Definició I CaracteríStiques

50 %
50 %
Information about Definició I CaracteríStiques

Published on January 15, 2009

Author: neusm

Source: slideshare.net

QUÈ ÉS UNA COMPETÈNCIA?

http :// phobos.xtec.es / xarxacb / inici / prescb.htm Competència és la capacitat d’ utilitzar els coneixements i habilitats , de manera transversal i interactiva , en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió , la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació .

Competència és la capacitat d’ utilitzar els coneixements i habilitats , de manera transversal i interactiva , en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió , la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació .

“ S'entén per competència la capacitat d'utilitzar els coneixements i habilitats , de manera transversal i interactiva , en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers , cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació. ” Art 8.1 Es demostra en l’acció, en situacions reals Es fonamenta en diferents tipus de sabers Posa en joc sabers de moltes disciplines alhora Implica un pensament estratègic: comprendre, analitzar, decidir, aplicar esquemes d’acció,valorar..... Implica col·laborar amb altres en contextos socials PPT de l’Equip Lic de L’Hospitalet de Llobregat

Per competència s'entén la capacitat de posar en pràctica de manera integrada aquells coneixements adquirits, aptituds i trets de la personalitat que permeten resoldre situacions diverses. El concepte de competència va més enllà del "saber" i el "saber fer", ja que inclou també el "saber ser" i el "saber estar". http :// phobos.xtec.es / xarxacb / inici / prescb.htm

Competència vol dir ser capaç d’ utilitzar els coneixements i les habilitats en contextos i situacions quotidianes , en les quals es fa necessari coneixements vinculats a diferents sabers i per tant coneixements transversals. PPT de Pere Vilaseca

Competència vol dir ser capaç d’ utilitzar els coneixements i les habilitats en contextos i situacions quotidianes , en les quals es fa necessari coneixements vinculats a diferents sabers i per tant coneixements transversals.

“ Capacitat d’actuar eficaçment en situacions diverses, complexes i imprevisibles; es recolza en coneixements, però també en valors, habilitats, experiència...” (Eurydice, 2002) PPT de Neus Sanmartí

una intervenció eficaç En l’àmbit de l’educació una competència consistirà en en els diferents àmbits de la vida per mitjà d’accions en les que es mobilitzen, al mateix temps i de manera interrelacionada, components actitudinals, procedimentals i conceptuals. PPT de Zabala

PPT d’Artur Noguerol

“ OCDE 2002 Organizació per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic .     “… l’habilitat de complir amb èxit les exigències complexes, a través de la mobilització dels prerequisits psicosocials. De manera que s’emfatitzen els resultats que la persona aconsegueix a través de l’acció, selecció o forma de comportar-se segons les exigències”. “ Cada competència és la combinació de habilitats pràctiques, coneixement (inclosos els convenciments personals), motivació, valors ètics, actituds, emocions i altres components socials i de comportament que poden mobilitzar-se perquè l’acció desenvolupada pugui ser eficaç “. Zabala, Antoni; Arnau, Laia. “Como aprender y enseñar competencias: 11 ideas clave”. Editorial GRAO. 2008

“… l’habilitat de complir amb èxit les exigències complexes, a través de la mobilització dels prerequisits psicosocials. De manera que s’emfatitzen els resultats que la persona aconsegueix a través de l’acció, selecció o forma de comportar-se segons les exigències”.

“ Cada competència és la combinació de habilitats pràctiques, coneixement (inclosos els convenciments personals), motivació, valors ètics, actituds, emocions i altres components socials i de comportament que poden mobilitzar-se perquè l’acció desenvolupada pugui ser eficaç “.

Document marc pel Curriculum Basc (AA.VV., 2005) “… és la capacitat per enfrontar-se amb èxit a tasques simples o complexes en un context determinat”. Tasques simples // complexes  Context I… “una competència es composa d’una operació (que és una acció mental) sobre un objecte (que és el que habitualment denominem “coneixement”) per aconseguir un fi concret ”. Operació (procediment)  objecte  Fi Zabala, Antoni; Arnau, Laia. “Como aprender y enseñar competencias: 11 ideas clave”. Editorial GRAO. 2008

“… és la capacitat per enfrontar-se amb èxit a tasques simples o complexes en un context determinat”.

Tasques simples // complexes  Context

I… “una competència es composa d’una operació (que és una acció mental) sobre un objecte (que és el que habitualment denominem “coneixement”) per aconseguir un fi concret ”.

Operació (procediment)  objecte  Fi

Monereo, 2005 Estratègia i competència impliquen repertori d’accions apreses, autoregulades, contextualitzades i de domini variable..., mentre que la estratègia és una acció específica per resoldre un tipus de problema contextualitzat. La competència seria el domini d’un ampli ventall d’estratègies en un àmbit o escenari de l’activitat humana. Un persona competent és la que sap “llegir” amb gran exactitud quin tipus de problema és el que se li planteja i quines són les estratègies que haurà d’activar per resoldre’l. Enriqueix la dimensió de competència quan ho enfoca com a ventall d’estratègies distanciant-se dels procediments, conceptes i actituds . Zabala, Antoni; Arnau, Laia. “Como aprender y enseñar competencias: 11 ideas clave”. Editorial GRAO. 2008

Estratègia i competència impliquen repertori d’accions apreses, autoregulades, contextualitzades i de domini variable..., mentre que la estratègia és una acció específica per resoldre un tipus de problema contextualitzat.

La competència seria el domini d’un ampli ventall d’estratègies en un àmbit o escenari de l’activitat humana. Un persona competent és la que sap “llegir” amb gran exactitud quin tipus de problema és el que se li planteja i quines són les estratègies que haurà d’activar per resoldre’l.

Enriqueix la dimensió de competència quan ho enfoca com a ventall d’estratègies distanciant-se dels procediments, conceptes i actituds .

Característiques de les competències Transversalitat: Entesa com el criteri per a la selecció de continguts i opcions metodològiques que generin contextos globals d’aprenentatge des d’un enfocament interdisciplinàri de les àrees Funcionalitat: Entesa com el criteri que prioritza estratègies i metodologies orientades a l’aplicació dels aprenentatges en diferents situacions i contextos reals, concrets i propers a l’alumnat Autonomia de l’alumnat: Entesa com el criteri que afavoreixi estratègies d’aprenentatge, basades en l’autoregulació, per fer alumnes més autònoms en l’aprenentatge com ara: la comunicació d’objectius, el treball cooperatiu, la corresponsabilitat en l’avaluació... Integració de coneixements per resoldre problemes davant la complexitat de les situacions.

SER COMPETENT A NIVELL PERSONAL SOCIAL, PROFESSIONAL, PPT de Neus Sanmartí En resum… CONEIXEMENTS Conceptuals Procedimentals Actitudinals Tot aplicant Actuar eficaçment en situacions rellevants SABER SER SABER CONVIURE SABER FER Analitzar el problema des de la seva complexitat, en col.laboraci ó amb d’altres, plantejant i aplicant propostes argumentades SABER CONÈIXER Construir un coneixement útil per fonamentar l’actuació RESOLDRE PROBLEMES RELACIONATS AMB SITUACIONS REALS Comporta ser capaç de…

CONEIXEMENTS

Conceptuals

Procedimentals

Actitudinals

DEFINICIÓ COMPARTIDA DE COMPETÈNCIA

Add a comment

Related pages

Definició i característiques. Departament de Justícia ...

Les mesures de seguretat consisteixen en el seguiment i control de l’evolució del tractament que segueix la persona sota mesura en el recurs ...
Read more

Definició i característiques — Ajuntament de Malgrat de Mar

Definició i característiques. L’Arxiu Municipal és un Arxiu Unitari que gestiona documentació tan administrativa com històrica. Majoritàriament la ...
Read more

Apuntes de Tema 1: Definició i característiques (COMPLET ...

Apuntes de Atenció i Percepció. Tema 1: Definició i característiques (COMPLET). Psicología curso 1. Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Read more

Informació. 6. Registre de licitadors: Definició i ...

7. Registre de licitadors. Definició i característiques . 1. El Registre de Licitadors és un instrument públic, de caràcter administratiu, d ...
Read more

Definició de dofí i característiques principals by on Prezi

HUMANS I DOFINS ÍNDEX Característiques principals dels dofins Saber-los diferenciar amb espècies similars DOFINS I HUMANS Treball de Camp Definició de ...
Read more

Apuntes de Tema 6: Definició i característiques. Sensació ...

Apuntes de Processos psicològics bàsics: Atenció i Percepció. Tema 6: Definició i característiques. Sensació vs percepció. Psicología curso 1.
Read more

Informació. 5. Unió Temporal d’Empreses (UTE): Definició i ...

6. Unió d'Empresaris. Definició i característiques. Definició. La unió d'empresaris és el sistema de col·laboració temporal entre empreses o ...
Read more

Art i Història: Característiques de l'art romànic

Definició i característiques L’estil romànic va aparèixer a l’Europa Occidental del segle X. La superació de l’arribada de l’any 1000 i del ...
Read more

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES | Notelia.com

1.- DEFINICIÓ DEL SO Podem trobar diferents definicions de so, però no és més que la sensació que ens produeix la oida quan vibren els objectes.
Read more

Cadàver Exquisit: El Surrealisme: Definició i ...

El Surrealisme, a diferència d’anteriors corrents artístiques, concreta les seves característiques i intencions per escrit en una sèrie de documents ...
Read more