Deeopdf

75 %
25 %
Information about Deeopdf
Technology

Published on March 11, 2014

Author: sl-king

Source: slideshare.net

Đana Vozel CIGRÉ 2013 DEEO Distributivni Elektro Energetski Objekti SL-KING

Početno stanje - dvije baze podataka BTP TRANSFORMATORI TS 10 TS 20 TS 35TS 110 GIS MAGISTRALNI VODDIONICA KABL STUBNA LISTA TP ČELIJA SABIRNICA VOD NADZEMNIVN TS NNTS SN VOD PODZEMNIVN VOD PODZEMNI SN VOD PODZEMNI NNVOD NADZEMNI NN VOD NADZEMNI SN STUBVN STUB NN TK OBJEKTI PLOCA Uf, šta sad?! STUB SN SPOJNICA/GLAVA SL-KING

Početno stanje - tri aplikacije Oracle forms BTP KingGIS.Elektro Map Guide SL-KING

Integracija… BTP, GIS DEEO SL-KING

Novi zahtjevi i prijedlozi NOVA STRUKTURA TRANSFORMATORI TS SN ODLAZ NN ODLAZ NN DIONICE STUBNA LISTA PLOCA SN ČELIJA SABIRNICA SPOJNICA/GLAVA TK OBJEKTID.GENERATOR SN DIONICE NN CELIJA NOK SEGMENT POK SEGMENT RADIO OBJEKAT OKNO KAB. KAN. RASTAVLJAC MJERNO MJESTO RASPON UZEMLJIVACORMAR STUB ORMAR SL-KING

Struktura elektroenergetske mreže • TRANSFORMATOR • SN POSTROJENJE • NN POSTROJENJE • RASTAVLJAČI • STUB • NOSAC • SPOJNICA/GLAVA • OKNA I KAB.KAN. • … TS 110 SN ODLAZ SN DIONICE TS NN ODLAZ NN DIONICE MJERNA MJESTA SL-KING

Proces migracije podataka • BTP podatak • GIS podatak • selekcija 1. korak • Procedure migracije • Procedure ažuriranja 2. korak • Kvantitativna kontrola • Kvalitativna kontrola 3. korak SL-KING

izvještaj,kontrola,ispravke,izvještaj,kontrola,ispravke,izvještaj,kontrola,ispravke I to se jednom mora! SL-KING

Put do konačne migracije • Niz testnih migracija • Priprema podataka 1. korak • Kontrola - izvođać • Kontrola - korisnici 2. korak • Konačna migracija • Priprema baze za produkciju 3.korak SL-KING

DEEO baza podataka • Jedinstvena baza podataka o EEO • Struktura u skladu sa važečim procedurama JP EPBiH • Implementacija važečih šifarnika • Dostupnost podataka na nivou: • Baze • Servisa • Aplikacije SL-KING

DEEO Informacijski sistem • DEEO baza podataka ( Oracle ) • DEEO Web Service ( SOA ) • DEEO Web aplikacija ( HTML5 ) • DEEO desktop ( AutoCAD ) SL-KING

Pretraživanje DEEO SL-KING

Prikaz SN odlaza SL-KING

SL-KING TS na SN odlazu

Transformatorksa stanica SL-KING

SL-KING

SL-KING

SL-KING

SL-KING

SL-KING Pretraživanje DEEO

SL-KING Transformatorksa stanica

NN odlaz, MM, NN stubovi SL-KING

Rasterska podloga

Mjerno Mjesto SL-KING

SOEE aplikacija Web Service link SL-KING

Veza sa Održavanjem SL-KING

Pitanja 1. Da li je u planu povezivanje geoinformacijskog sustava s drugim geoinformacijskim sustavima u BiH (npr. Katastrom zemljišta, katastrom nekretnina, GIS bazom telekom operatera i sl.)? Ovakve vrste potreba postoje (naročito sa nadležnim katastrima), ali konkretna međusobna saradnja još nije planirana u bliskoj budućnosti. Sa strane JP EPBiH,, realizacijom ovog projekta, stvaraju se preduslovi za ovu integraciju, a u skladu sa najnovijm tehnološkim rješenjima na tržištu (SOA principi).

Pitanja 2. Da li je u planu omogućavanje pristupu GIS bazi krajnjim kupcima i ako je na koji način? Za pristup podacima u DEEO kreirana je savremena web aplikacija, koja se koristi isključivo unutar JP EPBiH. Tehnički je veoma jednostavno (putem web-a) moguće realizovati i pristup kupaca navedenim podacima, ali takvi planovi na nivou JP EPBiH još uvijek ne postoje.

Pitanja 3. Na koji način je ostvarena komunikacija između mjesta za unos podataka i baze podataka? Oracle baza podataka je centralizovana (Direkcija JP EPBiH u Sarajevu), dok su klijentske aplikacije za unos podataka (DEEO4CAD - lokacijski i atributivni podaci; DEEO web aplikacija-atributivni podaci) distribuirane na čitavoj teritoriji u nadležnosti JP EPBiH (podružnice: Bihać, Mostar, Sarajevo, Tuzla i Zenica). Klijentske aplikacije sa bazom podataka komuniciraju isključivo korištenjem web servisa.

Đana Vozel, Sl-King HVALA!

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...