De nye aktivister

33 %
67 %
Information about De nye aktivister

Published on January 27, 2008

Author: tfpuge

Source: slideshare.net

Mandagmorgen 1 På sporet af De Nye Aktivister På godt et år er bekymringen for global opvarmning vokset fra ni- rejse fra at være et randfænomen på venstrefløjen til at være hver- cheemne til dominerende dagsorden internationalt. Klimasagen dagsfænomen i Familien Danmark. topper den folkelige miljødagsorden, og gennemslaget er mar- I analysen af danskernes holdninger indkredsedes en gruppe kant i både erhvervsliv og politik. På de toneangivende bilmesser kaldet ”De Nye Aktivister”, som udgør godt 35 procent af be- lancerer de store bilproducenter avantgardistiske energiøkono- folkningen. Se figur 1. Baggrunden var en internetbaseret Zapera- miske biler på samlebånd. Energikoncerner markedsfører CO2- måling af 1011 danskeres holdninger til global opvarmning. Som fri elektricitet i primetime tv. I Ikea og Wallmart må kunderne en første beskrivelse blev godt 1/3 af befolkningen fremhævet styre udenom pallevis af lavenergipærer, hvis de i dag vil have fat som så dedikeret på klima-sagen, at gruppen kan blive de hver- i en gammeldags glødepære. dagsaktivister, der gennem normer, handlinger og politiske for- Politisk er det ikke bare Danmark, som har foretaget noget af ventninger kan bære en ny kultur igennem overalt i samfundet. en håndbremsevending i klimaspørgsmålet. EU holder topmøder Aktivistgruppen er indkredset gennem holdningen på to di- dedikeret til klimapolitik. Kloden rundt opfanger de folkevalgte mensioner – dels en vurdering af den enkeltes personlige offer- den samme bevægelse i tiden og følger den samme type af poli- vilje, dels tendensen til at ”tørre ansvaret af på politikerne”. tisk logik, som herhjemme på kort tid har ført til, at regeringen Grundhypotesen er, at folk som forventer, at det politiske system har afskaffet skattestoppet for energiafgifter, omlagt bilafgifter- håndterer et givent problem, sjældent selv mobiliserer de store res- ne, lanceret en ambitiøs energihandlingsplan, slettet sporene ef- sourcer for at bidrage til løsningen. Aktivisme udspringer ofte ter Bjørn Lomborg og taget rollen som vært for klimatopmødet af trods, og bæres af mennesker, som ikke kan se sig fri for an- i 2009. svaret til at skabe forandringen. Alt dette nævnt, ikke fordi tiltagene i sig selv løser klimapro- Som en første pejling på klimasagens hverdagsaktivister tog blemerne hverken helt eller halvt, men for at illustrere bredden i analysen fra marts 2007 udgangspunkt i svarene på to konkrete det aktuelle opbrud. Et tilstrækkeligt stort segment i Vestens be- folkninger er blevet tilstrækkeligt bekymrede og tilstrækkeligt villige til at ændre adfærd. Bilfabrikanter, energiproducenter, de- tailkæder, politikere og andre, som henvender sig til massemar- MM | På sporet af de nye aktivister kedet, må agere på en ny måde i dag. Klimasagens folkelige opbrud I den forstand kan man sige, at klimasagens folkelige opbrud Forventninger til politikerne og en selv allerede er startet. Høj De afventende De loyale medspillere Klimasagens fem folkelige hovedgrupperinger 4% 10% Forventninger Spørgsmålet er så, hvor langt bevægelsen vil nå, og om eksem- til politikere De uafklarede pelvis Verdensnaturfonden kan bidrage til at styrke og orkestre- 46% re dette folkelige opbrud, herhjemme og globalt. Marts 2007 fremlagde Huset Mandag Morgen analysen ”1 ton De ligeglade De nye aktivister 5% 35% mindre – de holdningsmæssige forudsætninger for klimasagens folkebevægelse”. Hovedsynspunktet var, at alle store samfunds- Lav skift både har en parlamentarisk og en folkelig dimension. I mil- Lav Forventninger til sig selv Høj jøsagen genfindes dette herhjemme eksempelvis i 1970ernes atomdebat, op gennem 1980erne i erhvervslivets sindelagsskifte Figur 1: En gruppering af klimasagens aktivister tegner sig. i forureningsspørgsmål, og i 1990erne i den økologiske bevægelses Kilde: Zapera for Huset Mandag Morgen

2 Mandagmorgen spørgsmål. Et udsagn lød: ”Politikerne bør handle for at ned- MM | De nye aktivisters dagsorden bringe udledningen af CO2”. Her har en del så været enige, en del Aktivisternes holdninger vs. resten af befolkningen uenige, og atter andre har svaret ”ved ikke” eller ”hverken/eller”. De enige udgør en gruppe, som har forventninger til at politi- Klimaforandringerne skyldes menneskeskabte årsager kerne kan løse problemet. Et andet udsagn lyder: ”Jeg er parat til 92% at gå forrest for at reducere min egen udledning af CO2”. Igen med 72% mulighed for at være enig, uenig, eller melde pas. DIAGNOSEN Global opvarmning vil i høj grad påvirke min hverdag og Ud fra disse to spørgsmål tegnedes i analysen fra marts 2007 livskvalitet inden for de nærmeste 10-20 år konturerne af fire hovedgrupperinger i befolkningen: 53% 28% • DE LIGEGLADE. En lille gruppe på fem procent, som hverken forventer noget af politikerne eller sig selv. Generelt mener ”De Ligeglade” ikke, at der er noget problem. Jeg vil gerne vide, hvor meget CO2, jeg selv udleder. • DE AFVENTENDE. En gruppe på fire procent af befolkningen me- 95% 64% ner, at global opvarmning er noget politikerne må tage sig af, mens ”De Afventende” ikke selv behøver at gøre noget per- Jeg ønsker mere viden om, hvorledes jeg selv kan begrænse CO2-udledningen. sonligt. Selvom ”De Afventende” således medgiver, at politi- 93% kerne skal gøre noget, så dækker synspunktet ikke over no- 64% get reelt personligt engagement. ”De Afventende” er den grup- HANDLING Jeg tror, jeg kan finde forbrugsområder, hvor jeg kan pe i samfundet, som har mindst vilje til at yde noget i klima- begrænse min CO2-udledning. sagen. 80% 54% • DE LOYALE MEDSPILLERE. 10 procent af befolkningen har på en gang høje forventninger til politikernes og egen indsats. Jeg er parat til at gå forrest for at begrænse min Umiddelbart lyder det som en oplagt målgruppe for folkelige udledning af CO2. klimakampagner. Det omfattende spørgesæt, som ligger til 100% 34% grund for analysen af danskernes klima-holdninger, afslører imidlertid, at ”De Loyale Medspillere” sjældent er de store ilds- Det er upassende at køre i firhjulstrækker, når man jæle. ikke har et reelt behov for firhjulstrækket • DE NYE AKTIVISTER. 35 procent af befolkningen har høje for- NORMER 80% ventninger til egen indsats, men ikke til politikernes. Denne 54% gruppe har markant mere aktivistiske holdninger i klimasagen end befolkningen generelt. De Nye Aktivister kan blive arvta- Der skal satses mere på den kollektive trafik for at reducere den samlede CO2-udledning. gerne til de nichemiljøer, som bar klimatænkningen i 1980er- 82% ne og 1990erne. En vellykket mobilisering af De Nye Aktivister 54% vil sikre klima-sagens position som en bredt funderet folkelig strømning. Det er vigtigt, at Danmark markerer sig som et fore- gangsland inden for effektiv energiudnyttelse – også selvom det koster et større milliardbeløb. Endelig er i analysen beskrevet en femte gruppe, ”De Uafklarede”, 90% som udgøres af de 46 procent, som har svaret ”ved ikke” eller POLITIK 56% ”hverken/eller” til spørgsmålene om politikernes og personens Danmark bør gå forrest for at nedbringe CO2-udledningen. eget ansvar. De undvigende svar dækker over en gruppe, som ge- 92% nerelt højest tager en mellemposition i klimaspørgsmålet. Blandt 53% de uafklarede er en del, som er parate til at yde en personlig ind- Hvis jeg gør en øget indsats for at begrænse min egen sats. Men offerviljen er noget mindre end hos De Loyale udledning af CO2, så forventer jeg også, at politikerne gør en øget indsats for at Danmarks samlede CO2-udled- Medspillere, og langt mindre end hos De Nye Aktivister. ning begrænses. 90% Brug for bred kampagnestrategi 65% I udviklingen af en folkelig strategi er det relevant at indtænke De Nye Aktivister. Men det er samtidig vigtigt at være opmærk- De nye aktivister Resten af befolkningen som på, at også de øvrige fire grupperinger rummer personer, som er parate til at gøre en indsats. Dette kan illustreres gennem et af de spørgsmål, som indgår i Zapera-målingen fra februar Figur 2: De nye aktivister stiller diagnosen skarpere og har et personligt og politisk engagement i klimasagen, som skiller dem ud i forhold til 2007. Her er de adspurgte blevet præsenteret for udsagnet ”Jeg resten af befolkningen. er parat til at gå forrest for at begrænse min udledning af CO2”. Kilde: Zapera for Huset Mandag Morgen Blandt De Nye Aktivister er 100 procent enige. I de 65 procent af befolkningen, som falder udenfor aktivistkategorien, er blot 1/3

Mandagmorgen 3 enige. Den personlige handlevilje er således markant højere blandt des alt andet end politisk apatisk. Særligt vigtigt er de markant øge- De Nye Aktivister. Men fire ud af ti danskere, som angiver at være de forventninger til politikerne, som følger i kølvandet på en per- parate til at gå forrest for at nedbringe egen udledning af CO2, lig- sonlig indsats. I forbindelse med undersøgelsen er de adspurg- ger faktisk udenfor grupperingen De Nye Aktivister. te præsenteret for udsagnet ”Hvis jeg gør en øget indsats for at be- Årsagen er, at de fem grupperinger er tænkt som en første ind- grænse min egen udledning af CO2, så forventer jeg også, at po- kredsning af danskernes holdning, selekteret efter holdninger- litikerne gør en øget indsats for, at Danmarks samlede CO2-ud- ne til blot to spørgsmål. Selvom spørgsmålene viser sig at have ledning begrænses”. Ni ud af ti blandt De Nye Aktivister har den- stor forklaringskraft, så fortæller de ikke hele historien. Som be- ne noget-for-noget holdning. grebsliggørelse er det nyttigt at arbejde med en terminologi som En vellykket folkelig mobilisering af De Nye Aktivister vil så- De Nye Aktivister. Gruppen skiller sig ud på alle dimensioner i kli- ledes ikke tage presset af politikerne. Tværtom. ma-sagen, fra overordnet diagnose og normer, til personlig hand- lekraft og politiske synspunkter. Se figur 2. Så aktivisterne skal 160.000 aktivister stemmer på Pia Kjærsgaard tænkes ind i en folkelig strategi. Men der er altså mere at sige, og Politisk er det næppe nogen overraskelse, at den der stemmer på flere at nå, end den gruppe som er indkredset gennem de to Enhedslisten, også er en af De Nye Aktivister. Tilsvarende er der spørgsmål. ret stor sandsynlighed for, at den radikale eller SFeren ligger i I den videre analyse udvides perspektivet derfor. Der gives en gruppen. Sandsynligheden for at den radikale vælger er blandt række beskrivelser af grupperingen De Nye Aktivister. I identifi- De Nye Aktivister, er eksempelvis dobbelt så stor, som at Venstre- ceringen af særlige målgrupper for en folkelig kampagne arbej- vælgeren er det. Men da Venstre tiltrækker fire-fem gange så man- des samtidig med lidt bredere begreber, hvor andelen af De Nye ge vælgere, som De Radikale, så går der flere Venstre-sympatisører Aktivister indgår som det vigtigste, men ikke det eneste element. rundt med aktivistiske tilbøjeligheder. Den stærkere handlevilje hos De Nye Aktivister genfindes i Dette nævnt, også for at illustrere faren ved en for ensidig fo- en række mål for personlig handlevilje. Hvor det i den øvrige be- kusering på de nichegrupper, hvor andelen af nye aktivister frem- folkning er godt hver anden, som erklærer sig parate til at give af- står som særligt høj. Det folkelige opbrud i klimasagen er en bred kald for at begrænse CO2-udledningen, gælder det for ni ud af ti blandt De Nye Aktivister. Tilsvarende er ønsket om at kende egen CO2-udledning og mulighederne for at skære ned markant høje- re i gruppen. Ligesom De Nye Aktivister generelt har en langt MM | Sådan stemmer “De nye aktivister” større tiltro til, at de faktisk vil kunne finde områder, hvor de kan Andel vælgere som er nye aktivister reducere deres CO2-udledning. Enhedslisten 81% Gruppens større engagement bunder i nogle andre normer De Radikale 48% samt forventninger. Over halvdelen af De Nye Aktivister forven- ter at global opvarmning indenfor 10-20 år vil påvirke deres hver- SF 45% dag og livskvalitet i høj grad. I resten af befolkningen deles syns- Socialdemokraterne 38% punktet blot af hver fjerde. Tilsvarende er der i den øvrige be- Dansk Folkeparti 32% folkning en vis grobund for det synspunkt, at ”klimaændring fyl- Konservative 31% der for meget i den offentlige debat”. Da internetundersøgelsen blev gennemført i februar 2007 erklærede 2/3 af De Nye Aktivister Venstre 26% sig direkte ”uenige” i det udsagn. I resten af befolkningen ud- Gennemsnittet af nye aktivister gjorde gruppen af ”uenige” blot 1/3. i befolkningen som helhed (35%) Engagementet i klimaspørgsmålet slår igennem i synet på ens egen arbejdsplads. Generelt er der ikke ret mange danskere, som Antal nye aktivister fra hvert parti kan erklære sig enig i udsagnet ”min arbejdsplads har fokus på Enhedslisten 80.000 at nedbringe sin udledning af CO2”. Færre end hver sjette er eni- ge her, og i den henseende er der ingen forskel på De Nye Aktivister De Radikale 136.000 og den øvrige befolkning. Forskellen bliver imidlertid tydelig, SF 195.000 når der fokuseres på dem, som erklærer sig ”uenige” i udsagnet. Socialdemokraterne 411.000 Blandt De Nye Aktivister er mere end hver tredje direkte uenig, mens Dansk Folkeparti 161.000 det i resten af befolkningen er færre end hver fjerde. Hvis det lyk- kes at forstærke og systematisere klimatænkningen blandt De Konservative 119.000 Nye Aktivister, kommer arbejdspladserne til at forholde sig til Venstre 301.000 CO2-udledningen, ikke pga. krav fra politikere eller forbrugere, men fordi kritiske medarbejdere stiller spørgsmål. Figur 3: Enhedslisten og De Radikales vælgere er ofte nye aktivister. De Nye Aktivister har i udgangspunktet ikke de helt store for- Men i absolutte tal er der flere i bl.a. Venstre og Dansk Folkeparti. ventninger til politikernes handlinger, men aktivisterne har stær- Note: Zaperamåling gennemført før dannelsen af Ny Alliance. Data for Enhedslisten er behæftet med stor statistisk usikkerhed. ke holdninger til, hvad politikerne burde gøre. Gruppen er såle- Kilde: Huset Mandag Morgen pba. data fra Zapera, Gallup og Danmarks Statistik.

4 Mandagmorgen bevægelse, som genfindes i alle sektorer og segmenter. Det gæl- Jyske mødre kan blive klimasagens frontgruppe der for uddannelse, beskæftigelse, alder, indkomst, geografi, Som det fremgår af figur 4, er kvinderne en mere oplagt mål- køn etc. Der er forskelle i gennemslaget, og forskellene er nytti- gruppe end mændene. Generelt har kvinder lidt mindre tiltro til, ge at kende i tilrettelæggelse af folkelige kampagner. Men den at klimasagen kan overlades til politikerne, hvilket i sig selv an- der stirrer sig blind på særgrupper som Enhedslistens og De tyder aktivist-energi. Den store skillelinje er imidlertid, at kvin- Radikales velvillige vælgere, overser det væsentlige. Pia Kjærsgaard derne betoner det personlige ansvar. De er parate til at gå forrest har flere vælgere blandt De Nye Aktivister end både Enhedslisten for at nedbringe egen CO2-udledning. Denne kønsforskel har og De Radikale.De Nye Aktivister findes i alle lejre. Venstre er det potentiale til at rejse langt. Marketing rettes i stigende grad mod parti, hvis vælgere sjældnest matcher grupperingen. Men for- kvinder, som i familier fremstår som de centrale beslutningsta- skellen er ikke større, end at hvor 35 procent af befolkningen er gere på mange forbrugsområder. Dette gælder også for valg af nye aktivister, så er 25 procent af Venstres vælgere det. Dermed bolig, som er det væsentligste område overhovedet, hvad angår stemmer godt 300.000 af De Nye Aktivister på Venstre, i antal den enkelte families påvirkning af klimaet. kun overgået af de 410.000, som stemmer på Socialdemokraterne. Også forældre med hjemmeboende børn er som tendens me- re lydhøre i klima-spørgsmålet. Bekymringen for børnenes frem- Mænd er mere afventende tid fremgår klart af undersøgelsen, og samlet indikerer dette, at Der er ingen forskel på, hvor mange nye aktivister, der er blandt danske mødre kan blive en frontgruppe i dannelsen af en folke- hhv. mænd og kvinder. Alligevel fremstår kvinderne samlet set lig klimabevægelse. Aktiviteter, som tager udgangspunkt i bør- som en imødekommende gruppe i forhold til at skabe ændret nehaver, skoler og fritidsinstitutioner fremstår som oplagte ind- adfærd i klimaspørgsmål. Årsagen er, at andelen af De Nye satsområder, med mulighed for inddragelse af forældre. Aktivister kun fortæller en del af historien om en enkeltgruppes Bilister fremstår i gennemsnit som lidt mindre lydhøre for kli- lydhørhed for klimasagen. Graver man dybere i data, viser det ma-spørgsmål end folk uden bil. Gruppen af bilister som kører sig, at nok er der både blandt mænd og kvinder 35 procent nye ak- langt på literen, over 18 km/l, er dog noget mere fremkommeli- tivister, men herefter melder forskellene sig. Mens kvinderne ge. Her sidder ofte en radikal eller en SFer bag rattet, mens rummer en del i den næstmest klimavenlige gruppe, De Loyale Enhedslistens vælgere generelt bare kører tog. Kampagne- Medspillere, så er en ikke ubetydelig del af mændene enten blandt aktiviteter, som når folk i offentlige transportmidler, herunder ”De Afventende” eller ”De Ligeglade”. To grupper som man ik- gennem trafikaviserne, er således forholdsvis præcise i fokus. ke skal vente sig noget af, i forhold til dannelsen af en klimasa- Transport er imidlertid et område, som minder om beskrivel- gens folkebevægelse. sen af vælgerne. Samlet set har de fleste husstande bil, og det For at få et mere præcist billede af enkeltgruppers imøde- gælder også for et flertal af De Nye Aktivister. kommenhed overfor klima-spørgsmål, er i den videre analyse Den oprindelige Zapera-måling blev ikke designet til at udle- gennemført en sammenvejning af grupperne De Nye Aktivister, de finere nuancer i De Nye Aktivisters geografiske tilhørsforhold. De Loyale Medspillere, De Afventende og De Ligeglade. I figur 4 Der er givetvis meget at sige om forskellige regioner og bytyper, og 5 ses, hvordan mænd, kvinder, forældre, bilister og andre seg- men som undersøgelsen er designet, må niveauet holdes mere menter placerer sig i forhold til befolkningens gennemsnit. overordnet. Vi kan få lidt at vide om tendenserne i Jylland, i Reglen er, at jo længere nede mod højre hjørne, en gruppe Storkøbenhavn, og for det øvrige Sjælland og øerne generelt. ligger, desto mere aktivistisk er den. Grupper placeret i øverste Holdt i så grove inddelinger må de største forventninger knyt- venstre hjørne er derimod mindre aktivistiske end gennemsnits- tes til gennemsnitsjyden. Disse udviser godt nok overgennem- danskeren. I vurderingen af en gruppes imødekommenhed for snitlig stor tiltro til politikerne, men har samtidig klart den største klimakampagner er diagonalen fra øverste venstre til nederste personlige vilje til handling. Der er en fært af De Loyale Medspillere højre hjørne således en god indikation. Der må imidlertid sam- over jyder, sådan i al gennemsnitlig almindelighed. Storkøbenhavn tidig tages højde for, at gruppen i øverste højre hjørne, De Loyale derimod viser den helt rette aktivistskepsis overfor politikere, Medspillere, generelt er mere klima-bevidste end modpolen, De men da denne holdning ikke bakkes op af høje forventninger til Ligeglade, i nederste venstre hjørne. Derfor kan gruppernes åben- egne handlinger, fremstår hovedstadsregionen ikke som speci- hed for klimaspørgsmål illustrativt indkredses gennem de områder, elt aktivistisk. Overordnet er der dog tale om variationer omkring som er markeret i figurerne. gennemsnittet. Det er samtidig vigtigt at se det store billede. Små afvigelser i centrum af figuren viser ikke andet, end at den enkelte gruppe Gå efter de mellemlangt uddannede stort set er lige så imødekommende overfor klima-sagen som I figur 5 uddybes billedet af enkeltgruppers engagement i kli- gennemsnitsbefolkningen. Det interessante er de store afvigelser, masagen. og altså stadig med opmærksomhed på den grundlektion, studiet Fordelt på jobtyper fremstår de ufaglærte som den klart mest af De Nye Aktivisters politiske tilhørsforhold gav. Det kan godt være aktivistiske gruppe. I modsatte ende af spektret ligger lavere funk- at en nichegruppe som Enhedslisten har den højeste andel af nye tionærer samt selvstændige og arbejdsløse. De to sidste grupper aktivister, men derfor er partiet grundet sin størrelse stadig det, dog med betydelige statistiske forbehold grundet antallet af svar som tiltrækker færrest af De Nye Aktivister. i disse grupper. Noget tyder imidlertid på, at det ikke bliver de selvstændige, som af sig selv bærer klimatænkningen ind i deres

Mandagmorgen 5 MM | Røntgenbillede af de nye aktivister Målgrupper for WWF Kvinder mere aktivististiske Ligesom forældre Lille andel Lille andel af nye aktivister af nye aktivister Høj Høj Afventende Medspillere Afventende Medspillere Mænd Voksne uden børn Forventninger Forventninger til politikere til politikere Gennemsnits- Gennemsnits- danskeren danskeren Kvinder Forældre med børn Stor Stor andel andel af nye af nye Ligeglade Aktivistiske aktivister Ligeglade Aktivistiske aktivister Lav Lav Lav Forventninger til sig selv Høj Lav Forventninger til sig selv Høj Og de benzinøkonomiske Samt delvist jyder Lille andel Lille andel af nye aktivister af nye aktivister Høj Høj Afventende Medspillere Afventende Medspillere Øvrige Sjælland og øer Bilejer under 18 km/l Forventninger Forventninger til politikere til politikere Jylland Ingen bil Gennemsnits- Gennemsnits- danskeren danskeren Bilejer over 18 km/l Storkøbenhavn Stor Stor andel andel af nye af nye Ligeglade Aktivistiske aktivister Ligeglade Aktivistiske aktivister Lav Lav Lav Forventninger til sig selv Høj Lav Forventninger til sig selv Høj Figur 4: De aktivististiske træk er mest fremtrædende blandt kvinder, forældre med hjemmeboende børn, til dels jyder samt blandt folk som enten kører langt på literen eller slet ikke har bil. Note: De enkelte gruppers placering er baseret på en sammenvejning af andelen af ”loyale medspillere”, ”ligeglade”, ”afventende” og ”de nye aktivister”. Jo længere ned mod højre hjørne, en gruppe ligger, desto stærkere er det aktivistiske præg i forhold til gennemsnitsbefolkningen. Kilde: Zapera & Huset Mandag Morgen. virksomheder. En del af dem har formentlig brug for inspiration Ses på befolkningens uddannelsesmæssige baggrund, så er udefra. der en parallel mellem engagementet hos gruppen af ufaglærte, Bemærkelsesværdigt er også, hvordan pensionister og stude- og så gruppen, som har folkeskolen som højeste uddannelse. I rende begge viser træk af De Loyale Medspillere. De yngste og denne gruppe er udover ufaglærte også mange ældre, hvilket bi- ældste er fælles om at betone det personlige ansvar, men har altså drager til at løfte autoritetstroen og dæmpe aktivistenergien. i gennemsnit også en tendens til at overlade opgaven til politi- Den mest indlysende målgruppe fremstår dog som personer- kerne. ne med mellemlange videregående uddannelser. Gruppen frem-

6 Mandagmorgen står som klart aktivistisk. Da analysen i dette tilfælde er baseret MM | Flere røntgenfotos på besvarelser fra 130 personer med mellemlange videregående Andre målgrupper for WWF uddannelser, er vi inde i et felt, hvor det statistiske grundlag er ret Ufaglærte mest aktivististiske robust. Der er således solide grunde til at målrette kampagne- Lille andel af nye aktivister aktiviteter mod dette uddannelsessegment. Da mellemlangt ud- Høj dannede ofte arbejder i kollegiale fællesskaber, herunder i sko- Afventende Medspillere (Arbejdsløs) ler, børnehaver og sygehuse, kan det overvejes at stimulere til, at (Selvstændige) Pensionist Studerende disse gruppers folkelige engagement bæres ind på arbejdsplad- Lavere serne. funktionær På andre områder er det svært at udlede overbevisende møn- Forventninger til politikere stre i enkeltgrupperingers holdninger. I figur 5 beskrives ek- Gennemsnits- sempelvis holdningerne i forskellige aldersgrupper. Her genfin- danskeren des tendensen til, at de yngste og ældste stiller størst krav til sig selv, uden at de af den grund fremstår som rendyrkede målgrupper Højere Faglært for folkelige klimakampagner. På samme vis er det svært at ud- funktionær Ufaglært Stor andel af nye lede systematikker mellem indkomstfordeling og klimahold- Ligeglade Aktivistiske aktivister ninger, mellem offentlig og privat ansættelse, eller mellem ek- Lav Lav Forventninger til sig selv Høj sempelvis antal flyrejser og viljen til at ændre adfærd. Mellemlangt uddannede er frontgruppe Den videre proces Lille andel af nye aktivister Begrebsliggørelsen af De Nye Aktivister er en operationel måde Høj Afventende Medspillere at synliggøre det hastigt stigende folkelige engagement i klima- sagen. Samtidig peger selve definitionen – en personlig aktivis- (Gymnasial) me kombineret med en vis skepsis til politikernes handlemulig- Erhvervs- EFG heder – på, at det folkelige opbrud kan stimuleres gennem civil- uddannelse samfundets organisationer. Regeringskampagner som ”1 ton Forventninger til politikere mindre” kan være nyttige, men ikke stå alene. En stor del af dem, Gennemsnits- Folkeskole som er parate til at handle, oplever sig selv som nogle, der er danskeren langt foran politikerne. Uden at gøre en kampagne til en decideret modsætning til det MVU politiske establishment, ligger der formentlig en folkelig energi Stor andel (KVU) af nye i at betone pionerrollen hos den enkelte. En krumtap kan her (LVU) Aktivistiske Lav Ligeglade aktivister være De Nye Aktivisters massive forventning om, at hvis de selv Lav Forventninger til sig selv Høj gør en indsats, så skal politikerne også gøre det. Samtidig er det vigtigt at indtænke De Nye Aktivisters reali- De midaldrende sværest at nå stiske handlemønstre i en kampagne. Aktivisterne med lille a Lille andel af nye aktivister bruger ikke lang tid på at organisere sig i foreninger. Deres valg Høj Afventende 60 – 74 år Medspillere kommer gennem forbrug, livsstil, normer, stemmeafgivning og girokort. Kampagner kan få nogle synlige gennemslag, hvor 45 – 59 år grupper engagerer sig demonstrativt. Aktiviteter kan nå nogle 15 – 29 år specielle grupper, herunder nogle af dem, som er identificeret i denne analyse. Men i bund og grund er De Nye Aktivister en bred Forventninger til politikere folkelig strømning, hvor kun en mindre del indfanges gennem se- Gennemsnits- lekteringer af enkeltgruppers holdninger. Målrettede kampag- danskeren ner mod mødre, ufaglærte og mellemlangt uddannede er én vej. Men er kampagnematerialet pakket ned i æsken med lavenergi- pæren, har det højest sandsynligt fundet vej til en mulig sympa- Stor andel af nye tisør. Ligeglade – 44 år 30 Aktivistiske aktivister I klimasagen er et hidtil uset potentiale for partnerskaber med Lav Lav Forventninger til sig selv Høj virksomheder og offentlige institutioner. Man kan lede efter De Nye Aktivister, men man kan også vælge at gøre sig synlig, for Figur 5: De ufaglærte og folk med mellemlange videregående De Nye Aktivister er selv på udkig efter måder at udtrykke klima- uddannelser er overrepræsenteret blandt de nye aktivister. holdningerne på. Note: Grupper markeret i parentes er baseret på forholdsvis få observationer, med deraf Der er 1,5 millioner af De Nye Aktivister over 18 år, og det er følgende større statistisk usikkerhed. Kilde: Zapera & Huset Mandag Morgen. bare herhjemme.

Add a comment

Related pages

Nynazister, aktivister og en krigshelt - mød de nye MEP ...

Nynazister, aktivister og en krigshelt - mød de nye MEP ...
Read more

Afrika Kontakt søger nye aktivister til at fremme unges ...

Afrika Kontakt søger nye aktivister til ... Som aktiv i Youth Forum gruppen bliver du en del af en dedikeret gruppe af søde og engagerede aktivister med ...
Read more

Nye drab på bangladeshiske aktivister | Information

To homoaktivister blev i denne uge dræbt i Dhaka. Alene i 2016 er ni personer blevet slået ihjel for deres liberale holdninger til religion og seksualitet
Read more

Introduktion til IF for nye aktivister — Internationalt ...

Introduktion til IF for nye aktivister. Søndag den 26. maj kl. 14.00-15.00 Information om Internationalt Forums grupper og det internationale arbejde for ...
Read more

Den nye verdensorden « Nyhetsbildet – Nyheter for ...

Posts about Den nye verdensorden written by Fredsvenn. Nyhetsbildet – Nyheter for aktivister Fremtiden avhenger av deg! Spre denne informasjonen ...
Read more

Nye aktivister vil tage en tørn for Folkets Hus ...

Omkring 30 aktivister melder sig klar til at tage en tørn i Folkets Hus. Det blev resultatet efter et møde mandag aften, hvor de nuværende, bærende ...
Read more

Afrika Kontakts swazi-gruppe søger nye aktivister til at ...

Afrika Kontakts swazi-gruppe søger nye aktivister til at styrke demokratibevægelsen i Swaziland
Read more

”Nutidens aktivister mangler mod” | NetAvisen

Ifølge den tidligere BZ’er og aktivist Ulrik Winding, mangler de ”nye” aktivister mod til at turde gå imod systemet
Read more

Grindedrab: 14 aktivister anholdt | Nyheder

På Færøerne er i alt 14 aktivister fra miljøorganisationen Sea Shepherd blevet anholdt, da de forsøgte at hindre grindedrab. I aktionen, som fandt ...
Read more

Aktivisme - Wikipedia, den frie encyklopædi

Aktivisme kan beskrives som en aktivitet med henblik på at skabe social eller politisk forandring. Denne handling udfolder sig som regel som støtte eller ...
Read more