de abraham a los macabeos

50 %
50 %
Information about de abraham a los macabeos
Education

Published on October 21, 2014

Author: esfinge1962

Source: slideshare.net

Description

breve recorrido histórico de la religión abrahámica desde sus inicios hasta la independencia macabea

1. La religión de Abraham UUnn rreeccoorrrriiddoo hhiissttóórriiccoo aa ttrraavvééss ddee llooss pprriinncciippaalleess ppeerrssoonnaajjeess ddeell aannttiigguuoo tteessttaammeennttoo

2. El judaísmo • La historia del ppuueebblloo jjuuddííoo ssee rreemmoonnttaa aa uunnooss 44000000 aaññooss.. • EEllllooss ccrreeeenn qquuee ttooddaa ppeerrssoonnaa nnaacciiddaa ddee mmaaddrree jjuuddííaa eess jjuuddííaa ppoorr nnaacciimmiieennttoo.. • EEnn llaa aaccttuuaalliiddaadd eexxiisstteenn ddiiffeerreenncciiaass eennttrree ggrruuppoo ééttnniiccoo,, ggrruuppoo rreelliiggiioossoo yy nnaacciioonnaalliiddaadd.. • HHooyy eenn ddííaa ssee ccaallccuullaa qquuee hhaayy 1155 mmiilllloonneess ddee ppeerrssoonnaass ccoonn aallgguunnaa ddee eessaass 33 ccaarraacctteerrííssttiiccaass..

3. • q Algo quuee ddeebbeemmooss ddee tteenneerr eenn mmeennttee aanntteess ddee iinniicciiaarr eell eessttuuddiioo ddeell jjuuddaaííssmmoo eess qquuee llaass ppeerrssoonnaass qquuee iinniicciiaarroonn,, ccoonnssoolliiddaarroonn yy pprreesseerrvvaarroonn eessttaa rreelliiggiióónn,, ssiieemmpprree hhaann ffoorrmmaaddoo uunn ggrruuppoo mmuuyy rreedduucciiddoo ppoorr lloo qquuee tteenneemmooss qquuee hhaacceerr rreeffeerreenncciiaa aa llaass ggrraannddeess cciivviilliizzaacciioonneess qquuee ccoommppaarrttiieerroonn eesscceennaarriioo ccoonn eellllooss ppaarraa ppooddeerr eenntteennddeerr ssuu ddeessaarrrroolllloo..

4. Aquí les dejo la sucesión de culturas en Mesopotamia • SSUUMMEERRIIOOSS • AACCAADDIIOOSS • AAMMOORRRREEOOSS • AASSIIRRIIOOSS • CCAALLDDEEOOSS • PPEERRSSAASS • MMAACCEEDDOONNIIOOSS • PPAARRTTOOSS • SSAASSAANNIIDDAASS • AARRAABBEESS • TTUURRCCOOSS

5. ALGUNAS FECHAS A CONSIDERAR

6. 3100 : Invención de la escritura • Tanto llooss EEggiippcciiooss ccoommoo llooss SSuummeerriiooss iinniicciiaarroonn ssuu ddeessaarrrroolllloo aallrreeddeeddoorr ddeell 55000000 aanntteess ddee CCrriissttoo.. • PPaarraa eell 33110000 aa ddee CC..,, ssuuss ssiisstteemmaass rreelliiggiioossooss,, ppoollííttiiccooss,, ssoocciiaalleess,, uurrbbaannooss yy eeccoonnóómmiiccooss hhaabbííaann ssiiddoo eessttaabblleecciiddooss yy pprreesseerrvvaaddooss eexxiittoossaammeennttee..

7. • La pprriinncciippaall ffoorrttaalleezzaa ddee eessttaass ddooss ccuullttuurraass eerraa llaa oorrggaanniizzaacciióónn ddee ssuuss ggoobbeerrnnaanntteess.. • CCoonnttrroollaabbaann llaass ssuubbiiddaass ddee ssuuss rreessppeettiivvooss rrííooss ccoonn uunn ccoommpplliiccaaddoo ssiisstteemmaa ddee ccaannaalleess yy ccoommpplleemmeennttaabbaann llaa iinnffoorrmmaacciióónn nneecceessaarriiaa ppaarraa tteenneerr bbuueennaass ccoosseecchhaass ccoonn eell ccoonnoocciimmiieennttoo aassttrroonnóómmiiccoo ((ccaalleennddaarriiooss))..

8. 2 800 : Diluvio en Mesopotamia • m El tercer miilleenniioo aa ddee CC pprreesseennttaa rraassggooss ddee uunnaa TTeerrrriibbllee ddeesseessttaabbiilliiddaadd.. SSee ccrreeee qquuee ssee ddeejjaarroonn ddee ccuuiiddaarr llooss ccaannaalleess yy llaass iinnuunnddaacciioonneess ffuueerroonn ppaavvoorroossaass.. • LLooss ssuummeerriiooss ppiieerrddeenn eell ccoonnttrrooll yy llooss aaccaaddiiooss ttoommaann llaass rriieennddaass ddee uunnaa ffoorrmmaa ppaauullaattiinnaa yy ppaaccííffiiccaa..

9. • Aunque esto dduurróó mmeeddiioo ssiigglloo,, llaa ssiigguuiieennttee oolleeaaddaa hhuummaannaa lllleeggóó ddee ffoorrmmaa vviioolleennttaa aa ttoommaarr ccoonnttrrooll ddee llaa zzoonnaa.. • LLooss aammoorrrreeooss lllleeggaarroonn aa aapprreennddeerr TTOODDOO ddee llooss aannttiigguuooss ppoobbllaaddoorreess.. • EEssttaa ssiittuuaacciióónn pprrooppiicciióó llaa mmiiggrraacciióónn ddee ggrruuppooss ffaammiilliiaarreess eenn bbuussccaa ddee mmeejjoorreess ooppoorrttuunniiddaaddeess..

10. 1900 : época de Abraham • UUnn hhoommbbrree yy ssuu ppooccaa ffaammiilliiaa ssee ttrraattaann ddee eessttaabblleecceerr eenn ttiieerrrraass nnuueevvaass,, mmeennooss ppoobbllaaddaass ppeerroo tteerrrriibblleemmeennttee iinnhhóóssppiittaass.. • EEss ffáácciill eenntteennddeerr llaa nneecceessiiddaadd ddee uunnaa PPoolliiggaammiiaa pprriimmiittiivvaa yy llaa nneecceessiiddaadd ddee ccrreeaarr llaazzooss mmuuyy eessttrreecchhooss ddee ppaarreenntteessccoo..

11. • La dirección nnaattuurraall eerraa EEggiippttoo,, aauunnqquuee llaa hhiissttoorriiaa nnooss ddiiccee qquuee ssee eessttaabblleecciieerroonn aa mmiittaadd ddeell ccaammiinnoo..

12. • Abraham eess ccoonnssiiddeerraa eell ppaaddrree ddeell ppuueebblloo jjuuddííoo yyaa qquuee ddeeffeennddiióó llaa nnoovveeddoossííssiimmaa iiddeeaa ddee ccrreeeerr eenn uunn ssoolloo DDiiooss.. • LLaa ccrreeeenncciiaa ddee sseerr eell ppuueebblloo eelleeggiiddoo ppoorr eell SSeeññoorr yy rreecciibbiirr llaa pprroommeessaa ddee llaa ppoosseessiióónn ddee uunnaa ttiieerrrraa pprroovviieennee ddee eessttaa ééppooccaa..

13. LAS INFLUENCIAS PRIMARIAS EN ESTA ZONA SON CUATRO: • FFEENNIICCIIOOSS • MMEESSOOPPOOTTAAMMIIAA • EEGGIIPPTTOO • NNÓÓMMAADDAASS ÁÁRRAABBEESS • HHaabblleemmooss ddee ccaaddaa uunnaa……

14. Fenicia • rreeggiióónn ddee OOrriieennttee PPrróóxxiimmoo • ddeennoommiinnaaddaa aannttiigguuaammeennttee CCaannaaáánn

15. • EEll ppuueebblloo ffeenniicciioo ccoonnttrriibbuuyyóó aa ccrreeaarr uunn iimmppoorrttaannttee vvíínnccuulloo eennttrree llaass cciivviilliizzaacciioonneess mmeeddiitteerrrráánneeaass yy mmááss aaúúnn eennttrree llaass ffoorrmmaass aarrttííssttiiccaass ddeell mmuunnddoo aannttiigguuoo,, ppoorr iimmiittaacciióónn,, ffuussiióónn yy ddiiffuussiióónn ddee eellllaass--

16. • LLooss ffeenniicciiooss uuttiilliizzaabbaann uunn aallffaabbeettoo ffoonnééttiiccoo,, qquuee llooss ggrriieeggooss aaddaappttaarroonn aa ssuu pprrooppiiaa lleenngguuaa yy,, ccoonn eell ttiieemmppoo,, ssiirrvviióó ddee mmooddeelloo ppaarraa llooss ppoosstteerriioorreess aallffaabbeettooss oocccciiddeennttaalleess.. • EErraa sseenncciilllloo yy pprrááccttiiccoo,, aa ddiiffeerreenncciiaa ddee oottrrooss aallffaabbeettooss ccooeettáánneeooss qquuee ssoolloo ddoommiinnaabbaann llooss eessccrriibbaass yy aallttooss ffuunncciioonnaarriiooss,, ttrraass uunn aarrdduuoo aapprreennddiizzaajjee..

17. ¿pueden encontrar el parecido con nuestro alfabeto?

18. • LLaa ccuullttuurraa ffeenniicciiaa ffuuee mmuuyy iimmppoorrttaannttee eenn ssuu ééppooccaa ppeerroo,, ddeessggrraacciiaaddaammeennttee,, hhaann qquueeddaaddoo ppooccaass hhuueellllaass ddee ssuu hhiissttoorriiaa.. • SSee eessttuuddiiaa pprriinncciippaallmmeennttee eenn llaass rruuiinnaass ddee llaass cciiuuddaaddeess qquuee ffuueerroonn ccoolloonniiaass ddee SSiiddóónn oo TTiirroo,, ccoommoo llaass ddee CCeerrddeeññaa yy AAnnddaalluuccííaa yy,, ssoobbrree ttooddoo,, eenn llaass eessttaabblleecciiddaass eenn llaa iissllaa ddee CChhiipprree..

19. ENTRE LAS INFLUENCIAS QUE TUVIERON LOS FENICIOS SOBRE LA RELIGIÓN ABRAHAMICAS PODEMOS MENCIONAR: • NO SE PUEDE PRONUNCIAR EELL NNOOMMBBRREE DDEE DDIIOOSS • LLAA IIDDEEAA DDEELL SSAACCRRIIFFIICCIIOO HHUUMMAANNOOSS ((MMOOLLKK)),, EESSPPEECCIIFFIICCAAMMEENNTTEE DDEELL HHIIJJOO FFAAVVOORRIITTOO OO PPRRIIMMOOGGÉÉNNIITTOO.. • SSAANNTTUUAARRIIOOSS AA CCIIEELLOO AABBIIEERRTTOO • SSEEPPUULLTTUURRAA EENN CCUUEEVVAASS

20. PRIMER PROBLEMA • ¿QQUUIIÉÉNN TTIIEENNEE DDEERREECCHHOO AA LLAA PPRRIIMMOOGGEENNIITTUURRAA SSEEGGÚÚNN LLAASS TTRRAADDIICCIIOONNEESS FFAAMMIILLIIAARREESS DDEE AABBRRAAHHAAMM YY SSUU EESSPPOORRAA SSAARRAA?? • IISSMMAAEELL vvss.. IISSAAAACC

21. • Agar fue una esclava eeggiippcciiaa,, ccoonnccuubbiinnaa ddee AAbbrraahhaamm,, mmaaddrree ddee IIssmmaaeell.. • DDeebbiiddoo aa llaa eesstteerriilliiddaadd ddee SSaarraa,, llaa hhiissttoorriiaa bbííbblliiccaa nnooss ddiiccee qquuee ééssttaa ccoonnssiiddeerróó ccoonnvveenniieennttee qquuee AAbbrraahhaamm oobbttuuvviieerraa ddeesscceennddeenncciiaa aa ttrraavvééss ddee AAggaarr.. • DDee llaa uunniióónn nnaacciióó IIssmmaaeell ((GGnn 1166)).. IIssmmaaeell eess eell aanntteeppaassaaddoo ddee llooss áárraabbeess,, sseeggúúnn llaass ttrreess rreelliiggiioonneess aabbrraahháámmiiccaass ((hheebbrreeaa,, ccrriissttiiaannaa yy mmuussuullmmaannaa)).. • CCuuaannddoo AAggaarr ffuuee eexxppuullssaaddaa jjuunnttoo ccoonn ssuu hhiijjoo ppoorr AAbbrraahhaamm,, ddeebbiiddoo aa llooss mmaallttrraattooss ddee SSaarraa,, vvaaggóó ppoorr eell ddeessiieerrttoo ((GGnn 2211)) yy uunn áánnggeell llooss aayyuuddóó aa ssoobbrreevviivviirr..

22. • Isaac es eell aanntteeppaassaaddoo ddee llooss iissrraaeelliittaass,, sseeggúúnn llaass ttrreess rreelliiggiioonneess aabbrraahháámmiiccaass ((hheebbrreeaa,, ccrriissttiiaannaa yy mmuussuullmmaannaa)).. • EEnn llaa TToorráá ((AAnnttiigguuoo TTeessttaammeennttoo)) ssee ccoonnssiiddeerraa qquuee IIssaaaacc ffuuee eell eelleeggiiddoo ppaarraa sseerr ssaaccrriiffiiccaaddoo ppoorr AAbbrraahhaamm,, mmiieennttrraass qquuee llaa mmaayyoorrííaa ddee llooss eerruuddiittooss iisslláámmiiccooss ccrreeeenn qquuee ffuuee IIssmmaaeell eell eelleeggiiddoo ppaarraa sseerr ssaaccrriiffiiccaaddoo,, aauunnqquuee nnoo lloo ddiicceenn mmeenncciioonnaannddoo uunn nnoommbbrree..

23. • En la tradición bíblica, Isaac fue eell rreessuullttaaddoo ddeell ppaaccttoo qquuee rreeaalliizzóó YYaahhvvéé ccoonn AAbbrraahhaamm yy qquuee sseellllóó llaa eelleecccciióónn ddeell ppuueebblloo jjuuddííoo ccoommoo rreecceeppttoorr ddee llaa lleeyy ddiivviinnaa;; eell ssíímmbboolloo ttaannggiibbllee ddee eessee ppaaccttoo sseerrííaa llaa cciirrccuunncciissiióónn,, ccuuyyoo nnoommbbrree uussuuaall eenn hheebbrreeoo,, ssiiggnniiffiiccaa lliitteerraallmmeennttee «ppaaccttoo» ((GGéénneessiiss 1177::1100)).. • GGéénneessiiss 2222 rreellaattaa qquuee YYaahhvvéé,, ppaarraa pprroobbaarr aa AAbbrraahhaamm,, llee ssoolliicciittóó qquuee ssaaccrriiffiiccaarraa aa ssuu hhiijjoo.. AAuunnqquuee ddeessttrroozzaaddoo ppoorr llaa ppeennaa,, AAbbrraahhaamm aacccceeddiióó aall mmaannddaattoo,, ppeerroo uunn eennvviiaaddoo ddee DDiiooss lloo ddeettuuvvoo eenn eell úúllttiimmoo mmoommeennttoo,, yy llee oorrddeennóó qquuee ssaaccrriiffiiccaarraa uunn ccaarrnneerroo eenn ssuu lluuggaarr.. • EEssttee ssaaccrriiffiicciioo rriittuuaall ffuuee eell oorriiggeenn ddee llaass pprrááccttiiccaass ssaaccrriiffiicciiaalleess lllleevvaaddaass aa ccaabboo eenn eell TTeemmpplloo ddee JJeerruussaalléénn dduurraannttee llaa ééppooccaa ddeell rreeiinnoo ddee IIssrraaeell..

24. caravaggio

25. ESAU Y JACOB • Isaac contrajo matrimonio con Rebeca y al ttiieemmppoo ttuuvviieerroonn ddooss hhiijjooss:: EEssaaúú yy JJaaccoobbjj.. • EEnn GGeenneessiiss 2277 ssee ddiiccee qquuee JJaaccoobb llee ccoommpprróó aa EEssaaúú llaa pprriimmooggeenniittuurraa ppoorr uunn ppllaattoo ddee lleenntteejjaass uunn ddííaa qquuee ééssttee lllleeggóó hhaammbbrriieennttoo aa ssuu ccaassaa.. • YY RReebbeeccaa oobblliiggóó aa JJaaccoobb aa ddiissffrraazzaarrssee ccoonn uunnaa ppiieell ddee ccoorrddeerroo ppaarraa ssiimmuullaarr qquuee eerraa ssuu hheerrmmaannoo yy oobbtteenneerr llaa bbeennddiicciióónn ppaatteerrnnaa ddee IIssaaaacc.. • TTrraass uunn ppeerriiooddoo ddee ccaarreenncciiaass,, IIssaaaacc ssee aaffiinnccóó yy vviivviióó eenn BBeeeerrsseebbaa,, eenn ddoonnddee rreennoovvóó llaa aalliiaannzzaa ccoonn YYaahhvvéé..

26. • b Isaac beennddiiccee aa ssuu hhiijjoo JJaaccoobb eenn uunn ccuuaaddrroo ddee JJoosséé ddee RRiibbeerraa,, MMuusseeoo ddeell PPrraaddoo..

27. Jacob: el padre de los israelitas (hebreo:‘sostenido por el talón’) • DDeessppuuééss ffuuee ccoonnoocciiddoo ccoommoo IIssrraaeell ((hheebbrreeoo:: ‘‘eell qquuee ppeelleeaa jjuunnttoo aall ddiiooss)) ppoorrqquuee YYaahhvvéé lloo rreennoommbbrróó ddeessppuuééss ddee uunnaa lluucchhaa ccoonnttrraa uunn áánnggeell.. ((GGéénneessiiss 3355::99--1111))

28. Israel y sus 4 mujeres • AA ssuu eessppoossaa,, RRaaqquueell,, llaa oobbttuuvvoo ddee ssuu ttííoo LLaabbáánn aa ccaammbbiioo ddee ccaattoorrccee aaññooss ddee ttrraabbaajjoo:: ddeessppuuééss ddee llooss ssiieettee pprriimmeerrooss LLaabbáánn lloo eennggaaññóó,, eennttrreeggáánnddoollee aa ssuu hhiijjaa mmaayyoorr,, LLeeaa.. DDeessppuuééss ddee uunnaa sseemmaannaa ddee ccoonnvviivveenncciiaa mmaarriittaall,, llee eennttrreeggóó aa ssuu hhiijjaa RRaaqquueell aa ccaammbbiioo ddee oottrrooss ssiieettee aaññooss.. • YY ccaaddaa hheerrmmaannaa lllleevvaabbaa aa uunnaa eessccllaavvaa..

29. Jacob tuvo doce hijos. • De su primera esposa Lea tuvo aa RRuubbéénn,, SSiimmeeóónn,, LLeevvíí,, JJuuddáá,, IIssaaccaarr yy ZZaabbuullóónn.. • TTaammbbiiéénn ttuuvvoo aa ssuu úúnniiccaa hhiijjaa DDiinnaahh.. • DDee BBiillhhaa,, ssiieerrvvaa ddee RRaaqquueell,, ttuuvvoo aa DDaann yy NNeeffttaallíí.. • DDee ZZiillppaa,, ssiieerrvvaa ddee LLeeaa,, ttuuvvoo aa GGaadd yy AAsseerr.. • PPoorr úúllttiimmoo,, ddee ssuu eessppoossaa ffaavvoorriittaa,, RRaaqquueell,, ttuuvvoo aa JJoosséé yy BBeennjjaammíínn..

30. ISRAELITAS: las 12 tribus de Israel • JJAACCOOBB ++ 44 mmuujjeerreess == 1122 HHIIJJOOSS VVAARROONNEESS qquuee iinniicciiaarroonn…… • NNUUEEVVOO PPUUEEBBLLOO • NNUUEEVVOO DDIIOOSS • NNUUEEVVAASS RREEGGLLAASS • NNUUEEVVAASS AALLIIAANNZZAASS

31. Hubo muchos cambios en esta tercera generación • Ya había PASTORES yy AAGGRRIICCUULLTTOORREESS • PPrraaccttiiccaabbaann SSAACCRRIIFFIICCIIOOSS • CCrreeííaann eenn llaa RREEVVEELLAACCIIOONN • RReessppeettaabbaann eell FFUUEEGGOO SSAAGGRRAADDOO • CCrreeííaann yy eessppeerraabbaann MMIILLAAGGRROOSS

32. HICSOS : LOS REYES PASTORES 1700 - 1550 • LLAA GGEENNEERRAACCIIÓÓNN DDEE LLAASS 1122 TTRRIIBBUUSS,, AALL IIGGUUAALL QQUUEE MMIILLEESS DDEE PPEERRSSOONNAASS EEMMIIGGRRAARROONN AA EEGGIIPPTTOO eenn uunn ppeerriiooddoo ddee ddeesseessttaabbiilliiddaadd ssoocciioo--ppoollííttiiccaa ccaarraacctteerriizzaaddoo ppoorr eell mmoovviimmiieennttoo ddee ggrraannddeess eejjéérrcciittooss ee iimmppoorrttaanntteess bbaattaallllaass..

33. José • Jacob lo amaba más que sus otros hijos yy eelllloo pprroodduujjoo llaa eennvviiddiiaa ddee ssuuss hheerrmmaannooss.. • JJoosséé tteennííaa aa ssuu vveezz ssuueeññooss eenn llooss qquuee aappaarreeccííaa aallzzaaddoo ppoorr eenncciimmaa ddee ééssttooss yy pprreeddiicciieennddoo lloo qquuee iibbaa aa ssuucceeddeerr eenn eell ffuuttuurroo.. • PPoorr sseerr eell ffaavvoorriittoo yy qquuiieenn JJaaccoobb qquueerrííaa qquuee ffuueessee ssuu ssuucceessoorr,, eell tteerrcceerr ppaattrriiaarrccaa hheebbrreeoo llee eellaabboorróó uunnaa ttúúnniiccaa ddee ccoolloorreess qquuee lloo ddiissttiinngguuííaa,, hheecchhoo qquuee eennffuurreecciióó aaúúnn mmááss aa ssuuss hheerrmmaannooss,, qquuiieenneess bbuussccaarroonn eennttoonncceess uunnaa ooccaassiióónn ppaarraa vveennggaarrssee.. • AArrrroojjaarroonn aa JJoosséé aa uunn ppoozzoo ddee aagguuaa vvaaccííoo yy aall ddííaa ssiigguuiieennttee lloo vveennddiieerroonn ccoommoo eessccllaavvoo aa uunnaa ccaarraavvaannaa qquuee ssee ddiirriiggííaa aa EEggiippttoo..

34. • Muy pronto utilizó su dotes ddee iinntteerrpprreettaacciióónn ddee ssuueeññooss ppaarraa eessccaallaarr eenn llaa ccoorrttee ddeell ffaarraaóónn.. • LLaass cciirrccuunnssttaanncciiaass ssee aajjuussttaarroonn ddee ttaall mmaanneerraa qquuee JJoosséé llooggrróó rreeuunniirr aa ttooddaa ssuu ffaammiilliiaa eenn EEggiippttoo.. • JJaaccoobb yy ssuu ffaammiilliiaa vviivviieerroonn cceerrccaa ddee llaa qquuee ffuueerraa llaa ccaappiittaall ddee llaass ddiinnaassttííaass hhiiccssaass ((ssiigglloo XXVVIIII aa.. CC..)) • EEnn eessttee ppeerriiooddoo ssee hhaaccee llaa ttrraannssiicciióónn aa sseerr nnoommbbrraaddooss hheebbrreeooss.. • MMuucchhooss aaññooss ddeessppuuééss,, llooss hheebbrreeooss ddeejjaarráánn EEggiippttoo gguuiiaaddooss ppoorr MMooiissééss..

35. INFLUENCIA DIRECTA DE LA RELIGIÓN EGIPCIA • RRIITTUUAALLEESS……RRIITTUUAALLEESS……RRIITTUUAALLEESS • CCAASSAASS SSAACCEERRDDOOTTAALLEESS • TTEEMMPPLLOOSS MMAARRAAVVIILLLLOOSSOOSS • MMOONNAARRQQUUÍÍAA

36. • TTRRIIAADDAASS –– ddiioosseess ddee 33 eenn 33 • RREESSUURRRREECCCCIIÓÓNN • HHOOMMBBRREE HHEECCHHOOSS DDEE BBAARRRROO • JJUUIICCIIOO FFIINNAALL

37. 2 FARAONES A CONSIDERAR

38. AKENATON : MONOTEÍSTA • Su reinado está datado en torno aa 11335533--11333366 aa.. CC.. yy ppeerrtteenneeccee aall ppeerriiooddoo ddeennoommiinnaaddoo IImmppeerriioo NNuueevvoo ddee EEggiippttoo.. • EEss ccéélleebbrree ppoorr hhaabbeerr iimmppuullssaaddoo ttrraannssffoorrmmaacciioonneess rraaddiiccaalleess eenn llaa ssoocciieeddaadd eeggiippcciiaa,, aall ccoonnvveerrttiirr aall ddiiooss AAttóónn eenn llaa úúnniiccaa ddeeiiddaadd ddeell ccuullttoo ooffiicciiaall ddeell EEssttaaddoo,, eenn ppeerrjjuuiicciioo ddeell pprreeddoommiinnaannttee ccuullttoo aa AAmmóónn.. • EEss eell pprriimmeerr rreeffoorrmmaaddoorr rreelliiggiioossoo ddeell qquuee ssee ttiieennee rreeggiissttrroo hhiissttóórriiccoo.. • SSuu rreeiinnaaddoo nnoo ssóólloo iimmpplliiccóó ccaammbbiiooss eenn eell áámmbbiittoo rreelliiggiioossoo,, ssiinnoo ttaammbbiiéénn rreeffoorrmmaass ppoollííttiiccaass yy aarrttííssttiiccaass..

39. ¿HHAABBRRÁÁ TTEENNIIDDOO UUNNAA NNOODDRRIISSAA HHEEBBRREEAA??

40. Ramsés II • es el tercer faraón ddee llaa DDiinnaassttííaa XXIIXX ddee EEggiippttoo,, yy ggoobbeerrnnóó uunnooss 6666 aaññooss,, ddeell cc.. 11227799 aall 11221133 aa.. CC.. • EEss uunnoo ddee llooss ffaarraaoonneess mmááss ccéélleebbrreess,, ddeebbiiddoo aa llaa ggrraann ccaannttiiddaadd ddee vveessttiiggiiooss qquuee ppeerrdduurraann ddee ssuu aaccttiivvoo rreeiinnaaddoo.. • AAllgguunnooss eessccrriittoorreess ccrreeeenn qquuee eess eell ffaarraaóónn mmeenncciioonnaaddoo eenn eell ÉÉxxooddoo bbííbblliiccoo,, ppeerroo nnoo hhaayy pprruueebbaass nnii ddooccuummeennttooss eeggiippcciiooss qquuee lloo ccoonnffiirrmmeenn..

41. Moisés y el Éxodo • es una figura importante para el judaísmo, eell ccrriissttiiaanniissmmoo,, eell iissllaamm yy eell bbaahhaaííssmmoo,, ddoonnddee ssee lloo vveenneerraa ccoommoo pprrooffeettaa,, lleeggiissllaaddoorr yy llííddeerr eessppiirriittuuaall.. • PPaarraa eell jjuuddaaííssmmoo,, MMooiissééss eess eell hhoommbbrree eennccoommeennddaaddoo ppoorr DDiiooss ppaarraa lliibbeerraarr aall ppuueebblloo hheebbrreeoo ddee llaa eessccllaavviittuudd eenn EEggiippttoo yy ccoonndduucciirr eell ÉÉxxooddoo hhaacciiaa aa llaa TTiieerrrraa ddee IIssrraaeell,, ssiieennddoo ppoorr eelllloo eell pprriimmeerr pprrooffeettaa yy lleeggiissllaaddoorr ddee IIssrraaeell.. • SSeeggúúnn llaa ttrraaddiicciióónn bbííbblliiccaa,, MMooiissééss eerraa ddeesscceennddiieennttee ddee LLeevvíí,, ttrraannssmmiittiióó llaa LLeeyy aall ppuueebblloo hheebbrreeoo yy sseennttóó llaass bbaasseess ppaarraa eell ssaacceerrddoocciioo yy eell ccuullttoo iissrraaeelliittaa..

42. • LLaa hhiissttoorriiaa ddee llaa ffoorrmmaa eenn qquuee MMooiissééss ffuuee ssaallvvaaddoo ddee llaa mmaattaannzzaa ddee llooss vvaarroonneess hheebbrreeooss eess aammpplliiaammeennttee ccoonnoocciiddaa..

43. ÉXODO : 1250 • MMOOIISSEESS EENN CCAAMMIINNOO • TTAABBLLAASS DDEE LLAA LLEEYY :: ¿ppooddrráánn sseerr ttaabblliillllaass ddee bbaarrrroo ccoonn eessccrriittuurraa ccuunneeiiffoorrmmee??

44. • qu Si quiieerreess lleeeerr uunn rreellaattoo rreessuummiiddoo ddee llaa vviiddaa ddee eessttee ppeerrssoonnaajjee bbííbblliiccoo ppuueeddeess iirr aa eessttaa ppáággiinnaa:: hhttttpp::////eess..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//MMooiiss %%CC33%%AA99ss • SSii qquuiieerreess lleeeerr eell rreellaattoo bbííbblliiccoo ccoommpplleettoo lloo ppuueeddeess eennccoonnttrraarr eenn llaa sseecccciióónn ddeell ÉÉXXOODDOO ddee ccuuaallqquuiieerr bbiibblliiaa..

45. Shelóshet Haregalim (tres peregrinajes) • es el nombre dado a las tres festividades jjuuddííaass ddee PPééssaajj,, SShhaavvuuoott yy SSuuccoott.. • LLaass ttrreess ffeessttiivviiddaaddeess ssoonn pprreessccrriippttaass ppoorr eell tteexxttoo bbííbblliiccoo qquuee nnaarrrraa llaa ssaalliiddaa ddee EEggiippttoo.. • LLaass ffeessttiivviiddaaddeess ccoommpprreennddiiddaass eenn eessttaa ccaatteeggoorrííaa ssoonn:: • PPééssaajj -- LLaa PPaassccuuaa JJuuddííaa,, • SShhaavvuuoott -- LLaa ffeessttiivviiddaadd ddee llaass SSeemmaannaass • yy SSuuccoott -- LLaa ffiieessttaa ddee llaass CCaabbaaññaass oo ddee llooss TTaabbeerrnnááccuullooss..

46. Pésaj o Pascua • conmemora llaa lliibbeerraacciióónn ddeell ppuueebblloo hheebbrreeoo ddee llaa eessccllaavviittuudd ddee EEggiippttoo,, rreellaattaaddaa eenn eell LLiibbrroo ddee ÉÉxxooddoo.. • eessttáá pprroohhiibbiiddaa llaa iinnggeessttiióónn ddee aalliimmeennttooss ddeerriivvaaddooss ddee cceerreeaalleess ffeerrmmeennttaaddooss.. • EEnn ssuu lluuggaarr,, dduurraannttee llaa ffeessttiivviiddaadd ssee aaccoossttuummbbrraa ccoommeerr MMaattzzáá oo ppaann áácciimmoo..

47. El Seder de Pésaj • ""pprroocceeddiimmiieennttoo““ • ccoonnssiissttee eenn lllleevvaarr aa ccaabboo uunnaa ttrraaddiicciioonnaall cceennaa llaa pprriimmeerraa nnoocchhee ddee llaa ffeessttiivviiddaadd dduurraannttee llaa ccuuaall ssee rreellaattaa llaa hhiissttoorriiaa ddee llaa ssaalliiddaa ddee EEggiippttoo • PPllaattoo ddeell SSééddeerr -- hhttttpp::////eess..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//PPllaattoo__ddeell__SS %%CC33%%AA99ddeerr

48. Shavuot • SSee cceelleebbrraa 77 sseemmaannaass ddeessppuuééss ddeell sseegguunnddoo ddííaa ddee PPééssaajj.. • LLaa ffeessttiivviiddaadd ccoonnmmeemmoorraa llaa eennttrreeggaa ddee llaa TToorráá ppoorr ppaarrttee ddee DDiiooss aa MMooiissééss,, eenn eell MMoonnttee SSiinnaaíí..

49. Sucot • «Fiesta de las Cabañas» o «ddee llooss TTaabbeerrnnááccuullooss»,, qquuee ssee cceelleebbrraa aa lloo llaarrggoo ddee 77 ddííaass eenn IIssrraaeell.. • RReemmeemmoorraa llaass vviicciissiittuuddeess ddeell ppuueebblloo jjuuddííoo dduurraannttee ssuu ddeeaammbbuullaarr ppoorr eell ddeessiieerrttoo yy llaa pprreeccaarriieeddaadd ddee ssuuss ccoonnddiicciioonneess mmaatteerriiaalleess lluueeggoo ddee llaa ssaalliiddaa ddee llaa eessccllaavviittuudd eenn EEggiippttoo.. • EEssttáá ssiimmbboolliizzaaddaa ppoorr eell pprreecceeppttoo ddee mmoorraarr eenn uunnaa ttiieennddaa ddee ccaammppaaññaa,,

50. CARACTERÍSTICAS DE LOS NÓMADAS HEBREOS QUE LLEGARON A LA TIERRA PROMETIDA DESPUÉS DE HABER VIVIDO 2 SIGLOS EN EGIPTO: • GGUUEERRRREERROOSS ddee aallttoo ddeesseemmppeeññoo • DDIIVVIIDDIIDDOOSS EENN CCLLAANNEESS • CCoonn uunnaa RREELLIIGGIIOOSSIIDDAADD ccllaarraammeennttee HHEETTEERROOGGÉÉNNEEAA

51. Llegaron con un objeto precioso

52. • Según la tradición, el arca de la Alianza era uunn ccooffrree ssaaggrraaddoo qquuee ccoonntteennííaa llaass TTaabbllaass ddee llaa LLeeyy yy eessttaabbaa uubbiiccaaddoo eenn eell LLuuggaarr SSaannttííssiimmoo ddeell TTaabbeerrnnááccuulloo.. • MMááss ttaarrddee ssee ccoollooccóó eenn eell TTeemmpplloo ccoonnssttrruuiiddoo ppoorr SSaalloommóónn.. • eell TTaabbeerrnnááccuulloo ffuuee eell ssaannttuuaarriioo mmóóvviill ccoonnssttrruuiiddoo ppoorr llooss hheebbrreeooss bbaajjoo llaass iinnssttrruucccciioonneess ddaaddaass ppoorr DDiiooss aa MMooiissééss eenn eell MMoonnttee SSiinnaaíí.. • EEll TTaabbeerrnnááccuulloo eess ttaammbbiiéénn ccoonnoocciiddoo ccoommoo TTiieennddaa ddeell EEnnccuueennttrroo yy ffuuee uunn ssaannttuuaarriioo iittiinneerraannttee ddeeddiiccaaddoo aa YYaavvhheehh.. • CCoonnssttiittuuyyee eell pprriimmeerr eejjeemmpplloo ddee aarrttiiccuullaacciióónn ddee eessppaacciiooss ssaaccrrooss eenn llaa ccuullttuurraa hheebbrreeaa,, iinnvvoolluuccrraannddoo aa ssuu vveezz llaass pprriimmeerraass ccrreeaacciioonneess ssiimmbbóólliiccaass ddee aarrttee jjuuddííoo ccoonn ccaarráácctteerr lliittúúrrggiiccoo..

53. • Después de la muerte ddee MMooiissééss,, JJoossuuéé ffuuee ddeessiiggnnaaddoo ppoorr DDiiooss ccoommoo ssuu ssuucceessoorr ccoonn llaa mmiissiióónn ddee iinnttrroodduucciirr aall ppuueebblloo ddee IIssrraaeell eenn llaa ""TTiieerrrraa PPrroommeettiiddaa"".. • SSee hhaabbííaa ddeessttaaccaaddoo yyaa eenn eell lliibbrroo ddeell ÉÉxxooddoo ccoommoo uunn gguueerrrreerroo eeffeeccttiivvoo.. • SSuuppeerrvviissóó eell rreeppaarrttoo ddee llaa TTiieerrrraa PPrroommeettiiddaa eennttrree llaass ddiissttiinnttaass ttrriibbuuss hheerreeddeerraass ddee llooss hhiijjooss ddee IIssrraaeell//JJaaccoobb..

54. PERIODO DE LOS JUECES 1200 – 1030 • EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO CCOONN MMAANNOO DDEE HHIIEERRRROO • RREEGGLLAASS,, RREEGGLLAASS YY MMÁÁSS RREEGGLLAASS • HHEETTEERROOGGEENNEEIIDDAADD GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA,, RREELLIIGGIIOOSSAA YY DDEE CCOOSSTTUUMMBBRREESS..

55. • En tiempos de los Jueces, Israel eessttáá ccoommpplleettaammeennttee ddeessoorrggaanniizzaaddaa,, ssuuss iinnssttiittuucciioonneess eessttáánn aaúúnn ssiinn ddeeffiinniirr yy nnuummeerroossaass ppootteenncciiaass llaa aammeennaazzaann.. • NNiinnggúúnn jjuueezz lllleeggóó aa sseerr jjeeffee ssuupprreemmoo ppoorrqquuee ssuu ffuunncciióónn nnoo eess llooggrraarr llaa uunniiddaadd ssiinnoo ssoollvveennttaarr uunn pprroobblleemmaa ppuunnttuuaall: llaa uunniiffiiccaacciióónn ddeeffiinniittiivvaa ddeell ppuueebblloo rreecciiéénn lllleeggaaddoo ddee EEggiippttoo.. • EEll ccoonntteexxttoo hhiissttóórriiccoo eenn eell qquuee ssee ddeessaarrrroollllaa eessttee lliibbrroo aabbaarrccaa eell ttiieemmppoo ddeessddee llaa mmuueerrttee ddee JJoossuuéé hhaassttaa eell eessttaabblleecciimmiieennttoo ddee llaa mmoonnaarrqquuííaa..

56. Jueces que gobernaron Israel: • OOttoonniieell: ((JJuuee 33:77--1111)) • AAoodd: ((JJuuee 33:1155)) • SSaammggaarr: ((JJuuee 33:3311)) • DDéébboorraa ((YY BBaarraacc)): ((JJuuee 44--55)) • GGeeddeeóónn: ((JJuuee 66--88)) • TToollaa: ((JJuuee 1100:11)) • JJaaiirr: ((JJuuee 1100:33)) • JJeeffttéé: ((JJuuee 1100:66--1122:77)) • IIbbzzáánn: ((JJuuee 1122:88)) • EEllóónn: ((JJuuee 1122:1111)) • AAbbddóónn: ((JJuuee 1122:1133)) • SSaannssóónn: ((JJuuee 1133--1166)) • SSaacceerrddoottee EEllíí: ((11SSaamm 44:1188)) • SSaammuueell: ((11SSaamm 77:1155))

57. MONARQUÍA : 1030 – 587 • LLUUJJOO • PPOOLLIIGGAAMMIIAA • DDEECCAADDEENNCCIIAA • CCOONNTTRRAA AATTAAQQUUEE : PPRROOFFEETTAASS

58. • SSAAUULL • DDAAVVIIDD • SSAALLOOMMOONN (( 11001111 –– 993311))

59. Saúl • fue el primer rey del reino unificado ddee JJuuddáá ee IIssrraaeell.. • AAnnttee eell ppeeddiiddoo ddeell ppuueebblloo iissrraaeelliittaa aall eennttoonncceess aanncciiaannoo jjuueezz SSaammuueell ppaarraa qquuee nnoommbbrraarraa uunn rreeyy qquuee llooss lliibbrraarraa ddee llooss iinnvvaassoorreess ffiilliisstteeooss,, aaqquueell,, aauunnqquuee ccrreeííaa qquuee DDiiooss ddeebbííaa sseerr eell úúnniiccoo ssoobbeerraannoo ddee IIssrraaeell,, ccoonnssuullttóó aa YYaahhvveehh yy uunnggiióó aa SSaaúúll,, ddee llaa ttrriibbuu ddee BBeennjjaammíínn.. • SSaaúúll,, hhoommbbrree ddee ggrraann vvaalloorr ddeerrrroottóó aa aammoonniittaass,, mmooaabbiittaass yy ffiilliisstteeooss..

60. • ******MMee gguussttaarrííaa qquuee nnoottaarraann llaa iimmppoorrttaanncciiaa ddee llaa uunncciióónn ddee SSaaúúll.. • MMeessííaass ((hheebbrreeoo -- ‘‘uunnggiiddoo’’)) • EEss eenn llaass rreelliiggiioonneess aabbrraahháámmiiccaass,, eell HHiijjoo ddee DDiiooss,, SSaallvvaaddoorr yy RReeyy ddeesscceennddiieennttee ddee DDaavviidd,, pprroommeettiiddoo ppoorr llooss pprrooffeettaass..

61. David (hebreo: el amado) • rey israelita, ssuucceessoorr ddeell rreeyy SSaaúúll.. • llooggrróó uunniiffiiccaarr ssuu tteerrrriittoorriioo ee iinncclluussoo eexxppaannddiirrlloo,,ddee mmooddoo ddee ccoommpprreennddeerr llaass cciiuuddaaddeess ddee JJeerruussaalléénn yy SSaammaarriiaa,, PPeettrraa,, ZZaabbaahh yy DDaammaassccoo.. • EEssttaabblleecciióó ssuu ccaappiittaall eenn JJeerruussaalléénn,, aallrreeddeeddoorr ddeell 11000000 aanntteess ddee CCrriissttoo.. • EEss vveenneerraaddoo ccoommoo rreeyy yy pprrooffeettaa eenn eell jjuuddaaííssmmoo,, eell ccrriissttiiaanniissmmoo yy eell iissllaamm..

62. • DDaavviidd ccoonn llaa ccaabbeezzaa ddee GGoolliiaatt

63. Salomón • tercer y último monarca del rreeiinnoo uunniiddoo ddee IIssrraaeell • HHiijjoo ddeell rreeyy DDaavviidd,, llooggrróó rreeiinnaarr ssoobbrree uunn eexxtteennssoo tteerrrriittoorriioo dduurraannttee ccaassii ccuuaattrroo ddééccaaddaass,, ppoossiibblleemmeennttee eennttrree llooss aaññooss 996655 yy 992288 aa.. ddee CC.. • ccoonnssttrruuyyóó eell pprriimmeerr TTeemmpplloo ddee JJeerruussaalléénn • ssee llee aattrriibbuuyyee llaa aauuttoorrííaa ddee llooss tteexxttooss bbííbblliiccooss ttiittuullaaddooss LLiibbrroo ddee EEcclleessiiaassttééss,, LLiibbrroo ddee llooss PPrroovveerrbbiiooss yy CCaannttaarr ddee llooss CCaannttaarreess..

64. CONSTRUCCION DEL PRIMER TEMPLO • 997700 –– 993311 aanntteess ddee CCrriissttoo • ffuuee eell ssaannttuuaarriioo pprriinncciippaall ddeell ppuueebblloo ddee IIssrraaeell yy ccoonntteennííaa eenn ssuu iinntteerriioorr eell AArrccaa ddee llaa AAlliiaannzzaa,, eell ccaannddeellaabbrroo ddee llooss ssiieettee bbrraazzooss yy ddeemmááss uutteennssiilliiooss eemmpplleeaaddooss ppaarraa lllleevvaarr aa ccaabboo eell ccuullttoo hheebbrraaiiccoo eenn ttiieemmppooss ddee llaa AAnnttiiggüüeeddaadd..

65. • SSee llooccaalliizzaabbaa eenn llaa eexxppllaannaaddaa ddeell mmoonnttee MMoorriiaa,, eenn llaa cciiuuddaadd ddee JJeerruussaalléénn,, ddoonnddee ssee uubbiiccaann eenn llaa aaccttuuaalliiddaadd llaa CCúúppuullaa ddee llaa RRooccaa yy llaa MMeezzqquuiittaa ddee AAll--AAqqssaa..

66. • Prim El Primeerr TTeemmpplloo ffuuee ccoonnssttrruuiiddoo ppoorr eell rreeyy SSaalloommóónn ppaarraa ssuussttiittuuiirr aall TTaabbeerrnnááccuulloo ccoommoo úúnniiccoo cceennttrroo ddee ccuullttoo ppaarraa eell ppuueebblloo jjuuddííoo.. • FFuuee ssaaqquueeaaddoo ppoorr SShheesshhoonnqq II eenn 992255 aa..EE..CC.. yy ddeessttrruuiiddoo ppoorr llooss bbaabbiilloonniiooss dduurraannttee eell sseegguunnddoo aasseeddiioo ddee NNaabbuuccooddoonnoossoorr IIII aa JJeerruussaalléénn eenn 558877 aa..EE..CC..

67. • EEll SSeegguunnddoo TTeemmpplloo,, mmuucchhoo mmááss mmooddeessttoo,, ffuuee ccoommpplleettaaddoo ppoorr ZZoorroobbaabbeell eenn 551155 aa..EE..CC.. ((dduurraannttee eell rreeiinnaaddoo ddeell ppeerrssaa DDaarrííoo II)) yy sseegguuiiddaammeennttee ccoonnssaaggrraaddoo.. • TTrraass llaass iinnccuurrssiioonneess ppaaggaannaass ddee llooss sseelleeúúcciiddaass,, ffuuee vvuueellttoo aa ccoonnssaaggrraarr ppoorr JJuuddaass MMaaccaabbeeoo eenn 116655 aa..EE..CC.. •

68. • Reconstruido ppoorr HHeerrooddeess,, eell TTeemmpplloo ffuuee aa ssuu vveezz ddeessttrruuiiddoo ppoorr llaass ttrrooppaass rroommaannaass aall mmaannddoo ddee TTiittoo eenn eell aaññoo 7700 dd.. ddee CC.. • SSuu pprriinncciippaall vveessttiiggiioo eess eell MMuurroo ddee llaass LLaammeennttaacciioonneess.. • LLaa ttrraaddiicciióónn jjuuddííaa eessttaabblleeccee qquuee eell TTeerrcceerr TTeemmpplloo ddee JJeerruussaalléénn sseerráá rreeccoonnssttrruuiiddoo ccoonn eell aaddvveenniimmiieennttoo ddeell mmeessííaass ddeell jjuuddaaííssmmoo..

69. El sueño de la unificación se esfuma por la decadencia de sus monarcas

70. 931 •JJUUDDÁÁ ++ •IISSRRAAEELL

71. PERIODO ASIRIO • 990000 –– 661122 aanntteess ddee CCrriissttoo • LLaass GGuueerrrraass cciivviilleess tteennííaann ddeebbiilliittaaddoo aa IIssrraaeell ddee ttaall ffoorrmmaa qquuee ffaacciilliittóó llaa vviiccttoorriiaa ddee llooss iinnvvaassoorreess..

72. Características de los ASIRIOS • BBEELLIICCOOSSIIDDAADD EEXXTTRREEMMAA • VVIIOOLLEENNCCIIAA FFUUEERRAA DDEE LLÍÍMMIITTEESS • DDEEPPOORRTTAACCIIOONNEESS // EEXXIILLIIOOSS ¡¡nnooss uurrggee uunn MMEESSÍÍAASS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

73. 621 : CAE EL NORTE • SSEE AACCAABBAA IISSRRAAEELL • PPRRIIMMEERR DDIIÁÁSSPPOORRAA -- ((ggrriieeggoo: ‘‘ddiissppeerrssiióónn’’)) UUssuuaallmmeennttee eell ttéérrmmiinnoo ffuuee eemmpplleeaaddoo ppaarraa rreeffeerriirrssee aall eexxiilliioo jjuuddííoo ffuueerraa ddee llaa TTiieerrrraa ddee IIssrraaeell yy llaa ppoosstteerriioorr ddiissppeerrssiióónn ddeell ppuueebblloo jjuuddííoo ppoorr eell mmuunnddoo.. • SSOOBBRREEVVIIVVEENN LLAASS TTRRIIBBUUSS DDEE LLOOSS JJUUDDIIOOSS,, LLOOSS LLEEVVIITTAASS YY LLOOSS BBEENNJJAAMMIINNIITTAASS EENN TTIIEERRRRAA JJUUDDÍÍAA.. • AAqquuíí eess ccuuaannddoo ssee hhaaccee llaa ttrraannssiicciióónn aall nnoommbbrree ddee jjuuddííooss..

74. CALDEOS O NEOBABILONICOS • CCUULLTTOOSS,, RREEFFIINNAADDOOSS YY MMÁÁGGIICCOOSS • NNaabbuuccooddoonnoossoorr IIII EEll GGrraannddee ((cc.. 663300--556622 aa.. CC..)) RReeyy ccaallddeeoo eenn BBaabbiilloonniiaa.. • EEss ffaammoossoo ppoorr llaa ccoonnqquuiissttaa ddee JJuuddáá yy JJeerruussaalléénn,, yy ppoorr ssuu • mmoonnuummeennttaall aaccttiivviiddaadd ccoonnssttrruuccttoorraa eenn BBaabbiilloonniiaa,, ccoommoo llooss ffaammoossooss JJaarrddiinneess ccoollggaanntteess.. • llaa ddeessttrruucccciióónn ddeell TTeemmpplloo ddee JJeerruussaalléénn yy llaa ccoonnqquuiissttaa ddee JJuuddáá llee ccaauussóó uunnaa iimmaaggeenn mmaalléévvoollaa eenn llaass ttrraaddiicciioonneess jjuuddííaass yy eenn llaa BBiibblliiaa,,

75. Esto es lo que queda del reino de Israel

76. Cautiverio de Babilonia • Período que comprende desde el aaññoo 558866 hhaassttaa 553377 aa.. ddee CC.. eenn eell qquuee ppaarrttee ccoonnssiiddeerraabbllee ddee llooss hheebbrreeooss qquuee hhaabbiittaabbaann eell ssuurreeññoo RReeiinnoo ddee JJuuddáá eessttuuvviieerroonn eexxiilliiaaddooss eenn BBaabbiilloonniiaa,, ccoommeennzzaannddoo llaa ddeeppoorrttaacciióónn yy eell eexxiilliioo ddee llooss jjuuddííooss iinnmmeeddiiaattaammeennttee ddeessppuuééss ddee llaa ttoommaa ddee JJeerruussaalléénn yy llaa ddeessttrruucccciióónn ddeell TTeemmpplloo ppoorr NNaabbuuccooddoonnoossoorr IIII yy ffiinnaalliizzaannddoo ccoonn eell eeddiiccttoo ddeell rreeyy ppeerrssaa CCiirroo ddee 553388 aa.. ddee CC qquuee ppeerrmmiittiióó eell rreeggrreessoo ddee llooss jjuuddííooss aa ssuuss ttiieerrrraass ddee oorriiggeenn eenn 553377 aa.. ddee CC..

77. 587 - 538 • JJUUDDÍÍOOSS EENN BBAABBIILLOONNIIAA • ¿UURR DDEE ““CCAALLDDEEAA””?? • LLaa TTOORRRREE DDEE BBAABBEELL eerraa ssiimmpplleemmeennttee • UUnn ZZIIGGUURRAATT??

78. • En la mitología mesopotámica, UUttnnaappiisshhttiimm ffuuee eell úúnniiccoo hhuummaannoo qquuee ssoobbrreevviivviióó,, jjuunnttoo ccoonn ssuu eessppoossaa,, eell ggrraann ddiilluuvviioo.. • PPrreesseerrvvóó llaa vviiddaa eenn llaa ttiieerrrraa ssaallvvaannddoo aa llaass ppaarreejjaass ddee ttooddooss llooss aanniimmaalleess eenn uunn BBaarrccoo qquuee ccoonnssttrruuyyóó ppoorr oorrddeenn ddiivviinnaa.. • CCoommoo rreeccoommppeennssaa ssee lleess ccoonncceeddiióó llaa iinnmmoorrttaalliiddaadd..

79. PARAÍSO TERRENAL Génesis v. 24 dice "Y después de expulsar al hombre, puso al oriente del jardín de Edén a los querubines y la llama de la espada zigzagueante, para custodiar el acceso al árbol de la vida".

80. ZARATUSTRA EN EL NORTE DE MESOPOTAMIA Es innegable la influencia de las ccrreeeenncciiaass ddee eessttaa rreelliiggiióónn eenn llaa ccoonnssoolliiddaacciióónn ddee llaa pprrááccttiiccaa jjuuddííaa ppoosstteerriioorr aall ccaauuttiivveerriioo bbaabbiillóónniiccoo..

81. PERIODO PERSA: 539 - 333 • 552200 aa.. ddee CC.. –– ccoonn eell RREESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO DDEELL TTEEMMPPLLOO ssee iinniicciiaa uunnaa nnuueevvaa eettaappaa ddee fflloorreecciimmiieennttoo ppaarraa eell ppuueebblloo jjuuddííoo.. • SSee hhiizzoo uunn eessffuueerrzzoo nnoottaabbllee eenn eell eessttaabblleecciimmiieennttoo yy hhoommooggeenniizzaacciióónn ddee ccrreeeenncciiaass,, ttrraaddiicciioonneess yy rriittuuaalleess ddee ffoorrmmaa eessccrriittaa..

82. LAS SAGRADAS ESCRITURAS DE LA RELIGIÓN JUDÍA.

83. • Toráh, en su sentido más amplio, designa la totalidad de la revelación y enseñanza divina al pueblo de Israel, sin embargo en un sentido intermedio, se refiere únicamente al texto de los cinco primeros libros de la Biblia. • Pentateuco: Génesis + Éxodo + Levítico + Números + Deuteronomio • Suele denominarse como ley mosaica o ley de Moisés. • (Los Judíos lo llaman simplemente la ley.)

84. El Tanaj • Equivale a la parte de la Biblia llamada por los cristianos Antiguo Testamento. • Está compuesto por 24 libros: • La Torá o Pentateuco • Los Neviim o Libro de los Profetas • Los Ketuvim ( "Los Escritos").

85. La Mishná • Recolección de las tradiciones orales y exégesis de la Torá, entregadas según la creencia directamente a Moisés por Yaveh en el Monte Sinaí, transmitidas oralmente de generación en generación, y compiladas al cabo de los siglos por el rabino Yehuda Hanasí, en el siglo II.

86. El Talmud o Guemará • Formado por un voluminoso corpus de interpretaciones y comentarios atribuidos a los amorreos, estudiosos que vivieron en el siglo II, posteriores a la edición de la Mishná. • Comúnmente, por Talmud se entienden también a los comentarios posteriores cuyo origen remonta a la época medieval.

87. ALEJANDRO MAGNO y EL PERIODO HELENISTICO

88. • Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno • (356 a. C. – Babilonia , 323 a. C.) • fue el rey de Macedonia desde 336 a. C. hasta su muerte. • Hijo y sucesor de Filipo II de Macedonia.

89. • En su reinado de 13 años, cambió por completo la estructura política y cultural de la zona al conquistar el Imperio Persa y dar inicio a una época de extraordinario progreso e intercambio cultural, en la que lo “griego” (lo occidental) se expandió por los ámbitos mediterráneo y próximo 0riental. • Es el llamado Período Helenístico (323-30 a. C.)

90. • El verdadero poder estuvo en manos de sus generales, que iniciaron una lucha despiadada por la supremacía que conduciría al reparto del imperio a la muerte de Alejandro. • el Egipto Ptolemaico, el Imperio Seléucida y la Macedonia antigónida.

91. SELEUCO Y SU DESCENDENCIA • El Imperio seléucida ooccuuppóó uunn ggrraann eessppaacciioo ggeeooggrrááffiiccoo,, ccrreeaannddoo uunn ccrriissooll ddee ppuueebbllooss ddiivveerrssooss,, ccoommoo ggrriieeggooss,, ppeerrssaass,, mmeeddooss,, aassiirriiooss,, jjuuddííooss,, eettcc.. • EEll iinnmmeennssoo ttaammaaññoo ddeell IImmppeerriioo,, sseegguuiiddoo ddee ssuu nnaattuurraalleezzaa aagglluuttiinnaaddoorraa,, hhiizzoo qquuee llooss ggoobbeerrnnaanntteess sseellééuucciiddaass ssee iinntteerreessaarraann eenn aapplliiccaarr llaa ppoollííttiiccaa ddee uunniiddaadd rraacciiaall iinniicciiaaddaa ppoorr AAlleejjaannddrroo.. • LLaa hheelleenniizzaacciióónn ddeell IImmppeerriioo sseellééuucciiddaa ssee llooggrróó mmeeddiiaannttee llaa ccrreeaacciióónn ddee cciiuuddaaddeess ggrriieeggaass eenn ttooddoo eell IImmppeerriioo..

92. • El 167 a. C., después de que AAnnttííooccoo eemmiittiieerraa eenn JJuuddeeaa llooss ddeeccrreettooss qquuee pprroohhiibbííaann llaa pprrááccttiiccaa ddee rriittuuaalleess rreelliiggiioossooss,, MMaattaattííaass eell AAssmmoonneeoo,, eenncceennddiióó llaa cchhiissppaa ddee llaa rreevvuueellttaa ccoonnttrraa eell IImmppeerriioo sseellééuucciiddaa rreehhuussaannddoo aaddoorraarr aa llooss ddiioosseess ggrriieeggooss.. • MMaattaattííaass aasseessiinnóó aa uunn jjuuddííoo hheelléénniiccoo qquuee ssee aaddeellaannttóó ppaarraa ooffrreecceerr uunn ssaaccrriiffiicciioo aa uunn ííddoolloo ggrriieeggoo eenn eell ppuueebblloo ddee MMaattaattííaass.. • ÉÉll yy ssuuss cciinnccoo hhiijjooss hhuuyyeerroonn aa llaass mmoonnttaaññaass ddee JJuuddeeaa.. TTrraass ssuu mmuueerrttee,, uunn aaññoo mmááss ttaarrddee,, ssuu hhiijjoo JJuuddaass MMaaccaabbeeoo lliiddeerróó uunn eejjéérrcciittoo ccoonnttrraa llooss sseellééuucciiddaass yy llooggrróó llaa vviiccttoorriiaa yy llaa iinnddeeppeennddeenncciiaa..

93. • TTrraass llaa vviiccttoorriiaa,, llooss mmaaccaabbeeooss eennttrraarroonn ttrriiuunnffaanntteess eenn JJeerruussaalléénn,, rreeaalliizzaarroonn uunnaa lliimmppiieezzaa rriittuuaall ddeell TTeemmpplloo,, rreessttaabblleecciieennddoo llooss sseerrvviicciiooss ttrraaddiicciioonnaalleess jjuuddííooss ee iinnssttaauurraannddoo aa JJoonnaattáánn MMaaccaabbeeoo ccoommoo ssuummoo ssaacceerrddoottee..

94. Hanukkah • FFiieessttaa ddee llaass LLuucceess.. • CCeelleebbrraaddaa dduurraannttee oocchhoo ddííaass,, ccoonnmmeemmoorraa llaa ddeerrrroottaa ddee llooss hheelleennooss yy llaa rreeccuuppeerraacciióónn ddee llaa iinnddeeppeennddeenncciiaa jjuuddííaa aa mmaannooss ddee llooss mmaaccaabbeeooss ssoobbrree llooss ggrriieeggooss,, yy llaa ppoosstteerriioorr ppuurriiffiiccaacciióónn ddeell TTeemmpplloo ddee JJeerruussaalléénn ddee llooss iiccoonnooss ppaaggaannooss,, eenn eell ssiigglloo IIII aa.. CC.. • LLaa ttrraaddiicciióónn jjuuddííaa hhaabbllaa ddee uunn mmiillaaggrroo,, eenn eell qquuee ppuuddoo eenncceennddeerrssee eell ccaannddeellaabbrroo ddeell TTeemmpplloo dduurraannttee oocchhoo ddííaass ccoonnsseeccuuttiivvooss ccoonn uunnaa eexxiigguuaa ccaannttiiddaadd ddee aacceeiittee,, qquuee aallccaannzzaabbaa ssóólloo ppaarraa uunnoo.. • EEssttoo ddiioo oorriiggeenn aa llaa pprriinncciippaall ccoossttuummbbrree ddee llaa ffeessttiivviiddaadd,, qquuee eess llaa ddee eenncceennddeerr,, eenn ffoorrmmaa pprrooggrreessiivvaa,, uunn ccaannddeellaabbrroo ddee nnuueevvee bbrraazzooss oo MMeennoorráá..

95. • Hacia 114433 aa.. CC..,, llooss jjuuddííooss,, ggoobbeerrnnaaddooss ppoorr llooss mmaaccaabbeeooss,, hhaabbííaann eessttaabblleecciiddoo pplleennaammeennttee ssuu iinnddeeppeennddeenncciiaa,,

Add a comment

Related presentations

Related pages

Macabeos - Wikipedia, la enciclopedia libre

La historia de los Macabeos se encuentra recogida en los libros deuterocanónicos Macabeos I y Macabeos II.
Read more

La Historia de los Macabeos. Un relato para los niños ...

La Historia de los Macabeos. Un relato para los ... Historia de los Macabeos para niños ... La historia del pueblo Hebreo desde Abraham hasta ...
Read more

Biblia 05 Libro de los Macabeos (1) - - YouTube

Biblia 05 Libro de los Macabeos (1) - Mijae Benbenjamin. Subscribe Subscribed Unsubscribe 1,287 1K. Loading... ... (Abraham) - - Duration: 12:48.
Read more

MACABEOS, SIETE HERMANOS Y LIBRO DE LOS - NUEVA

MACABEOS, SIETE HERMANOS Y LIBRO DE LOS. ... Matatías reunió a sus hijos y les exhortó a que fueran siempre fieles a la fe de Abraham, Finés (cfr.
Read more

Limbo de los patriarcas - Wikipedia, la enciclopedia libre

En la teología católica el Limbo de los Patriarcas fue el lugar donde ... This day doth he sit in Abraham's ... ↑ Cuarto libro de los Macabeos ...
Read more

¿quien fue abraham, isaac, Jacob, jose, moisés, david ...

los que isieron o realisaron ... Install the new Firefox » Yahoo Answers
Read more

LOS MACABEOS - Universitat de València

El libro de Daniel contiene varias historias que se atribuían primeramente a Abraham (aunque su ... Las victorias de los macabeos habían puesto de su ...
Read more

Segundo Libro de los Macabeos

Segundo Libro de los Macabeos. El segundo libro de los MACABEOS no es la ... Dios los colme de bienes y se acuerde de su alianza con Abraham, ...
Read more

2 Macabeos, 1 - Biblia Latinoamericana - Bíblia Católica ...

«A los hermanos judíos que viven en Egipto, ... 2 Macabeos, 1. 1. ... Que Dios los llene de bienes y recuerde su alianza con Abraham, ...
Read more