователів до організації комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку: 13.00.08 – дошкільна педагогіка: Автореферат… докт. педагог. наук. – К., 2013. – 40 с. – (каб. № 10). 50. Онищук І.А. Розвиток творчого самовираження дошкільників у музичній діяльності: 13.00.08 – дошкільна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – К., 2012. – 20 с. – (каб. № 10). 51. Пасічник А.В. Розвиток етичних уявлень дітей дошкільного віку засобами художньої літератури: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія: Автореферат… к.п.н. – К., 2013. – 20 с. – (каб. № 10).

52. Семенова Н.І. Формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї: 13.00.08 – дошкільна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – К., 2012. – 20 с. – (каб. № 10). 53. Янко О.В. Організаційно-педагогічні умови управління якістю роботи сучасного дошкільного навчального закладу: 13.00.06 – теорія і методика управління освітою: Автореферат… к.п.н. – Луганськ, 2009. – 20 с. – (каб. № 10). 74.20 Педагогіка школи (теорія освіти, навчання і виховання). 54. Бех М.І. Формування образу «Я – майбутній професіонал» у старшокласників у процесі професійної орієнтації: 13.00.07 – теорія і методика виховання: Автореферат… к.п.н. – К., 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 55. Вербицька П.В. Теоретико-методичні основи громадянського виховання учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах: 13.00.07 – теорія і методика виховання: Автореферат… докт. пед. наук. – К., 2010. – 40 с. – (каб. № 10). 56. Гончарук О.В. Формування самосвідомості учнів початкової школи у процесі навчання інтегрованих предметів: 13.00.07 – теорія і методика виховання: Автореферат… к.п.н. – Миколаїв, 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 57. Кабацька О.В. Методика формування культури здоров’я старшокласників у позакласній роботі: 13.00.02 – теорія та методика навчання: Автореферат… к.п.н. – Харків, 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 58. Кабусь Н.Д. Організація навчально-творчої діяльності старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів: 13.00.09 – теорія навчання: Автореферат… к.п.н. – Харків, 2009. – 21 с. 59. Калініченко О.В. Методика навчання композиції старшокласників у допрофесійній художній освіті: 13.00.02 – теорія та методика навчання: Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10).

60. Капранова Г.В. Формування культури здоров’я у старшокласників загальноосвітньої школи промислового міста: 13.00.07 – теорія і методика виховання: Автореферат… к.п.н. – К., 2010. – 22 с. – (каб. № 10). 61. Кондратюк О.М. Дидактичні умови організації навчального діалогу учнів 6-8 річного віку: 13.00.09 – теорія навчання: Автореферат… к.п.н. – Харків, 2009. – 20 с. – (каб. № 10). 62. Михайличенко С.С. Методичні засади дослідницької діяльності старшокласників з історії України в процесі взаємодії школи та музею: 13.00.02 – теорія і методика навчання: Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 63. Міщенко О.А. Розвиток мультимедійних засобів навчання в загальноосвітній школі: 13.00.09 – теорія навчання: Автореферат… к.п.н. – Харків, 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 64. Нетьосов С.І. Навчання девятикласників основ правознавства з використанням інформаційно-комунікаційних технологій: 13.00.02 – теорія і методика навчання: Автореферат… к.п.н. – К., 2009. – 20 с. – (каб. № 10). 65. Піддячий М.І. Теоретико-методичні засади підготовки старшокласників до професійної діяльності в умовах профільного навчання: 13.00.02 – теорія і методика навчання: Автореферат… докт. пед. наук. – К., 2010. – 40 с. – (каб. № 10). 66. Рондяк Л.М. Організаційно-методичні умови превентивного виховання учнів початкових класів: 13.00.07 – теорія і методика виховання: Автореферат… к.п.н. – К., 2009. – 19 с. – (каб. № 10). 67. Стецько І.І. Виховання альтруїзму у старшокласників: 13.00.07 – теорія і методика виховання: Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 19 с. – (каб. № 10). 68. Тарасова Т.В. Соціально-педагогічні умови становлення і розвитку трудових об’єднань школярів в Україні (20 століття): 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій: Автореферат… к.п.н. – К., 2013. – 16 с. – (каб. № 10).

69. Удовицька С.В. Виховання гідності молодших підлітків у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи: 13.00.07 – теорія і методика виховання: Автореферат… к.п.н. – К., 2010. – 18 с. – (каб. № 10). 70. Хмизова О.В. Формування лідерської позиції у молодших школярів у позаурочній діяльності: 13.00.07 – теорія і методика виховання: Автореферат… к.п.н. – К., 2010. – 21 с. – (каб. № 10). 71. Хребтова Н.Р. Мотиваційний компонент у змісті підручників для початкової школи: 13.00.09 – теорія навчання: Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 72. Шабдінов М.Л. Формування професійного самовизначення старшокласників у процесі технологічної підготовки: 13.00.07 – теорія і методика виховання: Автореферат… к.п.н. – К., 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 73. Шуть М.М. Формування творчих умінь молодших школярів засобами музичних ігор у навчальному процесі: 13.00.09 – теорія навчання: Автореферат… к.п.н. – Харків, 2010. – 22 с. – (каб. № 10). 74.262.21 Методика викладання математики. 74. Ткач Ю.М. Методична система навчання математики в класах економічного профілю: 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика): Автореферат… к.п.н. – Черкаси, 2009. – 20 с. – (каб. № 10). 75. Чашечникова О.С. Теоретико-методичні основи формування і розвитку творчого мислення учнів в умовах диференційованого навчання (математика): Автореферат… докт. пед. наук. – Черкаси, 2011. – 40 с. – (каб. № 10). 74.262.22 Методика викладання фізики. 76. Бардус І.О. Професійно орієнтоване навчання фізики студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю: 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика): Автореферат… к.п.н. – Бердянськ, 2012. – 20 с. – (каб. № 10).

77. Бардус І.О. Професійно орієнтоване навчання фізики студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю: дисертація на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика); науковий керівник Г.О. Шишкін. – Бердянськ: АРИУ, 2012. – 258 с.: іл. – (каб. № 10). 78. Благодаренко Л.Ю. Теоретико-методичні засади реалізації фізичної компоненти державного стандарту базової середньої освіти: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика): Автореферат… докт. пед. наук. – К., 2011. – 40 с. – (каб. № 10). 79. Бодненко Т.В. Комплексне використання наочних засобів навчання фізики учнів старшої школи: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика): Автореферат… к.п.н. – К., 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 80. Войтків Г.В. Формування пізнавальної активності учнів основної школи з початковим рівнем навчальних досягнень з фізики: 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика): Автореферат… к.п.н. – Кіровоград, 2012. – 17 с. – (каб. № 10). 81. Войтович О.П. Міжпредметні зв’язки у навчанні фізики як засіб розвитку творчих здібностей учнів основної школи: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика): Автореферат… к.п.н. – К., 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 82. Єрмакова Н.О. Розвиток предметної компетентності учнів основної і старшої школи у процесі навчальної практики з фізики: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика): Автореферат… к.п.н. – Кіровоград, 2012. – 20 с. – (каб. №10). 83. Єфименко Ю.О. Засади використання інформаційних технологій у процесі вивчання фізичних основ електротехніки майбутніми вчителями фізики: дисертація на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика); наук. керівник І.Т. Богданов. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – 227 с. – (каб. № 10).

84. Єчкало Ю.В. Розвиток інтелектуальних здібностей старшокласників у процесі навчання фізики засобами комп’ютерного моделювання: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика): Автореферат… к.п.н. – Кіровоград, 2012. – 18 с. – (каб. № 10). 85. Засекіна Т.М. Використання системи дидактичних засобів в умовах диференційованого навчання фізики: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика): Автореферат… к.п.н. – К., 2009. – 20 с. 86. Збаравська Л.Ю. Навчально-методичне забезпечення курсу фізики для студентів аграрно-технічних університетів: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика): Автореферат… к.п.н. – К., 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 87. Ісичко Л. Використання математичного моделювання у навчанні фізики студентів вищих навчальних закладів: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика): Автореферат… к.п.н. – Кіровоград, 2012. – 16 с. – (каб. № 10). 88. Казачкова Н.О. Методика використання нестандартного обладнання в навчальному фізичному експерименті основної школи: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика): Автореферат… к.п.н. – Бердянськ, 2013. – 20 с. – (каб. № 10). 89. Казачкова Н.О. Методика використання нестандартного обладнання в навчальному фізичному експерименті основної школи: дисертація на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика); наук. керівник. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – 226 с. – (каб. № 10). 90. Растьогін М.Ю. Формування уявлень фізичної картини світу в учнів основної школи у процесі навчання фізики: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика): Автореферат… к.п.н. – Кіровоград, 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 91. Соколюк О.М. Розвиток контрольно-оцінювальних умінь старшокласників у процесі навчання фізики в умовах комп’ютерно

орієнтованого середовища: 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика): Автореферат… к.п.н. – К., 2010. – 18 с. – (каб. № 10). 92. Шевченко О.С. Тестування як засіб діагностики креативного мислення старшокласників у процесі навчання фізики: 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика): Автореферат… к.п.н. – К., 2010. – 19 с. – (каб. № 10). 74.263 Методика викладання праці, загальнотехнічних дисциплін. 93. Борисова Т.М. Ергономічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання у процесі навчально-трудової діяльності: 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання: Автореферат… к.п.н. – Чернігів, 2009. – 20 с. – (каб. № 10). 94. Гевко І.В. Конструктивно-технологічні задачі як засіб інтелектуального розвитку учнів 5-7 класів на уроках трудового навчання: 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання: Автореферат… к.п.н. – Чернігів, 2009. – 20 с. – (каб. № 10). 95. Кільдерова Л.В. Методичні засади розвитку творчих здібностей старшокласників в умовах проектно-технологічної діяльності: 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій: Автореферат… к.п.н. – К., 2012. – (каб. № 10). 96. Коляда А.М. Підготовка старшокласників шкіл сільської місцевості до фермерської діяльності в умовах профільного навчання: 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій: Автореферат… к.п.н. – Чернігів, 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 97. Матвісів Я.Я. Формування економічних понять в учнів основної школи на уроках трудового навчання: 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій: Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 98. Нагайчук О.В. Інтелектуальний розвиток учнів 5-9 класів засобами проектно-технологічної діяльності в процесі трудового навчання: 13.00.02 –

теорія та методика трудового навчання: Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 99. Панчук О.П. Дидактичні основи оцінювання навчальних досягнень учнів 5-9 класів з трудового навчання: 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання: Автореферат… к.п.н. – Чернігів, 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 100. Пташнік Л.І. Організація проектно-технологічної діяльності майбутніх вчителів трудового навчання в процесі технічного моделювання: 13.00.02 – теорія і методика трудового навчання: Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 101. Старовойт Л.В. Методика творчого розвитку молодших школярів у процесі трудового навчання та художньої праці: 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання: Автореферат… к.п.н. – Чернігів, 2009. – 20 с. – (каб. № 10). 74.263.02 Методика викладання інформатики, обчислювальної техніки. 102. Томіліна А.О. Дидактичні умови контролю й оцінювання знань студентів з гуманітарних дисциплін із застосуванням інформаційних технологій: 13.00.09 – теорія навчання: Автореферат… к.п.н. – К., 2013. – (каб. № 10). 74.266 Методика викладання суспільних наук. 103. Киричук А.С. Методика застосування модульно-рейтингової технології навчання правознавства учнів 9-го класу: 13.00.02 – теорія і методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни): Автореферат… к.п.н. – К., 2009. – 19 с. – (каб. № 10). 104. Мирошниченко В.О. Методика застосування проектної технології у процесі навчання історії в 10-му класі: 13.00.02 – теорія та методика навчання (історія): Автореферат… к.п.н. – К., 2010. – 20 с. – (каб. № 10).

105. Федчиняк А.О. Методичні засади вивчення історії повсякденності в 8- 9 класах загальноосвітніх шкіл: 13.00.02 – теорія і методика навчання (історія): Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 74.267.5 Методика викладання фізичної культури. 106. Гаврилюк В.О. Методика навчання фізичної культури з використанням елементів таеквон-до учнів 8-9 класів: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура; основи здоров’я): Автореферат… к.п.н. – К., 2012. – 20 с. – (каб. № 10). 107. Денисова Л.В. Гіпермедійне інформаційне середовище навчання як засіб професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти: Автореферат… к.п.н. – К., 2010. – 23 с. – (каб. №10). 108. Завидівська Н.Н. Теоретико-математичні засади фундаменталізації фізкультурно-оздоровчої освіти студентів у процесі здоров’язбережувального навчання: 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура): Автореферат… докт. пед. наук. – К., 2013. – 40 с. – (каб. № 10). 109. Кузюра Г.М. Методика розвитку спеціальних рухових здібностей старшокласників у процесі занять баскетболом: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я): Автореферат… к.п.н. – К., 2013. – (каб. № 10). 110. Тищенко Т.Б. Формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до маркетингової діяльності: 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… к.п.н. – К., 2012. – 21 с. – (каб. № 10). 74.268.1 Укр. Методика викладання української мови. 111. Вітюк В.В. Методика удосконалення орфографічної грамотності учнів 5-7 класів у процесі роботи над зв’язними висловлюваннями: 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова): Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10).

112. Дженджеро О.Л. Розвиток комунікативних умінь старшокласників у процесі застосування інтерактивних технологій на уроках української мови: 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова): Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 22 с. – (каб. № 10). 113. Подлевська Н.В. Формування культури спілкування в учнів 5-6 класів на уроках української мови: 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова): Автореферат… К., 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 114. Починкова М.М. Лінгводидактичні умови застосування дистанційного курсу з практикуму української мови у навчанні майбутніх учителів початкових класів: 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова): Автореферат… к.п.н. – Херсон, 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 115. Янко Н.О. Формування стилістичних умінь учнів 3-4 класів у процесі роботи над текстами різних типів: 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова): Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 74.268.1.Ін. Методика викладання іноземних мов. 116. Александров В.М. Методика інтенсивного навчання інженерів професійно-орієнтованої англійської мови: 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови): Автореферат… к.п.н. – Одеса, 2009. – 21 с. – (каб. № 10). 117. Асанова Л.Н. Розвиток уміння говорити кримськотатарською мовою у першокласників шкіл з російською мовою навчання: 13.00.02 – теорія і методика навчання (кримськотатарська мова): Автореферат… к.п.н. – К., 2009. – 20 с. – (каб. № 10). 118. Демиденко спеціальностей О.П. стандартів Методика навчання повсякденної студентів немовних комунікативної поведінки американців: 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови): Автореферат… к.п.н. – Одеса, 2012. – 20 с. – (каб. № 10). 74.03 Історія педагогіки.

Авескулова І.В. Просвітницько-педагогічна діяльність в Україні 119. Імператорського Російського музичного товариства (друга половина 19 – початок 20 ст.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки): Автореферат… к.п.н. – Харків, 2010. – 30 с. – (каб. № 10). 120. Алейкіна В.В. Педагогічні погляди та просвітницька діяльність Василя Олексійовича Біднова (1874-1935 рр.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Кіровоград, 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 121. Балахтар В.В. Педагогічні засади організації дозвілля дітей та підлітків у системі позашкільної освіти в Україні (1960-1991 рр.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Івано-Франківськ, 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 122. Барліт О.О. Аксіологічні засади ставлення школярів до природи у вітчизняній педагогічній теорії та практиці (кінець 19 – початок 20 ст.): 13.00.01 – загальна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – Кіровоград, 2009. – 20 с. – (каб. № 10). 123. Барнич О.В. Проблема розвитку творчих здібностей молодших школярів у художній спадщині українських педагогів ( друга половина 19 – 20 ст.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Чернігів, 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 124. Бутиріна М.В. Розвиток технологічної культури учнів основної школи у процесі трудового навчання (друга половина 20 ст.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Ялта, 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 125. Василенко А.В. Економічні знання в структурі загальної освіти учнів середніх шкіл України (друга половина 20 століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Харків, 2012. – 20 с. – (каб. № 10).

126. Воєвутко Н.Ю. Професійна підготовка вчителів у Республіці Кіпр у 20 столітті: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти: Автореферат… к.п.н. – К., 2013. – 21 с. – (каб. № 10). 127. Ворожбіт В.В. Теорія та практика духовно-морального виховання учнів загальноосвітніх закладів України (середина 19 – початок 20 ст.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… докт. пед. наук. – Харків, 2012. – 40 с. – (каб. № 10). 128. Гарань Н.С. Розвиток системи дошкільної освіти в донецькому регіоні (друга половина 20 століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Ялта, 2013. – 20 с. – (каб. № 10). 129. Григорова Л.С. Організація соціально-педагогічної діяльності з обдарованими дітьми в Україні ( перша половина 20 століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Харків, 2012. – 20 с. – (каб. № 10). 130. Грищенко Ю.В. Розвиток професійної вокальної освіти в Україні (кінець 19 – початок 20 ст.): 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти: Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 131. Єрмакова Т.С. Проблема формування здорового способу життя старшокласників у вітчизняній педагогіці (друга половина 20 століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Харків, 2010. – 20 с. – (каб. № 19). 132. Зданюк Т.В. Реформування університетської освіти у Німеччині другої половини 15 ст.: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Харків, 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 133. Зінченко Л.В. Взаємодія сім’ї, школи та громадськості у вітчизняній педагогічній теорії і практиці (1946-1991 рр.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Ялта, 2013.- 20 с. – (каб. № 10). 134. Кекош О.М. Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Андрея Шептицького: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Дрогобич, 2013. – 19 с. – (каб. № 10).

135. Корнєв С.І. Проблеми корекційної педагогіки у творчій спадщині І.О. Сікорського: 13.00.03 - корекційна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – К., 2009. – 16 с. – (каб. № 10). 136. Корнієнко Т.М. Організація дозвілля школярів у вітчизняній педагогічній думці ( друга половина 19 – початок 20 ст.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Харків, 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 137. Курчій О.В. Проблеми педагогічної просвіти батьків у вітчизняній педагогічній періодичній пресі (50-80 –і роки 20 ст.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Полтава, 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 138. Луців С.І. Шкільна драма у змісті навчання і виховання учнівської молоді в Україні (17 – 18 ст. ): 13.01.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Дрогобич, 2013. – 19 с. – (каб. № 10). 139. Мартиненко І.І. Проблема національної освіти учнівської молоді у творчій спадщині діячів науки та культури Слобожанщини 19 століття: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Харків, 2012. – 20 с. – (каб. № 10). 140. Погоріла А.І. Формування творчої особистості старшокласників у історії вітчизняної школи другої половини 20 століття: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Дрогобич, 2013. – 20 с. – (каб. № 10). 141. Попельнюх О.І. Педагогічна і просвітницька діяльність М.О. Корфа в контексті розвітку вітчизняної школи: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Полтава, 2009. – 20 с. – (каб. № 10). 142. Пшеничний М.В. Проблеми трудового навчання старшокласників у вітчизняній педагогіці другої половини 20 ст.: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Луганськ, 2011. – 20 с. – (каб. № 10).

143. Сагун І.Г. Розвиток освіти людей третього віку в Німеччині (друга половина 15 – початок 16 ст.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 144. Скоробогатова М.Р. Розвиток системи підготовки вчителів початкових класів в Україні (друга половина 20 сторіччя): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Ялта, 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 145. Смолянюк Н.М. Організація природничої освіти молодших школярів у загальноосвітніх навчальних закладах України (друга половина 20 століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Харків, 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 146. Степанова Т.М. Трансформації змісту передшкільної освіти в історії розвитку вітчизняної дошкільної педагогіки: методологія, теорія, практика (кінець 19-20 ст.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… докт. пед. наук. – Одеса, 2011. – 43 с. – (каб. № 10). 147. Фещенко Г.В. Підготовка педагогічних кадрів до краєзнавчої роботи в школі (20-30-ті роки 20 століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – К., 2012. – 20 с. – (каб. № 10). 148. Фоміна О.О. Розвиток українських шкіл у Криму (середина 20 – початок 21 ст.): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Ялта, 2009. – 20 с. – (каб. № 10). 149. Чорна В.В. Розвиток сенсорного виховання учнів початкової школи в Україні у 20 столітті: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… к.п.н. – Мелітополь, 2012. – 21 с. – (каб. № 10). 150. Щербяк Ю.А. Освітня доктрина Української Греко-Католицької Церкви та її впровадження в Україні (середина 19-20 століття): 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: Автореферат… докт. педагог. наук. – Харків, 2009. – 38 с. – (каб. № 10). 74.3 Спеціальні школи. Дефектологія. Спеціальна педагогіка.

151. Боряк О.В. Корекція просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки: 13.00.03 – корекційна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – К., 2012. – 20 с. – (каб. № 10). 152. Вихляєв Ю.М. Теоретико-методичні основи використання технічних засобів корекції функціонального стану молоді з обмеженими можливостями здоров’я: 13.00.03 – корекційна педагогіка: Автореферат… докт. педагог. наук. – К., 2011. – 47 с. – (каб. № 10). 153. Галущенко В.І. Особливості формування просодичного компонента мовлення у дітей зі стертою формою дизартрії: 13.00.03 – корекційна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – Одеса, 2012. – 20 с. – (каб. № 10). 154. Докучина Т.О. Створення ситуації успіху в навчально-виховній роботі з розумово відсталими дітьми молодшого шкільного віку: 13.00.03 – корекційна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – К., 2013. – 18 с. – (каб. № 10). 155. Долинний Ю.О. Педагогічні умови підготовки дітей з порушеннями опорно-рухового апарату до навчання в загальноосвітній школі: 13.00.03 – корекційна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 156. Кисличенко В.А. Логопедичний супровід сім’ї, в якій виховується дитина з порушеннями мовлення: 13.00.03 – корекційна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – К., 2011. – 20 с. – (каб. № 10). 157. Конопляста С.Ю. Психолого-педагогічні основи комплексної корекції мовленнєвого розвитку дітей з ринолалією: 13.00.03 – корекційна педагогіка: Автореферат… докт. пед. наук. – К., 2010. – 46 с. – (каб. № 10). 158. Корж Ю.М. Методика фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку з порушеннями функцій опорно-рухового апарату: 13.00.03 – корекційна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – К., 2013. – 20 с. – (каб. № 10). 159. Кривцова О.Я. Діагностика і корекція усного мовлення у підлітків із заїканням: 13.03.03 – корекційна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – К., 2013. – 16 с. – (каб. № 10).

160. Куненко Л.О. Теоретико-методичні засади інтеграційної спрямованості музичної освіти молодших школярів з порушеннями зору: 13.00.03 – корекційна педагогіка: Автореферат… докт. пед. наук. – К., 2010. – 44 с. – (каб. № 10). 161. Липа В.В. Формування комунікативності розумово відсталих дітей до навчання у школі: 13.00.03 – корекційна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – К., 2010. – 18 с. – (каб. № 10). 162. Лобода В.В. Навчальне інтернет-середовище як засіб мотивації мовлення старшокласників з вадами слуху: 13.00.03 – корекційна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – К., 2010. – 24 с. – (каб. № 10). 163. Нізевич О.В. Корекція мислення розумово відсталих учнів молодших класів на уроках українській мови: 13.00.03 – корекційна педагогіка: Автореферат… к.п.н. – К., 2010. – 20 с. – (каб. № 10). 164. Новікова Н.В. Розвиток мовленнєвого дихання у дошкільників із загальним недорозвиненням

Add a comment

Related presentations