Dea Presentacio

60 %
40 %
Information about Dea Presentacio

Published on January 23, 2009

Author: mroyo

Source: slideshare.net

Description

Presentació DEA

COCONSTRUCCIÓ DE CONEIXEMENT ALGEBRAIC AL PRIMER CICLE DE L’ESO MITJANÇANT LA PARTICIPACIÓ EN FÒRUMS ELECTRÒNICS DE CONVERSA . Doctoranda: M. Pilar Royo Regueiro Tutora: Dra. M. Luisa Pérez Cabaní Director: Dr. César Coll Salvador Juliol 2007

El tema d’estudi Presentació del treball Motivacions El tema d’estudi Motivacions Presentació personal Motivacions personals PRESENTACIÓ Presentació personal El tema d’estudi Presentació del treball Motivacions personals Motivacions

Una corda al voltant del món. Fem passar una corda al voltant de l'equador terrestre. Després afegim un tros de deu metres de llarg i tibem la corda d'una manera uniforme perquè la distància entre la superfície de la Terra i la corda sigui la mateixa a tot arreu. Seria suficient aquesta distància perquè un gat pogués passar per sota de la corda?

Fem passar una corda al voltant de l'equador terrestre. Després afegim un tros de deu metres de llarg i tibem la corda d'una manera uniforme perquè la distància entre la superfície de la Terra i la corda sigui la mateixa a tot arreu. Seria suficient aquesta distància perquè un gat pogués passar per sota de la corda?

“ Gran part d'aquest llibre es refereix als canvis que provoca en el nostre pensament l‘ús de “llapis i paper”, o d'instruments simbòlics i els seus equivalents mentals: els instruments psicològics . D'una banda, instruments simbòlics com l'escriptura, les fórmules, els signes i els diferents tipus de notacions ens donen molt poder; per altra banda, reestructuren algunes de les nostres funcions més naturals com la memòria i la imaginació, fent-les depenents d'ajudes simbòliques externes. En lloc de manipular mentalment “2 П R -2Пr = 10 m; R – r = 1,6 m”, em vaig trobar depenent de la seva representació simbòlica en un tros de paper”. (Kozulin, 1998)

“ Donat que els límits de les nostres predisposicions mentals inherents poden trascendir-se recorrent a sistemes simbòlics més poderosos, una funció de l’educació és equipar els éssers humans amb els sistemes simbòlics necessaris per aconseguir-ho” (Bruner, 1997).

El tema d’estudi ús motivació temps contingut

Aportacions per a la millora de la pràctica docent Segons Arcavi (2005), les pràctiques a l’aula poden: Fer [als símbols] un lloc a la conversa. no sempre voler tencar processos en intèrvals tencats de temps. (permetre) la recerca dels significats dels símbols, en paral·lel i a continuació de la solució de problemes (rutinaris o no), i també abans de procedir a l’aplicació automàtica de regles. … +

Segons Arcavi (2005), les pràctiques a l’aula poden:

Fer [als símbols] un lloc a la conversa.

no sempre voler tencar processos en intèrvals tencats de temps.

(permetre) la recerca dels significats dels símbols, en paral·lel i a continuació de la solució de problemes (rutinaris o no), i també abans de procedir a l’aplicació automàtica de regles.Ubiratan d’Ambrosio (2005): Adoptar una postura ètica mitjançant un currículum que col·loqui en primer pla activitats significatives per als alumnes, amb objetius apropiats i donant rellevància a la naturalesa interactiva, cooperativa i reflexiva de l’educació matematica . Facilitar el discurs i l’aprenentatge en un ambient col.laboratiu és contribuir a proporcionar el context adequat per al desenvolupament d’aquests valors. Aportacions per a la millora de la pràctica docent + +

Bishop (1999) d efensa la necessitat de que tots els nens participin en la construcció social de significats . Proposa un ritme de comunicació que permita als alumnes posar en ordre els seus significats compartits i solucionar els seus desacords. Aportacions per a la millora de la pràctica docent + +

L’ÀLGEBRA EN EL CURRÍCULUM ESCOLAR. A) National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) + + -utilitzar gràfiques per a analitzar la naturalesa dels canvis quantitatius en relacions lineals. D- Analitzar el canvi en contextos diversos. -modelitzar i resoldre problemes contextualitzats utilitzant representacions diverses, com gràfiques, taules i equacions. C- Utilitzar models matemàtics per a representar i comprendre relacions quantitatives. -iniciar la comprensió conceptual dels diferents usos de les variables. -explorar relacions entre expressions simbòliques i gràfiques de línies, posant especial atenció en el significat de l’ordenada a l’origen i del pendent. B- Representar i analizar situacions i estructures matemàtiques utilitzant símbols algebraics. – identificar funcions, lineals o no lineals, i contrastar les seves propietats a partir de taules, gràfiques o equacions. relacionar i comparar distintes formes de representació d’una relació. A- Comprendre patrons, relacions i funcions. -representar, analitzar i generalitzar una varietat de patrons mitjançant taules, gràfiques, paraules i, quan sigui possible, regles simbòliques. -relacionar i comparar distintes formes de representació d’una relació. EXPECTATIVES corresponents al primer cicle de l’ ESO ESTÀNDARS que haurien d’incloure els programes d’ensenyament de totes les etapes.

– identificar funcions, lineals o no lineals, i contrastar les seves propietats a partir de taules, gràfiques o equacions.

relacionar i comparar distintes formes de representació d’una relació.

L’ÀLGEBRA EN EL CURRÍCULUM ESCOLAR. B) OCDE/PISA 6. Emprar, quan convingui, diferents llenguatges matemàtics (algèbric, estadístic, geomètric, gràfic) per tal que les seves possibilitats expressives i de raonament millorin en rigor i precisió. C) Disseny curricular de l’ ESO a Catalunya 6. Destresa simbòlica, formal i tècnica. Inclou decodificar i interpretar el llenguatge simbòlic i formal i comprendre la seva relació amb el llenguatge natural, traduir del llenguatge natural al simbòlic, manipular les afirmacions i expressions que continguin símbols i fòrmules, emprar variables i resoldre equacions i realitzar càlculs. + +

6. Emprar, quan convingui, diferents llenguatges matemàtics (algèbric, estadístic, geomètric, gràfic) per tal que les seves possibilitats expressives i de raonament millorin en rigor i precisió.

Experiència personal, docent i acadèmica. Aportacions per a la pràctica docent +

L’ús de la conversa en la introducció progressiva d’una major formalització i ús del llenguatge algebraic durant l’execució de determinades activitats matemàtiques. Cercant alternatives de millora a la pràctica docent a través de la investigació

Per què “fòrums de conversa escrita”? La lectura i l’escriptura faciliten la reflexió sobre les idees expressades sense la pressió dels intèrvals limitats de temps. L’expressió simbòlica de l’àlgebra correspon a una expressió escrita. Permet l’obtenció de registres escrits que poden ser utilitzats per a la posterior intervenció docent. Facilita el desenvolupament de la competència comunicativa, paral·lelament a la d’argumentar i justificar. (No substitueix la conversa oral.)

La lectura i l’escriptura faciliten la reflexió sobre les idees expressades sense la pressió dels intèrvals limitats de temps.

L’expressió simbòlica de l’àlgebra correspon a una expressió escrita.

Permet l’obtenció de registres escrits que poden ser utilitzats per a la posterior intervenció docent.

Facilita el desenvolupament de la competència comunicativa, paral·lelament a la d’argumentar i justificar.

(No substitueix la conversa oral.)

PRESENTACIÓ Presentació personal El tema d’estudi Presentació del treball Motivacions personals Motivacions

COCONSTRUCCIÓ DE CONEIXEMENT ALGEBRAIC AL PRIMER CICLE DE L’ESO MITJANÇANT LA PARTICIPACIÓ EN FÒRUMS ELECTRÒNICS DE CONVERSA LA RECERCA Marc teòric. Objetius i preguntes de recerca. Metodologia: el paradigma Design-Based Research. 4 EL DESENVOLUPAMENT DE LA INVESTIGACIÓ

LA RECERCA

Marc teòric.

Objetius i preguntes de recerca.

Metodologia: el paradigma Design-Based Research.

4 EL DESENVOLUPAMENT DE LA INVESTIGACIÓ

MARC TEÒRIC Què entenc per “àlgebra”?. Què pretenc que aprenguin els meus alumnes? Com entenc el procés d’ensenyament i aprenentatge? Quina funció assignaré a les TIC? La investgació. Marc teòric

Què entenc per “àlgebra”?. Què pretenc que aprenguin els meus alumnes?

Com entenc el procés d’ensenyament i aprenentatge?

Quina funció assignaré a les TIC?

Basar-se en situacions problemàtiques que condueixen a la simbolització. Però també en: L’anàlisi de relacions entre quantitats, adonar-se de l’existència d’ estructures , estudi del canvi , generalització … (Kieran, 2004, p. 149). La capacidad d’ interpretar y fer un ús creatiu dels símbols matemàtics en la descripció de situacions i en la resolució de problemes (Arcavi, 1994). L’ÀLGEBRA escolar. Més enllà de la manipulació simbòlica La investgació. Marc teòric

Una concepció constructivista de l’ensenyament i l’aprenentatge (Coll, 2001) El discurs reflexiu a l’aula posa de manifest el lligam entre el social i l’ndividual. La participació en una activitat com el discurs reflexiu constitueix la condició que possibilita l’aprenentatge, però són els individus els qui efectivament realitzen aquest aprenentatge. La investgació. Marc teòric

Les TIC com a agents de canvi Concebre formes d’intervenció que intervinguin en el canvi dels models pedagògics, en les pràctiques a l’aula i en els continguts curriculars, a fi de conduir els estudiants cap a un aprenentatge significatiu i satisfactori. (Rojano, 2003). La investgació. Marc teòric

OBJECTIU GENERAL DE LA RECERCA Analitzar la c.c.a. en alumnes de 1r cicle de l’ESO mitjançant la discussió i la indagació conjunta d’estratègies de resolució de problemes realitzades a través de l’ús de fòrums electrònics de conversa. Analitzar les característiques de la funció docent que afavoreixen aquesta construcció en el procés d’aprenentatge. Objectius i preguntes de recerca

Analitzar la c.c.a. en alumnes de 1r cicle de l’ESO mitjançant la discussió i la indagació conjunta d’estratègies de resolució de problemes realitzades a través de l’ús de fòrums electrònics de conversa. Analitzar les característiques de la funció docent que afavoreixen aquesta construcció en el procés d’aprenentatge.

La recerca. Metodologia D-B R

ESTUDI PILOT Revisió dels objectius de la recerca. Revisió i actualització, si convé, del marc teòric. Revisió i modificació del material curricular en funció dels resultats de l’experiència pilot. Análisi de les dades en funció de las qüestions de recerca. Conclusions.. SEGONA EXPERIENCIA La recerca. Metodologia D-B R RESULTATSS DE LA INTERVENCIÓ PRINCIPIS TEÓRICS i CONJECTURES Accions i Resultats intermitjos Eines i materials Estructura de la tasca Estructura participant

la conjectura Partint del llenguatge natural i dels procediments emprats inicialment pels propis estudiants, els fòrums de conversa de l’entorn digital MOODLE, utilitzats per a indagar col·laborativament en la recerca d’estratègies de resolució de problemes, faciliten la reflexió i la comunicació d’idees entre els alumnes. faciliten la progressiva construcció individual i col·lectiva de coneixement algebraic. actuen com a agents de canvi que repercuteixen en el rol docent i en les relacions que s’estableixen a l’aula.

Partint del llenguatge natural i dels procediments emprats inicialment pels propis estudiants, els fòrums de conversa de l’entorn digital MOODLE, utilitzats per a indagar col·laborativament en la recerca d’estratègies de resolució de problemes,

faciliten la reflexió i la comunicació d’idees entre els alumnes.

faciliten la progressiva construcció individual i col·lectiva de coneixement algebraic.

actuen com a agents de canvi que repercuteixen en el rol docent i en les relacions que s’estableixen a l’aula.

El desenvolupament de la recerca LA FASE DE PREPARACIÓ De la formulació del problema al disseny de l’estudi pilot. Els resultats de l’estudi pilot i les seves implicacions LA FASE D’EXPERIMENTACIÓ La unitat didàctica. Disseny del curs moodle i de l’activitat. Tipus de dades i instruments per a la seva recollida. Anàlisi de les dades. L’ANÀLISI RETROSPECTIU DELS RESULTATS.

LA FASE DE PREPARACIÓ

De la formulació del problema al disseny de l’estudi pilot.

Els resultats de l’estudi pilot i les seves implicacions

LA FASE D’EXPERIMENTACIÓ

La unitat didàctica. Disseny del curs moodle i de l’activitat.

Tipus de dades i instruments per a la seva recollida.

Anàlisi de les dades.

L’ANÀLISI RETROSPECTIU DELS RESULTATS.

Elementos considerats a la planificació de l’estudi pilot L’estudi pilot Diàlegs dels fòrums. Prova individual escrita. Enquesta Dades per a l’anàlisi Pruova individual escrita de resolució de problemes Avaluació Unitat didàctica Fòrums de conversa en un entorno electrònic 3 Problemes Instruments L’aula d’informàtica Context 3 grups de 2n de l’ESO de l’IES Montilivi (Girona) (curs 2005-06). Població:

L’estudi pilot Els fòrums electrònics. Mostra d’una conversa. http://phobos.xtec.cat/mroyo223

E n una finca hi ha 18 animals entre gallines i porcs. En total hi ha 50 potes. Quants porcs i quantes gallines hi ha? Mrt comprobves que elnombre de potes, gallines i porcs es correcte, i de segur que seguint ls calculs correctes et donaràa.Per exemple si fas 17 porcs de 4 potes, per tant hi han 6 gallines de dos potes, has de calcular el total de nombre de potes i sabràs si es correcte o no ja que només hi ha un nombre correcte o això es el que jo crec. 

Mrt

comprobves que elnombre de potes, gallines i porcs es correcte, i de segur que seguint ls calculs correctes et donaràa.Per exemple si fas 17 porcs de 4 potes, per tant hi han 6 gallines de dos potes, has de calcular el total de nombre de potes i sabràs si es correcte o no ja que només hi ha un nombre correcte o això es el que jo crec. 

E n una finca hi ha 18 animals entre gallines i porcs. En total hi ha 50 potes. Quants porcs i quantes gallines hi ha? Alb 7. 4=28 50-28=22 22:2= 11 gallines 18- 11= 7 porcs

Alb

7. 4=28

50-28=22

22:2= 11 gallines

18- 11= 7 porcs

E n una finca hi ha 18 animals entre gallines i porcs. En total hi ha 50 potes. Quants porcs i quantes gallines hi ha? Nr tenim les dues formules  G + P = 18                                  2G + 4P = 50 Gallines= 18 - Porcs o sigui G=18- P Podem substituir el valor de G a la 2a formula: 2 ( 18 - P ) + 4 P = 50 36 - 2P + 4P = 50 2P = 50 - 36 P= 14:2 = 7   o sigui P=7 porcs substituim a la formula G = 18 - P        o sigui      G =18 - 7;         G = 11 Sol.lució: 7 porcs i 11 gallines, total 18 animals

Nr

tenim les dues formules  G + P = 18

                                 2G + 4P = 50

Gallines= 18 - Porcs o sigui G=18- P

Podem substituir el valor de G a la 2a formula:

2 ( 18 - P ) + 4 P = 50

36 - 2P + 4P = 50

2P = 50 - 36

P= 14:2 = 7   o sigui P=7 porcs

substituim a la formula G = 18 - P        o sigui      G =18 - 7;         G = 11

Sol.lució: 7 porcs i 11 gallines, total 18 animals

E n una finca hi ha 18 animals entre gallines i porcs. En total hi ha 50 potes. Quants porcs i quantes gallines hi ha? Nr tenim les dues formules  G + P = 18                                  2G + 4P = 50 Gallines= 18 - Porcs o sigui G=18- P Podem substituir el valor de G a la 2a formula: 2 ( 18 - P ) + 4 P = 50 36 - 2P + 4P = 50 2P = 50 - 36 P= 14:2 = 7   o sigui P=7 porcs substituim a la formula G = 18 - P        o sigui      G =18 - 7;         G = 11 Sol.lució: 7 porcs i 11 gallines, total 18 animals

Nr

tenim les dues formules  G + P = 18

                                 2G + 4P = 50

Gallines= 18 - Porcs o sigui G=18- P

Podem substituir el valor de G a la 2a formula:

2 ( 18 - P ) + 4 P = 50

36 - 2P + 4P = 50

2P = 50 - 36

P= 14:2 = 7   o sigui P=7 porcs

substituim a la formula G = 18 - P        o sigui      G =18 - 7;         G = 11

Sol.lució: 7 porcs i 11 gallines, total 18 animals

De la Prova escrita individual

De la Prova escrita individual

A mode de conclusió general Una reflexió sobre el procés i els resultats d’aquest estudi porten a considerar que al primer cicle de l’ESO els fòrums de conversa poden incidir en la motivació de l’alumnat i actuar com a mediadors en la construcció de coneixement algebraic quan són utilitzats en un entorn digital per a la resolució de problemes de forma col·laborativa. També es constata que les característiques de les seves repercussions en l’aprenentatge realitzat pels estudiants i en el rol docent mereixen ser tingudes en consideració. L’estudi pilot

Una reflexió sobre el procés i els resultats d’aquest estudi porten a considerar que al primer cicle de l’ESO els fòrums de conversa poden incidir en la motivació de l’alumnat i actuar com a mediadors en la construcció de coneixement algebraic quan són utilitzats en un entorn digital per a la resolució de problemes de forma col·laborativa. També es constata que les característiques de les seves repercussions en l’aprenentatge realitzat pels estudiants i en el rol docent mereixen ser tingudes en consideració.

ENSENYAR I APRENDRE A COMUNICAR-NOS I A PENSAR MILLOR L’àlgebra i la funció educadora de la conversa :

DIFICULTATS I MANCANCES El treball col·laboratiu podria concretar-se millor amb un treball conjunt previ a la prova escrita individual. L’aprenentatge dels mecanismes de resolució d’equacions queda en part postergat a 3r curs. Seria més adequat aconseguir un desenvolupament parel.lel dels aprenentatges de significat i regles de transformació. Dificultat per distingir aspectes docents i aspectes de recerca. Dificultat d’objectivar les dades. Dificultats per seleccionar criteris per a l’ establiment de les dades que cal analitzar.

El treball col·laboratiu podria concretar-se millor amb un treball conjunt previ a la prova escrita individual.

L’aprenentatge dels mecanismes de resolució d’equacions queda en part postergat a 3r curs. Seria més adequat aconseguir un desenvolupament parel.lel dels aprenentatges de significat i regles de transformació.

Dificultat per distingir aspectes docents i aspectes de recerca.

Dificultat d’objectivar les dades.

Dificultats per seleccionar criteris per a l’ establiment de les dades que cal analitzar.

LÍNIES DE FUTUR… Influència del factor presencial. Cal tenir-lo en compte. S’ha constatat que l’ús dels fòrums la interacció presencial pot resultar positiu. El treball col.laboratiu podria completar-se amb una tasca conjunta que podria consisitir, per exemple, en una tasca utilitzant el wiki. Considerant, entre altres factors, les dificultats inherents a l’instrument utilitzat, cal determinar quins aspectes de l’àlgebra es tindran en compte. Cal defini el paper de l’eina tecnològica en la conversa. D-B R. Anàlisi del discurs i objectius. Quines categories i quins indicadors?

Influència del factor presencial. Cal tenir-lo en compte. S’ha constatat que l’ús dels fòrums la interacció presencial pot resultar positiu.

El treball col.laboratiu podria completar-se amb una tasca conjunta que podria consisitir, per exemple, en una tasca utilitzant el wiki.

Considerant, entre altres factors, les dificultats inherents a l’instrument utilitzat, cal determinar quins aspectes de l’àlgebra es tindran en compte.

Cal defini el paper de l’eina tecnològica en la conversa.

D-B R. Anàlisi del discurs i objectius.

Quines categories i quins indicadors?

Gràcies! Pili Royo Regueiro [email_address] UdG, Juliol de 2007

Gràcies!

Add a comment

Related pages

DEA DRONES - Presentación - YouTube

DEA DRONES - Presentación ... Standard YouTube License; ... presentacion personal entrevista laboral - Duration: ...
Read more

Presentación DEA. Discalculia by Juan Antonio Noguera ...

Do you really want to delete this prezi? Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again. Delete Cancel
Read more

Dea. Diana Arufe, presentación de Eusebio Leal - YouTube

Dea. Diana Arufe, presentación de Eusebio Leal ... Eusebio Leal valora relación de la RD con Cuba y dice este país es tierra de hombres ...
Read more

Presentación DEA by Jose Antonio Mingot Cervera on Prezi

Make your likes visible on Facebook? Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline. You can change this under Settings ...
Read more

Vídeo de presentación i+dea | I+dea

Innovation at Grupo Siro i+dea y Grupo Siro What we offer; Agri-food Sustainability Raw Materials, i+dea, society Joint Projects Success Stories;
Read more

SVB + DEA

Suport Vital Bàsic i Ús del DEA La gran diferència entre nosaltres i altres empreses del sector consisteix que nosaltres no som solament una empresa que ...
Read more

DEA | La Llacuna Online .cat

Tag Archives: DEA. 14 mar. Presentació dels desfibril·ladors Divendres 18 de març, a les 8 del vespre, a la sala de Plens de l’Ajuntament, ...
Read more

Presentació del Diccionario del español actual DEA

L’aparició del Diccionario del español actual (DEA) de Manuel Seco (obra que s’ha elaborat durant un període de gairebé trenta anys, ...
Read more

Colegio La Presentación - College Academic Building in ...

See 3 photos and 2 tips from 33 visitors to Colegio La Presentación. "Primer chek-in en el lugar donde crecí!! Mi cole!! ;-)"
Read more

Dea Henson | LinkedIn

Ver el perfil profesional de Dea Henson en LinkedIn. LinkedIn es la red de negocios más grande del mundo que ayuda a profesionales como Dea Henson a ...
Read more