Deduccions fiscals per inversions medioambientals

50 %
50 %
Information about Deduccions fiscals per inversions medioambientals

Published on March 3, 2014

Author: empresaenxarxa

Source: slideshare.net

Deduccions fiscals per inversions mediambientals Direcció General de Qualitat Ambiental

DEDUCCIONS FISCALS PER INVERSIONS MEDIAMBIENTALS Introducció MESURES PER INCENTIVAR PROTECCIÓ MEDI AMBIENT MESURES “ADMINISTRATIVES” SISTEMES VOLUNTARIS MESURES “ECONÒMIQUES” INCENTIUS (deduccions/subvencions) -Sistemes de gestió - Distintius/etiquetes IMPOSTOS / TAXES - RSE REGULACIÓ LEGAL (obligacions / prohibicions) MERCAT DRETS EMISSIÓ GEI ALTRES (compra pública verda) 2

DEDUCCIONS FISCALS PER INVERSIONS MEDIAMBIENTALS Marc Legal  Les sol·licituds de certificats d’inversions amb objectius de millora ambiental es gestionen d’acord amb el RD 1777/2004 de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de l’Impost sobre Societats, modificat posteriorment per la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible.  Articles: – Art. 92 de la Llei d’Economia Sostenible – De l’art. 33 fins l’art. 38 del RD 1777/2004  Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat.  Article 110.1: Correspon al Servei de Qualificació Ambiental les funcions de dirigir i coordinar els programes de desgravacions fiscals a les empreses per a inversions que redueixin l’impacte ambiental. 3

DEDUCCIONS FISCALS PER INVERSIONS MEDIAMBIENTALS Marc Legal Llei 2/2011 d’Economia Sostenible  Aquesta Llei té efecte pels períodes impositius iniciats a partir de l’entrada en vigor de la mateixa (març 2011).  Tenen dret a obtenir la desgravació fiscal les inversions que tinguin per objecte alguna de les següents finalitats:  Evitar o reduir la contaminació atmosfèrica o acústica procedent de les instal·lacions industrials.  Evitar o reduir la càrrega contaminant que s’aboca a les aigües superficials, subterrànies i marines.  Afavorir la reducció, recuperació o tractament correcte des de el punt de vista mediambiental de residus industrials propis. 4

DEDUCCIONS FISCALS PER INVERSIONS MEDIAMBIENTALS Marc Legal Principals modificacions de la Llei 2/2011  El percentatge de deducció ha estat del 10% fins l’any 2006, reduint-se un 2% cada any des del 2007. A l’exercici 2011 finalitzava la possibilitat de desgravació. La Llei d’Economia Sostenible manté la deducció del 2% per a les inversions posades en funcionament al 2011 i l’augmenta fins al 8% per a les inversions realitzades al període impositiu iniciat a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.  Tenen dret a obtenir la deducció les instal·lacions que evitin o redueixin la contaminació acústica procedent de les instal·lacions industrials.  Deixen de tenir dret a obtenir la deducció les inversions que afavoreixin la reducció, recuperació o tractament correcte des de el punt de vista mediambiental dels residus no propis, les inversions per a l’adquisició de vehicles menys contaminants i les inversions relacionades amb energies renovables. 5

DEDUCCIONS FISCALS PER INVERSIONS MEDIAMBIENTALS Estadístiques Evolució ANY SOL·LICITUDS INVERSIÓ IMPORT CERTIFICAT % CERTIFICAT 1997 19 16.108.943,23 € 6.608.468,31 € 41,02% 1998 289 178.521.198,07 € 113.076.806,70 € 63,34% 1999 259 126.118.315,40 € 52.630.645,10 € 41,73% 2000 370 224.860.089,63 € 194.359.969,84 € 86,44% 2001 353 196.080.810,08 € 171.631.041,64 € 87,53% 2002 378 163.987.667,20 € 107.300.928,15 € 65,43% 2003 383 202.118.206,03 € 117.241.715,21 € 58,01% 2004 417 141.290.239,47 € 88.148.568,86 € 62,39% 2005 369 166.319.669,74 € 120.942.756,08 € 72,72% 2006 418 280.661.410,66 € 228.893.096,29 € 81,55% 2007 476 335.720.049,98 € 225.689.522,17 € 67,23% 2008 477 274.097.517,80 € 191.263.742,45 € 69,78% 2009 432 284.254.455,10 € 215.351.344,31 € 75,76% 2010 332 241.813.245,90 € 217.659.092,75 € 90,01% 2011 321 155.846.888,72 € 132.469.855,40 € 85,00% 2012 400 870.490.860,22 € 683.335.325,30 € 78,5 % 2013 488 281.888.237,02 € 145.291.047,22 € 51,54 % TOTAL 6.181 4.140.177.804,25 € 3.011.893.925,78 € 72,75% 6

DEDUCCIONS FISCALS PER INVERSIONS MEDIAMBIENTALS Estadístiques Inversions certificades per vectors (1997-2012) 37% 42% 21% Aire Aigua Residus 7

DEDUCCIONS FISCALS PER INVERSIONS MEDIAMBIENTALS Estadístiques Tipologia d’inversions 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CANVI DE PROCÉS - A 15 5 16 57 40 16 71 15 CANVI DE PROCÉS - W 7 2 6 25 14 8 28 7 CANVI DE PROCÉS - R 30 13 16 48 39 22 98 24 MESURES CORRECTORES - A 159 141 145 43 56 56 57 7 MESURES CORRECTORES - W 141 124 142 101 59 45 38 12 MESURES CORRECTORES - R 123 122 83 22 28 34 6 0 PAVIMENTACIÓ 5 8 11 9 8 6 8 3 MANTENIMENT 1 1 2 5 6 2 18 1 SEGURETAT 25 11 115 36 21 5 2 0 AMPLIACIÓ PRODUCCIÓ 5 22 11 11 4 5 1 0 MONITORITZACIÓ/CONTROL 3 3 2 5 57 6 9 0 EMMAGATZEMATGE 29 37 35 10 52 43 2 2 ENERGIA 4 3 1 4 6 3 10 7 8

DEDUCCIONS FISCALS PER INVERSIONS MEDIAMBIENTALS Requisits  L’empresa ha de disposar de la corresponent llicència o autorització ambiental i ha d’haver realitzat el control inicial.  Juntament amb la sol·licitud registrada, cal aportar una memòria descriptiva de la inversió realitzada i de la millora ambiental obtinguda.  S’ha d’adjuntar, en el cas que la millora es pugui quantificar, un balanç ambiental (situació abans i després de la inversió).  Cal agrupar els costos de les inversions per actuacions i vectors (aigua, aire i residus).  Cal aportar còpia de les factures o relació de les mateixes (on aparegui com a mínim: proveïdor, NIF, concepte i base imposable). 9

DEDUCCIONS FISCALS PER INVERSIONS MEDIAMBIENTALS Requisits Balanç ambiental Concepte Matèries primeres Consum d’aigua Producció Emissions atmosfèriques * Generació de CO2 Aigües residuals a tractar Abocament d’aigües residuals tractades * Residus generats * Abans de la inversió ambiental Després de la inversió ambiental Consum Unitats Consum Unitats Quantitat consumida m3/any Quantitat consumida m3/any Capacitat productiva Unitats Capacitat productiva Reducció assolida Unitats Concentració Càrrega màssica Unitats Concentració Càrrega màssica Unitats Concentració Càrrega màssica Unitats Concentració Càrrega màssica Unitats Quantitat generada Concentració Càrrega màssica Quantitat generada m3/any Unitats Unitats Quantitat generada Concentració Càrrega màssica Quantitat generada m3/any Unitats Unitats * S’ha d’afegir tantes files com siguin necessàries 10

DEDUCCIONS FISCALS PER INVERSIONS MEDIAMBIENTALS Responsables          Director/a General de Qualitat Ambiental Subdirector/a General de Qualitat Ambiental Cap del Servei de Qualificació Ambiental Cap de la Secció de les Millors Tècniques Disponibles Tècnic/a de la Secció de les Millors Tècniques Disponibles Tècnic/a de l’Agència Catalana de l’Aigua Tècnic/a de l’Agència de Residus de Catalunya Tècnic/a del Servei de Vigilància i Control de l’Aire Serveis Territorials del DTES Comissió Tècnica de Seguiment 11

DEDUCCIONS FISCALS PER INVERSIONS MEDIAMBIENTALS Procediment Entrada de la sol·licitud (Registre) Emissió certificat i/o resolució Introducció a la base de dades Proposta informe tècnic Informe tècnic final Convocatòria Comissió Tècnica de Seguiment (Secció MTD) (no presencial) 12

DEDUCCIONS FISCALS PER INVERSIONS MEDIAMBIENTALS Base de càlcul  La base de càlcul de la deducció és el preu d’adquisició o el cost de producció.  Si la inversió no té per objecte exclusiu les finalitats citades, és necessari identificar la part que té relació amb la funció protectora del medi ambient, aplicant la deducció sobre aquesta part.  La part de la inversió finançada amb subvencions no dóna dret a la deducció  En el cas d’elements patrimonials que siguin objecte de leasing, es considera realitzada la inversió en la data de celebració del contracte, si bé es condiciona la deducció a l’exercici de l’opció de compra. 13

DEDUCCIONS FISCALS PER INVERSIONS MEDIAMBIENTALS Criteris interns Inversions no deduïbles          Les inversions realitzades en béns de l'actiu material no destinades a la protecció del medi ambient Immobilitzat no material, excepte el projecte necessari per dur a terme la inversió. Lloguer d’equips pel procés productiu, que no sigui un contracte d’arrendament financer. En aquest últim cas s’hauran de complir amb les condicions establertes a l’article 35.2 del RD 1777/2004. Compra de terrenys. Manteniment i fungibles. Despeses de gestió de residus. Obra civil no imprescindible per portar a terme el projecte. Construcció o millora d’oficines i adquisició d’equips informàtics per oficina. Despeses per a la descontaminació que no comportin inversions en immobilitzat material consistent en instal·lacions. 14

DEDUCCIONS FISCALS PER INVERSIONS MEDIAMBIENTALS Criteris interns Inversions deduïbles 1- Instal·lacions que evitin la contaminació atmosfèrica procedent d’instal·lacions industrials:       Tractament / reducció de les emissions a l’atmosfera. Per exemple: - Filtres - Rentadors de gasos - Oxidadors tèrmics o catalítics Canvis de combustible per combustibles més nets. Per exemple: - Canvi de gas-oil per gas natural Pavimentació per evitar emissions difoses Canvi en els processos amb la finalitat de reduir les emissions Mesures de control / Manteniment preventiu. Per exemple: - Analitzador de gasos - Detectors de fuites Mesures per reduir la contaminació lluminosa 15

DEDUCCIONS FISCALS PER INVERSIONS MEDIAMBIENTALS Criteris interns Inversions deduïbles 2- Instal·lacions que evitin la contaminació acústica procedent d’instal·lacions industrials:  Mesures per reduir la contaminació acústica. Per exemple: - Insonorització d’equips - Tancaments 3- Instal·lacions que evitin la contaminació de les aigües superficials, subterrànies i marines :   Depuració d’aigua. Per exemple: - Instal·lació d’un sistema de tractament - Instal·lació d’una etapa, dispositiu o línia de tractament complementària Recirculació d’aigua 16

DEDUCCIONS FISCALS PER INVERSIONS MEDIAMBIENTALS Criteris interns Inversions deduïbles        Conduccions fins a la depuradora pròpia Impermeabilitzacions de paviments Minimització de càrrega contaminant abocada. Per exemple. - Implantació de xarxes separatives segons l’origen de l’efluent - Implantació d’un sistema de refrigeració en circuit tancat Sistema de control en continu de la qualitat de les aigües abocades al sistema de tractament Connexió a un sistema de sanejament Tractament de fangs d’EDAR Mesures de control / Manteniment preventiu. Per exemple: - Sondes de control - Revestiment de tancs (doble paret) - Substitució de canalitzacions soterrades per exteriors - Instal·lació d’arquetes antivessament 17

DEDUCCIONS FISCALS PER INVERSIONS MEDIAMBIENTALS Criteris interns Inversions deduïbles 4- Instal·lacions que afavoreixin la reducció, recuperació o tractament dels residus industrials propis :     Substitució d’elements que continguin amiant Contenidors i elements de compactació Concentració i/o separació de residus industrials. Per exemple: - Filtres - Assecatge - Decantadors Valorització de residus industrials propis. Per exemple: - Trituradora - Destil·lador - Rentat de bidons - Coincineració de residus propis 18

DEDUCCIONS FISCALS PER INVERSIONS MEDIAMBIENTALS Criteris interns Inversions deduïbles    Millora tecnològica que permeti minimitzar la producció de residus propis. Per exemple: - Substitució de maquinària. - Redisseny del procés - Tancs, sitges per l’emmagatzematge a dojo que suposin una reducció en la generació de residus d’envasos Adequació àrea emmagatzematge de residus propis Mesures de control / Manteniment preventiu. Per exemple: - Detectors de peces defectuoses 19

DEDUCCIONS FISCALS PER INVERSIONS MEDIAMBIENTALS Residus (Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats)  Residu: qualsevol substància o objecte que el seu posseïdor rebutgi o tingui intenció o l’obligació de rebutjar.  Residus domèstics: residus generats a les cases com a conseqüència de les activitats domèstiques. També es consideren residus domèstics els similars als anteriors generats en serveis i indústries.  Residus comercials: residus generats per l’activitat pròpia del comerç, a l’engròs i al detall, dels serveis de restauració i bars, de les oficines i dels mercats, així com de la resta del sector de serveis.  Residus industrials: residus resultants dels processos de fabricació, de transformació, d’utilització, de consum, de neteja o de manteniment generats per l’activitat industrial, excloses les emissions a l’atmosfera que regula la Llei 34/2007, de 15 de novembre. 20

DEDUCCIONS FISCALS PER INVERSIONS MEDIAMBIENTALS Criteris interns Casos particulars  Inversions que impliquin augment de producció En cas que es substitueixin instal·lacions per altres, millors des de el punt de vista mediambiental, però que suposin un augment de producció, es restarà de l’import de la inversió el tant per cent d’aquest augment. Aquesta penalització només es farà quan aquest augment de producció generi, en valor absolut, un impacte ambiental superior al de la situació existent, d’acord amb l’article 36 del RD 1777/2004.  Noves instal·lacions En el cas de noves instal·lacions, es podran acceptar les inversions considerades com a millor tècnica disponible (MTD) o que quedi justificat que són molt millors, mediambientalment, que altres instal·lacions presents al mercat. En aquest cas, i per aplicació de l’article 36 del RD 1777/2004, s’estudiarà, cas per cas, i s’acceptarà, com a inversió ambiental, la part que consideri la Comissió Tècnica de Seguiment.  Mesures de control / Manteniment preventiu En aquests casos, i tenint en compte la finalitat de les inversions, la Comissió Tècnica de Seguiment, ha establert, en caràcter general, el criteri d’acceptar, com a inversió ambiental, un 30% de l’import total de les inversions, per aplicació de l’article 36 del RD 1777/2004. 21

DEDUCCIONS FISCALS PER INVERSIONS MEDIAMBIENTALS Criteris interns Casos particulars  Inversions que suposin un augment de la seguretat que comporti una reducció de la probabilitat de contaminació accidental del medi ambient Aquest tipus d’inversions són certificables en un 30% de l’import total, ja que no aporten per sí mateixes una millora ambiental directa, però redueixen el risc d’accidents, i per tant de la probabilitat de contaminació. No obstant, i amb la finalitat de fomentar les actuacions preventives com a eina fonamental de la gestió de les activitats econòmiques, d’acord amb els principis de la Llei 26/2007 de responsabilitat ambiental; es podrà certificar un 100% de la inversió, sempre i quan, s’aporti una memòria-resum de l’anàlisi d’avaluació de riscos realitzat prèviament a la realització de les inversions, d’acord amb la norma UNE 150008 d’anàlisi i avaluació de riscos ambientals o altre model o norma de metodologia contrastada, a partir del qual s’hagi determinat la idoneïtat de realitzar les inversions esmentades i que demostrin, la seva finalitat pràctica, per a prevenir possibles danys ambientals significatius.  Eficiència energètica Aquestes inversions es podran acceptar en el cas que es pugui demostrar que s’ha generat una reducció d’emissions a l’atmosfera en les pròpies instal·lacions. 22

DEDUCCIONS FISCALS PER INVERSIONS MEDIAMBIENTALS Millors Tècniques Disponibles Es defineixen com a Millors Tècniques Disponibles (MTD), la fase més eficaç i avançada de desenvolupament de les activitats i de les seves modalitats d’explotació, que demostri la capacitat pràctica de determinades tècniques per constituir la base dels valor límit d’emissió i altres condicions del permís destinades a evitar o, quan això no sigui practicable, reduir les emissions i l’impacte al conjunt del medi ambient. Les tècniques que es poden considerar MTD, pels diferents sectors, venen definides als documents de referència (BREF) adoptats per la Comissió de la UE: http://eippcb.jrc.es/reference/ 23

DEDUCCIONS FISCALS PER INVERSIONS MEDIAMBIENTALS Exemple Una empresa del sector del metall fa les següents inversions:  Substitució d’una màquina de fabricació de peces, passant d’un sistema tradicional de conformació a un procés totalment automatitzat. Aquesta inversió permet reduir en un 15% els residus generats per peces defectuoses.  Valoració: Tenint en compte la millora ambiental obtinguda, s’accepta la totalitat de la inversió.  Pavimentat de la zona de circulació dels camions per evitar les emissions difuses.  Valoració: Tenint en compte la millora ambiental, s’accepta la totalitat de la inversió.  Instal·lació d’un filtre de mànigues al final de la sortida de gasos per reduir les emissions difuses de partícules.  Valoració: Tenint en compte la reducció en les emissions, s’accepta la totalitat de la inversió. 24

DEDUCCIONS FISCALS PER INVERSIONS MEDIAMBIENTALS Exemple  Inversions en insonorització (contaminació acústica).  Valoració: –Si aquesta mesura no redueix el soroll que surt de la instal·lació, es considera una mesura per reduir els riscos laborals i per tant, no s’accepta la inversió. – Si es demostra que redueix el soroll que surt de la instal·lació, s’accepta la inversió  Reparació de la porta basculant del taller, que estava en mal estat, amb la finalitat de reduir el soroll que surt de les instal·lacions.  Valoració: Aquesta inversió es considera una mesura de manteniment, per tant, no s’accepta la inversió.  Substitució de l’equip de refrigeració que utilitza el refrigerant R22 per un nou equip que utilitza el refrigerant R404A:  Valoració: Aquesta inversió no considerem que sigui objecte de desgravació atès que segons el Reglament (CE) nº 1005/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de setembre de 2009, sobre las substàncies que esgoten la capa de ozó, des de l’any 2010 ja no es poden posar al mercat equips que utilitzin CFC i HCFC. (En cas que la inversió hagués estat anterior al 2010, sí que s’hagués acceptat l’import sol·licitat) 25

DEDUCCIONS FISCALS PER INVERSIONS MEDIAMBIENTALS GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ Mª José Sarrias i Galcerán Servei de Qualificació Ambiental Departament de Territori i Sostenibilitat Generalitat de Catalunya 26

Add a comment

Related pages

PIMEC - Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya

Deduccions fiscals per inversions ... la possibilitat d’obtenir incentius fiscals per inversions ambientals és una oportunitat a analitzar ...
Read more

Deduccions fiscals. Departament de Territori i Sostenibilitat

Deduccions fiscals ... de 2015 no podran ser objecte de certificació de convalidació d’inversions per part de la Direcció General ...
Read more

- Deduccions per inversions vigent en l'Impost de ...

... s'han regulat últimament algunes novetats introduïdes en matèria de deduccions per inversions en ... per aaquest i futurs exercicis fiscals. ...
Read more

Sol·licitud informació deduccions fiscals per inversions ...

Sol·licitud informació deduccions fiscals per inversions mediambientals i millores productives:
Read more

Incentius fiscals per a projectes d’R+D+i i inversions ...

Incentius fiscals per a projectes d’R+D+i i inversions mediambientals. ... així com l'incentiu patent box i les deduccions fiscals per a inversions ...
Read more

Deduccions per inversions i creació d'ocupació

Deduccions per inversions i creació d'ocupaci ... Inversions culturals 10% Plataformes per persones discapacitades en vehicles de transport públic.
Read more

LA DEDUCCIÓ PER INVERSIONS MEDIAMBIENTALS: UN INSTRUMENT ...

LA DEDUCCIÓ PER INVERSIONS ... DEDUCCIONS PER INVERSIONS ... Durant la sessió de avui el Sr. Gerard Marata, Advocat i soci del departament Fiscal de ...
Read more

mediambientals:UNA OPORTUNITAT FISCAL PER FINANÇAR INVERSIONS

La deducció per inversions mediambientals:UNA OPORTUNITAT FISCAL PER FINANÇAR INVERSIONS Gerard Marata
Read more

www.aceser.org

www.aceser.org
Read more