Demisie Draguta

100 %
0 %
Information about Demisie Draguta

Published on August 8, 2008

Author: alecstgv

Source: slideshare.net

Autor necunoscut Demisie oficiala

Subsemnatul, v ă aduc la cuno ş tin ţă decizia irevocabil ă de a demisiona oficial din func ţ ia de adult pe care o de ţ in acum abuziv.          Dup ă o analiz ă detailat ă a situa ţ iei, m-am hot ă r â t s ă m ă retrag ş i s ă preiau atribu ţ iile unui copil de ş ase ani, cu toate drepturile ş i î ndatoririle pe care le-am avut c â ndva, dar la care am renun ţ at cu prea mare u ş urin ţă .

            Vreau s ă desenez cu cret ă colorat ă pe strada unde locuiesc, atunci c â nd trec oameni maturi ş i importan ţ i spre serviciu,  

            Vreau s ă desenez cu cret ă colorat ă pe strada unde locuiesc, atunci c â nd trec oameni maturi ş i importan ţ i spre serviciu,  

ş i s ă nu-mi pese de stresul  lor î n lupta cu minutele ş i traficul care î i a ş teapt ă .  

ş i s ă nu-mi pese de stresul  lor î n lupta cu minutele ş i traficul care î i a ş teapt ă .  

       Vreau s ă fiu m â ndru de trotineta mea cea ro ş ie, f ă r ă s ă m ă î nter e seze c â t cost ă  asigurarea pe anul viitor.        Vreau s ă cred sincer c ă bomboanele Tic-tac sunt mai bune dec â t banii, pentru c ă le po ţ i m â nca.

       Vreau s ă fiu m â ndru de trotineta mea cea ro ş ie, f ă r ă s ă m ă î nter e seze c â t cost ă  asigurarea pe anul viitor.        Vreau s ă cred sincer c ă bomboanele Tic-tac sunt mai bune dec â t banii, pentru c ă le po ţ i m â nca.

Vreau s ă stau î ntins la umbra unui copac, cu un pahar de limonad ă î n m â n ă ş i cu ochii la norii  pufo ş i care alearg ă pe cer, î ntreb â ndu-se cu uimire de ce adul ţ ii nu fac la fel.

Vreau s ă stau î ntins la umbra unui copac, cu un pahar de limonad ă î n m â n ă ş i cu ochii la norii  pufo ş i care alearg ă pe cer, î ntreb â ndu-se cu uimire de ce adul ţ ii nu fac la fel.

             Vreau s ă m ă î ntorc î n trecut, la vremurile c â nd via ţ a era simpl ă . Atunci c â nd tot ce  ş tiam se rezuma la cele ş apte culori,  cinci poezii, zece cifre ş i vocea mamei  care m ă chema la mas ă c â nd nu î mi era foame.        Vreau î napoi, atunci c â nd nu î mi p ă sa de c â t de pu ţ ine lucruri ş tiam, pentru c ă nici nu  ş tiam c â t de pu ţ ine ş tiam.

             Vreau s ă m ă î ntorc î n trecut, la vremurile c â nd via ţ a era simpl ă . Atunci c â nd tot ce  ş tiam se rezuma la cele ş apte culori,  cinci poezii, zece cifre ş i vocea mamei  care m ă chema la mas ă c â nd nu î mi era foame.        Vreau î napoi, atunci c â nd nu î mi p ă sa de c â t de pu ţ ine lucruri ş tiam, pentru c ă nici nu  ş tiam c â t de pu ţ ine ş tiam.

Vreau s ă cred, ca odinioar ă , c ă totul pe lumea asta este fie gratuit, fie se poate cump ă ra cu pre ţ ul unei î nghe ţ ate la pahar.        M-am maturizat prea mult ş i nici nu mai ş tiu c â nd m-am trezit mare. A fost cu siguran ţă un abuz ş i î mi cer iertare.

Vreau s ă cred, ca odinioar ă , c ă totul pe lumea asta este fie gratuit, fie se poate cump ă ra cu pre ţ ul unei î nghe ţ ate la pahar.        M-am maturizat prea mult ş i nici nu mai ş tiu c â nd m-am trezit mare. A fost cu siguran ţă un abuz ş i î mi cer iertare.

      Am ajuns astfel s ă aflu ceea ce nu ar fi trebuit: r ă zboaie ş i purific ă ri etnice, copii abuza ţ i ş i copii murind de foame, divor ţ uri, droguri î n licee, prostitu ţ ie, justi ţ ie corupt ă , politicieni de mahala, fra ţ i î nvr ă jbi ţ i f ă r ă bani, ur ă , b â rf ă .      

      Am ajuns astfel s ă aflu ceea ce nu ar fi trebuit: r ă zboaie ş i purific ă ri etnice, copii abuza ţ i ş i copii murind de foame, divor ţ uri, droguri î n licee, prostitu ţ ie, justi ţ ie corupt ă , politicieni de mahala, fra ţ i î nvr ă jbi ţ i f ă r ă bani, ur ă , b â rf ă .      

Am aflat despre materialism nedialectic ş i mame denaturate, care îş i v â nd copilele de 12 ani unor animale cu chipuri de b ă rba ţ i, pentru un televizor de ocazie.

Am aflat despre materialism nedialectic ş i mame denaturate, care îş i v â nd copilele de 12 ani unor animale cu chipuri de b ă rba ţ i, pentru un televizor de ocazie.

      Ce s-a î nt â mplat cu timpul c â nd aveam impresia c ă moartea este un concept de poveste, c ă doar î mp ă ra ţ ii b ă tr â ni mor ca s ă fac ă loc pe tron prin ţ ilor tineri, c ă s ă tori ţ i cu prin ţ ese c âş tigate î n urma ultimei  zmeiade?

      Ce s-a î nt â mplat cu timpul c â nd aveam impresia c ă moartea este un concept de poveste, c ă doar î mp ă ra ţ ii b ă tr â ni mor ca s ă fac ă loc pe tron prin ţ ilor tineri, c ă s ă tori ţ i cu prin ţ ese c âş tigate î n urma ultimei  zmeiade?

      Unde sunt anii c â nd mi se p ă rea c ă tot ce ţ i se putea î nt â mpla mai r ă u  î n lume era s ă nu fii ales î n echipa lui Menica repetentul, atunci c â nd jucam  fotbal î n spatele ş colii?

      Unde sunt anii c â nd mi se p ă rea c ă tot ce ţ i se putea î nt â mpla mai r ă u  î n lume era s ă nu fii ales î n echipa lui Menica repetentul, atunci c â nd jucam  fotbal î n spatele ş colii?

     Vreau s ă m ă re î ntorc la vremea c â nd to ţ i copiii citeau c ă r ţ i folositoare, c â nd muzica era neotr ă vit ă , c â nd televiziunea era pentru  ş tiri ş i  emisiuni de  familie, f ă r ă sex explicit ş i violen ţă implicit ă la fiecare zece secunde.     

     Vreau s ă m ă re î ntorc la vremea c â nd to ţ i copiii citeau c ă r ţ i folositoare, c â nd muzica era neotr ă vit ă , c â nd televiziunea era pentru  ş tiri ş i  emisiuni de  familie, f ă r ă sex explicit ş i violen ţă implicit ă la fiecare zece secunde.     

Vreau desene animate cu Donald Duck,  peripe ţ iile echipajului "Speran ţ a", navig â nd cu "Toate p â nzele sus" ş i pe mama citindu-mi despre Iosif ş i fra ţ ii sai. 

Ce bine era c â nd credeam, î n naivitatea mea, c ă toat ă lumea din jur este fericit ă deoarece eu eram fericit. !

Ce bine era c â nd credeam, î n naivitatea mea, c ă toat ă lumea din jur este fericit ă deoarece eu eram fericit. !

     Promit solemn c ă , imediat ce o s ă -mi reiau atribu ţ iile de copil, o s ă -mi petrec dup ă -amiezile c ăţă r â ndu-m ă î n copaci, c ă l ă rind bicicleta v ă rului  Doru ş i citind Robinson Crusoe, ascuns î n coliba î njghebat ă din ramuri ş i frunze de fag, î n spatele gr ă dinii.

     Promit solemn c ă , imediat ce o s ă -mi reiau atribu ţ iile de copil, o s ă -mi petrec dup ă -amiezile c ăţă r â ndu-m ă î n copaci, c ă l ă rind bicicleta v ă rului  Doru ş i citind Robinson Crusoe, ascuns î n coliba î njghebat ă din ramuri ş i frunze de fag, î n spatele gr ă dinii.

     Imi iau angajamentul c ă nu o s ă î mi pese de facturile de telefon,  curent, gaze, ap ă , gunoi, cablu Tv ş i Internet, asigur ă ri  pentru ma ş ini, asigur ă ri de s ă n ă tate, taxe anuale de proprietate, credit-carduri, iarba net ă iat ă , computerul virusat ş i faptul c ă ma ş ina a  î nceput s ă vrea la mecanic.

     Imi iau angajamentul c ă nu o s ă î mi pese de facturile de telefon,  curent, gaze, ap ă , gunoi, cablu Tv ş i Internet, asigur ă ri  pentru ma ş ini, asigur ă ri de s ă n ă tate, taxe anuale de proprietate, credit-carduri, iarba net ă iat ă , computerul virusat ş i faptul c ă ma ş ina a  î nceput s ă vrea la mecanic.

     V ă asigur c ă nu o s ă fiu pus î n î ncurc ă tur ă atunci c â nd o s ă fiu  î ntrebat: "Ce-o s ă te faci c â nd o s ă cre ş ti mare?", deoarece acum ş tiu:  vreau s ă fiu COPIL.

     V ă asigur c ă nu o s ă fiu pus î n î ncurc ă tur ă atunci c â nd o s ă fiu  î ntrebat: "Ce-o s ă te faci c â nd o s ă cre ş ti mare?", deoarece acum ş tiu:  vreau s ă fiu COPIL.

 

     Gata cu plecatul la serviciu c â nd ar trebui s ă dorm  ş i s ă o visez pe Andreia Raicu, gata cu ş tirile despre terori ş ti, bombe ş i c ă deri de avioane.     

     Gata cu plecatul la serviciu c â nd ar trebui s ă dorm  ş i s ă o visez pe Andreia Raicu, gata cu ş tirile despre terori ş ti, bombe ş i c ă deri de avioane.     

Gata cu b â rfele anturajului, care nu-mi dau pace nici la biseric ă , gata cu hernia de disc, p ă r grizonat, alergia, medicamente scumpe  ş i din ţ i de por ţ elan . .

Gata cu b â rfele anturajului, care nu-mi dau pace nici la biseric ă , gata cu hernia de disc, p ă r grizonat, alergia, medicamente scumpe  ş i din ţ i de por ţ elan . .

         Gata, stop, cedez! Demisionez din func ţ ia de ADULT. Vreau s ă cred î n sinceritatea z â mbetelor, noble ţ ea vorbelor, o lume a cuv â ntului dat ş i respectat, a drept ăţ ii, a p ă cii, a viselor î mplinite, a imagina ţ iei î nnobilate, a î ngerilor buni   ş i a omului dup ă chipul ş i asem ă narea Lui Dumnezeu.

         Gata, stop, cedez! Demisionez din func ţ ia de ADULT. Vreau s ă cred î n sinceritatea z â mbetelor, noble ţ ea vorbelor, o lume a cuv â ntului dat ş i respectat, a drept ăţ ii, a p ă cii, a viselor î mplinite, a imagina ţ iei î nnobilate, a î ngerilor buni   ş i a omului dup ă chipul ş i asem ă narea Lui Dumnezeu.

Vreau să am iarăşi şase ani şi jum ă tate.  Fi ţ i voi mari ş i importan ţ i, ş i ocupa ţ i, ş i î ngrijora ţ i. Eu vreau s ă cresc MIC!  

Vreau să am iarăşi şase ani şi jum ă tate. 

Fi ţ i voi mari ş i importan ţ i, ş i ocupa ţ i, ş i î ngrijora ţ i.

Eu vreau s ă cresc MIC!

 

Add a comment

Related pages

Model Demisie Cu Preaviz - Documents - Discover, share ...

Demisie Draguta 1. Autor necunoscut Demisie oficiala 2. Subsemnatul, v ăaduc la cuno ş tin ţădecizia irevocabil ăde a demisiona oficial din func ...
Read more

Încetarea contractului de muncă prin acordul părţilor ...

Din păcate, de multe ori este auzită sintagma greşită „demisie prin acordul părţilor”, făcându-se o confuzie între două dintre cele mai ...
Read more

[Av. muncii] Demisie fortata. Drepturi salariale restante.

Avocat Dreptul Muncii. Consultatii juridice in litigii de munca: Demisie fortata. Drepturi salariale restante.
Read more

Loredana Chivu isi deschide sufletul dupa ce Daily Mail a ...

... -ul meu: www.Ava.EscorteDinRomania.ro www.Ava.EscorteDinRomania.ro Iti voi oferi momente de relaxare cu o doamna foarte draguta si stilata. ...
Read more

Comentarii la: Protest pana la demisie

Draguta insinuarea dvs cu "magistrocratia" (caci asta spuneti pana la urma). Ea e comuna sustinerea tuturor celor care incalca drepturile omului o incalca ...
Read more

Retinere din salariu la demisie - Forumul Softpedia

Retinere din salariu la demisie - Lucrez de cateva luni la o firma, ... bonusuri etc., te duci la itm, acolo de obicei e o doamna draguta, ...
Read more

demisie - ultimele noutati despre demisie

demisie. Ultimele informatii despre demisie in articolele si stirile de pe stilfeminin. Intra sa citesti ultimele noutati despre demisie
Read more

Demisia lui Traian Basescu - Opinii - HotNews.ro

Presedintele Traian Basescu a declarat, intr-un interviu pentru Adevarul, ca s-a gandit la demisie din cauza scandalului Mircea Basescu - Bercea Mondial.
Read more